Cerere de chemare in judecata

Sentinţă civilă 168 din 14.01.2010


Sentinţa civilă nr.41/14.01.2010 Cod:

Deliberând asupra cauzei civile de faţă constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul acestei instanţe sub numărul 4031/260/02.09.2009, reclamanta SC T. N. SRL a chemat în judecată pe pârâtul C. L. M., solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună obligarea acesteia la plata sumei de 149 lei, din care suma de 51 lei reprezentând contravaloare abonament restant, suma de 98 lei reprezentând taxă debranşare (clauză penală), precum şi obligarea la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 15.9 lei.

In motivarea acţiunii reclamanta a arătat că între părţi a fost încheiat la data de 21.03.2008 contractul de furnizare servicii de televiziune prin cablu nr.BA 0877 CO. In contract s-a prevăzut ca, în cazul rezilierii contractului înainte de termenul stabilit, pârâtul să plătească o taxă de reziliere în cuantum de 98 lei. A mai arătat că pârâtul a fost convocat la conciliere prin adresa nr. 1084/20.10.2008.

Au fost invocate art.1068, 1073 şi urm. Cod civil, art.43 şi 46 Cod comercial.

Cererea a fost timbrată cu 13 lei taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar de 2.9 lei.

Au fost ataşate cererii de chemare în judecată următoarele înscrisuri: contract de furnizare servicii de televiziune prin cablu nr. BA 0877 CO (fila 5), facturi fiscale (filele 6-7) notificare de convocare la conciliere (fila 8), borderou de corespondenţă (fila 9).

Legal citată pârâtul nu a formulat întâmpinare şi nu s-a prezentat în faţa instanţei.

Având în vedere lipsa de la dosar a confirmării primirii de către pârâtă a invitaţiei la conciliere, la termenul de judecată din 18.12.2009, instanţa, din oficiu, a invocat excepţia prematurităţii introducerii cererii de chemare în judecată.

Analizând actele si lucrările dosarului, instanţa retine următoarele:

La data de 21.03.2008 a fost încheiat între părţi contractul de furnizare servicii de televiziune prin cablu nr. BA 0877 CO.

Prin cererea dedusă judecăţii, reclamanta a solicitat, în temeiul contractului încheiat cu debitorul, obligarea acestuia la plata sumei de 228 lei, din care suma de 51 lei reprezentând contravaloare abonament restant, iar suma de 98 lei reprezentând taxă debranşare (clauză penală).

La termenul de judecată din 18.12.2009, instanţa, din oficiu, a invocat excepţia prematurităţii introducerii cererii de chemare în judecată.

în conformitate cu dispoziţiile art. 137 C.pr.civ, instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură şi asupra celor de fond, care fac de prisos, în tot sau în parte, cercetarea în fond a pricinii.

Astfel, analizând cu prioritate excepţia prematurităţii cererii de chemare în judecată, instanţa reţine următoarele:

în conformitate cu dispoziţiile art. 7202 C.pr.civ, convocarea la conciliere se va face prin scrisoare recomandata cu dovadă de primire, prin telegramă, telefax, fax sau orice alt mijloc de comunicare care asigura transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia.

Din dispoziţiile art. 7201 C.pr.civ rezultă că procedura concilierii prealabile, în litigiile comerciale, este o procedură obligatorie, iar dovada îndeplinirii acesteia se face în condiţiile stipulate de art. 720'al. 2 C.pr.civ.

Raţiunea concilierii prealabile prevăzute de art. 7201 C.pr.civ. este aceea de a simplifica şi degreva judecăţile având ca obiect pretenţii de natură băneasca, pretenţii ce pot fi soluţionate pe cale amiabila şi într-un termen scurt.

Procedura prealabilă instituită prin dispoziţiile art. 7201 C.pr.civ. se relevă ca un ansamblu de norme şi reguli în baza cărora părţile interesate procedează la soluţionarea litigiilor comerciale cu obiect patrimonial pe calea concilierii directe.

Conform prevederilor legale invocate, în litigiile comerciale evaluabile în bani procedura concilierii directe are un caracter obligatoriu şi prealabil.

Potrivit dispoziţiilor art. 109 alin. 2 din Codul de procedură civilă, în cazurile anume prevăzute de lege, sesizarea instanţei competente se poate face numai după îndeplinirea unei proceduri prealabile, în condiţiile stabilite de acea lege, dovada îndeplinirii procedurii anexându-se la cererea de chemare în judecată.

Dovada îndeplinirii procedurii prealabile constă în confirmarea primirii de către debitor a notificării la conciliere, în conformitate cu dispoziţiile art. 7201 al 2 C.pr.civ. Expedierea notificării către debitor, conform borderoului depus de către reclamantă nu face şi dovada primirii acestei notificări.

Coroborându-se dispoziţiile art. 7201 C.pr.civ cu dispoziţiile art. 109 al.2 C.pr.civ, , instanţa concluzionează că introducerea unei acţiuni judiciare într-un litigiu comercial cu obiect patrimonial, cu încălcarea îndatoririi legale instituite, este prematură, impunându-se a fi respinsă, pe cale de excepţie, ca prematur introdusă.

Pentru aceste considerente, instanţa va admite excepţia prematurităţii acţiunii, invocată din oficiu şi va respinge acţiunea promovată ca prematur introdusă.