Sentinta civila

Sentinţă civilă 1336 din 06.12.2011


Dosar nr. 1670/239/2011

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA HÂRLĂU

Şedinţa publică de la 06 Decembrie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE L. V.

Grefier L. I.

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 1336/2011

Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe reclamant C. D. M. şi pe pârât C. AL. V., pârât B. D. la fam. B. C., având ca obiect reziliere contract vânzare cumpărare -

La apelul nominal făcut în şedinţa publică  au răspuns reclamanta personal asistată de avocat A., lipsă fiind pârâţii, prezent martorul M. D. M.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că procedura este legal îndeplinită.

 Avocat A. depune la dosar dovada de îndeplinire a procedurii de citare prin publicitate cu pârâta B. D.

In contextul dispoziţiile art.186 şi urm. Cod procedură civilă  instanţa  procedează la audierea martorului M. D. M. sub prestare de jurământ potrivit depoziţiei consemnate şi ataşate la dosarul cauzei.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau excepţii de invocat  constatând cererea în stare de judecată instanţa acordă cuvântul la dezbateri pe fondul cauzei.

Avocat A. având cuvântul solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată,  rezilierea contractului de vânzare -cumpărare încheiat între părţi motivat de faptul că pârâtul a fost de acord cu acţiunea reclamantei iar cu privire la pârâta B. D. aceasta este plecată în străinătate iar cei doi pârâţi sunt divorţaţi. Reclamanta este o persoană în vârstă şi cu probleme de sănătate iar în prezent de aceasta are grijă o nepoată a sa. Nu solicită cheltuieli de judecată.

In temeiul art.150 Cod procedură civilă instanţa declară dezbaterile închise şi rămâne în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 30.08.2011 sub nr. 1670/239/2011, reclamanta C. D. M. a chemat în judecată pe pârâţii C. Al. V. şi B. D., solicitând rezilierea contractului de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere încheiat de ei, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că prin contractul de vânzare cumpărare autentificat la BNP E. B. din Hârlău, a vândut pârâţilor casă de locuit în suprafaţă de 70 mp. şi terenul în suprafaţă de 773 mp. intravilan D., T.50, P.4417 cu preţul de 6000 lei ron, cu obligaţia pentru pârâţi de a o îngriji şi întreţine cu toate cele necesare traiului pe tot restul vieţii, reclamanta rezervându-şi dreptul de abitaţie şi de uzufruct viager asupra imobilului.

După aproximativ un an de la perfectarea contractului pârâţii s-au despărţit iar pârâta a plecat în străinătate şi nu a mai luat legătura cu ea. După divorţ, pârâtul C. V. care este fiul ei a plecat de acasă iar ea a rămas în grija vecinilor. După plecarea lor, a decedat şi soţul ei şi, deşi pârâţii şi-au asumat obligaţia de a se ocupa de înmormântare, nici nu au venit să asiste la eveniment.

Reclamanta a precizat că este o persoană în vârstă, cu probleme de sănătate, că a fost internată de mai multe ori în spital iar pensia pe care o are îi ajunge cu greu pentru a se întreţine şi a-şi cumpăra medicamente.

Cererea nu a fost motivată în drept.

În dovedirea cererii, insuficient timbrată, reclamanta a depus înscrisuri: contract de vânzare-cumpărare, certificat de deces, certificat de căsătorie.

Legal citat, pârâtul C. V. s-a prezentat în faţa instanţei la primul termen de judecată şi a declarat că este de acord cu desfiinţarea contractului de vânzare-cumpărare deoarece a divorţat de pârâta C. (B.) D. iar aceasta a plecat în străinătate şi singur nu se poate ocupa de întreţinerea reclamantei.

Pârâta B. D., deşi legal citată, nu a formulat întâmpinare şi nu s-a prezentat în instanţă pentru a solicita încuviinţarea şi administrarea de probe.

Sub aspectul probatoriului, instanţa a încuviinţat reclamantei probele cu înscrisuri şi testimonială.

A fost audiată martora M. D.-M., declaraţia acesteia fiind consemnată şi ataşată dosarului cauzei.

Analizând actele dosarului, instanţa reţine că părţile au încheiat în anul 2008 un contract de vânzare-cumpărare prin care vânzătorii C. A. şi M. au vândut fiului şi norei lor, C. V. şi D. imobilul format din o casă de locuit în suprafaţa de 70 mp. şi terenul în suprafaţa de 773 mp. situat în intravilanul satului D., comuna D., judeţul Iaşi, T.50, P.4416, cu vecinii indicaţi în contract.

Prin acelaşi contract, vânzătorii şi-au rezervat dreptul de abitaţie şi uzufruct viager asupra imobilului vândut, cumpărătorii urmând a intra în proprietate de drept la data autentificării înscrisului şi în fapt după încetarea din viaţă a vânzătorilor. În acelaşi timp, cumpărătorii şi-au asumat şi obligaţia de a asigura întreţinerea vânzătorilor iar după decesul lor, să suporte cheltuielile de înmormântare şi obiceiurile pământeşti.

Din probele administrate în cauză şi anume sentinţa civilă nr. 437 din 02.05.2011 a Judecătoriei Hârlău rezultă că pârâţii C. V. şi D. au divorţat, reţinându-se în considerentele hotărârii că soţii sunt despărţiţi în fapt de peste 3 ani iar pârâta C. D. lucrează în Italia, unde a luat şi copiii.

Din declaraţia martorei audiate în cauză rezultă că cei doi pârâţi nu şi-au îndeplinit niciodată obligaţia de întreţinere asumată prin contract deoarece au divorţat iar pârâta este plecată de mai mulţi ani în străinătate. Martora a relatat faptul că pârâta era plecată din ţară şi la momentul perfectării contractului şi a venit în ţară doar pentru a-l semna. În prezent, reclamanta locuieşte la o fiică a ei în comuna D. care se ocupa de întreţinerea şi îngrijirea ei iar în casă ce formează obiectul contractului locuieşte pârâtul C. V.

Acesta din urmă a fost de acord cu desfiinţarea contractului, precizând în declaraţia dată în faţa instanţei că nu se poate ocupa singur de întreţinerea reclamantei deoarece a divorţat de pârâta C D.

Contractul de vânzare cumpărare cu clauză de întreţinere este un contract nenumit, cu titlu oneros, aleatoriu, bilateral, consensual şi translativ de proprietate căruia i se aplica regulile generale din materia obligaţiilor înscrise în art. 1020 - 1021 din vechiul Cod civil (art. 1459 şi următoarele din Noul Cod civil) cu privire la condiţia rezolutorie, aceasta fiind subînţeleasă dacă una dintre părţi nu-şi îndeplineşte angajamentul luat.

Într-o astfel de situaţie, contractul nu se desfiinţează de drept ci partea în privinţa căreia nu s-a respectat angajamentul are alegerea fie să oblige pe cealaltă parte la executarea contractului, când acest lucru este posibil, fie să ceară desfiinţarea lui, efectul rezoluţiunii fiind redobândirea de către reclamantă a dreptului de proprietate asupra imobilului.

În cauza de faţă nu este posibilă obligarea pârâţilor la executarea contractului având în vedere că aceştia au divorţat iar unul dintre ei este plecat în străinătate de mai mulţi ani.

Pentru ca instanţa să pronunţe desfiinţarea contractului este necesar ca una dintre părţi să-şi fi executat obligaţia, total sau parţial, iar neexecutarea obligaţiei să fie imputabilă debitorului.

În speţa de faţă, reclamanta a făcut dovada faptului că pârâţii nu şi-au executat obligaţia de întreţinere pe care şi-au asumat-o prin contract din motive imputabile lor deoarece la scurt timp după perfectarea actului au divorţat iar pârâta a plecat la muncă în străinătate, moment după care aceasta nu a venit nici să o viziteze pe reclamantă.

Deşi reclamanta a solicitat rezilierea contractului, soluţia care se impune în cauză este aceea a rezoluţiunii, instanţa calificând astfel acţiunea reclamantei, deoarece rezilierea este sancţiunea care intervine în cazul neexecutării culpabile a unei obligaţii izvorâte dintr-un contract cu executare succesivă ori contractul de vânzare-cumpărare nu are un astfel de caracter, întreţinerea fiind doar o clauză a contractului.

Faţă de aceste considerente, instanţa va admite acţiunea reclamantei şi va dispune rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere autentificat la data de 04.12.2007 sub nr. 1980 la BNP E. B. din Hârlău.

Va lua act că reclamanta nu a solicitat cheltuieli de judecată (având în vedere suma iniţială de 20 lei taxă timbru şi 0,3 lei timbru judiciar achitată la momentul introducerii acţiunii).

Cât priveşte suma de 451 lei taxă timbru pentru care reclamanta a beneficiat de scutire în temeiul art. 8 alin. 1 din OG 51/2008, instanţa o va obliga pe pârâta C. D. la restituire către stat, în temeiul art. 18 din actul normativ citat.

În ceea ce îl priveşte pe pârâtul C. V., instanţa va face aplicarea art. 275 Cod procedură civilă, având în vedere că a fost de acord cu acţiunea reclamantei la primul termen de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

Admite acţiunea promovată de reclamanta C D. M. cu domiciliul în comuna D, judeţul Iaşi în contradictoriu cu pârâţii C Al. V. cu domiciliul în comuna D., judeţul Iaşi şi B. D. cu domiciliul în sat M., comuna D., judeţul I, la familia B C.

Dispune rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1980 la data de 04.12.2007 la B. N. P. E. B. din H.

Ia act că reclamanta nu a solicitat cheltuieli de judecată cu privire la sumele avansate cu titlu de taxă de timbru şi timbru judiciar la introducerea acţiunii.

Obligă pe pârâta B D la restituirea către stat a sumei de 451 lei de plata căreia reclamanta a fost scutită prin încuviinţarea cererii de ajutor public judiciar.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 06.12.2011.

Preşedinte, Grefier,