Uzucapiune

Sentinţă civilă 1489 din 14.07.2010


Judecătoria Mediaş

Sentinţa civilă nr. - 1489 / 14.07.2010

Domeniu asociat - civil - uzucapiune

Constată că prin acţiunea civilă înregistrată la instanţă la data de 7 octombrie 2009 reclamanta C. M., domiciliată în D. nr. -, jud. S., cheamă în judecată pe pârâţii P. N. şi P. C., ambii cu domiciliul în M., str. G. nr.-, jud. S., O. S., domiciliată în T., str. P. nr.-, bl. M, ap. -, jud. M., A. R. şi A. D., domiciliaţi în T., str. P. nr. -, jud. M-, şi A. D. L., cu domiciliul procesual ales în B., B-dul I. M. nr.-, Bl.-, sc.-, et.-, ap.-, sector-, solicitând:

Să se constate că a dobndit prin uzucapiune, în condiţiile intervertirii posesiei, dreptul de proprietate asupra unei suprafeţe de teren de 1.574 mp, ce reprezintă cota de ¾ din suprafaţa de teren din suprafaţa de teren de 2.099 mp, înscrisă în CF 1779 Dîrlos, nr. top 2625;

Să se dispună intabularea în cartea funciară a dreptului său de proprietate astfel dobândit;

Să se dispună dezmembrarea imobilului înscris în CF 1779 D., nr. top 2625, prin formarea a două loturi distincte, potrivit folosinţei actuale, şi înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate.

În motivare arată că din anul 1958 foloseşte suprafaţa de teren de 1.574 mp, înscrisă în CF 1779 D., nr. top 2625, ce reprezintă cota de ¾ din acest imobil, diferenţa de teren de ¼ şi construcţia fiind folosite de pârâţii P.. Mai arată că ambele imobile sunt bine delimitate printr-un gard despărţitor, iar prin exercitarea posesiei exclusive asupra unei suprafeţe de teren s-a produs intervertirea acesteia din comună în exclusivă, ceea ce poate duce la dobândirea proprietăţii în temeiul prescripţiei achizitive.

În fine, mai arată că pârâta Oprea Steluţa este  fiica proprietarului tabular A. V., decedat în martie 1984, iar A. R., A. D. şi A. L. sunt moştenitorii legali ai fiului proprietarului tabular, A. D., decedat în anul 2007, prima în calitate de soţie supravieţuitoare, iar ceilalţi doi în calitate de descendenţi, că din anul 1958 a achitat anual impozitul aferent suprafeţei de teren, şi că posesia îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 1846 şi 1847 Cod civil.

În drept invocă dispoziţiile Legii nr. 115/1938, art. 1846 şi urm. Cod civil, art. 728 Cod civil.

Acţiunea a fost timbrată cu 469,87 lei taxă judiciară şi 1,5 lei timbru judiciar.

Prin întâmpinare, pârâţii P. N. şi P. C. arată că sunt de acord cu petitul 3 al acţiunii, respectiv cu dezmembrarea imobilului în două loturi distincte, potrivit folosinţei actuale şi înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate, fără a fi obligaţi la cheltuieli de judecată ori plata unor taxe. Pentru petitele 1 şi 2 arată că nu se consideră pârâţi şi nu se opun hotărârii judecătoreşti.

Pârâtele O. S. şi A. R. arată şi ele prin întâmpinare că nu se opun acţiunii formulate de reclamantă.

Pârâtul A. D. L., prin întâmpinare, invocă lipsa calităţii procesuale pasive a reclamantei, arătând că aceasta nu poate uzucapa o cotă parte ideală dintr-un imobil atâta timp cât unii dintre proprietarii acestui imobil trăiesc şi stăpânesc netulburat acest imobil, chiar şi parţial, întrucât atâta timp cât bunul respectiv nu a fost împărţit nu se poate presupune o stăpânire materială asupra cotei ideale din acel bun. Pe fond solicită a se constata că reclamanta nu poate uzucapa prevalându-se de dispoziţiile Legii 115/1938 întrucât doar unul dintre coproprietari este decedat, ceilalţi doi coproprietari fiind în viaţă şi ei stăpânesc parţial imobilul. Mai consideră că reclamanta nu poate invoca o posesie sub nume de proprietar deoarece actele exercitate asupra unei părţi din imobilul în cauză pot fi considerate cel mult ca fiind făcute în calitate de uzufructuar ori prin îngăduinţa coproprietarilor - pârâţi P.

Asupra excepţiei invocate de pârâtul A. D. L. instanţa s-a pronunţat în sensul respingerii ei prin încheierea din 10 februarie 2010, cu motivarea acolo arătată.

Examinând în fond cauza instanţa reţine:

Imobilul asupra căruia poartă procesul este înscris în CF 1.779 D., nr. top 2625 arabil intravilan cu o casă de locuit şi este proprietatea lui A. V. în cotă de ¾ părţi, cu titlu de moştenire, şi P.N. şi P. C. în cotă de ¼ părţi, cu titlu de întreţinere. A. V. a decedat la 17.03.1984, iar succesorii în drepturi ai acestuia sunt pârâţii O. S., în calitate de fiică, şi A. R., A. D. şi A. D. L., moştenitorii legali ai fiului proprietarului tabular, A.  V. D., decedat la 7 iulie 2006, prima în calitate de soţie supravieţuitoare, iar ceilalţi doi în calitate de descendenţi.

Din probele testimoniale administrate ( fila  84 dosar) rezultă că reclamanta foloseşte de aproximativ 40 de ani grădina în litigiu şi că de la vremea respectivă aceasta a fost separată prin gard de casa familiei M., cel de la care pârâţii P. au dobândit imobilul.

Prin urmare, instanţa constată că încă de la acea vreme s-a produs o partajare de facto a imobilului, iar cum acţiunea de partaj are efect declarativ, înseamnă că stăpânirea terenului de către reclamantă s-a produs în mod exclusiv în contra proprietarului tabular A. V., nemaiputându-se vorbi de o proprietate comună cu pârâţii P.. De altfel, cei doi pârâţi nu s-au opus acţiunii, recunoscând pretenţiile reclamantei cu privire la cererea de dezmembrare a imobilului.

Prin raportul de expertiză tehnică ordonat în cauză s-a stabilit că reclamanta are îngrădit şi foloseşte o suprafaţă de teren de 1173 mp şi că suprafaţa imobilului este în realitate de 2083 mp, în loc de 2099 mp, constatări în raport de care reclamanta şi-a precizat acţiunea, în sensul că solicită rectificarea suprafeţei la cea reală şi îşi restrânge pretenţiile privind suprafaţa de teren la 1173 mp.

 Cum reclamanta a stăpânit imobilul timp de 20 de ani de la moartea proprietarului tabular în mod continuu, neîntrerupt, netulburat, public şi sub nume de proprietar, instanţa consideră acţiunea acesteia întemeiată după cum a fost precizată, iar în temeiul dispoziţiilor art. 28 din D-L nr. 115/1938, combinat cu dispoziţiile art. 1846 şi 1847 Cod civil, va constata că a dobândit prin uzucapiune dreptul de proprietate asupra unei suprafeţe de 1173 mp din topograficul cu nr. 2625, înscris în CF 1479 D., a cărui suprafaţă urmează a fi rectificată de la 2099 mp la 2083 mp, cât este real.

Apoi, pentru că stării de fapt creată în urmă cu peste 40 de ani trebuie să-i corespundă şi o stare de drept, în temeiul dispoziţiilor art. 13 din D-L nr. 115/1938 se va dispune dezmembrarea topograficului cu nr. 2625 în suprafaţă de 2083 mp în două corpuri funciare noi, cu schimbarea ramului de cultură, potrivit schiţei de la fila 152 dosar, aferentă raportului de expertiză de la filele 142-152 dosar, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

-nr. top 2625/1-arabil intravilan în suprafaţă de 1173 mp;

-nr. top 2625/2- casă, curte şi grădină în suprafaţă de 910 mp;

Cum potrivit dispoziţiilor art. 728 Cod civil nimeni nu poate fi obligat a rămâne în indiviziune, în baza dispoziţiilor art. 673 ind. 5 şi urm. Cod pr. Civilă se va dispune sistarea indiviziunii asupra celor două imobile prin atribuirea imobilului cu nr. top 2625/1 către reclamanta C. M., iar a imobilului cu nr. top 2625/2 pârâţilor P. N. şi P. C. şi defunctului A. V..

În baza dispoziţiilor art. 46 din D-L nr. 115/1938 se va dispune intabularea dreptului de proprietate asupra imobilului cu nr. top 2625/1 în favoarea reclamantei C. M., iar asupra imobilului  cu nr. top 2625/2 în favoarea pârâţilor P. N. şi P. C. pentru cota de ¼ din construcţie şi cota de 57,2% din terenul aferent de 910 mp, iar în favoarea lui A. V. pentru cota de ¾ din construcţie şi cota de 42,8% din teren.

Pentru că în parte partajul profită şi pârâţilor Proştean, aceştia vor fi obligaţi să plătească reclamantei suma de 400 lei cheltuieli parţiale de judecată, reprezentând  jumătate din costul expertizei tehnice.