Funcţionar public. Promovare în grad superior

Hotărâre 3106 din 16.04.2013


Conţinut speţă

Promovarea în funcţia publică de execuție în gradul profesional imediat superior celui deținut se realizează numai prin examen sau concurs, în limita funcţiilor rezervate promovării cu încadrarea în fondurile bugetare allocate.

(Tribunalul Bihor – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, sentinţa nr.3106/16.04.2013)

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bihor la data de 18.12.2012, reclamanta B.C.M. a chemat în judecată pârâtul P.M.O., solicitând instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa, să dispună următoarele:

- în principal, promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut, începand cu luna ianuarie 2010, conform prevederilor legale în vigoare, și obligarea pârâtului la achitarea diferențelor salariale aferente promovării, indexate cu indicele de inflaţie la data plaţii efective;

- în subsidiar, obligarea pârâtului să îi permită participarea imediată la concursul sau examenul de promovare, conforn art.65 alin.2 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.

În expunerea motivelor, reclamanta arată că prin adresa nr.140/04.01.2010 emisă de Biroul Resurse Umane, Salarizare și SSM din cadrul P.M.O., a fost înştiinţată că îndeplinește condiţiile pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut, urmând să participe la examenul de promovare.

Ulterior, prin dispoziţia P.M.O. nr.2196/2010 s-a dispus eliberarea ei din funcție, însă prin sentinţa nr.1755/CA/2011 pronunţată de Tribunalul Bihor în dosarul nr., definitivă și rămasă irevocabilă, această dispoziție a fost anulată și s-a dispus repunerea în situaţia anterioară și plata despăgubirilor egale cu drepturile salariale aferente.

Chiar dacă a fost reintegrată în funcţia deţinuta anterior, problema promovării a rămas în suspensie, deţinând în continuare funcţia publică de execuţie de consilier clasa I, grad profesional principal, treapta de salarizare 1.

Prin cererile nr.148154/24.08.2012 și nr.223609/16.10.2012, i-a solicitat pârâtului să dispună măsurile necesare în vederea promovării, însă răspunsurile primite au fost negative.

În aceste condiții, solicită să se dispună promomovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut, începand cu luna ianuarie 2010, în baza Referatului de promovare emis de pârât în conformitate cu legislaţia în vigoare, iar în subsidiar, obligarea pârâtului să îi permită participarea imediată la concursul sau examenul de promovare, conform art.65 alin.2 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, având în vedere că lipsa calificativului pentru ultimii 2 ani calendaristici, la care face referire pârâtul, se datorează conduitei culpabile a acestuia, iar, pe de altă parte, în anul 2010 erau îndeplinite toate condiţiile de participare la examenul de promovare, inclusiv cea referitoare la calificativ.

În drept, acțiunea a fost întemeiată pe prevederile art.112 C.proc.civ., Legea nr.188/1999 și Legea nr.554/2004.

Pârâtul P.M.O. a formulat întâmpinare, depusă prin registratura instanței în 29.03.2013, prin care a solicitat respingerea acțiunii.

În motivare arată că, începand cu data de 01.01.2010, reclamanta îndeplinea condiţiile legale pentru promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, urmând să se înscrie la examenul de promovare în grad în perioada de înscriere stabilită prin anunţul de promovare, însă întreruperea intervenită ulterior în statutul acesteia a făcut imposibilă şi neaplicabilă solicitarea de a fi promovată în funcţie începând cu data de 04.01.2010.

În raport de dispoziţiile art.65 alin.2 din Legea nr.188/1999, care prevăd condițiile cumulative pe care funcționarul public trebuie să le îndplinească pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, arată că în cazul reclamantei lipește evaluarea anuală a performanţelor individuale pe ultimii doi ani calendaristici, ceea ce face inadmisibil primul și cel de-al treilea capăt de cerere.

Ceea ce eventual ar fi admisibil este participarea reclamantei la examenul sau concursul de promovare, în conformitate cu dispoziţiile art.65 alin.1 și 2, și abia ulterior, în urma organizării şi promovării acestuia, s-ar putea pune problema reîncadrării în gradul imediat superior.

Mai arată că ulterior, prin dispoziţia primarului nr.63/11.01.2010, reclamanta a fost sancţionată disciplinar cu mustrare scrisă, în temeiul art.77 alin.3 lit.a) din Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, ca urmare în perioada de înscriere la concursul de promovare 04.01 – 25.01.2010, nu şi-a depus dosarul de înscriere, nemaîndeplinind condiţiile de participare, fiind sancţionată disciplinar.

Prin sentinţa nr.544/CA/2010, respectiv decizia nr.942/CA/2011 – R, a fost anulată dispoziţia primarului nr.63/2010 prin care reclamanta a fost sancţionată disciplinar, precum şi actele emise de comisia de disciplină din cadrul P.M.O.

Fiind anulată dispoziţia primarului prin care a fost sancţionată disciplinar, reclamanta ar fi putut participa la următorul examen de promovare, însă începând cu data de 05.07.2010 a fost eliberată din funcţia publică, conform dispoziţiei nr.2196/05.07.2010.

Prin urmare, nu doar condiţia instituită de art.65 alin.2 lit.c) din Legea nr.188/1999 nu este îndeplinită, reclamanta neavand o evaluare a raporturilor de serviciu pe ultimii 2 ani calendaristici, ci şi cea prevăzută de lit.d).

În drept, întâmpinarea a fost întemeiată pe dispozițiile art.62 alin.2 din Legea nr.188/1999.

În cauză a fost încuviinţată şi administrată proba cu înscrisuri.

Examinând cauza în raport cu actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Reclamanta este funcționar public al P.M.O., deținând funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal, treapta 1 de salarizare.

Prin acțiunea formulată, reclamanta a solicitat în principal, promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut, începand cu luna ianuarie 2010, iar în subsidiar, obligarea pârâtului să îi permită participarea imediată la concursul sau examenul de promovare.

În conformitate cu prevederile art.64 alin.1 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarului public, republicată și actualizată, promovarea este modalitatea de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei funcţii publice superioare.

Potrivit art.63 din Legea nr.188/1999, în carieră, funcţionarul public poate promova în funcţia publică, în condiţiile legii. Promovarea în clasă și promovarea în grade profesionale nu sunt condiţionate de existenţa unui post vacant.

Art.64 alin.2 prevede că promovarea în funcția public de execuție în gradul profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarul public se face prin concurs sau examen, organizat semestrial de către autoritățile și instituțiile publice, prin transformarea postului ocupat de funcţionarul public ca urmare a promovării concursului sau examenului.

Conform art.65 alin.1, concursul sau examenul de promovare în gradul profesional se organizează de autoritatea sau instituţia publică, în limita funcţiilor publice rezervate promovării, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.

Reținând, din aceste prevederi legale, că promovarea în funcţia publică de execuție în gradul profesional imediat superior celui deținut se realizează numai prin examen sau concurs, în limita funcţiilor rezervate promovării cu încadrarea în fondurile bugetare alocate, se va respinge ca neîntemeiată solicitarea reclamantei formulată în principal, privind promovarea directă în gradul profesional imediat superior celui deținut, începând cu luna ianuarie 2010.

Solicitarea de plată a diferențelor salariale aferente promovării, fiind cerere accesorie a cărei soluționare depinde de soluția dată capătului de cerere principal, va fi respinsă ca neîntemeiată, de asemenea.

În ceea ce privește solicitarea reclamantei formulată în subsidiar, de a i se permite participarea imediată la concursul sau examenul de promovare, instanța constată că, potrivit art.65 alin.2 din Legea nr.188/1999, pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;

c) să fi obținut cel puțin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanțelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

d) să nu aibă în cazierul administrative o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentei legi.

Pârâtul a considerat că reclamanta nu îndeplineşte condiţia menţionată la lit.c), lipsind evaluarea performanțelor individuale pe ultimii doi ani calendaristici.

Instanţa apreciază că acest argument în susţinerea refuzului de participare la concursul sau examenul de promovare nu poate fi primit, fiind neîntemeiat.

Astfel cum rezultă din adresa nr.140 din 04.01.2010 emisă de Biroul Resurse Umane, Salarizare și SSM din cadrul P.M.O., reclamanta a fost înştiinţată că îndeplinește condiţiile prevăzute de art.65 din Legea nr.188/1999 pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, ce urma să aibă loc în perioada 03.02.2010 – 05.02.2010.

Reclamanta nu a putut participat însă la acest examen, deoarece prin dispoziția P.M.O. nr.63 din 11.01.2010 a fost sancționată disciplinar cu mustrare scrisă, în temeiul art.77 alin.3 lit.a) din Legea nr.188/1999.

Prin sentința nr.5448/CA/2010 a Tribunalului Bihor, irevocabilă prin decizia nr.942/CA/2011-R a Curții de Apel Oradea, dispoziția P.M.O. nr.63 din 11.01.2010 a fost anulată.

În raport de această situație juridică, reținând că măsura sancționării disciplinare a reclamantei, care a determinat imposibilitatea participării la examen, a fost anulată irevocabil de instanța de judecată iar lipsa evaluării anuale a performanțelor individuale pe ultimii 2 ani calendaristici este o consecință a acestei măsuri nelegale, Tribunalul apreciază că refuzul pârâtului de a-i permite reclamantei participarea la concursul sau examenul de promovare, întemeiat pe acest argument, este nejustificat.

Prin întâmpinarea formulată în cauză, pârâtul a mai invocat neîndeplinirea condiției prevăzută la lit.d) a art.65 alin.2 din Legea nr.188/1999, arătând că prin dispoziția primarului nr.2196 din 05.07.2010 reclamanta a fost eliberată din funcția publică.

Având în vedere că prin sentința nr.1755/CA/2011 a Tribunalului Bihor, irevocabilă prin decizia nr.893/CA/2012-R a Curții de Apel Oradea, dispoziția primarului nr.2196/05.07.2010 a fost anulată, dispunându-se reintegrarea reclamantei în funcția publică deținută anterior încetării raportului de serviciu, în mod evident nici acest argument al pârâtului nu poate fi reținut, fiind neîntemeiat.

În raport de cele expuse, instanţa constată că reclamanta întrunește condițiile prevăzute de art.65 alin.2 din Legea nr.188/1999 pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, motiv pentru care, în baza art.18 din Legea nr.554/2004, va admite ca întemeiată această solicitare a reclamantei.

Cu privire la cheltuielile de judecată, urmează a se lua act că ambele părți au arătat că nu solicită cheltuieli de judecată.