La aprecierea stării de pericol social concret pentru ordinea publică s-a avut în vedere nu doar natura infracţiunilor pentru care sunt cercetaţi inculpaţii, dar şi modalitatea concretă în care s-a desfăşurat activitatea infracţională, caracterul or...

Sentinţă penală 76/CC/2008 din 13.11.2009


Drept penal.

Încheiere penal?

Arest preventiv

 La aprecierea st?rii de pericol social concret pentru ordinea public? s-a  avut în vedere nu doar natura infrac?iunilor pentru care sunt cerceta?i inculpa?ii, dar ?i modalitatea concret? în care s-a desfurat activitatea infrac?ional?, caracterul organizat al acesteia, precum ?i reac?ia ce s-ar putea genera în rândul societii civile prin faptul c? împotriva unor asemenea infrac?iuni, organele statului nu ac?ioneaz? prompt ?i eficient privarea de libertate justificându-se ?i pentru a se asigura buna desfurare a procesului penal.

 

(Trib. Bistri?a-N?s?ud, sec?. pen., înch. nr. 76/CC/2008, nepublicat?)

Prin referatul din 30 decembrie 2008 al D.I. I. C. O. T. – Biroul Teritorial Bistri?a-N?s?ud s-a formulat propunere de arestare preventiv? a inculpa?ilor ?. V. C., ?i S. A. A. pentru comiterea de c?tre ambii inculpa?i a infrac?iunii de trafic de droguri de risc prev?zut? de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, modificat?  ?i completat? prin Legea nr. 522/2004, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, pentru o perioad? de 29 de zile.

Analizând  actele  ?i lucr?rile  dosarului tribunalul re?ine urm?toarele:

Prin rezolu?ia din 29 decembrie 2008, în temeiul art. 228 alin. 1 Cod procedur? penal? s-a dispus începerea urm?ririi penale fa de învinui?ii ?. V. C. ?i S. A. A. pentru comiterea fiecare a infrac?iunii continuate de  trafic de  droguri de risc prev?zut? de art. 2 alin. 1 din Legea  nr. 143 /2000, modificat? (3 acte  materiale  ?i respectiv 2 acte materiale).

Prin Ordonan?ele din 30 decembrie a fost pus? în mi?care ac?iunea penal?  fa de inculpa?ii  S. A.  A.  ?i ?. V. C., ambii fiind cerceta?i pentru comiterea  infrac?iunii de  trafic de droguri de risc prev?zut? de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, modificat? prin Legea nr. 522/2004, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal.

În esen, în sarcina inculpa?ilor s-a re?inut c? au oferit spre vânzare  drogul de  risc rezin? de cannabis la 9 decembrie 2008, 12 decembrie 2008 ?i  29 decembrie 2008, în sarcina inculpatului S. A. A. re?inându-se 3 acte materiale ?i a inculpatului ?. V. C. 2 acte  materiale.

Analizând probele administrate în cauz?, instan?a constat? c? exist? probe  ?i indicii temeinice, în sensul art. 143 Cod procedur? penal?, c? inculpa?ii au s?vâr?it infrac?iunile pentru care sunt cerceta?i ?i c? acestea au fost comise în modalitatea descris? în referatul procurorului.

În acest sens relevante sunt declara?iile inculpa?ilor, a martorilor audia?i,  rapoartele de constatare tehnico – ?tiin?ific? nr. 1054490 ?i respectiv 1054499  din  10  decembrie  2008  ?i  16 decembrie 2008, procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire P. I., procesele verbale de redare a înregistr?rilor telefonice purtate de inculpa?i.

Prin prisma întregii proba?iuni administrate s-a apreciat c? sunt întrunite cumulativ cerin?ele prev?zute de  art. 148 lit. f  Cod procedur? penal?, întrucât  în sarcina inculpa?ilor se re?in infrac?iuni pentru care pedepsele prev?zute de lege sunt mai mari de 4 ani ?i l?sarea în libertate a acestora prezint? pericol  concret pentru ordinea public?.

La aprecierea st?rii de pericol social concret pentru ordinea public? s-a  avut în vedere nu doar natura infrac?iunilor pentru care sunt cerceta?i inculpa?ii, dar ?i modalitatea concret? în care s-a desfurat activitatea infrac?ional?,  caracterul organizat al acesteia, precum ?i reac?ia ce s-ar putea genera în rândul  societii civile prin faptul c? împotriva unor asemenea infrac?iuni, organele  statului nu ac?ioneaz? prompt ?i eficient privarea de libertate justificându-se ?i pentru a se asigura buna desfurare a procesului penal.

Aspectele invocate de c?tre ap?r?torii inculpa?ilor prin care se contest? legalitatea lucr?rilor efectuate în faza de urm?rire penal? (invocându-se nerespectarea condi?iilor prev?zute de lege în ceea ce prive?te aplicarea  institu?iei deleg?rii, a ascult?rii martorilor), chiar dac? acestea au fost incluse în sus?inerile ap?r?torilor inculpa?ilor pentru contestarea întrunirii condi?iilor  prev?zute de art. 143 Cod procedur? penal? (existen?a de probe ?i indicii  temeinice pentru s?vâr?irea de c?tre inculpa?i a faptelor pentru care  sunt trimi?i  în judecat?), precum ?i aspectele referitoare la vinovia inculpa?ilor sunt  apreciate de instan ca fiind elemente ce exced celor ce trebuie avute în vedere la analizarea oportunitii lu?rii sau prelungirii m?surii arest?rii preventive.

Astfel, Curtea European? a Drepturilor Omului a re?inut constant c? scopul arest?rii sau re?inerii îl reprezint? aducerea persoanei în cauz? în fa?a autoritii judiciare competente, rolul m?surii arest?rii preventive fiind acela de a permite clarificarea aspectelor legate de suspiciunile c? o persoan?  a  s?vâr?it o fapt? prev?zut? de legea penal? (cauzele  B. ?i  M. contra Marii Britanii).

Pentru aceste considerente, instan?a va admite propunerea de arestare  preventiv? formulat? în temeiul art. 1491 Cod procedur? penal? raportat la art. 148 alin. 1 lit. f Cod procedur? penal?, art. 143 Cod procedur? penal? ?i art. 136  alin. 1 lit. d Cod procedur? penal? ?i va dispune arestarea preventiv? a  inculpa?ilor ?. V. C.  ?i S. A. A. pentru o perioad? de 29 de zile începând cu data de 31 decembrie 2008, orele 030 ?i pân? la data de 28 ianuarie 2009, orele 030.

Potrivit art. 189 Cod procedur? penal? s-a acordat ap?r?torului din oficiu pentru inculpatul S. A. A., avocat  F. A., onorariu în  cuantum de 100 lei, ce  va fi suportat din fondurile Ministerului Justi?iei.

În temeiul art. 192 alin. 3 Cod procedur? penal? cheltuielile judiciare  urmeaz? a r?mâne în sarcina statului (judec?tor Berbecariu Daniella).