Comercial : Neplata preţului pentru marfa livrată. Admiterea acţiunii de către instanţa fondului. Anularea recursului ca netimbrat. Admiterea contestaţiei în anulare formulată de societatea petentă. Casarea sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare

Decizie din 17.11.2010


Prin acţiunea înregistrată la Judecătoria Buzău sub nr. X/X/2009 din 17.07.2009  reclamanta SC C. SRL Verneşti , judeţul Buzău ,  societate comercială în insolvenţă, prin administrator judiciar S P  B. &  A. SPRL  Buzău a chemat în judecată pe pârâta SC MPD G. SRL Verneşti , judeţul Buzău, solicitând  ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligată la plata sumelor de 1270,59 lei – preţ marfă livrată  şi  235,62 lei – dobândă legală , cu cheltuieli de judecată .

În motivarea acţiunii , reclamanta a învederat  că la data de 31.05.2008  a livrat  pârâtei marfa în valoare de 1270,59 lei  pentru care s-a întocmit factura nr. 2807305 / 2008 , iar pârâta refuză să –i plătească preţul  stabilit , neprezentându-se  nici la concilierea pentru care a fost convocată conform documentaţiei ataşate .

Deşi legal citată, pârâta, nu a formulat întâmpinare şi nici nu s-a înfăţişat în instanţă .

Prin sentinţa nr. X/2009 pronunţată de Judecătoria Buzău s-a admis acţiunea ca întemeiată, pârâta fiind obligată să plătească reclamantei suma de 1506,21 lei cu titlu de preţ marfă şi dobânda legală aferentă .

Pentru a hotărî astfel , în aplicarea prevederilor  art.  969 – 970 , art. 1361 şi art. 1362 din Codul civil , precum şi ale OG nr. 9/2000 , instanţa fondului a reţinut în baza probatoriului administrat că pârâta datorează reclamantei  suma de  1270,59 lei cu titlu de preţ marfă livrată conform facturii nr. 2807305/31.05.2008, la care se adaugă şi dobânda legală în cuantum de 235,62 lei.

Împotriva sentinţei a declarat recurs  pârâta în termen legal conform art. 301 din Codul de procedură civilă , criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie potrivit motivelor de recurs depuse la dosar în baza art. 303 din acelaşi cod .

În expunerea motivelor de recurs,  reclamanta a invocat  soluţionarea  litigiului de către instanţă încă de la primul termen de judecată , cu încălcarea  dispoziţiilor legale de citare şi în baza unui probatoriu incomplet , fără să intre în cercetarea fondului.

Deşi citată în recurs pentru termenul de judecată din 26.10.2010, cu menţiunea de a timbra recursul declarat cu taxa judiciară de timbru în cuantum de 6 lei şi timbru judiciar de 0,3  lei , reclamanta recurentă nu a îndeplinit cerinţa timbrajului legal.

Prin decizia nr. Y/2010 pronunţată de Tribunalul Buzău s-a anulat ca netimbrat recursul declarat de pârâtă , în temeiul prevederilor art. 302 1  alin. 2 din Codul de procedură civilă în referire la art. 20 din Legea nr. 146 /1997 şi art. 9 din OG nr. 32/1995 potrivit cărora neîndeplinirea obligaţiei de plată până la termenul stabilit se sancţionează cu anularea  acţiunii sau a cererii .

Împotriva deciziei nr. Y/2010 pronunţată de Tribunalul Buzău  a formulat contestaţie în anulare pârâta  , în temeiul prevederilor art. 317 din Codul de procedură civilă, invocând în esenţă  soluţionarea  recursului  cu lipsă de procedură de citare  , în condiţiile în care la dosar nu există dovada de îndeplinire a acesteia , iar taxa de timbru  era achitată încă de la data de  23.02.2010, conform chitanţei depuse la dosar .

Prin decizia nr. Z/2010 pronunţată de Tribunalul Buzău  în dosarul nr. W/W/2010 s-a admis ca întemeiată contestaţia în anulare şi s-a anulat  decizia nr. Y/2010  pronunţată de Tribunalul Buzău în dosarul nr. Z/Z/2009 , fixându-se termen de judecată la 11.06.2010 , cu citarea părţilor, în vederea rejudecării recursului declarat împotriva sentinţei nr. X/2009 pronunţată de Judecătoria Buzău.

Pentru a hotărî astfel , tribunalul a reţinut  că recursul a fost soluţionat la termenul de judecată din 26.02.2010 cu nerespectarea  prevederilor legale de citare , făcându-se aplicarea  art. 317  alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă.

În rejudecarea recursului  tribunalul a constatat  că instanţa fondului a soluţionat  cauza  la prima zi de înfăţişare , în sensul legii ,  din 19.11.2009, în lipsa pârâtei  , cu procedura de citare viciată , în condiţiile în care  din dovada depusă la fila 27 dosar rezultă  că  aceasta a fost citată în comuna Verneşti judeţul Buzău , deşi sediul social al acesteia este în comuna Verneşti, satul Nişcov , judeţul Buzău , conform relaţiilor comunicate  de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău ( fila 13 / verso : dosar nr. Y/2010 ) .

În contextul expus  , s-au încălcat dispoziţiile art. 85 din Codul de procedură civilă prevăzute sub sancţiunea nulităţii  conform  art. 105 alin. 2 din acelaşi cod .

Pentru considerentele expuse, în baza art. 312 alin. 5  din Codul de procedură civilă  s-a  admis ca întemeiat recursul declarat de pârâtă împotriva sentinţei nr. X/.2009 , dispunându-se casarea hotărârii şi trimiterea cauzei spre rejudecare  aceleiaşi instanţe , cu asigurarea procedurii  legale de citare a părţilor din proces .