Revocare donaţii- ingratitudine

Hotărâre din 08.02.2010


Prin acţiunea civilă înregistrată pe rolul acestei instanţe, sub nr. 42/185/2009, reclamantul  BI în contradictoriu cu pârâtul BŞO solicita ca, prin hotărârea ce se va pronunţa să fie  revocat  actul de donaţie autentificat sub nr. 138/15.03.2001, întocmit de B.N.P. Ene  George.

În motivare, reclamantul a arătat că solicită revocarea donaţiei pentru ingratitudine.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 831 pct. 1,2,3 Cod civil.

Au fost ataşate în copie  act de donaţie, autentificat sub nr. 138/15-03-2001.

La data de  23-06-2009, s-a precizat cererea de chemare în judecată în sensul că  reclamanţii BI şi BJ solicitau  revocarea donaţiei anterior menţionate.

În motivare s-a arătat faptul că, în anul 2001 au donat nepotului lor BŞO un teren, o casă şi anexe pentru ca acesta  să-i ajute cu toate cele necesare la bătrâneţe iar după ce ei vor înceta din viaţă acesta să rămână proprietar de drept.

La o scurtă perioadă de timp după încheierea actului de donaţie, pârâtul şi tatăl acestuia, BID, nu şi-au mai respectat angajamentul asumat prin contractul de donaţie, având o atitudine necorespunzătoare faţă de ei.

În anul 2004, reclamanţii  au solicitat evacuarea acestora dar i-au iertat, deşi aceştia au continuat să  aibă o atitudine necorespunzătoare.

În drept  au fost invocate  disp. art. 831 pct. 1,2,3 C.civ.

 Au fost ataşate, în copie, s.c. 725/2007 şi  478/2004 ale Judecătoriei Bălceşti.

Pe parcursul procesului, respectiv la 27 iulie 2009, reclamantul BI  a decedat, fiind introduşi, în calitate de moştenitori, BID, MNN, NM şi soţia supravieţuitoare  BJ.

Minorul BŞO, pe parcursul procesului, a fost asistat de mama sa, PMR, căreia i-a fost încredinţat spre creştere şi educare, conform sentinţei  cile nr. 725/05.12.2007, pronunţată de Judecătoria Bălceşti.

Instanţa, analizând actele şi lucrările dosarului, reţine că:

La data de 15 martie 2001  a fost încheiat actul de donaţie  între reclamanţii BI şi BJ, în calitate de donatori, şi BŞO, în calitate de donatar, prin care, primii donau celui de-al doilea  un teren în suprafaţă de 2999,71 m.p., situat în Bălceşti, pct. „Vatră sat”, vecini la răsărit cu Sandu Nicolae, la miază-zi cu drum agricol, la apus cu Barbu Dumitru şi la miază-noapte cu drum judeţean, împreună cu construcţiile situate pe acesta: o casă de locuit din cărămidă, acoperită cu ţiglă, compusă din 5 camere si dependinţe, o magazie din cărămidă, acoperită cu tablă şi un garaj din cărămidă acoperit cu plăci de azbociment, imobilul teren, identificându-se  cu planul de amplasament si delimitare cu nr. cadastral 150/2001.

De asemenea, s-a stabilit în contract că donatarul  intră în stăpânirea imobilelor  donate de la data  autentificării actului iar în stăpânirea de fapt  după încetarea din viaţă a donatorilor, aceştia din urmă rezervându-şi un drept de folosinţă viageră.

La interogatoriul luat reclamantei BJ, aceasta a menţionat că  minorul BŞOnu a atentat la viaţa ei şi nici nu se face vinovat de delicte, cruzimi sau injurii. Aceasta a menţionat că solicită revocarea  donaţiei deoarece minorul  nu are venituri pentru a o întreţine.

Instanţa reţine faptul că în anul 2004 reclamanţii au solicitat evacuarea  lui BID şi BŞO iar prin s.c. 478/2004 a Judecătoriei Bălceşti s-a dispus evacuarea  pârâtului BID iar faţă de BŞO s-a renunţat la cerere.

Examinând cererea formulată în raport de  motivele pentru care solicită revocarea donaţiei, respectiv ingratitudine, întemeiată pe dispoziţiile art. 831 pct. 1,2,3 Cod civil, instanţa constată că cererea este neîntemeiată pentru următoarele motive:

Art. 831 pct. 1 din Codul civil stabileşte că donaţia între vii se revocă dacă donatarul a atentat la viaţa donatorului. 

Conform acestei dispoziţii legale, pentru a ne afla în această situaţie este  nevoie să se stabilească intenţia  donatarului de a curma viaţa donatorului. Reclamanta, la interogatoriul luat, nu a confirmat că ar fi existat din partea pârâtului intenţia de a ucide şi nici nu s-a făcut vreo dovadă în acest sens.

Art. 831 pct. 2 din Codul civil stabileşte că revocarea donaţiei pentru ingratitudine se poate face dacă donatarul este culpabil în privinţa-i  de delicte, cruzimi sau injurii  grave.

Şi în această situaţie este nevoie  dovedirea  că pârâtul a acţionat cu intenţie. Reclamanţii nu au făcut dovada  comiterii de către pârât a unor asemenea fapte.

Sentinţa civilă nr. 478/2004 a Judecătoriei Bălceşti nu dovedeşte că pârâtul  ar fi avut o atitudine necorespunzătoare faţă de reclamanţi.

Art. 831 pct. 3 din Codul civil stabileşte, de asemenea, că revocarea donaţiei se poate face şi când donatarul, fără cuvânt, îi refuză alimente.

Refuzul de alimente presupune  ca donatorul  să fi avut nevoie să fi cerut alimente de la donatar, care, având posibilitatea, a refuzat să dea. Refuzul nu este sancţionat în situaţia  în care donatorul  ar fi avut rude sau alte persoane obligate  şi în situaţia de a acorda întreţinere. Împrejurarea că pârâtul  nu are venituri nu conduce la revocarea donaţiei, deoarece, încă de la încheierea actului,  reclamanţii cunoşteau faptul că pârâtul este minor şi  nu realizează  venituri care să-i permită să acorde întreţinere reclamanţilor.

Având în vedere  cele menţionate anterior, instanţa urmează  să respingă  acţiunea formulată de reclamanţi.

1