Plangere contravenţionala

Sentinţă civilă 2683 din 10.11.2022


Acesta este document finalizat

Cod ECLIECLI:RO:JDBRLD:2022:001.002683

Dosar nr. 5671/189/2021

R O M A N I A

JUDECATORIA BARLAD

JUDB

SENTINTA CIVILA Nr. 2683/2022

Sedinta publica de la 10 Noiembrie 2022

Instanta constituita din:

INSTANTA

Deliberand asupra cererii de fata, constataurmatoarele:

La data de 27.09.2021 s-a inregistrat pe rolul Judecatoriei Barlad, sub nr. X, cererea formulata de petenta SC X SRL in contradictoriu cu intimata Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Vaslui, solicitand instantei anularea procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei seria VS nr. X/14.09.2021, exonerarea petentei de la plata sanctiunii amenzii contraventionale, inlocuirea sanctiunii amenzii contraventionale cu sanctiunea avertismentului.

In motivarea in fapt petenta, arata ca la data de 14.09.2021, in urma unui control efectuat de catre D.S.V.S.A Vaslui la punctul de lucru al petentei din sat Stramtura-Mitoc, com. Banca, jud Vaslui a fost sanctionata cu o amenda in suma de 24000 de lei. S-a retinut in sarcina petentei faptul ca a depozitat deseuri de origine animala pe pamant, cu incalcarea normelor sanitar-veterinare, fapta prevazuta si sanctionata de dispozitiile H.G nr 984/2005, art. 2 litera c) pct. 3. In concret, arata ca norma legala a textului sanctionator prevede ”nerespectarea masurilor stabilite de autoritatile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor competente privind destinatia, industrializarea sau distrugerea deseurilor de origine animala;” Pur si simplu, prin maniera in care a fost intocmit procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, rezulta faptul ca agentul constatator a savarsit un abuz de putere, uzand in mod injust de atributiile ce i-au fost conferite de legea si statutul ce ii reglementeaza profesia. In concret, petenta detine pentru acel punct de lucru un certificat constatator avand ca activitate autorizata comertul de pasari vii (cod 4623 din nomenclatorul CAEN). Mai mult decat atat, detine un incinerator autorizat pentru neutralizarea deseurilor de origine animala, pe care il folosesc cu caracter de regularitate, existand si un registru de neutralizare. Agentul constatator nu a analizat in mod obiectiv situatia faptica, adica sa analizeze in mod obiectiv si punctul de vedere al administratorului societatii petente la data controlului. Pe langa autorizatiile mentionate anterior, petenta are la acel punct de lucru delegati medici veterinari chiar de la DSVSA Vaslui, medici veterinari care au monitorizat neutralizarea deseurilor de origine animala. Pur si simplu, urmele de oua cojite din perimetrul examinat de catre agentul constatator nu apartin petentei, in zona fiind mai multe societati avand ca obiect de activitate cresterea pasarilor. Sub acest aspect, solicita sa se retina ca fapta contraventionala are in primul rand un caracter personal, ceea ce inseamna ca agentul constatator este obligat nu doar sa identifice fapta savarsita, ci si persoana care se face vinovata. Nedovedirea legaturii dintre fapta si persoana vinovata duce la imposibilitatea angajarii raspunderii contraventionale.

A invocat nulitatea procesului verbal decontraventie motivat de faptul ca in conformitate cu disp. art.16 si 17 din OG nr.2/2001, procesul verbal este nelegal daca fapta retinuta in sarcina contravenientului nu este incadrabila in dispozitiile legale in baza carora acesta a fost sanctionat.

In aceste conditii, pe de o parte, cel sanctionat se afla in imposibilitatea de a face proba contrara, iar, pe de alta parte, instanta nu poate realiza un control eficient si real de lcgalitate si temeinicie, nefiind clar care este fapta retinuta si nici in ce masura cel caruia i s-a aplicat este vinovat de savarsirea vreunei contraventii. Pornind de la descrierea faptei amanuntit sc realizeaza incadrarea juridica a faptei si nu in sens invers. Nu prin interpretarea dispozitiilor legale se poate ajunge la o prezentare a faptei contravenientului. In materie contraventionala, similar procedurii in materie penala, se gaseste aplicabilitatea prezumtiei de nevinovatie, iar agentul constatator trebuie sa dovedeasca prin probe clare si veridice vinovatia contravenientului.

Mai arata ca, beneficiind de prezumtia de nevinovatie petentul nu este obligat sa-si dovedeasca nevinovatia, sarcina administrarii probelor revenind agentului constatator, orice indoiala profitand persoanei acuzate de savarsirea contraventiei (adagiul latin: in dubio pro reo).

Tinand cont si de prevederile art. 21 din O.G. 2/2001 rezulta ca aplicarea de catre agentul constatator a sanctiunii s-a facut cu nerespectarea prevederilor legale in materie si nu s-au avut in vedere imprejurarile in care a fost produsa fapta, pericolul social al faptei, gradul de vinovatie, urmarea produsa precum si circumstantele personale ale contravenientului. Intrucat toate aceste prevederi sunt prevazute expres in textul de lege amintit considera ca se impune anularea acestui proces-verbal de contraventie.

Din interpretarea art. 5 alin. 5 coroborat cu prevederile art. 21 alin. 3 din O.G. 2/2001 rezulta ca sanctiunea contraventionala aplicata trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei iar la individualizarea sa trebuie avute in vedere imprejurarile in care a fost savarsita fapta, modul si mijloacele de savarsire, de scopul urmarit, de urmarea produsa precum si de circumstantele personale ale contravenientului. Solicita sa se tina cont de faptul ca agentul constatator nu a urmarit, asa cum ar fi logic, sa se asigure de modul in este respectata legea in situatia de fata, ci doar sanctionarea contraventionala fara a avea in vedere situatia de fapt.

Solicita si sa se retina faptul ca decizia agentului constatator de a aplica sanctiuneaamenzii contraventionale, desi avea posibilitatea de a aplica sanctiunea mai blanda, dar si cea justa, a avertismentului este luata in contextul in care agentii economici sunt aspru sanctionati desi situatia economica din tara este una critica.

In drept, au fost invocate dispozitiile O.G. nr. 2/2001.

Petenta a solicitat prin cererea de chemare in judecata incuviintarea probei cu inscrisuri si proba testimoniala.

La data de 08.11.2021 intimata Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Vaslui a depus la dosar intampinare prin care a solicitat instanteirespingerea cererii de chemare in judecata ca neintemeiata, justificat de urmatoarele motive:

In fapt, intimata a aratat ca, prin procesul-verbal seria VS nr. X/10.09.2021, incheiat de Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Vaslui, petenta a fost sanctionata contraventional cu amenda in valoare de 24.000 de lei pentru activitatea de separare a continutului de coaja pentru ouale produse si producere de melanj, fapta de a depozita deseuri de origine animala (cadavre caprine, pasare, coji oua, etc) in punctul numit Ghinoia pe un teren apartinand ADS, incalcand masurile stabilite de autoritatile sanitare veterinare privind distrugerea acestora, sanctiune contraventionala aplicata in conformitate cu prevederile art.2 lit. c pct.3 din HG nr. 984/2005 si ale art.7 indice 1 lit. g din OG nr. 24/2016.

Arata ca procesul verbal a fost intocmit in mod corect sub toate aspectele, al legalitatii, al temeiniciei si al individualizarii sanctiunii aplicate.

Intimata a solicitat instantei sa respinga plangerea formulata de petenta si sa dispuna mentinerea procesului-verbal seria VS nr. X/10.09.2021 incheiat de D.S.V.S.A. Vaslui ca legal si temeinic intocmit.

In drept, intimataa invocat dispozitiile Ordinul ANSVSA nr. 79/2019, al O.G. nr.24/2016, ale O.G. nr. 2/2001, precumsi disp. art. 205 alin. (2) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila

In sustinerea intampinariiasolicitat proba cu inscrisuri si fotografii.

Analizand probele administrate in cauza, instanta retine urmatoarele:

Prin procesul verbal de constatare a contraventiei seria VSnr. X/10.09.2021 de catre intimata Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Vaslui, petenta SC X SRL a fost sanctionata cu amenda in valoare de 24.000 de lei, pentrufaptaprevazutade art.2 lit. c pct.3 din HG nr. 984/2005 si ale art.7 indice 1 lit. g din OG nr. 24/2016.

Prin procesul verbal sus-mentionat s-a retinut de catre organul constatatorca, in data de 10.09.2021, petenta a fost sanctionata contraventional cu amenda in valoare de 24.000 de lei pentru activitatea de separare a continutului de coaja pentru ouale produse si producere de melanj, fapta de a depozita deseuri de origine animala (cadavre caprine, pasare, coji oua, etc) in punctul numit Ghinoia pe un teren apartinand ADS, incalcand masurile stabilite de autoritatile sanitare veterinare privind distrugerea acestora.

Sub aspectul legalitatii procesului-verbal, instanta retine ca, acesta a fost intocmit cu respectarea dispozitiilor prevazute de art. 17 din O.G. nr. 2/2001, republicata,cuprinzand toate mentiunile prevazute de lege sub sanctiunea nulitatii absolute.

Instanta mai retine, de asemenea, si imprejurarea ca, faptelor li s-a dat o corecta incadrare juridica, raportat la situatia de fapt retinuta de agentul constatator.

Astfel, potrivit art. 2 lit. c pct. 3 din HG nr. 984/2005, privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele sanitar veterinare si pentru siguranta alimentelor: Urmatoarele fapte constituie contraventii la normele sanitare veterinare referitoare la masurile generale si speciale de mentinere a indemnitatii teritoriului fata de bolile transmisibile la animale, de aparare a sanatatii animalelor si de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

c) cu amenda de la 2.400 lei la 3.600 lei, in cazul faptelor savarsite de persoanele fizice, respectiv cu amenda de la 12.000 lei la 24.000 lei, in cazul faptelor savarsite de persoanele juridice.

3. nerespectarea masurilor stabilite de autoritatile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor competente privind destinatia, industrializarea sau distrugerea deseurilor de origine animala.

Potrivit art. 7 indice 1 lit g din OG nr. 24/2016, privind organizarea si desfasurarea activitatii de neutralizare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman: Urmatoarele fapte constituie contraventii: g) abandonarea, depunerea sau depozitarea subproduselor de origine animala in alte locuri decat cele organizate si autorizate in acest scop.

Sub aspectul temeiniciei procesului-verbal, instanta retine urmatoarele:

Petenta beneficiaza de prezumtia de nevinovatie in cauza, astfel cum rezulta din interpretarea Conventiei europene pentru drepturile omului si a jurisprudentei CEDO. In jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului (cauza Öztürk impotriva Germaniei, Hotararea din 21 februarie 1984; cauza Anghel contra Romaniei,Hotararea din 4 octombrie 2007 ) se retine in mod constant ca, indiferent de distinctiile care se fac in dreptul intern intre contraventii si infractiuni, persoana acuzata de comiterea unei fapte calificate in dreptul intern ca fiind contraventie trebuie sa beneficieze de garantiile specifice procedurii penale.

Fata de cele expuse mai sus, instanta concluzioneaza ca acuzatia adusa petentei este o acuzatie penala in sensul Conventiei, iar acesta beneficiaza de prezumtia de nevinovatie, care a fost instituita cu scopul de a proteja indivizii fata de posibilele abuzuri din partea autoritatilor, motiv pentru care sarcina probei in procedura contraventionala desfasurata in fata instantei de judecata revine in primul rand organului constatator si, in conditiile in care acesta face dovada vinovatiei, petenta urmeaza sa-si probeze nevinovatia .

Referitor la procesul-verbal, trebuie retinut ca, in genere, fiind intocmit de un organ al statului aflat in exercitiul functiunii trebuie sa i se recunoasca valoarea probatorie sub aspectul constatarii starii de fapt.

In acest sens este de remarcat ca in jurisprudenta Curtii s-a retinut in mod constant ca prezumtiile nu sunt in principiu, contrare Conventiei.

Astfel, in Hotararea pronuntata in cauza Salubiaku vs Frantei, Curtea a retinut ca prezumtiile sunt permise de Conventie, dar nu trebuie sa depaseasca limitele rezonabile tinand seama de gravitatea mizei si prezervand drepturile apararii.

Audiat la propunerea petentei, martorulX a aratat ca lucreaza la societatea petenta, fiind inginer,si era la lucru cand a venit controlul. A aratat ca in urma unor reclamantii formulate de X organul constatator a facut un control si a constatatpe suprafata unor terenuri care nu apartin petentei, dar in vecinatatea fermei, cadavre de origine animala. S-a apreciat ca sunt ale petentei fara sa se tina cont ca puteau fi de la o alta firma. S-a facut control si la ferma si nu s-au constatat nereguli. Arata ca petenta are contracte cu Prodagro/SNCU pentru ridicarea deseurilor de origine animala. A mai aratat ca societatea detine depozite frigorifice pentru cadavrele de origine animala. A mai aratat ca societatea este verificata mereu de medicii DVS, chiar zilnic. In zona respectivamai sunt si alte ferme mai mici care cresc pasari,capre oi, dar nu a vazut masina de colectare a cadavrelor sa mearga si la ceilalti fermieri.

Prin probatoriul administrat in cauza se incearca sa se induca ideea ca ar exista un dubiu cu privire la savarsirea faptei, sustinandu-se ca, nu exista certitudinea ca acele cadavre de origine animala ar apartine societatii petente, in conditiile in care in zona ar mai fi si alte ferme. De asemenea se insista ca au proceduri de lucru, la modul general, medic veterinar si toate conditiile pentru incinerare.

Instanta retine ca, aceste aspecte sunt invocate in declaratia martorului audiat in cauza, dar nu corespund cu apararea formulata de petenta.

In plangerea contraventionala formulata nu se face referire la faptul ca aceste cadavre de origine animala nu ar apartine societatii petente, se face referire doar la urme de oua cojite, fara nicio discutie cu privire la cadavre de origine animala.

Instanta retine si caprocesul verbal de contraventie a fost semnat de catre reprezentantul legal al societatii petente cu mentiunea ca:„ Nu am obiectiuni.”, ceea ce este interpretat ca o recunoastere implicita a faptelor retinute in procesul verbal de contraventie. Astfel, daca reprezentantul legal al petentei aflat la fata locului la momentul constatarii faptei si intocmirii procesului verbal ar fi considerat ca deseurile animale identificate nu ar apartine petentei ar fi mentionat aceste observatii.

Astfel, analizand procesul verbal raportat la materialul probator administrat in cauza, instanta retine ca,petenta se face vinovata de faptele retinute in sarcina sa.

Instanta constata ca s-a aplicat petentei o sanctiune in cuantumul prevazut de lege pentru contraventia savarsita, iar fata de natura si imprejurarile savarsirii faptelor, apreciaza ca sanctiunea aplicata este proportionala cu gradul de pericol social al acesteia.

Fata de aceste considerente, instanta apreciaza plangerea ca fiind nefondata si, pe cale de consecinta,o va respinge.

4

Domenii speta