Contravenţii

Sentinţă civilă 110 din 07.03.2013


Deliberând asupra cauzei civile de faţă, reţine următoarele:

Prin plângerea contravenţională înregistrată pe rolul Judecătoriei Agnita la data de 07.02.2013 sub număr dosar 85/174/2013, petentul ……. a solicitat, în contradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI SIBIU, anularea procesului verbal seria ……… şi exonerarea de plata amenzii.

În motivarea plângerii, petentul a arătat că nu este vinovat de cele reţinute în actul sancţionator, iar martorul care l-a semnat este viceprimar al comunei şi nu a fost de faţă la momentul incidentului.

Plângerea nu a fost motivată în drept.

Potrivit dispoziţiilor art. 36 din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, art. 15 lit. i) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi art. 1 din O.G. nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, plângerea formulată de petent este scutită de plata taxelor de timbru şi a timbrului judiciar.

Petentul a depus la dosarul cauzei, în xerocopie, cartea de identitate (f.5) şi procesul verbal contestat (f.6).

La data de 04.03.2013, intimatul I.P.J. SIBIU a depus la dosar întâmpinare, solicitând respingerea plângerii ca nefondată şi menţinerea procesului verbal de constatare a contravenţiei, întrucât petentul a săvârşit cu vinovăţie fapta contravenţională reţinută în procesul verbal atacat, şi nu sunt motive de nulitate a acestui act.

În drept, au fost invocate prev. art. 115-118 C.pr.civ.

În probaţiune, intimatul a solicitat administrarea probei cu înscrisuri, sens în care a depus la dosar procesul verbal de constatare a contravenţiei contestat, procesul verbal de afişare, raportul din data de 25.02.2013.

Instanţa a admis pentru părţi proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei.

Verificând legalitatea şi temeinicia procesului-verbal contestat, în baza întregului material probator administrat în cauză, în conformitate cu art. 34 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal seria …….. încheiat la data de 28.01.2013 de către intimatul I.P.J. Sibiu – Postul de Poliţie Bîrghiş, petentul …….. a fost sancţionat cu amendă contravenţională în sumă de 1000 lei – prev. de art. 4 lit. b) din Lg. nr. 61/1991, pentru săvârşirea contravenţiilor prev. de art. 3 pct. 1, şi art. 3 pct. 25 din aceeaşi lege.

În fapt, s-a reţinut că în data de 28.01.2013, în jurul orelor 09:30, în timp ce se afla în sediul Primăriei …….. petentul a adresat cuvinte şi expresii jignitoare primarului ………….

S-a mai reţinut că petentul a tulburat liniştea publică prin strigăte şi larmă.

Instanţa va analiza cu prioritate chestiunea legalităţii procesului verbal de contravenţie, ce precede analiza temeiniciei actului de sancţionare contestat. 

Petentul a fost sancţionat, prin procesul verbal contestat, pentru comiterea contravenţiei prev. de art. 3 pct. 1 din Lg. nr. 61/1991 – text de lege care prevede următoarele: Constituie contravenţie săvârşirea oricăreia dintre următoarele fapte, dacă nu sunt comise în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni: săvârşirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, ameninţări cu acte de violenţă împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea şi liniştea publică sau să provoace indignarea cetăţenilor ori să lezeze demnitatea şi onoarea acestora sau a instituţiilor publice, faptă sancţionată de art. 4 alin. 1 lit. b) din Lg. nr. 61/1991 cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei.

De asemenea, petentul a fost sancţionat, prin acelaşi act sancţionator, pentru comiterea contravenţiei prev. de art. 3 pct. 25 - Constituie contravenţie săvârşirea oricăreia dintre următoarele fapte, dacă nu sunt comise în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni: tulburarea, fără drept, a liniştii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă, faptă sancţionată de art. 4 alin. 1 lit. b) din Lg. nr. 61/1991 cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei.

Din coroborarea dispoziţiilor art. 20 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001 cu art. 10 alin. 1 şi 2 din acelaşi act normativ, rezultă că, în situaţia constatării săvârşirii de către o persoană a mai multor contravenţii în acelaşi timp şi de către acelaşi agent constatator, se întocmeşte un singur proces-verbal, aplicându-se pentru fiecare faptă câte o singură sancţiune, care se cumulează, şi al căror total nu poate depăşi dublul maximului prevăzut de lege pentru contravenţia cea mai grea.

În cauză, instanţa a reţinut din procesul verbal de contravenţie că agentul constatator deşi a constatat săvârşirea a două fapte, a aplicat petentului direct o singură sancţiune –  amenda contravenţională în sumă de 1000 lei – fără să fie individualizate fiecare dintre sancţiunile aplicate pentru fiecare dintre contravenţiile săvârşite, în contradicţie cu prevederile art. 10 din O.G. nr. 2/2001.

Instanţa, prin modul global de aplicare a sancţiunii, nu este în măsură să verifice dacă sancţiunea a fost corect individualizată pentru fiecare contravenţie reţinută în sarcina petentului şi deci dacă au fost respectate dispoziţiile legale, agentul constatator neputând face o apreciere globală asupra celor două sancţiuni contravenţionale aplicate. Acest mod de aplicare a sancţiunii contravenţionale este de natură a-l prejudicial pe contestator, având în vedere că există şi posibilitatea răsturnării prezumţiei existente pentru una dintre contravenţiile săvârşite. În această ipoteză, intimatul pune instanţa în situaţia de a fi în imposibilitate de a verifica dacă individualizarea sancţiunilor a fost corect stabilită pentru fiecare contravenţie în parte, producându-se astfel petentului o vătămare care nu poate fi înlăturată decât prin anularea procesului verbal.

Această împrejurare este sancţionată cu nulitatea procesului verbal de contravenţie atacat, nulitatea fiind absolută, caracterul imperativ al normei rezultând din chiar raţiunea edictării acesteia, respectiv posibilitatea verificării de către instanţă a legalităţii aplicării şi individualizării fiecărei sancţiuni în parte în raport de criteriile legale.

În ce priveşte temeinicia procesului verbal contestat, câtă vreme s-a stabilit că încheierea actului sancţionator nu s-a realizat în condiţii de legalitate, nu se mai impune analizarea lui sub acest aspect.

Faţă de aceste împrejurări de fapt şi de drept, instanţa va admite plângerea contravenţională formulată de către petent, şi în consecinţă va dispune anularea procesului verbal contestat seria PA nr. 0553829 încheiat la data de 28.01.2013 de către intimatul I.P.J. Sibiu – Postul de Poliţie Bîrghiş, şi va exonera petentul de la plata amenzii în cuantum de 1000 lei aplicată.