Divort

Sentinţă civilă 318 din 12.06.2010


JUDECĂTORIA AGNITA

SENTINŢA CIVILĂ Nr.318/2010

Domeniu asociat : SITUAŢII LA DIVORŢ

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin acţiunea civilă înregistrată pe rolul instanţei la data de 14.08.2009 sub dosar nr.318/174/2009  reclamanta  …, dom. în com. …, jud. Sibiu, cu

reşedinţa actuală în Germania, a chemat în judecată pe pârâtul ….., dom. în com. … jud. Sibiu, solicitând pronunţarea unei sentinţe prin care să se dispună:

- desfacerea căsătoriei încheiată între reclamantă şi pârât la data de 16.05.1987 şi înregistrată în registrul de stare civilă al Primăriei com. ..sub nr.9/16.05.1987, din culpa comună;

- păstrarea numelui dobândit prin căsătorie;

- încredinţarea minorului …, născut la data de 7.05.1992, spre creştere şi educare către pârât.

În motivarea acţiunii se arată că din căsătoria părţilor au rezultat trei copii: … (major), … (majoră) şi minorul ... Căsătoria a decurs în condiţii bune până relativ recent, când pârâtul s-a arătat deranjat de faptul că reclamanta  pleacă în străinătate ca să poată întreţine familia.

Iniţial reclamanta a plecat în Germania cu acordul soţului şi motivat de faptul că nevoile familiei cereau în mod imperativ un venit mai mare, iar anul trecut când a revenit acasă de Crăciun pârâtul s-a opus întoarcerii reclamantei în străinătate.

În cele din urmă reclamanta a optat pentru a se întoarce la muncă în străinătate, iar în vară când a revenit acasă pârâtul a adoptat o atitudine şi mai ostilă faţă de ea, ceea ce a dus în prezent la o ruptură ireconciliabilă a relaţiilor dintre părţi.

Reclamanta solicită păstrarea numelui dobândit prin căsătorie motivat de dorinţa de a avea acelaşi nume cu copiii.

În drept se invocă prevederile art.38 alin.1, art.40 şi art.42 C.fam.

În  probaţiune au  fost anexate următoarele înscrisuri: copie legalizată după certificatul de căsătorie seria C.7 nr.934204, procură judiciară specială autentificată sub nr.1521/ 11.08.2009 prin care reclamanta îl împuterniceşte pe avocatul … să o reprezinte în instanţă în procesul de divorţ, aceasta fiind plecată la muncă în străinătate, copie după certificatul de naştere al minorului ….

Acţiunea civilă a fost legal timbrată de reclamantă cu suma de 39 lei taxă judiciară de timbru şi 0,30 lei timbru judiciar.

Pârâtul .. a declarat în faţa instanţei că este de acord cu acţiunea de divorţ şi ca minorul rezultat din căsătorie să-i fie  încredinţat spre creştere şi educare.

Pentru soluţionarea cauzei instanţa a dispus efectuarea unei  anchete sociale de către Primăria Comunei .. – Autoritatea Tutelară cu privire la condiţiile de creştere şi educare ale minorului, ataşamentul minorului faţă de părinţi şi alte persoane din familia extinsă şi a încuviinţat audierea martorilor .., .. şi .., toţi propuşi de reclamantă.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Căsătoria părţilor s-a încheiat la data de 16.05.1987 şi a  fost înregistrată sub nr.9/ 16.05.1987 în registrul de stare civilă al Primăriei com. .., aşa cum rezultă din certificatul de căsătorie depus la dosarul cauzei. Din căsătorie au rezultat trei copii, în prezent doar unul fiind minor, respectiv .., născut la data de 7.05.1992.

Părţile şi-au stabilit domiciliul conjugal în com…, jud. Sibiu, unde au locuit împreună până în urmă cu doi ani când reclamanta a plecat la muncă în Germania.

Iniţial pârâtul a fost de acord cu plecarea reclamantei la muncă  în străinătate pentru a obţine veniturile suplimentare necesare pentru întreţinerea familiei şi achitarea ratelor la bancă, întrucât anterior cei doi soţi au contractat un credit pentru achiziţionarea unui tractor.

Pe parcurs atitudinea soţului s-a schimbat, acesta nemaifiind de acord cu plecarea reclamantei, ceea ce a dus la neînţelegeri între soţi, la certuri şi scandaluri,  soldate uneori cu acte de violenţă asupra reclamantei.

Martorul … a declarat că, în urmă cu două săptămâni, când reclamanta a venit din Germania, a fost prezent când pârâtul a înjurat-o şi a lovit-o pe reclamantă,  reproşându-i acesteia că trăieşte cu un alt bărbat în Germania. Acest martor a mai arătat că şi în trecut reclamanta susţinea că pârâtul o bate, dar el nu a crezut acest lucru.

Raportat la această stare de fapt, instanţa apreciază că raporturile dintre soţi sunt grav vătămate, culpa  aparţinând  în  principal  pârâtului care a  avut  o atitudine necorespunzătoare

(chiar violentă) faţă  de soţie, dar o anumită  culpă îi  revine şi  reclamantei.  Aceasta, aşa cum reiese din depoziţia martorului, a început în străinătate o relaţie cu un alt bărbat, aspect ce nu a fost negat de către reclamantă.

Ca urmare, în temeiul art.37 alin.2 şi art.38 alin.1 C.fam. instanţa va admite acţiunea civilă şi va dispune desfacerea căsătoriei din culpa comună  a soţilor.

În temeiul art.40 alin.1 C.fam., luând act de acordul pârâtului în acest sens, instanţa va încuviinţa ca reclamanta să păstreze după divorţ numele dobândit prin căsătorie, acela de ...

Cu privire la minorul ….., născut la data de 7.05.1992, în temeiul art.42 alin.1 C.fam. instanţa va dispune încredinţarea acestuia spre creştere şi educare către pârât, având în vedere şi cererea reclamantei în acest sens.

Pentru a dispune cu privire la încredinţarea minorului către pârât, instanţa reţine că minorul locuieşte împreună cu tatăl, reclamanta urmând să se întoarcă la muncă în străinătate, concluziile anchetei sociale efectuată în cauză din care rezultă că pârâtul îi poate asigura minorului mijloacele materiale şi de locuit necesare, precum şi poziţia minorului şi vârsta acestuia. Minorul fiind audiat de instanţă în camera de consiliu a declarat că doreşte să rămână în continuare cu pârâtul, apreciind că acesta se ocupă în mod corespunzător de creşterea şi educarea lui.

De asemenea, în conformitate cu dispoziţiile art.42 alin.3 C.fam. instanţa se va pronunţa cu privire la contribuţia reclamantei la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesională ale minorului şi o va obliga pe aceasta la plata unei pensii de întreţinere în favoarea minorului în sumă de 150 lei lunar, începând cu data introducerii acţiunii 14.08.2009 şi până la majoratul acestuia sau alte dispoziţii legale.

La stabilirea cuantumului acestei pensii de întreţinere instanţa s-a raportat la salariul minim brut pe ţară (600 lei în prezent) în ceea ce priveşte veniturile reclamantei şi la dispoziţiile art.94 alin.3 C.fam., pensia fiind stabilită ca echivalent pentru o pătrime din veniturile reclamantei.

În temeiul art.274 C.pr.civ., pârâtul va fi obligat să plătească reclamantei, la cererea acesteia, cheltuieli de judecată  în sumă de 20 lei reprezentând 1 din taxa judiciară de timbru şi timbrul judiciar, pentru onorariul de avocat nefiind depusă nici o chitanţă de plată la dosar.

.

….

Domenii speta