Pretenţii

Sentinţă civilă 276 din 14.02.2013


Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamantul M..N în contradictoriu cu pârâţii P. D. R. M. -( LA MANDATARUL M. M..- CU DOMICILIU PROC. ALES, intervenient în numele altei persoane B. A.  G., P. D.D. P. F.  R., V. A.,P. N., P.M., R. C., pârât S. A. A având ca obiect pretenţii .

La apelul nominal făcut în şedinţa publică nu se prezintă nimeni.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă după care:

Se constată că s-a depus la dosar prin serviciul registratură al instanţei la data de 12.02.2013, 13.02.2013 concluzii scrise formulate de către părţi.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, învederându-se instanţei faptul că atât mersul dezbaterilor cât şi concluziile părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 07.02.2013, care face parte integrantă din prezenta, iar în vederea deliberării, s-a amânat pronunţarea cauzei la data de 14.02.2014, după care:

INSTANŢA

I. Prin cererea înregistrată la instanţă la data de 27.01.2013, reclamantul M. N, a chemat în judecată pârâta P. D. R. M. -( LA MANDATARUL M. M. Ş.)- CU DOMICILIU PROC. ALES, solicitând instanţei obligarea acesteia la restituirea sumei de 23.380 lei actualizaţi cu rata inflaţiei, pe care i-au cheltuit pentru conservarea imobilului situat în C., str. …, nr. …, în baza contractului de comodat încheiat la data de 01.02.2005, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea în fapt a acţiunii, reclamantul a arătat că, contractul de comodat a fost încheiat pentru o perioadă de 5 ani cu drept de prelungire  de un an, adică pentru perioada 01.02….--31.01…...

În vederea conservării imobilului au fost efectuate cheltuieli în valoare de 23.380 lei, aşa cum rezultă din Raportul de evaluare întocmit de expertul ing. Boroş Iosif, membru al corpului experţilor tehnici – Filiala Bihor.

Prin adresa nr…./03.04…..a Primăriei mun.-Beiuş, în baza Ordonanţei de Guvern nr.21/2002, s-a comunicat mandatarului pârâtei – C. M., să ia măsuri ca până la 19 aprilie 2007 – ziua Beiuşului ,,să execute lucrări de reparaţii ale faţadei deteriorate a imobilului, care dă un aspect total neplăcut zonei”.

Imobilul pentru care s-a încheiat contractul de comodat, trebuie să fie reparat capital, deoarece s-a preluat într-o stare de degradare totală (faţada complet deteriorată, prin acoperiş şi prin tavan ploua, geamul şi uşile erau rupte, curentul electric era introdus peste tencuiala, care era în cea mai mare parte căzută, etc.).

În drept reclamantul invocă dispoziţiile art.1574 Cod civil.

În probaţiune reclamantul a depus la dosar în xerocopii înscrisuri, constând în contractul de comodat încheiat la 01.02.2…., procura domnului C. M. de mandatar a pârâtei P.D. R. M., adresa nr….5/03.04…. emisă de Primăria mun. Beiuş, raport de evaluare întocmit de către exp. ing. Boroş Iosif, fotografii cu starea imobilului din str…. nr…., jud.Bihor, chitanţă taxă timbru, C.F. nr….. Beiuş.

La data de 17.11.2011 s-a încuviinţat pentru reclamant proba testimonială cu martorul Z. C. F care a fost audiat la data de 15.11.2012, din a cărui depoziţie instanţa reţine că, iniţial, martorul a fost solicitat de către reclamant să repare acoperişul, deoarece existau ţigle sparte şi degradare, motiv pentru care ploua în interior în câteva locuri, astfel că a înlocuit în câteva locuri leţurile şi zeci de ţigle, însă a folosit materiale provenite din demolări. Ulterior, a fost solicitat să facă o compartimentare a clădirii pentru un cabinet avocaţial, în momentul în care a trecut şi la repararea tavanului, care era deteriorat din cauza scurgerilor de apă. Ca urmare acestui fapt, a coborât tavanul, a zidit din BCA şi a tencuit pereţii interiori fără să se atingă de pereţii exteriori ai imobilului. Ştie că s-au făcut lucrări la apă, deoarece în încăpere exista o ţeavă într-un colţ, dar nu era apă pe ea şi s-a rezolvat această problemă înainte de a zidi pereţii. Ştie că s-au mai făcut lucrări, a fost înlocuită uşa de la intrare, a desfiinţat o uşă mică care era în colţul clădirii şi un geam termopan, deoarece uşa şi geamul existente erau degradate. Prin degradare înţelege lemnărie veche, ochiuri de geam lipsă, sparte şi nevopsite. Ştie că s-au făcut reparaţii şi la faţadă, deoarece existau bucăţi de tencuială căzută, o bucată a căzut chiar când s-a plimbat cu copilul. Fiind PFA şi calculând impozitul pe an nu a făcut devize. Mai arată că a reparat unde era spart, însă nu el a descoperit pereţii exteriori. Înlocuirea grinzilor era necesară, deoarece erau putrede, însă coborârea tavanului cu cca.1m a fost decizia reclamantului. Nu a făcut lucrări de reparaţii pe interior la pereţii exteriori ai imobilului, deoarece nu a vrut cheltuieli suplimentare pentru reclamant, pereţii fiind igrasioşi. Lucrarea a făcut-o contra cost.

II. La data de 23.02.2011 pârâta P. D. R. M. a depus la dosar întâmpinare, prin care solicită respingerea acţiunii formulată de către reclamant.

În motivarea în fapt a întâmpinării, pârâta a arătat că:

În primul rând, cadrul procesual nu este stabilit corect, deoarece asupra imobilului în litigiu, situat în ….., identificat cu nr. top.55/2, înscris în CF 1799 Beiuş, respectiv asupra spaţiului comercial fost al SC Prodavis SRL Beiuş,  pârâta este coproprietară alături de fratele său B. A. G iar reclamantul nu l-a chemat în judecată.

În al doilea rând, lucrările pretinse a fi executate de către reclamant, cu titlu de reparaţii capitale, nu numai că nu a avut acordul iniţial a pârâtei, dar în cea mai mare parte a lor, vizează porţiuni de construcţii şi de teren cea nu le aparţin şi care profită şi celorlalţi coproprietari, cât şi imobilele învecinate.

Consideră că se impune ca reclamantul să cheme în judecată şi aceste din urmă persoane înscrise în CF ….. Beiuş, precum şi proprietarul imobilului învecinat, cărora le profită lucrările pretinse a fi executate în numele şi pe seama pârâtei.

Lucrările aşa-zis de reparaţii capitale: poarta de acces metalică la gangul de la intrarea în curtea imobilelor aparţinând proprietarilor din CF …. Beiuş şi nu numai; pavajul din dale de beton, tavanul din lambriuri sub poarta de acces, nu au nicio legătură cu proprietatea  pârâtei şi nu reprezintă reparaţii  la imobilul din litigiu şi cu privire la care a încheiat contract de comodat cu reclamantul. Nu cunoaşte cine a executat aceste lucrări, dar ştie că profită celorlalţi proprietari care folosesc imobilele învecinate.

Mai arată că lucrări precum executări de zidării  de compartimentare din BCA, tavan din grinzi de lemn cu asterala din scânduri şi instalaţie electrică, nu au nicio legătură cu obligaţiile  înscrise în contractul de comodat şi nu reprezintă un profit pentru ea. Reclamantul deşi a executat asemenea lucrări le-a făcut pentru un scop, pe care nu-l cunoaşte şi fără a avea acordul ei.

Pârâta contestă de asemenea valorile indicate de către reclamant, cu titlu de pretenţii, a unor lucrări executate, în cel mai bun caz de o calitate îndoielnică.

În drept pârâta invocă dispoziţiile art.115-118 C.pr.civ.

În probaţiune pârâta a depus la dosar în xerocopii înscrisuri, constând în extras CF după CF …Beiuş, act de partaj autentificat  de BNP Iosif Tocoian prin încheierea de autentificare nr…../26.09…..

La data de 23.02.2011 preşedintele completului de judecată legal sesizat cu judecarea cauzei, s-a abţinut în condiţiile art.25 C.pr.civ. coroborat cu art.6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi art.9 din Codul Deontologic al magistraţilor de la judecarea acesteia, pentru motivele ce ţin de interpretarea art. 27 pct.1 C.pr.civ., întrucât fiul reclamantului (dl.M.C.) este  nasul său de cununie, iar între familiile lor există relaţii de rudenie.

Prin încheierea nr…../201…. din ….03.2011 a Judecătoriei Beiuş, declaraţia de abţinere a fost admisă şi s-a dispus formarea unui nou dosar şi repartizarea aleatorie.

III. La data de ….05.201.. numitul B. A. G. a depus la dosar o cerere de intervenţie în interesul pârâtei P.D.R.M, prin care solicită respingerea acţiunii formulată de către reclamantul M. N., ca neîntemeiată şi nelegală.

În motivarea în fapt arată că, având în vedere obiectul acţiunii şi raportul de evaluare depus la dosar de către reclamant, legat de pretinsele lucrări enumerate, cum ar fi: pavaje din plăci de beton, accesul în curtea imobilului, tavanul din lambriuri sub poarta de acces, apreciază că se impune chemarea în judecată şi a celorlalţi proprietari şi posesori ai imobilului în litigiu, cărora le-ar profita  astfel de lucrări, respectiv: Statul Român, P. F.R, P. D. D., V. A., S. A. A., P. N., P. M. şi R.C.

Mai arată că, chemarea în judecată a acestora se impune ca urmare a faptului că ei sunt şi beneficiarii celor mai multe lucrări pe care reclamantul pretinde că le-a executat pe cheltuiala sa, doar în favoarea pârâtei. Este imperios a fi chemaţi în judecată, pentru a vedea şi punctul de vedere al celorlalţi coproprietari şi posesori ai imobilului în litigiu, cu privire la lucrările în litigiu c/val. acestora, precum şi persoana care a suportat costurile materiale şi de executare a acestora. Mai ales, că prin adresa nr…./03.04…. emisă de Primăria mun. Beiuş comunicată mandatarei pârâtei, se menţionează doar ,,să execute lucrări de reparaţie ale faţadei deteriorate a imobilului, care dă un aspect neplăcut zonei.

Lucrările solicitate de către Primăria mun. Beiuş nu au nici  o legătură cu tavanul, zidăriile interioare, tâmplăriile din lemn, poarta de acces în gang, pavaje din plăci de beton la accesul în curtea imobilului în care locuiesc mai multe persoane, instalaţia electrică sau cu tavanul de sub poarta de acces. Pretinsele lucrări la aceste obiective, nu au nimic în comun cu faţada imobilului.

De asemenea arată că nu se poate vorbi de faptul că reclamantul ar fi reparat într-un fel sau altul faţada imobilului, prin montarea unei uşi şi a unui geam termopan, deoarece faţada clădirii a rămas aceeaşi, iar lucrările interioare, despre care reclamantul face vorbire în acţiunea sa, nu s-au impus niciodată a fi făcute, deoarece starea interioară a spaţiului nu impunea acest lucru.

Reclamantul a fost acela care a distrus tencuielile din interiorul spaţiului, fără să-i ceară nimeni acest lucru, şi fără înştiinţarea sau încuviinţarea  proprietarilor, iar degradarea despre care face vorbire, reclamantul a fotografiat-o după ce a distrus tencuielile şi zugrăvelile din interiorul spaţiului, cu bună ştiinţă.

Potrivit art.4 din contractul de comodat (de închiriere), reclamantul s-a obligat să execute lucrările de reparaţii, acestea căzând în sarcina sa.

Potrivit art.7 din acelaşi contract, proprietarul are obligaţia să execute toate lucrările de reparaţii capitale sau de înlocuire a elementelor de construcţie şi instalaţie, care nu cad în sarcina chiriaşului. Prin urmare, atât el, cât şi pârâta, care sunt proprietari în cote ideale asupra spaţiului în litigiu, au sarcina de a executa acest gen de reparaţii sau măcar de a fi înştiinţaţi şi de a aviza  acest lucru, din partea unui terţ. Acest gen de lucrări nu cad potrivit contractului în sarcina reclamantului.

De altfel, contractul în cauză a expirat prin ajungerea la termen, iar reclamantul a fost somat de către el şi pârâtă  de a-l elibera fără condiţii, situaţia care, în caz de refuz, implică din partea lor o iminentă acţiune în evacuare. 

În drept a invocat dispoziţiile art.52 al.1 C.pr.civ.

În şedinţa publică din 15.09.2…., au fost introduşi în cauză pârâţii P. D.D., P. F. R.s, V. A., P. N., P.M. şi R. C.

În şedinţa publică din data de 17.11.2011, instanţa a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor P. D. D., P. F. R., V. A., P. N., P. M. şi R. C., având în vedere că reclamantul a renunţat la contravaloarea lucrărilor din parte de coproprietate comună.

În probaţiune, la data de 17.11….. s-a încuviinţat pentru intervenient proba testimonială  cu martorul B. J., care a fost audiat la data de 15.11…., din a cărui depoziţie instanţa reţine că martorul a făcut  fotografiile depuse la dosar la filele 99-102, în perioada în care s-a făcut lucrările la imobilul ce face obiectul cauzei. Aceste poze i-au fost solicitate de către reclamantul M.N.Reclamantul i-a cerut ca atunci când face pozele să apară cât mai deteriorat aspectul clădirii, în sensul, ca să dea contrast mai mare pozelor. Înainte de efectuarea lucrărilor la acest imobil, în el a funcţionat un aprozar şi în acea perioadă clădirea nu arăta la fel de deteriorată. Înainte cu câteva luni clădirea nu arăta în modul în care a surprins-o în fotografii, fotografii pe care le-a făcut când lucrările au fost deja începute. Anterior efectuării acestor lucrări, în interior era o singură încăpere, care cuprindea două spaţii, care erau despărţite printr-un perete de placaj PLF.  A fost în clădirea respectivă şi când era aprozar şi ştie că avea curent şi apă trasă, în sensul că avea o ţeavă cu un robinet. Ştie că aprozarul nu a mai funcţionat, deoarece imobilul a fost revendicat şi câştigat de fostul proprietar, iar reclamantul a solicitat celui care deţinea aprozarul să elibereze spaţiul. Ştie că toate lucrările efectuate în interiorul spaţiului s-au executat de către numitul Z.F. Şi înainte exista uşă şi geam şi erau în stare bună, zice el.

Prin încheierea de şedinţă din 02.06.2… instanţa a admis în principiu cererea de intervenţie formulată de către B. A. G. în interesul pârâtei şi s-a introdus în cauză în calitate de pârâţi numiţii P. F. R., P. D. D., V. A., S.A. Aa, P. N., P. M. şi R. C..

IV. La data de 12.10.2011 pârâţii V. A. şi S. A.A. au depus la dosar întâmpinare prin care solicită, atât respingerea cererii de chemare în judecată formulată de către reclamant, cât şi a cererii de intervenţie în interesul pârâtei P. D. R. M. formulată de către intervenientul B. A. G..

În motivarea în fapt pârâţii V.A. şi S. A. A. arată că în calitate de proprietari al unuia dintre apartamentele imobilului din litigiu, folosesc poarta de intrare a imobilului  pentru accesul auto.

În această calitate, pârâţii arată că, alături de vecina lor A. F., în jurul anilor … au construit din contribuţia lor exclusivă poarta comună de acces din fier forjat cu modele. De asemenea dalele cu care este pavată calea de acces comună în acest imobil au făcut obiectul investiţiei exclusive a d-nei Agud Florica. În ce priveşte acoperişul deasupra căii de acces, acesta a fost realizat de către  domnul R. C. care este dobânditorul apartamentului, care a aparţinut doamnei A. F.. Astfel reclamantul nu a efectuat nicio investiţiei la părţile comune ale imobilului din litigiu, eventualele investiţii efectuându-le exclusiv la apartamentul pe care-l deţine în comodat.

V. La data de 13.10…..pârâţii P. F. R. şi P. D. D. au depus la dosar întâmpinare, prin care solicită respingerea cererii de chemare în judecată formulată de către reclamant ca neîntemeiată şi inadmisibilă şi admiterea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a lor.

În motivarea în fapt, pârâţii P. F.R. şi P.D.D. arată că, în ce îi priveşte, având în vedere că reclamantul a arătat în şedinţa publică din 15.09.2011 că renunţă la capetele de cerere privind contravaloarea porţii de metal, pavajul din plăci de beton, tavanul din lambriuri de sub poarta de la intrare, consideră că nu au calitate procesuală pasivă, deoarece aceste îmbunătăţiri privesc alte părţi din proces şi nu pe reclamant şi nici pe pârâta P. D. şi pe intervenientul B.A.

Mai arată că, calitatea procesuală pasivă într-un proces presupune o identitate între pârâtul chemat în judecată şi persoana obligată în raportul obligaţional dedus judecăţii de reclamant, persoana care neagă dreptul reclamantului, persoana faţă de care reclamantul doreşte  să îşi stabilească existenţa unui drept de proprietate, persoana în patrimoniul căreia reclamantul doreşte să dovedească inexistenţa unui drept real. Lipsa interesului lor direct în această cauză este motivată de faptul că nu urmăresc satisfacerea unui drept, reclamantul nu doreşte să stabilească existenţa unui drept faţă de ei, fapt dedus prin renunţarea reclamantului la judecata cu privire la capetele de cerere enumerate mai sus.

În drept pârâţii au invocat dispoziţiile art.242 al.2 C.pr.civ.

La data de 17.11.2011 reclamantul a depus la dosar o precizare de acţiune, prin care arată că îşi reduce cuantumul pretenţiilor care formează obiectul acţiunii, de la suma de ….lei, la suma de …. lei, astfel că nu mai solicită obligarea pârâtei la plata contravalorii porţii de acces metalică, a pavajelor din plăci de beton la accesul din curtea imobilului şi a tavanului din lambriuri sub poarta de acces, toate acestea fiind în valoare de 5.095 lei.

Prin încheierea de şedinţă din 17.11.2….  instanţa a admis excepţia lipsei calităţii procesuale a pârâţilor P.F. R. şi P. D. D.a şi a constatat că nici pârâţii V. A.l, S. A. A., P. N., P. M. şi R. C. nu au calitate procesuală pasivă.

La data de 13.06.2…. s-a depus la dosar raportul de expertiză în specialitatea construcţii, întocmit de către expertul N.T. ,concluziile expertului  coroborându-se cu rezultatele din proba constând în cercetarea la faţa locului .

La data de 12.02.20…., reclamantul a depus la dosar concluzii scrise prin care solicită admiterea acţiunii precizate şi obligarea pârâtei P. D. R.. Marina la plata sumei de …. lei; respingerea cererii de intervenţie a lui B. A. G.; obligarea reclamanţilor la plata cheltuielilor de judecată.

La data de 13.02.2…, intervenientul B. A. G., în calitate de intervenient –mandatar B. M. F., precum şi pârâta P. D. M. R., au depus la dosar concluzii scrise, prin care au solicitat admiterea cererii de intervenţie în interesul pârâtei P. D. R. M. şi pe cale de consecinţă , respingerea ca nefondată a acţiunii în pretenţii.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine că a fost încheiat un contract de comodat pentru o perioadă de 5 ani cu drept de prelungire  de un an, adică pentru perioada 01.02.2005--31.01.2011.

Prin adresa nr…../03.04….a Primăriei mun.-Beiuş, în baza Ordonanţei de Guvern nr.21/2002, s-a comunicat mandatarului pârâtei – C. M., să ia măsuri ca până la ….. aprilie 2…. – ziua Beiuşului ,,să execute lucrări de reparaţii ale faţadei deteriorate a imobilului, care dă un aspect total neplăcut zonei”.

Imobilul pentru care s-a încheiat contractul de comodat, trebuia să fie reparat deoarece s-a preluat într-o stare de degradare avansată , reclamantul susţinând că faţada  era complet deteriorată, prin acoperiş şi prin tavan ploua, geamul şi uşile erau rupte, curentul electric era introdus peste tencuiala, care era în cea mai mare parte căzută, etc.

În vederea conservării imobilului au fost efectuate lucrări în valoare de …. lei, aşa cum rezultă din Raportul de evaluare extrajudiciar întocmit de expertul ing. B. I., membru al corpului experţilor tehnici – Filiala Bihor ,reclamantul reducându-şi ulterior pretenţiile la valoare rezultată în urma efectuării expertizei dispuse în acest dosar..

Deşi pârâta şi intervenientul prin proba cu martori au încercat să dovedească că lucrările efectuate de către reclamant nu erau necesare şi că starea acestui imobil era mult mai bună decât cea prezentată de reclamant ,din însăşi adresa Primăriei Beiuş prin care se solicita repararea de urgenţă a faţadei imobilului se poate concluziona în ce stare de degradare se afla faţada la data respectivă.

Au fost contestate şi fotografiile depuse la dosar în sensul că prin acestea s-a încercat să se prezinte o altă stare de fapt susţinându-se că pereţii ar fi fost aduşi la aceea stare de către reclamant ,dar nu s-a contestat  starea în care se aflau uşile şi aşa zisa vitrină. Numai din starea de degradare a acestora şi vechimea lor se poate deduce că nici restul construcţiei nu putea fi într-o stare mai bună ,fapt ce se coroborează cu susţinerile martorului ce a efectuat o parte din lucrări , cu cele ce rezultă din adresa Primăriei Beiuş şi concluziile raportului de expertiză şi din procesul verbal de cercetare la faţa locului.

Intenţia reclamantului de a face lucrări de conservare şi întreţinere rezultă şi din faptul că a refolosit multe din materialele recuperate şi a încercat să execute numai lucrările strict necesare, iar prin compartimentarea spaţiului şi refacerea vechilor instalaţii, respectiv electrice şi de apă nu a făcut decât să sporească valoarea imobilului.

 Faţă de aceste considerente ,văzând şi prevederile art.1574 şi ale art.997 cod civil ,instanţa va admite acţiunea  reclamantului  M. N., împotriva pârâtei P. D. R. M. ,aşa cum a fost precizată şi va respinge cererea de intervenţie a intervenientului B. A. G. în interesul pârâtei.

 Va obliga pe pârâtă la plata către reclamant a sumei de …. lei despăgubiri civile şi la suma de …. lei cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea  reclamantului  M.N, împotriva pârâtei P.D. R.M,  aşa cum a fost precizată.

Respinge cererea de intervenţie a intervenientului B.A.G în interesul pârâtei.

Obligă pe pârâtă la plata către reclamant a sumei de ….. lei despăgubiri civile şi la suma de …. lei cheltuieli de judecată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi 14.02.2013.

PREŞEDINTE, GREFIER