Partaj bunuri comune

Sentinţă civilă 716/2012 din 14.11.2012


JUDECĂTORIA BECLEAN

Dosarul civil nr. 387/186/2008

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 716/2012

PARTAJ  bunuri comune

C O N S I D E R E N T E:

I. Expunerea cererii de chemare în judecată. Prin cererea înregistrată sub numărul de mai sus reclamanta P.R.S.a chemat în judecată pe pârâţii  P.M., CEC Bank SA Sucursala  B, BCR SA Sucursala B şi BRD – G.S.G SA Sucursala  B solicitând instanţei să constate  că în timpul căsătoriei cu pârâtul P.M. a dobândit prin contribuţie comună egală imobilul casă de locuit şi anexe gospodăreşti  situate în localitatea B,, nr…, judeţul …, precum şi terenurile înscrise în TP 44667/2001 şi TP 44535/1997, conform SC 302/2006 pronunţată de  Judecătoria Beclean în dosar 319/2005. De asemenea, bunurile mobile constând în aragaz, în valoare de 400 lei, frigider, în valoare de 1.500 lei, maşină de spălat Zanussi, în valoare de 700 lei, chiuvetă bucătărie, în valoare de  150 lei, mobilă constând în bibliotecă şi vitrină, în valoare de 1.000 lei, dulap pentru haine, în valoare de 800 lei, canapea şi două fotolii, în valoare de 150 lei, trei  candelabre, în valoare de 100 lei, boiler, în valoare de 400 lei, boiler curent, în valoare de 200 lei, obiecte sanitare, în valoare de 100 lei, şi hidrofor, în valoare de 500 lei. Să constate că suma de 70.121,36 lei la care se adaugă dobânda aferentă, reprezintă valoarea nerestituită a patru credite contractate de cei doi  în timpul căsătoriei de la pârâtele CEC Bank SA Sucursala  B, BCR SA Sucursala  B şi BRD – G.S.G SA Sucursala B şi intră în masa partajabilă. Să dispună  preluarea de către pârâtul P.M a ratelor neachitate şi partajarea imobilelor construcţii şi terenuri prin atribuirea lor către acelaşi pârât, cu sulte compensatorii în favoarea ei, a reclamantei.

La termenul de judecată din 09.09.2008 reclamanta şi-a completat acţiunea arătând că sunt comune  şi următoarele  bunuri mobile: TV Samsung, cuptor cu microunde, sufragerie Bourbon, hol Emanuel, fotoliu pat, combină frigorifică şi aragaz. Să constate că are calitatea de bun propriu al ei un covor persan pe care l-a primit cadou de la mama sa. Să dispună partajarea acestor bunuri prin formarea  de loturi cu sulte pentru egalitate valorică.

La termenul de judecată din 27.01.2009 reclamanta şi-a completat din nou acţiunea solicitând  instanţei că are calitatea de bun comun aportul ei şi al  pârâtului P.M la constituirea capitalului social al  SC E. SRL şi să dispună partajarea acestuia conform expertizei ce va fi efectuată în cauză. Să dispună partajarea imobilelor construcţii şi terenuri prin atribuirea lor în natură, către ea, reclamanta, cu stabilirea de sulte pentru egalitate valorică, solicitând totodată  extinderea cadrului procesual prin introducerea în cauză în calitate de pârâtă a acestei societăţi comerciale.

La termenul de judecată din 20.04.2010 reclamanta prin avocat a arătat  că se numeşte S.R.S., depunând la dosar copia cărţii sale de identitate.

La termenul de judecată din 14.12.2010 reclamanta a solicitat extinderea  cadrului procesual prin introducerea în cauză în calitate de pârâtă a D. E. AG PRIN SC C. F. S. SRL, căreia pârâta BCR SA i-a  cesionat  creanţa pe care  o avea faţă de reclamantă.

La termenul de judecată  din 13.12.2011 reclamanta a solicitat din nou extinderea  cadrului procesual prin  introducerea în cauză  în calitate de  pârâtă a SC M.R. SA care a preluat de la SC C.F.S. SRL dosarul executării silite împotriva reclamantei.

La termenul de judecată din 31.01.2012 reclamanta a solicitat o nouă extindere a cadrului procesual prin introducerea în cauză în calitate de pârâtă a D. I. II AG care a preluat creanţa BCR SA faţă de reclamantă şi a E.K.R. SRL care a preluat creanţa BRD – G.S.G SA Sucursala  B faţă de reclamantă.

În fapt, reclamanta arată că a fost căsătorită cu pârâtul până în ianuarie 2008 şi  că în timpul căsătoriei a dobândit  împreună cu acesta bunurile imobile  şi  mobile menţionate  în petitul acţiunii. De asemenea au contractat împreună un număr de patru credite de la cele trei pârâte menţionate mai sus, banii fiind  utilizaţi pentru cumpărarea  unui autoturism nou înmatriculat  pe SC E. C. S. SRL al cărui  unic acţionar  este  pârâtul P.M, diferenţa fiind  utilizată pentru cumpărarea fondului de marfă necesar aceleiaşi societăţi comerciale şi solicită ca imobilele să-i fie atribuite pârâtului P.M întrucât sediul amintitei societăţi comerciale se află  în localitatea  B. nr... Solicită preluarea de  către pârâtul P.M. a obligaţiei de plată a a ratelor  restante  întrucât  ea realizează la actualul  loc de muncă un venit salarial de doar 600 lei şi, în plus, trebuie să se ocupe şi de creşterea şi educarea minorului rezultat din căsătorie care i-a fost încredinţat în urma divorţului.

În drept, reclamanta invocă prevederile art. 36 al. 1  din vechiul C. fam.  şi art. 480  din vechiul C. civ..

II. Expunerea poziţiei pârâţilor faţă de acţiune. Prin întâmpinare  pârâta BRD – G.S.G SA Sucursala B a solicitat respingerea capetelor de cerere ale acţiunii reclamantei prin care aceasta a  solicitat preluarea  de către pârât a ratelor neachitate, cu motivarea că între ea, pe de o parte, şi reclamantă împreună cu pârâtul P.M., de cealaltă parte, s-a încheiat un contract de credit pentru nevoi nenominalizate în sumă de 31.000 lei în care reclamanta are calitatea de împrumutat, iar pârâtul P.M aceea de co-împrumu-tat. În acest contract s-a stipulat că aceştia doi îşi asumă în mod solidar îndeplinirea obligaţiilor, inclusiv rambursarea creditului, astfel încât, ţinând seama de  prevederile  art. 969  din vechiul  C. civ., instanţa nu poate modifica conţinutul înţelegerii dintre părţi. Un argument în plus în susţinerea acestei poziţii este acela că la acordarea creditului au fost luate în considerare veniturile ambilor împrumutaţi. Jurisprudenţa însăşi a ICCJ a statuat că în cazul contractării unor  obligaţii solidare instanţele nu pot diviza debitul în sensul de a reţine că un debitor răspunde doar pentru partea sa din suma datorată. În aceste condiţii renunţarea la solidaritatea pasivă poate avea lor doar cu acordul său. În drept pârâta BRD – G.S.G SA Sucursala B a invocat prev. art. 969, 1039 şi 1042 C. civ., Norma  BNR 10/2005.

Prin întâmpinare pârâtul  P.M. a arătat că este de acord doar cu admiterea în parte a  acţiunii reclamantei în sensul partajării  bunurilor mobile prin formarea de loturi în natură, cu  stabilirea de sulte pentru egalitate valorică. Contestă calitatea de bun comun a casei de locuit situată în localitatea B. nr... întrucât aceasta a fost edificată de către părinţii săi, aşa cum rezultă, atât din nota de constatare nr. 1263/06.10.1995,  cât şi din certificatul de atestare a edificării construcţiei nr. 1644/16.04.2008, împrejurarea reţinută de instanţă prin SC 302/2006 în sensul că acest imobil a fost edificat de către el împreună cu reclamanta nefiind conformă adevărului. În ce priveşte terenurile înscrise în TP 44535/1997, acestea i-au fost reconstituite doar lui în calitate de moştenitor al defunctului său tată. Mai arată că dintre bunurile mobile indicate de reclamantă, boilerul aparţine societăţii comerciale menţionate şi că reclamanta a avut o contribuţie  minimă la dobândirea bunurilor comune. Cu privirea la solicitarea reclamantei de  preluarea de  către el a ratelor restante arată că nu este  de acord cu aceasta întrucât obligaţia de restituire a fost stabilită în favoarea ambilor soţi, în solidar.

Prin întâmpinare pârâta BCR SA – Sucursala B a arătat că se opune preluării ratelor restante de către  pârâtul  P.M cu  motivarea că reclamanta P. R. S. este cea care a semnat contractul de credit şi îşi păstrează calitatea de împrumutat, novaţia prin schimbare de debitor neputând  avea loc decât cu acordul  ei, pe care nu înţelege să şi-l exprime.

Legal citată pârâta CEC BANK  SA nu şi-a exprimat poziţia faţă de acţiunea reclamantei, ci doar a furnizat instanţei unele informaţii în legătură cu creditul acordat reclamantei.

Legal citată SC E. SRL nu  şi-a desemnat reprezentant în instanţă şi  nu a formulat apărări în scris.

Prin înscris depus la dosarul  cauzei, pârâta  D. I. II. AG a arătat  că valoarea creanţei pe care o are faţă de reclamantă este de 16.907 lei, sumă  care urmează a-i fi achitată de către reclamantă.

Legal citată pârâta E.K.R. SRL nu a formulat apărări în cauză, reclamanta fiind cea care a depus la dosar un înscris provenind de la această pârâtă intitulat „avertisment” din care rezultă că valoarea creanţei pe care o are faţă de reclamantă este de 38.546,91 lei.

III. Expunerea  cererii reconvenţionale. Prin cerere reconvenţională formulată odată cu  întâmpinarea  pârâtul P.M. a solicitat instanţei să constate  că sunt comune şi următoarele bunuri mobile: TV LG, în valoare de 500 lei, DVD, în valoare de  200 lei, şi cuptor  cu microunde, în valoare de 200 lei.

La termenul de judecată din 27.01.2009 pârâtul P.M. şi-a precizat  cererea reconvenţională solicitând instanţei să constate că face parte din masa partajabilă şi suma de 3.000 EUR (12.873 lei  la cursul  din 26.01.2009) constând în valoarea nerestituită a două împrumuturi în valoare de  câtre 1.500 EUR contractate în timpul căsătoriei, fără a arăta cine este împrumutătorul (cine sunt împrumutătorii) acestor sume.

IV. Situaţia de fapt reţinută de instanţă. 1. Descrierea, valoarea şi calitatea de bunuri comune ale imobilelor construcţii care fac obiectul partajului. În cauză a fost efectuată o expertiză tehnică prin care au fost descrise şi evaluate imobilele casă de locuit şi anexe gospodăreşti situate în localitatea B. nr... , comuna Ş. , judeţul … (f. 158-169, vol. 1).

Potrivit concluziilor raportului de expertiză acestea constau în casă de locuit cu terasă şi pivniţă, în regim de înălţime parter, pe fundaţie de piatră, cu pereţi portanţi din zidărie de cărămidă, planşeu de lemn, şarpantă de lemn, învelitoare din plăci de azbociment, tâmplărie de lemn, cu pardoseală duşumea şi de beton cu gresie, cu instalaţie electrică, încălzire cu sobe cu combustibil solid, având o suprafaţă construită de 80, 84 mp, valoarea totală fiind de 42.600 lei.

A mai fost evaluată de expert anexa gospodărească compusă din grajd, şură şi fânar, cu suprafaţa construită de 62,94 mp, la 5.800 lei, valoarea totală a construcţiilor fiind astfel de 48.400 lei.

Prin sentinţa civilă 302/2006 pronunţată de Judecătoria Beclean în dosarul nr. 319/2005 (f. 5-6, vol. 1), definitivă şi revocabilă (aşa cum reiese din verificarea evidenţelor instanţei) s-a constatat că dreptul de proprietate cu privire la aceste construcţii a fost dobândit de reclamantă împreună cu pârâtul P.M, în timpul căsătoriei acestora, astfel încât ele au calitatea de bunuri comune.

2. Terenul înscris în TP 44767/2001, calitatea acestuia de bun comun şi valoarea lui. Prin aceeaşi sentinţă civilă, 302/2006 pronunţată de Judecătoria Beclean în dosarul nr. 319/2005, instanţa a dispus validarea antecontractului de vânzare dintre P. L. , pe de o parte, în calitate de promitent vânzător, şi reclamantă împreună cu pârâtul P.M. de cealaltă parte, în calitate de promitenţi cumpărători, cu privire la terenul pădure în suprafaţă de 1.200 mp situat pe teritoriul localităţii B. , comuna Ş., înscris în TP 44767/2001, astfel încât şi acest imobil are calitatea de bun comun, dobândit în timpul căsătoriei, de către reclamantă împreună cu pârâtul P.M.

În cauză a fost efectuată o expertiză tehnică prin care, alături de alte terenuri, s-a procedat la evaluarea acestui teren în suprafaţă de 1.200 mp înscris în TP 44767/2001, în două variante, una în funcţie de valorile utilizate de Camera Notarilor Publici, iar cealaltă la valoarea aplicată pe piaţa liberă (f. 208-212, vol. 1). Dintre acestea, instanţa se va opri la cea de-a doua variantă, mai apropiată de realitate, conform căreia valoarea stabilită a terenului este de 1.200 lei.

3. Terenul înscris în TP 44535/1997. Prin sentinţa civilă 302/2006 menţionată mai sus, s-a constatat dobândirea de către pârâtul P.M., reclamant în dosarul 319/2005, a dreptului de proprietate prin reconstituire cu privire la suprafaţa de teren de 4 ha şi 8.265 mp, potrivit TP 44535/1997, astfel încât aceasta este bun propriu al pârâtului P.M., singura persoană menţionată în titlu, şi nu face obiectul partajului.

4. Bunurile mobile supuse partajului. Prin interogatoriu (f. 78-79) pârâtul P.M. a recunoscut existenţa, calitatea de bunuri comune şi valoarea indicată de reclamantă prin cerea de chemare în judecată a următoarelor bunuri mobile: aragaz, în valoare de 400 lei, frigider, în valoare de 1.500 lei, maşină de spălat Zanussi, în valoare de 700 lei, chiuvetă bucătărie, în valoare de  150 lei, mobilă constând în bibliotecă şi vitrină, în valoare de 1.000 lei, dulap pentru haine, în valoare de 800 lei, canapea şi două fotolii, în valoare de 150 lei, trei  candelabre, în valoare de 100 lei, boiler, în valoare de 400 lei, obiecte sanitare, în valoare de 100 lei, şi hidrofor, în valoare de 500 lei.

Prin interogatoriu pârâtul P.M. a recunoscut, de asemenea existenţa şi calitatea de bunuri comune a următoarelor bunuri mobile indicate de reclamantă în completarea de acţiune depusă la termenul din 09.09.2008, fără precizarea valorii acestora:  TV Samsung, cuptor cu microunde, sufragerie Bourbon, hol Emanuel şi fotoliu pat.

Nu a fost recunoscută de către pârâtul P.M. existenţa bunurilor mobile combină frigorifică şi aragaz, indicate de reclamantă în completarea de acţiune, iar celelalte probe administrate în cauză nu au confirmat existenţa acestor bunuri, astfel încât ele nu vor fi introduse în masa partajabilă.

Cu privire la boilerul pe curent în valoare de 200 lei, indicat de reclamantă în cerea de chemare în judecată, pârâtul P.M. a declarat că acesta aparţine SC E. SRL, celelalte probe administrate în cauză nereuşind să contrazică această declaraţie, astfel încât nici acesta nu va fi introdus în masa de bunuri supuse partajului.

Cu privire la bunurile mobile constând în TV LG, în valoare de 500 lei, DVD, în valoare de  200 lei, şi cuptor  cu microunde, în valoare de 200 lei, indicate de pârâtul P.M. în cererea reconvenţională, probele administrate în cauză nu au confirmat existenţa acestora, drept pentru care nici ele nu vor fi introduse în masa partajabilă.

5. Creditele contractate de reclamantă împreună cu pârâtul P.M., în timpul căsătoriei. Între BCR SA, Sucursala judeţeană B, şi reclamanta P.R.S. au fost încheiate contractele de credit pentru nevoi personale nr. 9920F/29.12.2005, pentru suma de 20.000 lei (f. 129 vol. 2) şi 1280F/23.02.2006, pentru suma de 15.000 lei (f. 122, vol. 2). Creanţa totală pe care BCR SA a avut-o faţă de reclamantă a fost cesionată către SC C.E.F.S SRL, prin contractul de cesiune de creanţe nr. 3/27.03.2009 (f. 233, vol. 1). La rândul ei, SC C.E.F.S SRL a cesionat creanţa rezultată din contractul de credit 1280F/23.02.2006 de 16.947,39 lei către C.C.R SRL (f. 256, vol. 1), creanţa acestei din urmă societăţi faţă de reclamantă fiind în prezent de 16.907 lei (f. 265, vol. 1). De asemenea, cesionarul iniţial, SC C.E.F.S SRL, a transmis cealaltă parte a creanţei faţă de reclamantă de 21.616,37 lei către SC M.R. SA (f. 269 şi 274, vol. 1). Astfel, debitul care rezultă din cele 2 contracte încheiate de reclamantă cu BCR SA este în prezent de 38.523,37 lei, 16.907 lei către C.C.R SRL şi 21.616,37 lei către SC M.R. SA.

Între BRD G.S.G, pe de o parte, şi reclamanta în calitate de împrumutat, şi pârâtul P.M. în calitate de co-împrumutat, de cealaltă parte, a fost încheiat contractul de credit pentru nevoi personale nenominalizate nr. 0758190/02.05.2006, pentru suma de 31.000 lei (f. 24-38, vol. 1). Creanţa a fost transmisă de către BRD G.S.G către I. N. C. F. SA care, la rândul ei a transmis-o către E. K. R. SRL (f. 280, vol. 1), creanţa acestui din urmă cesionar, rezultată din contractul de credit menţionat mai sus, fiind de 38.546,91 lei (f. 236, vol. 1. A se vedea inclusiv subsolul feţei filei menţionate).

Între CEC Bank, Sucursala B, şi reclamanta  a fost încheiat contractul de credit pentru nevoi personale  nr. 14203/10.05.2005, pentru suma de 178.000.000 lei vechi (17.800 lei noi) (f. 284-285, vol. 1), creanţa băncii faţă de reclamantă fiind în prezent de 6.215, 27 lei (f. 283, vol. 1).

Creditul acordat de BRD G.S.G a fost contractat de reclamantă împreună cu pârâtul P.M. iar cele acordate de BCR SA şi CEC Bank doar de către reclamantă. Însă toate cele patru credite au fost acordate pentru nevoi personale, prin acesta înţelegându-se nevoile personale comune ale soţilor, în condiţiile în care ei erau căsătoriţi în acea perioadă şi se gospodăreau împreună. De altfel, pârâtul P.M. prin interogatoriu (f. 78-79, vol. 1) a confirmat susţinerile reclamantei în sensul că aceste credite reprezintă datorii comune şi urmează a fi introduse în masa partajabilă.

Creditul contractat cu CEC Bank a fost acordat pe o perioadă de 5 ani, scadenţa ultimei rate fiind la 01.06.2010, iar creditele contractate cu BCR SA şi BRD G.S.G au fost acordate pe o perioadă de 10 ani care, deşi urmează să se împlinească la datele de 29.12.2015, 23.02.2016 şi 02.05.2015, au fost declarate scadente anticipat, creanţa fiind cesionată unor firme specializate, astfel încât toate aceste 4 credite sunt scadente.

Cu privire la creditul indicat de pârâtul P.M. prin cererea reconvenţională, în sumă de 3.000 EUR (12.873 lei), reclamanta prin interogatoriu a arătat că nu are cunoştinţă despre acest împrumut, iar probele administrate în cauză nu confirmă existenţa acestei datorii comune a soţilor.

6. Aportul la constituirea capitalului social al SC E. SRL. Conform expertizei contabile efectuate în cauză (f. 131-142, vol. 1), capitalul social al firmei amintite este de 200 lei şi în condiţiile în care, până la cesiunea părţilor sociale către P.D.P., asociat unic a fost pârâtul P.M., se naşte prezumţia simplă că acestuia din urmă îi aparţine contribuţia la constituirea capitalului social, astfel încât această sumă  nu este bun comun al soţilor.

7. Contribuţia soţilor la dobândirea bunurilor comune. Deşi pârâtul P.M contrazice afirmaţiile reclamantei potrivit cărora contribuţia lor la dobândirea bunurilor comune a fost egală, susţinând că aceasta a avut o contribuţie minimă în acest sens, aceste afirmaţii ale pârâtului P.M. nu au fost susţinute de nici un fel de probe, astfel încât instanţa va reţine o contribuţie egală a soţilor la dobândirea bunurilor comune.

V. Texte de lege aplicabile. Conform art. 30 din vechiul C. fam., bunurile dobândite în timpul căsătoriei, de oricare dintre soţi, sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune ale soţilor. Orice convenţie contrară este nulă.  Conform art. 31 C. fam., nu sunt bunuri comune, ci bunuri proprii ale fiecărui soţ: a) bunurile dobândite înainte de încheierea căsătoriei; b) bunurile dobândite în timpul căsătoriei prin moştenire, legat sau donaţie, afară numai dacă dispunătorul a prevăzut că ele vor fi comune; e) bunurile de uz personal şi cele destinate exercitării profesiunii unuia dintre soţi; d) bunurile dobândite cu titlu de premiu sau recompensă, manuscrisele ştiinţifice sau literare, schiţele şi proiectele artistice, proiectele de investiţii şi inovaţii, precum şi alte asemenea bunuri; e) indemnitatea de asigurare sau despăgubirea pentru pagube pricinuite persoanei; f) valoarea care reprezintă şi înlocuieşte un bun propriu sau bunul în care a trecut această valoare.

Conform art. 36 din vechiul C. fam., la desfacerea căsătoriei, bunurile comune se împart între soţi, potrivit învoielii acestora. Dacă soţii nu se învoiesc asupra împărţirii bunurilor comune, va hotărî instanţa judecătorească.

Conform arta. 6734 C. pr. civ., în tot cursul procesului instanţa va stărui ca părţile să împartă bunurile prin bună învoială.

Conform arta. 6735 C. pr. civ., dacă părţile nu se învoiesc, instanţa va stabili bunurile supuse împărţelii, calitatea de coproprietar, cota-parte ce se cuvine fiecăruia şi creanţele născute din starea de proprietate comună pe care coproprietarii le au unii faţă de alţii. Dacă se împarte o moştenire, instanţa va mai stabili datoriile transmise prin moştenire, datoriile şi creanţele comoştenitorilor faţă de defunct, precum şi sarcinile moştenirii. Instanţa va face împărţeala în natură, procedând la formarea loturilor şi la atribuirea lor. În cazul în care loturile nu sunt egale în valoare, ele se întregesc printr-o sumă de bani.

Conform arta. 67310 C. pr. civ., în cazul în care împărţeala în natură a unui bun nu este posibilă sau ar cauza o scădere importantă a valorii acestuia ori i-ar modifica în mod păgubitor destinaţia economică, la cererea unuia dintre coproprietari, instanţa, prin încheiere, îi poate atribui provizoriu întregul bun. La cererea unuia dintre coproprietari instanţa, ţinând seama de împrejurările cauzei, pentru motive temeinice, va putea să-i atribuie bunul direct prin hotărârea asupra fondului procesului, stabilind totodată sumele ce se cuvin celorlalţi coproprietari şi termenul în care este obligat să le plătească.

Conform art. 274 C. pr. civ., partea care cade în pretenţiuni va fi obligată, la cerere, să plătească cheltuielile de judecată. Conform art. 275 C. pr. civ., pârâtul care a recunoscut la prima zi de înfăţişare pretenţiile reclamantului nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecată, afară numai dacă a fost pus în întârziere înainte de chemarea în judecată.

VI. Motivarea soluţiei în drept. Întrucât imobilele casă de locuit şi anexe gospodăreşti situate în localitatea B., comuna Ş, judeţul .., au fost edificate pe terenul proprietatea pârâtului P.M. reconstituit acestuia potrivit TP 44535/1997, în aceste imobile locuieşte în prezent mama acestuia, aspect necontestat de către reclamantă, şi, în condiţiile în care nu s-a dovedit în cauză că aceste imobile ar fi comod partajabile în natură, ele vor fi atribuite în natură pârâtului P.M., acesta urmând a fi obligat la plata în favoarea reclamantei a sultei de 24.000 lei (jumătate din valoarea construcţiilor de 48.400 lei).

În condiţiile în care imobilele construcţii au fost atribuite pârâtului P.M., terenul pădure în suprafaţă de 1.200 mp situat pe teritoriul localităţii B. , comuna Ş., înscris în TP 44767/2001, în valoare de 1.200 lei va fi atribuit reclamantei care va fi obligată la plata către pârâtul P.M. a sultei de 600 lei.

Întrucât reclamanta nu a solicitat să-i fie atribuite bunuri mobile şi nici nu a indicat modalitatea de partajare a acestora, doar pârâtul P.M. fiind acela care a solicitat partajarea lor în mod egal, instanţa va adopta această din urmă variantă.

Astfel, va atribui pârâtului P.M. bunurile mobile ce se prezumă ataşate construcţiei, respectiv, chiuvetă bucătărie, în valoare de  150 lei, un număr de trei  candelabre, în valoare de 100 lei, boiler, în valoare de 400 lei, obiecte sanitare, în valoare de 100 lei, hidrofor, în valoare de 500 lei şi va mai atribui frigiderul în valoare de 1.500 lei, valoarea tuturor acestora fiind de 2.750 lei.

Va atribui reclamantei celelalte bunuri mobile cărora le-a fost stabilită valoarea, respectiv, aragaz, în valoare de 400 lei, maşină de spălat Zanussi, în valoare de 700 lei, mobilă constând în bibliotecă şi vitrină, în valoare de 1.000 lei, dulap pentru haine, în valoare de 800 lei, canapea şi două fotolii, în valoare de 150 lei, valoarea tuturor acestora fiind de 3.050 lei, reclamanta urmând a achita pârâtului P.M sultă de 150 lei.

Cât priveşte bunurile mobile a căror valoare nu a fost stabilită, acestea vor fi partajate în mod egal, conform valorii apreciate de instanţă astfel: reclamantei îi vor fi atribuite cuptorul cu microunde şi sufrageria Bourbon, iar pârâtului P.M. televizorul marca Samsung, holul Emanuel şi fotoliul pat.

Procedând la compensarea sultelor aferente bunurilor mobile şi imobile, instanţa constată că pârâtul P.M. datorează reclamantei suma de 23.250 lei cu acest titlu [24.000 lei – (600 le + 150 lei)].

Cu privire la partajarea datoriei comune constând în cele 4 credite neachitate, având în vedere principiul forţei obligatorii a contractului prevăzut la art. 969 din vechiul C. civ., în vigoare la data încheierii contractelor de credit, instanţa constată că nu poate interveni în aceste contracte în sensul înlocuirii împrumutatului (împrumutaţilor) aşa cum s-a solicitat de către reclamantă, această modificare fiind posibilă doar prin acordul de voinţă al părţilor contractante.

Astfel încât reclamanta, în calitate de semnatară a contractelor de credit încheiate cu BCR SA va rămâne în continuare obligată faţă de cesionarii C.C.R SRL pentru suma de 16.907 lei şi SC M.R. SA pentru suma de 21.616,37 lei. Va rămâne, de asemenea obligată în continuare faţă de CEC Bank, pentru suma de 6.215, 27 lei. Dar această datorie totală de 44.738,64 lei este una comună, drept pentru care pârâtul P.M va fi obligat să plătească reclamantei suma de 22.369,32 lei.

Având în vedere clauza prevăzută în contractul de credit încheiat între BRD G.S.G, pe de o parte, şi reclamantă, în calitate de împrumutat, şi pârâtul P.M, în calitate de co-împrumutat, de cealaltă parte, „Dacă împrumutatul nu plăteşte la scadenţă ratele şi dobânzile aferente, creditul poate fi declarat de către bancă scadent anticipat, în acest caz împrumutatul şi co-împrumutatul rămânând responsabili faţă de bancă pentru toate consecinţele financiare, directe şi indirecte, care decurg din declararea exigibilităţii anticipate, urmând a plăti băncii creditul şi dobânzile aferente, până la rambursarea integrală a datoriei” instanţa reţine că împrumutatul şi co-împrumutatul s-au obligat solidar faţă de bancă şi vor rămâne astfel obligaţi faţă de cesionarul E.K.R. SRL pentru suma de 38.546,91 lei.

Această solidaritate nu operează însă între reclamantă şi pârâtul P.M. datoria fiind divizibilă între aceştia, astfel încât fiecare urmează a suporta acest pasiv până la concurenţa sumei de 19.273,45 lei, reprezentând ? din această datorie comună. Prin urmare, debitorul care va plăti întreaga datorie sau mai mult decât partea ce-i revine urmează a-şi recupera de la celălalt diferenţa.

Cu privire la cheltuielile de judecată, instanţa reţine că doar reclamanta este cea care a efectuat astfel de cheltuieli, în sumă de 946 lei reprezentând taxă judiciară de timbru (f. 7, vol. 1) şi onorariu expert (f. 114, 115 şi 188, vol. 1). Întrucât în procesul de partaj ambele părţi au calitatea de reclamant şi de pârât în acelaşi timp, iar în speţă bunurile şi datoriile au fost împărţite în mod egal între reclamantă şi pârâtul P.M, aceştia vor fi obligaţi să suporte în aceeaşi proporţie şi cheltuielile de judecată. În aceste condiţii pârâtul P.M va fi obligat să plătească reclamantei suma de 473 lei cu acest titlu.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite în parte acţiunea formulată de reclamanta S.R.S. împotriva pârâţilor P.M.,  CEC BANK SA SUCURSALA  B, BCR SA SUCURSALA  B, BRD-G.S.G SA SUCURSALA B, SC E. SRL, D. E. AG prin SC C.E.F.S SRL, SC M.R. SA,  D. I. II AG şi  E.K.R. SRL formulată de pârâtul P.M.:

1. Constată că reclamanta a dobândit împreună cu pârâtul P.M., în timpul căsătoriei, prin contribuţie egală, dreptul de proprietate cu privire la imobilele casă de locuit şi anexe gospodăreşti situate în localitatea B. nr.., comuna Ş, judeţul … , în valoare totală de  48.400 lei, şi dispune partajarea acestora prin atribuirea lor în natură către pârâtul P.M;

2. Constată că reclamanta a dobândit împreună cu pârâtul P.M., în timpul căsătoriei, prin contribuţie egală, dreptul de proprietate cu privire la terenul pădure în suprafaţă de 1.200 mp înscris în TP 44767/2001, în valoare de 1.200 lei, şi dispune partajarea acestuia prin atribuirea lui în natură către reclamantă;

3. Constată că reclamanta a dobândit împreună cu pârâtul P.M., în timpul căsătoriei, prin contribuţie egală, dreptul de proprietate cu privire la bunurile mobile, aragaz, în valoare de 400 lei, frigider, în valoare de 1.500 lei, maşină de spălat Zanussi, în valoare de 700 lei, chiuvetă bucătărie, în valoare de  150 lei, mobilă constând în bibliotecă şi vitrină, în valoare de 1.000 lei, dulap pentru haine, în valoare de 800 lei, canapea şi două fotolii, în valoare de 150 lei, trei  candelabre, în valoare de 100 lei, boiler, în valoare de 400 lei, obiecte sanitare, în valoare de 100 lei, şi hidrofor, în valoare de 500 lei, TV Samsung, cuptor cu microunde, sufragerie Bourbon, hol Emanuel şi fotoliu pat şi dispune partajarea acestora prin formarea a 2 loturi, astfel: Lotul 1 care se atribuie reclamantei: aragaz, în valoare de 400 lei, maşină de spălat Zanussi, în valoare de 700 lei, mobilă constând în bibliotecă şi vitrină, în valoare de 1.000 lei, dulap pentru haine, în valoare de 800 lei, canapea şi două fotolii, în valoare de 150 lei, cuptor cu microunde şi sufragerie Bourbon; Lotul 2 care se atribuie pârâtului P.M.:  chiuvetă bucătărie, în valoare de  150 lei, un număr de trei  candelabre, în valoare de 100 lei, boiler, în valoare de 400 lei, obiecte sanitare, în valoare de 100 lei, hidrofor, în valoare de 500 lei, frigider în valoare de 1.500 lei, TV Samsung, hol Emanuel şi fotoliu pat;

4. Obligă pârâtul P.M. la plata către reclamantă a sumei de 23.250 lei cu titlu de sultă;

5. Constată că reclamanta şi pârâtul P.M. au o datorie comună, dobândită în timpul căsătoriei, de 44.738,64, 16.907 lei către C.C.R SRL, 21.616,37 lei către SC M.R. SA şi 6.215,27 lei către CEC Bank, Sucursala B, care va rămâne în sarcina reclamantei, şi obligă pârâtul P.M. la plata către reclamantă a sumei de 22.369,32 lei reprezentând ? din această datorie;

6. Constată că reclamanta şi pârâtul P.M. au o datorie comună, contractată împreună în timpul căsătoriei, către E.K.R. SRL de 38.546,91 lei pentru care rămân obligaţi în solidar faţă de creditor, între ei însă datoria fiind divizibilă astfel încât fiecare va trebui să suporte ? din această datorie, respectiv 19.273, 45 lei.

Obligă pârâtul P.M. la plata către reclamantă a sumei de 473 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs  în 15 zile  de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 29 mai 2012.

Domenii speta