Contestatie la executare

Sentinţă civilă 2491 din 04.10.2011


INSTANTA

La data de 11.05.2011 s-a inregistrat pe rolul instantei, sub nr. X/189/2011, contestatia la executare formulata de contestatorul X in contradictoriu cu intimata Administratia Finantelor Publice B, impotriva actelor de executare intocmite de intimata: somatia nr. X din data de 19.04.2011, titlul executoriu nr. X din 19.04.2011, somatia nr. X din 20.04.2011 si titlul executoriu nr. X din 20.04.2011, a caror anulare o solicita.  A solicitat totodata, suspendarea executarii silite pana la solutionarea contestatiei.

In motivarea in fapt a cererii, contestatorul a aratat ca in perioada 2007 – 2010 a desfasurat activitate de expertize tehnice judiciare si a realizat venituri ce au facut obiectul verificarilor inspectorilor financiari.

Contestatorul a contestat concluziile raportului de inspectie fiscala efectuat in anul 2008, pentru anul 2007, in care s-a stabilit ca la 31.12.2007 a realizat o cifra de afaceri de peste 35.000 euro, astfel incat avea obligatia de a se inregistra ca platitor de TVA. Pentru aceste motive, s-au stabilit in sarcina sa  obligatii de plata si au fost emise titlurile executorii contestate.  A mai aratat ca a contestat raportul de inspectie pe cale administrativa, intrucat in anul 2007 contestatorul nu a depasit plafonul legal pentru a plati TVA, iar  reverificarea  sa nu se justifica, nefiind date noi fata de verificarea anterioara, din anul 2007.  A invocat si alte motive ce tin de fondul dreptului de creanta al statului.

A folosit proba cu inscrisuri si a depus la dosar in copie certificata: actele de executare contestate, raport si aviz de inspectie fiscala, declaratii de venituri, decizii de impunere, extrase de pe pagina de e-mail.

La data de 21.06.2011, contestatorul a extins cadrul procesual, chemand in judecata si Directia Generala a Finantelor Publice V, iar la termenul din 23.08.2011, si-a completat actiunea, contestand poprirea infiintata asupra conturilor  bancare, cu motivarea ca in urma acestei masuri i-au fost blocate si indisponibilizate toate conturile, ceea ce l-a lipsit de orice sursa de venit, contrar dispozitiilor art. 409 cod procedura civila privind limita maxima de poprire.

Intimata a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea contestatiei, cu motivarea ca PFA X a fost verificat din punct de vedere fiscal, conform raportului de inspectie fiscala nr. 797 din 15.03.2011 si a deciziei de impunere  cu acelasi numar, privind obligatiile suplimentare de plata. A precizat ca termenul de plata al acestor obligatii se stabileste in conformitate cu prevederile art. 111 alin.2 din OG nr. 92/2003  republicata. Intimata a mai aratat ca executarea silita nu este suspendata de formularea contestatiei pe cale administrativa. De asemenea, a invocat dispozitiile codului de procedura fiscala referitoare la emiterea titlurilor executorii si executarea silita.

Directia Generala a Finantelor Publice V, introdusa in cauza in urma extinderii actiunii de catre contestator, a invocat prin intampinare exceptia lipsei calitatii sale procesuale pasive si  in subsidiar  exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei. In ceea ce priveste prima exceptie, a aratat ca autoritatea fiscala competenta in cauza este Administratia Finantelor Publice B.

A doua exceptie a fost invocata pentru eventualitatea in care instanta ar respinge prima exceptie, deoarece se contesta acte administrative prevazute de art. 10 alin.1 din Legea nr. 554/2004, competenta apartinand instantei de contencios administrative si fiscal – tribunal sau, dupa caz, curte de apel.

Pe fondul cauzei, intimata DGFP V a aratat ca PFA X a fost verificat din punct de vedere fiscal, constatandu-se ca a realizat o cifra de afaceri de peste 35.000 euro, ceea ce atrage obligatia sa de a plati TVA.

Avand in vedere completarea contestatiei de la fila 88 si precizarile contestatorului referitoare la banca unde are deschis cont (sedinta din 13.09.2011, fila 119), instanta a dispus introducerea in cauza a tertului poprit ING Bank.

Intimata AFP B a formulat intampinare impotriva cererii de completare a contestatiei, solicitand respingerea ei, cu motivarea ca AFP nu are cunostinta despre sursa sumelor de bani intrate in cont si daca sunt sau nu afectatiune speciala. A solicitat mentinerea adreselor de infiintare a popririi.

Contestatorul nu a achitat cautiunea stabilita de instanta pentru solutionarea cererii de suspendare a executarii silite, cu motivarea ca nu are acces la contul bancar si nu a avut bani sa o achite.

Au fost administrate proba cu inscrisuri si interogatoriul intimatei DGFP V.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

I Asupra exceptiilor invocate de intimate DGFP V.

1. Exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a intimatei DGFP V este intemeiata, deoarece nu aceasta autoritate a emis titlurile executorii si somatiile contestate, ci Administratia Finantelor Publice B, competenta potrivit art. 34 din Codul de procedura fiscala, aceasta fiind si organ de executare, conform art.141 din acelasi act normativ.

Directia Generala a Finantelor Publice V a emis titlul de creanta, ce a fost atacat in contencios, astfel ca nu are calitate procesuala in prezenta contestatie la executare.

Pentru aceste motive, va admite exceptia si va respinge, in consecinta, contestatia in contradictoriu cu aceasta.

2. Exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei este nefondata, avand in vedere ca obiectul cauzei de fata este contestatie la executare, care este de competenta instantei de executare, iar instanta de executare este Judecatoria in circumscriptia careia se efectueaza executarea silita (art. 373 cod procedura civila).

II. Pe fondul cauzei.

Din  inscrisurile depuse  de  parti rezulta  ca, in urma unui control fiscal efectuat in anul 2008 de inspectorii din cadrul DGFP V, s-a stabilit ca PFA X a realizat la 31.12.2007 o cifra de afaceri de peste 35.000 euro si prin urmare, datoreaza TVA in cuantum de 55.851 lei, la care au fost calculate majorari in cuantum de 31.609 lei.  Aceste obligatii suplimentare de plata au fost stabilite in raportul de inspectie fiscala nr. 797 din 15.03.2011 si decizia de impunere  cu acelasi numar.

In baza acestor acte administrative fiscale, ce constituie titluri de creanta, Administratia Finantelor Publice B, organ de executare, a emis titlurile executorii nr. X din 19.04.2011, pentru suma de 55.851 lei, reprezentand TVA si titlul executoriu nr. 373020011645468 din 20.04.2011, pentru suma de 31.609 lei, reprezentand dobanzi si penalitati TVA.  In baza acestora, au fost emise somatiile de plata nr. X din data de 19.04.2011 si nr. X din 20.04.2011.

Executarea silita este efectuata prin poprire, infiintata prin adresele emise de AFP B catre institutiile bancare la care contestatorul are conturi deschise, intre care si adresa din data de 21.07.2011, catre ING Bank (filele 113 – 118).

In aceste adrese se stabilesc urmatoarele obligatii pentru tertii popriti: ,,din momentul indisponibilizarii, nu se va mai proceda la decontarea documentelor de plata primite, respectiv la debitarea conturilor debitorului si nu veti accepta alte plati din conturile acestuia pana la achitarea integrala a obligatiilor fiscale, cu exceptia sumelor necesare platii drepturilor salariale.”

Contestatorul a formulat in paralel contestatie impotriva titlurilor de creanta - raportul de inspectie fiscala nr. 797 din 15.03.2011 si  decizia de impunere  cu acelasi numar - uzand de calea administrativa. 

Potrivit dispozitiilor art. 399 alin. 3 cod procedura civila, ,,In cazul in care executarea silita se face in temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de o instanta judecatoreasca, se pot invoca in contestatia la executare aparari de fond impotriva titlului executoriu, daca legea nu prevede in acest scop o alta cale de atac”.  Actele prin care s-au stabilit obligatiile de plata ale contestatorului au fost atacate conform art. 205 si urmatoarele din Codul de procedura fiscala, procedura fiind in curs.

In ceea ce priveste titlurile executorii emise in baza actelor administrative fiscale, debitorul are la indemana contestatia la executare, in care poate formula aparari de fond privind titlurile executorii, nu si titlul de creanta, supus procedurii speciale administrative.

Pe langa aceste dispozitii, in speta sunt incidente si urmatoarele dispozitii din Codul de procedura fiscala (OG nr. 92/2003):

Conform art. 172 din codul de procedura fiscala,  ,,alin.1 -  Persoanele interesate pot face contestatie impotriva oricarui act de executare efectuat cu incalcarea prevederilor prezentului cod de catre organele de executare, precum si in cazul in care aceste organe refuza sa indeplineasca un act de executare in conditiile legii. (…)

(3) Contestatia poate fi facuta si impotriva titlului executoriu in temeiul caruia a fost pornita executarea, in cazul in care acest titlu nu este o hotarare data de o instanta judecatoreasca sau de alt organ jurisdictional si daca pentru contestarea lui nu exista o alta procedura prevazuta de lege.

(4) Contestatia se introduce la instanta judecatoreasca competenta si se judeca in procedura de urgenta”.

Art. 111 din acelasi act normativ stabileste modul de determinare a scadentei obligatiilor fiscale:

,,(1) Creantele fiscale sunt scadente la expirarea termenelor prevazute de Codul fiscal sau de alte legi care le reglementeaza.

(2) Pentru diferentele de obligatii fiscale principale si pentru obligatiile fiscale accesorii, stabilite potrivit legii, termenul de plata se stabileste in functie de data comunicarii acestora, astfel:

a) daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 1 - 15 din luna, termenul de plata este pana la data de 5 a lunii urmatoare;

b) daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 16 - 31 din luna, termenul de plata este pana la data de 20 a lunii urmatoare.”

Potrivit art. 141 alin.1, ,,Executarea silita a creantelor fiscale se efectueaza in temeiul unui titlu executoriu emis potrivit prevederilor prezentului cod de catre organul de executare competent in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal debitorul sau al unui inscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.

Alin. 2 stabileste, de asemenea, ca titlul de creanta devine titlu executoriu la data la care creanta fiscala este scadenta prin expirarea termenului de plata prevazut de lege sau stabilit de organul competent ori in alt mod prevazut de lege.

Aplicand aceste dispozitii la situatia concreta de fata, instanta constata ca scadenta este la data de 20.04.2011, astfel incat titlul de creanta constand in decizia de impunere nr.797 din 15.03.2011  a devenit titlu executoriu la data de 20.04.2011, conform art. 111 alin.2 lit. b) din OG nr.92/2003.  Din inscrisurile depuse nu rezulta ca decizia de impunere nr.797 din 15.03.2011  a fost comunicata contestatorului in primele 15 zile ale lunii martie, pentru ca scadenta sa fie pe data de 5 a lunii urmatoare (aprilie), astfel incat titlul executoriu nr. X din 19.04.2011 a fost emis de AFP B inainte de scadenta, nefiind indeplinite conditiile art. 141alin.1 care stabilesc ca ,,Executarea silita a creantelor fiscale se efectueaza in temeiul unui titlu executoriu emis potrivit prevederilor prezentului cod de catre organul de executare competent in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal debitorul sau al unui inscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.

Din dosarul de executare rezulta ca singurele comunicari au fost cea din data de 27.04.2011 (fila 42 fata – verso), cand contestatorului i-au fost comunicate titlurile executorii si somatiile contestate in prezent si cea prin care a fost instiintat cu privire la poprire.

Totodata, nu se poate  prezuma  ca  decizia de impunere si raportul de inspectie fiscala ar fi fost inmanate personal debitorului, caci, in raport se mentioneaza ca a fost incheiat la PFA X, (fila 33), dar la final se arata ca ,,se vor inainta contribuabilului”, actele fiind redactate la sediul Administratiei, astfel incat era obligatorie comunicarea acestui act administrativ conform art. 28 alin.5 din c.pr.fiscala, prin posta, comunicare care a fost facuta oricum ulterior datei de 15 martie 2011, cand a fost emis, situatie ce se incadreaza in prevederile art.111 alin.2 lit.b  C. pr. fiscala. Avand in vedere confirmarea de primire atasata la fila 42, se poate prezuma ca toate actele, inclusiv decizia de impunere, au fost comunicate contestatorului la data de 27.04.2011.

Pentru aceste motive, instanta apreciaza ca titlul executoriu nr. X din 19.04.2011 a fost emis cu incalcarea dispozitiilor legale mentionate mai sus, urmand a fi anulat, urmand ca organul de executare sa emita titlul in conditiile prevazute de lege.  Ca o consecinta a anularii acestuia, va fi anulata si somatia de plata din data de 19.04.2011, fiind emisa in baza unui titlu nul (accesorium sequitur principale).

In ceea ce priveste executarea silita, art. 142 din C.pr.fiscala stabileste anumite reguli. Astfel, ,,(1) Executarea silita se poate intinde asupra veniturilor si bunurilor proprietate a debitorului, urmaribile potrivit legii, iar valorificarea acestora se efectueaza numai in masura necesara pentru realizarea creantelor fiscale si a cheltuielilor de executare. Executarea silita a bunurilor proprietate a debitorului, urmaribile potrivit legii, se efectueaza, de regula, in limita a 150% din valoarea creantelor fiscale, inclusiv a cheltuielilor de executare.

(1^1) Sunt supuse sechestrarii si valorificarii bunurile urmaribile proprietate a debitorului, prezentate de acesta si/sau identificate de catre organul de executare, in urmatoarea ordine:

a) bunurile mobile si imobile care nu sunt direct folosite in activitatea ce constituie principala sursa de venit;

b) bunuri care nu sunt nemijlocit predestinate pentru desfasurarea activitatii care constituie principala sursa de venit;

c) bunurile mobile si imobile ce se afla temporar in detinerea altor persoane in baza contractelor de arenda, de imprumut, de inchiriere, de concesiune, de leasing si altele;

d) ansamblu de bunuri in conditiile prevederilor art. 158;

e) masini-unelte, utilaje, materii prime si materiale si alte bunuri mobile, precum si bunuri imobile ce servesc activitatii care constituie principala sursa de venit;

f) produse finite."

Prevederi asemanatoare sunt stabilite la art.151, in ceea ce priveste bunurile mobile:

,,(1) Sunt supuse executarii silite orice bunuri mobile ale debitorului, cu exceptiile prevazute de lege.

(2) In cazul debitorului persoana fizica nu pot fi supuse executarii silite, fiind necesare vietii si muncii debitorului, precum si familiei sale:

a) bunurile mobile de orice fel care servesc la continuarea studiilor si la formarea profesionala, precum si cele strict necesare exercitarii profesiei sau a altei ocupatii cu caracter permanent, inclusiv cele necesare desfasurarii activitatii agricole, cum sunt uneltele, semintele, ingrasamintele, furajele si animalele de productie si de lucru;

b) bunurile strict necesare uzului personal sau casnic al debitorului si familiei sale, precum si obiectele de cult religios, daca nu sunt mai multe de acelasi fel;

c) alimentele necesare debitorului si familiei sale pe timp de doua luni, iar daca debitorul se ocupa exclusiv cu agricultura, alimentele strict necesare pana la noua recolta;

d) combustibilul necesar debitorului si familiei sale pentru incalzit si pentru prepararea hranei, socotit pentru 3 luni de iarna;

e) obiectele necesare persoanelor cu handicap sau destinate ingrijirii persoanelor bolnave;

f) bunurile declarate neurmaribile prin alte dispozitii legale.”

Prevederile art. 409 din Codul de procedura civila au aplicabilitate general obligatorie, stabilind limita maxima in care pot face obiectul popririi: salariile si alte venituri periodice realizate din munca, pensiile acordate in cadrul asigurarilor sociale, precum si alte sume ce se platesc periodic debitorului si sunt destinate asigurarii mijloacelor de existenta ale acestuia:

,,a) pana la 1/2 din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligatie de intretinere sau de alocatie pentru copii;

b) pana la 1/3 din venitul lunar net, pentru orice alte datorii.

Daca sunt mai multe urmariri asupra aceleiasi sume, urmarirea nu poate depasi 1/2 din venitul lunar net al debitorului, indiferent de natura creantelor, in afara de cazul in care legea prevede altfel.

Veniturile din munca sau orice alte sume ce se platesc periodic debitorului si sunt destinate asigurarii mijloacelor de existenta ale acestuia, in cazul in care sunt mai mici decat cuantumul salariului minim net pe economie, pot fi urmarite numai asupra partii ce depaseste jumatate din acest cuantum.

Ajutoarele pentru incapacitate temporara de munca, compensatia acordata salariatilor in caz de desfacere a contractului individual de munca pe baza oricaror dispozitii legale, precum si sumele cuvenite somerilor, potrivit legii, nu pot fi urmarite decat pentru sume datorate cu titlu de obligatie de intretinere si despagubiri pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin vatamari corporale, daca legea nu dispune altfel.

Urmarirea drepturilor mentionate la alin. 4 se va putea face in limita a 1/2 din cuantumul acestora.

Sumele retinute potrivit alin. 1 - 4 se elibereaza sau se distribuie potrivit art. 562 si urmatoarele. Conform art. 562, suma de bani realizata prin executarea silita se elibereaza creditorului urmaritor pana la acoperirea integrala a drepturilor sale, iar suma ramasa disponibila se preda debitorului.

Executarea silita efectuata cu incalcarea dispozitiilor art. 409 din Codul de procedura civila este nula, potrivit art.410 din acelasi act normativ.

Din adresele de poprire si extrasele de pe adresa de e-mail a contestatorului rezulta ca toate sumele intrate in contul sau de la ING Bank au fost indisponibilizate, contestatorul neavand acces la nici o suma de bani, desi conform art.409 c.pr.civ., trebuia sa fie indisponibilizata doar o cota de 1/3 din venitul periodic virat in contul debitorului, respectiv din pensie (care are caracter periodic).  Precizarile tertului poprit conform carora nu au fost indisponibilizate decat sumele corespunzatoare cotei de 1/3, nu sunt reale, fiind contrazise de incercarile nereusite ale debitorului de a efectua tranzactii (filele  94-96, 138-146), desi in contul deschis la ING Bank  sunt virate pensia si onorariul aferent expertizelor tehnice judiciare efectuate. Tertul poprit nu a dovedit ca a platit debitorului diferenta.

Pentru motivele de fapt si de drept expuse, avand in vedere si prevederile art. 174 alin. 3 C.pr.fiscala, va admite in parte contestatia si va anula titlul executoriu nr. X din 19.04.2011 emis de Administratia Finantelor Publice B pentru suma de 55.851 lei, precum si somatia nr. X din data de 19.04.2011 emisa pentru aceeasi suma.

Intrucat poprirea s-a efectuat partial in proportie legala, va mentine poprirea infiintata asupra conturilor contestatorului, insa pana la concurenta sumei de 31.609 lei, reprezentand creanta.

Va obliga pe tertul poprit ING Bank sa indisponibilizeze contul contestatorului deschis la ING Bank Sucursala Bucuresti, doar pana la concurenta sumei de 31.609 lei, cu respectarea dispozitiilor art. 409 Cod procedura civila privind limitele urmaririi pensiei, lasand la dispozitia contestatorului restul sumelor intrate in conturile poprite.

Intrucat contestatorul nu a achitat cautiunea fixata de instanta, va respinge, in temeiul art. 403 alin.1 Cod procedura civila, cererea de suspendare a executarii silite.

In baza art. 274 cod procedura civila, va obliga pe intimatele Administratia Finantelor Publice B si ING Bank, cazute in pretentii, sa plateasca cheltuieli de judecata contestatorului in cuantum de 699 lei.

6