Revendicare imobiliara

Sentinţă civilă 2099 din 06.09.2011


INSTAN?A

Prin cererea înregistrat? pe rolul acestei instan?e, sub nr. X, reclamantul X S a chemat în judecat? pe pârâta S C, solicitând obligarea acesteia de a elibera suprafa?a de 0,60 ha de?inut? de pârât? f?r? acte din suprafa?a aferent? casei reclamantului, situat? în satul C, com. P, jud. V.

Cererea nu a fost motivat? în drept.

Reclamantul a anexat copii de pe titlu de proprietate, carte de identitate, contract de vânzare-cump?rare, plan de amplasament.

Pe parcursul procesului, reclamantul ?i-a precizat cererea (fila 18 din dosar), revendicând o suprafa de 600 mp pe care ar folosi-o pârâta de 20 de ani, suprafa ce face parte din suprafa?a de teren înstr?inat, aferent casei de locuit.

Pârâta nu a formulat întâmpinare, dar prezent? în instan, a declarat c? nu ocup? nici o suprafa din terenul reclamantului ?i c? fiul s?u, S ? a cump?rat de la reclamant o suprafa de 6 ari, încheind un înscris sub semn?tur? privat? (pe care l-a depus în copie la fila 20, iar pe acest teren fiul s?u a construit un grajd.

Au fost încuviin?ate ?i administrate proba cu înscrisuri ?i proba testimonial?.

De?i instan?a a invocat necesitatea efectu?rii în cauz? a unei expertize topografice, pentru identificarea terenului revendicat ?i l?murirea aspectelor privind înstr?inarea sa prin contract de vânzare-cump?rare autentificat, reclamantul nu a achitat onorariul de expert fixat de instan, ar?tând în scris (fila 53) c? nu mai în?elege s?  se foloseasc? de aceast? prob?.

Analizând probatoriul administrat în cauz?, instan?a re?ine  c? reclamantul a fost proprietarul unei suprafe?e de 3,3050 ha, conform titlului de proprietate nr. /49168 din 2003  (fila 5).  Ulterior, reclamantul a vândut suprafa?a de 0,9750 ha (8391,90 mp real m?surat), teren intravilan înscris în titlul de proprietate men?ionat ?i situat în tarlaua 129 parcelele 162/1, 162/2 ?i 162, satul C, com. P, jud. V, conform contractului de vânzare-cump?rare autentificat sub nr. din  2003.

Din înscrisurile depuse la dosar – contractul de vânzare-cump?rare autentificat sub nr. 294 din 18.03.2003, încheierea de carte funciar?, notarea din cartea funciar? privind imobilul înstr?inat, planul de amplasament, referatul întocmit de organul de cercetare penal? cu propunerea de neîncepere a urm?ririi penale ?i Rezolu?ia de neîncepere a urm?ririi penale, pronun?at? la data de 17.02.2011 de Parchetul de pe lâng? Judec?toria B - rezult? c? întreaga suprafa de teren intravilan de 8.391,90 mp (9.750mp în titlu), înscris? în titlul de proprietate a fost înstr?inat? c?tre martorul audiat în cauz?, S. Acest lucru rezult? ?i din analiza vecin?tilor terenului intravilan înscrise în titlul de proprietate, care sunt acelea?i cu vecin?tile terenului intravilan înscrise în contractul de vânzare-cump?rare.

Este adev?rat c?, potrivit înscrisului sub semn?tur? privat? intitulat procur? (fila 20), declara?iilor martorilor audia?i, dar ?i preciz?rilor f?cute de p?r?i, între reclamant ?i fiul pârâtei S ? a intervenit o conven?ie (constatat? prin înscris sub semn?tur? privat?) în baza c?reia reclamantul i-a dat o suprafa de circa 6 ari din terenul intravilan aferent casei de locuit.  De asemenea, se re?ine c? noul proprietar – martorul S – l-a l?sat pe numitul S  (fiul pârâtei), s? posede în continuare terenul revendicat în prezenta cerere.

Îns?, în momentul vânz?rii acestui teren, nu s-a f?cut nici o men?iune despre rezervarea acestei  mici suprafe?e, astfel încât ?i aceasta a fost înstr?inat? c?tre martorul S.

Reclamantul a ar?tat c? acest contract de vânzare nu este corect, îns? a precizat c? nu a solicitat corectarea lui.

Ac?iunea în revendicare, ca cea cu care a fost învestit? instan?a, este ac?iunea proprietarului care a pierdut posesia imobilului, împotriva posesorului neproprietar. Potrivit art. 480 Cod civil, dreptul de proprietatea întrune?te trei elemente: folosin?a, posesia ?i dispozi?ia.

În spe se re?ine c? reclamantul nu mai este proprietarul suprafe?ei revendicate, ce a f?cut obiectul vânz?rii din data de 18.03.2003, astfel încât nu poate revendica un bun care nu-i apar?ine de drept. Reclamantul nu mai este titularul dreptului de proprietate.

Pentru motivele ar?tate, ac?iunea în revendicare nu este întemeiat?, urmând s? fie respins?.

În considerarea art. 274 Cod procedur? civil?, dat? fiind solu?ia asupra cererii principale, instan?a va respinge ?i cererea accesorie privind cheltuielile de judecat?, formulat? de reclamant.

2

Domenii speta