Faliment-art.93 din Legea 85-2006

Sentinţă civilă 4372 din 04.11.2011


SENTINTA CIVILA Nr. 4372/2011

Sedinta publica de la 04 Noiembrie 2011

Prin cererea adresata acestei instante si înregistrata sub nr..../88/2009 reclamanta SC ... SRL Tulcea a chemat în judecata pârâta SC ... SRL Tulcea, aflata în procedura insolventei în temeiul legii 85/2006, pentru ca în conformitate cu art.931 din Legea 85/2006 sa se execute obligatia de vânzare-cumparare a bunului cuprins în antecontractul autentificat sub nr.1431/06.06.2007.

În motivarea cererii reclamanta a aratat ca potrivit antecontractului urma sa cumpere suprafata de 2000 m.p. teren situat în str...., nr...., Tulcea, suprafata în care este cuprinsa si rampa de ridicare si lansare ambarcatiuni cu deschidere la Dunare de 12 metrii, suprafata tranzactionata fiind delimitata prin antecontractat.

Fiind îndeplinite conditiile prevazute de art.931 din Legea 85/2006 reclamanta solicita ca instanta sa dispuna efectuarea tranzactiei si definitivarea contractului de vânzare-cumparare.

Reclamanta a precizat ca actiunea este întemeiata juridic pe dispozitiile art.931 Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei conform cererii precizatoare aflata la fila 45 din dosar.

Pârâta SC ... SRL prin administratorul judiciar, nu a depus întâmpinare în cauza..

La data de 16 decembrie 2009, SC ... SRL Tulcea (pag.20) formuleaza cerere de interventie în interes propriu, solicitând respingerea actiunii, iar potrivit cererii de majorare a obiectului cererii de interventie a solicitat si anularea antecontractului  de vânzare - cumparare ca fraudulos.

La data  29 aprilie 2010, s-a depus la dosar contractul de cesiune parti sociale prin care ... ..., în calitate de cesionar si ... ... ... cu ..... în calitate de cedenti, cesioneaza partile sociale detinute la debitoarea SC ... SRL.

Prin încheierea din 28 ianuarie 2011 intervenienta SC ... SRL arata ca modifica cererea de interventie în nume propriu în cerere de interventie în interesul administratorului judiciar conform art.51 cod pr.civ.

Aceasta cerere de interventie în interesul altei persoane, respectiv în interesul pârâtei, a fost admisa în principiu prin încheierea pronuntata de judecatorul sindic la data de 11 februarie 2011.

Examinând actele si lucrarile dosarului, precum si întregul material probator în cauza, instanta retine în esenta urmatoarele:

Referitor la exceptia prematuritatii introducerii cererii invocata de intervenienta SC ... SRL, instanta retine ca intervenienta SC ... SRL la data de 28 ianuarie 2011 a invocat exceptia dirimanta a inadmisibilitatii introducerii actiunii pe motiv de prematuritate a introducerii cererii creditorului ... SRL (fila 104 din dosar), sustinuta ulterior si prin întâmpinarea depusa la 11 martie 2011 (fila 116 din dosar) ca si intervenient în interesul altei persoane.

S-a sustinut ca actiunea a fost introdusa cu încalcarea art.931 alin.4 din legea 85/2006..."daca bunul nu are o importanta determinanta pentru reusita unui plan de reorganizare..." raportat la art.94 lit.c) care stipuleaza ca pot propune un plan de reorganizare "unul sau mai multi creditori care si-au anuntat aceasta intentie pâna la votarea ra... prevazut de art.59 alin.2, detinând cel putin 20% din valoarea totala a creantelor cuprinse în tabelul definitiv de creante".

Se arata ca în cauza pâna la data invocarii exceptiei nu s-a depus si nici votat raportul prevazut de art.59 din lege, nici tabelul definitiv de creante, în conditiile în care la 30 august 2010 societatea ... SRL si-a exprimat intentia de a propune un plan de reorganizare.

Analizând actele dosarului instanta va respinge exceptia prematuritatii introducerii cererii ca nefondata având în vedere ca a fost întocmit tabelul definitiv al obligatiilor debitoarei SC ... SRL, debitoarea prin lichidator manifestîndu-si intentia unei reorganizari, iar bunul în cauza având o importanta determinanta pentru reusita unui plan de reorganizare.

Prin antecontractul încheiat la data de 06 iunie 2007 si autentificat sub nr.1431 debitoarea SC ... SRL s-a obligat sa vânda cu act autentic societatii comerciale ... SRL Tulcea, o portiune de 2000 m.p. teren fara constructii, pe o latura de 12 metri la Dunare, cu rampa si 3 metri la strada ....

Contractul în forma autentica nu a mai fost perfectat având în vedere faptul ca în septembrie 2007 a fost deschisa procedura insolventei fata de debitoarea SC ... SRL Tulcea.

Chiar daca în antecontract este prevazut faptul ca societatea cumparatoare intra în posesia terenului din data autentificarii antecontractului, reclamanta nu a avut niciodata posesia terenului.

Potrivit art.931 din Legea 85/2006, obligatiile rezultând ditr-un antecontract de vânzare-cumparare, anterioara deschiderii procedurii, în care promitentul-vânzator intra în procedura, vor fi executate de catre administratorul judiciar/lichidator la cererea promitentului-cumparator, daca:

- pretul contractual a fost achitat integral sau poate fi achitat la data cererii, iar bunul se afla în posesia promitentului-cumparator;

- pretul nu este inferior valorii de piata a bunului;

- bunul nu are o importanta determinanta pentru reusita unui plan de reorganizare.

Rezulta din textul de mai sus, ca trei conditii imperative trebuie îndeplinite pentru ca obligatiile ce deriva din antecontract sa poata fi executate de catre lichidator.

Din întregul material probator rezulta cu claritate ca pretul nu a fost achitat în întregime, iar reclamanta nu a avut si nu a exercitat niciodata posesia asupra bunului, pretul stabilit prin antecontract fiind inferior valorii de piata a bunului (are deschidere la Dunare), iar bunul promis a fi vândut are o importanta determinanta pentru reusita unui plan de reorganizare, având în vedere faptul ca debitoarea prin lichidator si-a manifestat intentia unei reorganizari.

Cum nu sunt îndeplinite cumulativ conditiile prevazute de art.931 din Legea 85/2006, cererea reclamantei nu poate fi primita.

În legatura cu cererea de interventie formulata de SC ... SRL Tulcea (fosta SC ... SRL Tulcea), instanta retine în esenta urmatoarele:

Cererea cu privire la deschiderea procedurii insolventei fata de debitoarea SC ... SRL Tulcea a fost introdusa la Tribunalul Tulcea în luna aprilie 2007, iar procedura a fost deschisa în luna septembrie 2007.

Ca un prim aspect, în intervalul aprilie - septembrie 2007, debitoarea SC ... - promitenta vânzatoare încheie antecontract (06 iunie 2007) cu reclamanta SC ... SRL - promitenta cumparatoare.

În opinia instantei, caracterul fraudulos al actului este evident si facut în dauna drepturilor creditorilor, a fost încheiat cu rea credinta tocmai pentru a leza drepturile celorlalti creditori, cu încalcarea legii. Actul, astfel încheiat a afectat drepturile creditorilor producându-le acestora prejudicii în sensul ca au scazut sansele satisfacerii creantelor acestora.

De retinut este faptul ca promitentul cumparator (reclamanta) asa cum a recunoscut la interogatoriu, avea cunostinta ca pe rolul Tribunalului se afla cererea de deschidere a procedurii falimentului - conditie pentru a participa la frauda.

Fata de toate aceste considerente, urmeaza a se respinge exceptia prematuritatii introducerii cererii, ca nefondata.

Va fi respinsa cererea principala ca nefondata si admisa cererea de interventie în nume propriu formulata de SC ... SRL Tulcea, în prezent SC ... SRL.

Totodata, se va anula antecontractul de vânzare-cumparare autentificat sub nr.... din 06 iunie 2007 de BNP Ene Frosina si se va dispune repunerea partilor în situatia anterioara încheierii antecontractului.

3

Domenii speta