Civil- pretenţii-revizuire

Sentinţă civilă 838 din 17.11.2011


Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Tulcea, sub nr. ......... în data de 07.02.2011, revizuienta ASOCIATIA DE PROPRIETARI ......... TULCEA a solicitat revizuirea sentintei civile nr. 2826/11.10.2010 pronuntata de Judecatoria Tulcea în dosar nr.........., în temeiul dispozitiilor art. 322 pct.5 c.pr.civ., în contradictoriu cu ........., ......... si ..........

În motivare, revizuienta prin reprezentant a aratat ca dupa pronuntarea hotarârii pe fondul cauzei si în recurs a intrat în posesia unor dovezi din care rezulta ca expertul contabil desemnat la judecarea fondului se afla într-o situatie de incompatibilitate, fata de care avea obligatia sa se abtina de la efectuarea lucrarii de expertiza contabila si sa arate instantei de fond ca se impunea desemnarea unui alt expert contabil. A mai aratat revizuienta ca pe fondul incompatibilitatii expertului contabil la judecata fondului a fost pronuntata o hotarâre nelegala si netemeinica, ceea ce impune readministrarea probei cu expertiza contabila.

În drept, au fost invocate prevederile art. 322 alin. 1 pct. 5 C.proc.civ.

Intimatul ......... a formulat întâmpinare prin care a aratat ca sustine cererea de revizuire, fiind cel care a depistat delapidarea produsa de ......... si faptul ca  expertul contabil ......... nu mai avea dreptul de a efectua expertize contabile.

Intimatul ......... a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii ca netemeinica si nelegala. În precizarile formulate, intimatul ......... a aratat ca expertul contabil ......... avea dreptul de a efectua expertize contabile. 

În baza art. 167 Cod procedura civila, instanta a încuviintat pentru parti proba cu înscrisuri, apreciindu-le ca pertinente, concludente si utile pentru elucidarea situatiei de fapt si solutionarea cauzei.

Instanta din oficiu a dispus atasarea dosarului civil nr.......... al Judecatoriei Tulcea.

Revizuienta a depus la dosar concluzii scrise prin care a solicitat admiterea în principiu a cererii si readministrarea probei cu expertiza contabila prin numirea unui alt expert.

Prin sentinta civila nr. 2296/24 iunie 2011, Judecatoria Tulcea a respins cererea de revizuire ca inadmisibila.

Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta de fond a retinut ca prin sentinta civila nr. 2862/11.10.2010, pronuntata de Judecatoria Tulcea în dosarul nr.........., irevocabila prin decizia civila nr. 6 din 06.01.2011 a Tribunalului Tulcea, s-au respins cererea având ca obiect pretentii, formulata de reclamanta ASOCIATIA DE PROPRIETARI ......... în contradictoriu cu pârâtii ......... si ......... si cererea de interventie formulata de ........., ca nefondate.

Cu privire la numarul sentintei civile pronuntate de Judecatoria Tulcea în dosarul nr.........., prin Încheierea din data de 18.11.2010 s-a dispus în baza art. 281 C.proc.civ., îndreptarea erorii materiale strecurata în continutul sentintei civile pronuntata la data de 11.10.2010, în sensul ca numarul corect al sentintei civile este 2862 si nu 2826 cum din eroare s-a consemnat.

În dosarul nr.........., a fost încuviintata si administrata proba cu expertiza contabila efectuata de expertul contabil ........., posesor al carnetului de expert nr. 9534/1996. (filele nr. 25-46)

Revizuirea este o cale extraordinara de atac putând fi introdusa pentru motivele prevazute în mod expres si limitativ la art. 322 C. proc. civ.

Potrivit art. 322 pct. 5 C. proc. civ., revizuirea unei hotarâri ramase definitiva în instanta de apel sau prin neapelare, precum si a unei hotarâri data de o instanta de recurs atunci când evoca fondul, se poate cere daca, dupa darea hotarârii, s-au descoperit înscrisuri doveditoare, retinute de partea potrivnica sau care nu au putut fi înfatisate dintr-o împrejurare mai presus de vointa partilor, ori daca s-a desfiintat sau s-a modificat hotarârea unei instante pe care s-a întemeiat hotarârea a carei revizuire se cere.

Pentru a fi incidente dispozitiile art. 322 pct. 5, teza 1 C. proc. civ, este necesar ca la data pronuntarii hotarârii atacate, instanta sa nu fi avut în vedere anumite înscrisuri, deoarece nu i-au putut fi înfatisate de parti din motive independente de vointa lor, înscrisuri care în mod vadit erau de natura a schimba solutia data.

Pentru a se putea invoca acest motiv si a se admite cererea de revizuire trebuie îndeplinite cumulativ urmatoarele conditii: revizuienta sa se bazeze pe un înscris probator, un înscris nou care sa nu fi fost folosit în procesul în care s-a pronuntat hotarârea atacata; înscrisul invocat sa fi existat la data când a fost pronuntata hotarârea ce se cere a fi revizuita; înscrisul sa nu fi putut fi prezentat în procesul în care s-a pronuntat hotarârea atacata, fie pentru ca a fost retinut de partea potrivnica, fie dintr-o împrejurare mai presus de vointa partii; înscrisul invocat pentru revizuire sa fie determinant, în sensul ca daca ar fi fost cunoscut de instanta cu ocazia judecarii pricinii, solutia ar fi fost alta decât cea pronuntata.

În cauza, revizuienta sustine ca potrivit art. 4 din Hotarârea Consiliului Superior al CECCAR nr. 07/82 din 17 august 2007, expertului contabil ........., în calitatea sa de angajat al Corpului în functii de conducere, îi este interzis sa efectueze expertize contabile judiciare în timpul orelor de program prestate la CECCAR.

Acest lucru rezulta din adresa nr. 15869/30.12.2010 emisa de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, catre intimatul .......... (fila nr. 19)

Raportat la prevederile art. 322 pct. 5, teza 1 C. proc. civ, instanta apreciaza ca nu sunt îndeplinite conditiile cumulative necesare admiterii cererii de revizuire.

Astfel, adresa nr. 15869/30.12.2010 emisa de CECCAR nu reprezinta un înscris probator pentru ca nu face decât sa prezinte un articol din Hotarârea nr. 07/82 din 17 august 2007 si sa constate ca îi este interzis expertului contabil ........., în calitatea sa de angajat al Corpului în functii de conducere, sa efectueze expertize contabile judiciare în timpul orelor de program prestate la CECCAR.

În ceea ce priveste conditia ca înscrisul sa nu fi fost prezentat în proces pentru ca a fost retinut de partea potrivnica sau dintr-o împrejurare mai presus de vointa partii, instanta constata ca înscrisul nu a fost retinut de partea potrivnica si nici nu s-a dovedit ca nu a putut fi prezentat în instanta dintr-o împrejurare mai presus de vointa partii. Prin împrejurare mai presus de vointa partii se întelege forta majora ori un fapt neobisnuit care a împiedicat-o sa prezinte în instanta înscrisul sau sa înstiinteze instanta despre aceasta împiedicare.

Simpla împrejurare ca partile nu au cunoscut despre existenta Hotarârea Consiliului Superior al CECCAR nr. 07/82 din 17 august 2007, nu constituie o împrejurare obiectiva mai presus de vointa.

Cu privire la conditia ca înscrisul invocat pentru revizuire sa fie determinant pentru solutionarea cauzei, instanta apreciaza ca nici aceasta conditie nu este îndeplinita.

Astfel, faptul ca expertului contabil ......... îi era interzis sa efectueze expertize contabile judiciare în timpul orelor de program prestate la CECCAR, având în vedere calitatea sa de angajat al Corpului în functii de conducere, nu este de natura a crea o incompatibilitate între calitatea de expert contabil si functia de conducere.

Împotriva acestei hotarâri revizuienta a formulat recurs în termen legal.

În motivarea recursului recurenta a aratat ca hotarârea atacata este nelegala si netemeinica deoarece instanta a respins cererea ca inadmisibila fara ca aceasta exceptie sa fie invocata de intimati, ci de instanta din oficiu cu ocazia deliberarii, încalcându-se astfel dreptul la aparare.

A mai aratat recurenta ca în mod gresit a fost respinsa cererea de revizuire, întrucât înscrisul invocat avea aptitudinea de a fi încadrat în categoria înscrisurilor despre care face vorbire art. 322, pct. 5 c.pr.civ.

Intimatii ......... si ......... au depus la dosar întâmpinari prin care au solicitat respingerea recursului ca nefondat.

Analizând recursul declarat de recurenta, Tribunalul constata ca acesta nu este întemeiat.

Astfel, asa cum a retinut si prima instanta, pentru existenta cazului de revizuire prevazut de art. 322, pct. 5 c.pr.civ. trebuie îndeplinite mai multe conditii, si anume: revizuienta sa se bazeze pe un înscris probator, un înscris nou care sa nu fi fost folosit în procesul în care s-a pronuntat hotarârea atacata; înscrisul invocat sa fi existat la data când a fost pronuntata hotarârea ce se cere a fi revizuita; înscrisul sa nu fi putut fi prezentat în procesul în care s-a pronuntat hotarârea atacata, fie pentru ca a fost retinut de partea potrivnica, fie dintr-o împrejurare mai presus de vointa partii; înscrisul invocat pentru revizuire sa fie determinant, în sensul ca daca ar fi fost cunoscut de instanta cu ocazia judecarii pricinii, solutia ar fi fost alta decât cea pronuntata.

Or, în cauza dedusa judecatii înscrisul respectiv nu reprezinta decât o adresa prin care intimatului ......... i se comunica un extras din Hotarârea nr. 07/82 din 17 august 2007 a Consiliului superior al CECCAR care prevede ca "Începând cu data de 1 ianuarie 2008 se interzice directorilor executivi si sefilor de sectoare sa presteze si sa semneze, în mume propriu, pentru terti, lucrari profesionale care presupun nerespectarea programului de lucru la CECCAR, precum expertiza contabila judiciara, audit financiar si evaluari." si interpretarea acestuia în sensul ca expertului contabil ........., în calitatea sa de angajat al CECCAR în functie de conducere, îi este interzis sa efectueze expertize contabile judiciare în timpul orelor de program prestate la CECCAR.

Chiar daca se considera ca acesta ar fi un înscris probator, el nu îndeplineste celelalte conditii prevazute de lege.

Astfel, înscrisul respectiv nu a fost prezentat la judecarea cauzei dar nu datorita faptului ca acesta ar fi fost retinut de partea potrivnica (el fiind emis de o institutie terta fata de cauza)si nici nu a existat o împrejurare mai presus de vointa partii, dovada în acest sens fiind ca, la cererea intimatului ......... (cerere pe care ar fi putut sa o faca si revizuienta) CECCAR a comunicat înscrisul respectiv.

De asemenea, Tribunalul arata ca înscrisul respectiv nu era determinant pentru solutia ce s-a dat în cauza.

Astfel, din înscrisul respectiv nu rezulta ca expertului ......... îi este interzis sa efectueze expertize, ci doar ca aceste expertize nu pot fi efectuate în timpul orelor de program. Chiar daca expertul ar fi încalcat aceasta dispozitie (desi aceasta împrejurare nu a fost dovedita în cauza), încalcarea nu ar fi atras nelegalitatea expertizei efectuate datorita unei eventuale incompatibilitati, ci doar ar fi expus expertul unor eventuale sanctiuni disciplinare în cadrul CECCAR.

Incompatibilitatea presupune existenta unei împrejurari care ar determina pe expertul respectiv sa nu fie obiectiv, impartial (cum ar fi de exemplu rudenia, relatia sef-angajat, etc.,) si nu o împrejurare prin care expertului i se interzice efectuarea unei expertize pentru a nu afecta programul de lucru al unei persoane juridice private (cum este situatia din cauza).

Asa fiind, Tribunalul constata ca înscrisul de care se prevaleaza revizuienta nu îndeplineste conditiile prevazute de art. 322, pct. 5 c.pr.civ., asa cum în mod corect a retinut prima instanta.

În ce priveste nerespectarea dreptului la aparare, Tribunalul arata ca potrivit art. 326, alin. 3 c.pr.civ., în cadrul judecarii cererii de revizuire, dezbaterile sunt limitate la admisibilitatea revizuirii si la faptele pe care se întemeiaza. Rezulta deci ca, în cazul judecarii revizuirii se discuta admisibilitatea cererii, iar abia în cazul în care se constata îndeplinirea conditiilor de admisibilitate a revizuirii, cauza initiala se rejudeca.

Prin urmare, instanta nu avea niciun motiv sa puna în discutie exceptia de inadmisibilitate (asa cum o denumeste revizuienta), din moment ce analizarea cererii de revizuire viza doar admisibilitatea ei.

Fata de motivele aratate, Tribunalul va respinge recursul ca nefondat si va mentine hotarârea atacata ca legala si temeinica.

Domenii speta