Civil- revendicare imobiliară

Sentinţă civilă 755 din 26.10.2011


Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Tulcea la data de 28.01.2009, sub nr......., reclamantul ....... a solicitat în contradictoriu cu pârâtul ......., ca prin hotarârea ce se va pronunta sa fie obligat sa lase în deplina proprietate si linistita posesie imobilul "Moara cu ciocanele cu motor electric de 90 Kw".

Prin sentinta civila nr. 1224/04.04.2011  Judecatoria Tulcea a admis actiunea în revendicare si a obligat pârâtul de a lasa în deplina proprietate si linistita posesie, utilajul "moara cu ciocanele cu motor electric de 90 Kw", individualizat prin raportul de expertiza tehnica întocmit de expert tehnic specialist ........

Pentru a adopta aceasta solutie, prima instanta a retinut urmatoarele:

Cu privire la dreptul de proprietate al reclamantului prima instanta a retinut ca, prin factura nr. 2347114/30.08.2005, S.C.A. "......." S.A. Tulcea a vândut catre reclamantul ......., moara cu ciocanele, la pretul de 1.106,70 lei (pret care include si T.V.A.) si ca potrivit procesului-verbal de licitatie, înregistrat sub nr. 282/29.08.2005, moara cu ciocanele a fost adjudecata de ......., la pretul de 9.300.000 lei, fara T.V.A.

La solicitarea instantei, ....... I.P.U.R.L., în calitate de lichidator judiciar al S.C.A. "......." S.A. Tulcea, a comunicat procesul-verbal de licitatie nr. 282/29.08.2005, factura nr. 2347114/30.08.2005, lista cu mijloacele fixe pentru care s-a organizat licitatia din data de 29.08.2005, precum si lista de inventariere, care evidentiaza agregatul moara cu ciocanele (fara numar si valoare de inventar). 

Cu privire la dreptul de proprietate al paratului, instanta a retinut ca potrivit contractului de vânzare-cumparare, încheiat sub semnatura privata la data de 05.02.2000 (pag. 27 dosar fond), ....... a vândut pârâtului ......., o moara de tocat fibroase-paioase tip D.I. 55KW, la pretul de 2.000.000 lei, ce fusese achizitionata anterior de la S.C.A. ....... S.A., în baza facturii fiscale nr. 0212298/12.08.1999 (pag. 28 dosar fond).

Din raportul de expertiza întocmit de expertul ......., a rezultat ca utilajul expertizat este apreciat (într-o proportie de 80-90%) ca fiind "moara cu ciocanele", ce a facut obiectul facturii nr. 2347114/30.08.2005. De asemenea, s-a consemnat ca, în incinta societatii, în afara utilajului identificat "moara cu ciocanele" nu mai exista niciun alt utilaj pentru macinat paioase sau de alta natura cu cel achizitionat de catre pârât, conform contractului de vânzare-cumparare din data de 05.02.2000.

Fata de concluziile expertului, instanta de fond a  constatat ca bunul care face obiectul revendicarii este moara cu ciocanele si nicidecum moara de tocat fibroase-paioase.

A aratat judecatorul primei instante ca, de esenta actiunii în revendicare, este aceea ca aceasta însoteste, apara si se întemeiaza pe însusi dreptul real de proprietate; ea poate fi exercitata de catre titularul dreptului de proprietate asupra bunului revendicat, retinând ca pârâtul a facut dovada proprietatii pentru un alt bun decât cel ce face obiectul actiunii în revendicare.

Împotriva acestei sentintei în termen legal a formulat recurs pârâtul ......., criticând-o ca netemeinica si nelegala pentru mai multe motive, dupa cum urmeaza

- S-a invocat ca în speta, este vorba de  un bun mobil si nu imobil, posesia fiind suficienta pentru a dovedi calitatea de proprietar, iar reclamantul nu poate proba ca avut vreodata posesia;

- Desi este vorba de un mijloc fix, bunul în litigiu nu poarta nici un numar de inventariere, iar în procesul-verbal de adjudecare nu s-a facut referire la vreun act prin care reclamantul a devenit proprietar al unui astfel de bun si nu s-a întocmit proces-verbal de predare-primire;

- În dosarul Parchetului de pe lânga Judecatoria Tulcea nr. 59/P/2007, s-a retinut clar ca predarea bunului nu s-a facut niciodata de asa zisa societate, care a pretins ca l-ar fi avut în proprietate;

- Atât din contractul de asociere în participatiune, cât si din anexele la acesta nu rezulta ca printre bunurile cu care S.C. "......."  S.A. a participat la asociere si care partial i-au fost predate, facea parte si bunul denumit "Moara cu ciocanele";

- - Lista de inventar din 30.12.2003 (pag. 43-44 dosar fond) este modificata întrucât s-a adaugat la sfârsitul acesteia si bonul mobil în litigiu, iar lista nu este semnata, nu are nici o data de identificare sau numar de inventar, ceea ce reprezinta un fals grosolan, fiind vorba de o infractiune de înselaciune din parte societatii vânzatoare;

- Instanta de judecata nu a valorificat probele sale, înscrisuri si proba testimoniala din care rezulta fara echivoc ca "Moara cu ciocanele" a fost cumparata de el în baza facturii existenta la pag. 28 din dosar de la S.C. "......." S.A.  al carui administrator era numitul ........ Expertiza efectuata în cauza nu putea sa înlature aceste probe materiale.

În drept, s-au invocat dispozitiile art. 304 pct. 9 Cod pr. civila, solicitându-se admiterea recursului, desfiintarea sentintei criticate si respingerea cererii de revendicare, ca nefondata.

În aparare, intimatul-reclamant a formulat întâmpinare,  sustinând ca din raportul de expertiza tehnica rezulta ca bunul gasit la fata locului si expertizat este un utilaj tip "Moara cu ciocanele"  cu motorul de actionare principal de 90 kw si 3.000 rotatii/minut, considerându-se în proportie de 80-90% ca este acelasi utilaj  care a facut obiectul licitatiei.

Referitor la moara aflata în proprietatea recurentului-pârât, s-a aratat ca acesta a cumparat "o moara de tocat fibroase - paioase tip DI 55 kw, adica un alt bun decât cel care face obiectul procesului, iar cu prilejul  efectuarii expertizei, pârâtul a fost de acord cu utilajul gasit la fata locului, respectiv în Tulcea .........

În sustinerea întâmpinarii, intimatul-reclamant a depus la dosarul-cauzei, în copie, procesul-verbal întocmit de expertul  tehnic ....... la data de 22.07.2010.

Recurentul - pârât a depus de asemenea la dosar, în copie, o serie de înscrisuri, respectiv liste de inventariere, decizia civila nr. 693/23.12.1005, rezolutia Parchetului de pe lânga Judecatoria Tulcea din 8.06.2010, rezolutia din 26.03.2008 o întâmpinare, cerere de chemare in judecata din 6.12.2004 si recursul formulat de S.C. " ......." S.A. Tulcea la data de 19.09.2005.

Analizând legalitatea sentintei recurate în raport de criticile din recurs, cât si din oficiu, în raport  de art. 304 1 Cod pr. civila, tribunalul retine ca recursul este nefondat pentru urmatoarele considerente:

Din întreg materialul probator administrat în cauza, inclusiv din fotografiile  efectuate de expert, si aflate în dosarul instantei de fond, rezulta indubitabil ca "Moara cu ciocanele" în litigiu, este un bun mobil, aflându-ne în situatia unei actiuni in revendicare mobiliara.

Cu toate acestea, întrucât  în fata primei instante  nu au fost puse în discutie prevederile specifice acestui tip de actiune, ele nu pot fi aplicate pentru prima data în recurs, întrucât s-ar încalca principiul disponibilitati  partilor si cel al dublului grad de jurisdictie.

În plus, se apreciaza ca prezumtia de proprietate nu-si gaseste aplicarea în cauza, întrucât partile au prezentat titluri de proprietate  cu privire la bunul mobil supus litigiului.

Astfel, bunul mobil în discutie nu a fost identificat în listele de inventariere din 30.12.2003 (filele 43-44 dosar fond), asa cum a sustinut recurentul-pârât, însa a fost inventariat de catre lichidatorul ....... I.P.U.R.L., conform listelor de inventar din 21.06.2004 si 22.08.2005, atât cu prilejul preluarii - lichidarii, cât si cu ocazia organizarii licitatiei de vânzare a bunurilor ce au apartinut debitoarei S.C. "......."  Tulcea S.A.

La data de 29.08.2005, societatea falita mai sus mentionata, prin lichidator, a înstrainat catre intimatul-reclamant ......., prin procesul-verbal nr. 282 activul "Moara cu ciocanele", bun care nu avea numar de inventar, dar era situat la pozitia  21 din lista  mijloacelor fixe pentru care s-a organizat licitatia.

În urma vânzarii bunului mobil,  intimatul-reclamant a încheiat cu lichidatorul si factura fiscala nr. 2347114 din 30.08.2005 în care s-a stabilit ca pret al bunului cumparat suma de 1.106,7  lei, incluzând T.V.A.

Neîndeplinirea obligatiei lichidatorului judiciar în sensul predarii bunului vândut catre cumparator se justifica prin faptul ca acesta se afla în posesia unei alte persoane, respectiv a recurentului-pârât, aspect care  a impus si formularea prezentei actiuni.

Din considerentele Parchetului de pe lânga Judecatoria Tulcea, consemnate în cadrul rezolutiei de neîncepere a urmaririi penale din 8.06.2010, pronuntata în dosarul nr. 59/P/2007, se retine ca, într-adevar  în perioada  1998-1999, au fost vândute numitului .......  doua mori de tocat paioase fibroase, dintre care una achizitionata conform procesului - verbal din 12.01.1998 întocmit de B.E.J ......., iar cealalta cumparata conform facturii  nr. 0212298/12.08.1999 . S-a mai retinut ca numitul ....... a declarat ca si în prezent detine o moara cu ciocanele achizitionata de la S.C. ....... S.A. de tip M.T.M.F., dar care este alta decât cea vânduta numitului ......., care este o moara de tip D.I.

Prin urmare, nici aceste considerente nu fac dovada ca pârâtul este proprietarul morii cu ciocanele revendicata in cauza, ci dimpotriva, a faptului ca acesta  a achizitionat de la vânzatorul ........ o moara de tocat paioase fibroase de tip DI

Aceasta concluzie este confirmata si de contractul de  vânzare-cumparare sub semnatura privata încheiat la data de 5.02.2000 între vânzatorul ....... si recurentul-pârât, prin care acesta din urma a achizitionat o moara de tocat fibroase-paioase tip DI 55 KW, în stare casata. S-a mentionat în contract ca vânzatorul dobândise bunul anterior prin cumparare de la S.C.A. "......." S.A. cu factura nr.  0212298/12.08.1999

În acelasi sens, în speta sunt si concluziile raportului de expertiza întocmit  de expert ......., care a considerat ca utilajul identificat în cazul expertizei este un utilaj tip "Moara cu ciocanele" cu motor de actionare principal de 90 kw si 3.000 rotatii/minut cu o stare tehnica usor satisfacatoare, unde elementele componente sunt vechi, reparate sau reconditionate, apreciind  în proportie de 80-90% ca este acelasi utilaj care a facut obiectul licitatiei.

Astfel, nefiind vorba despre o moara de taiat fibroase-paioase, ci de o moara cu ciocanele, în mod corect s-a concluzionat si de prima instanta ca recurentul pârât nu detine titlul de proprietate pentru acest bun, acesta facând dovada proprietatii pentru un alt bun mobil decât cel care a facut obiectul  actiunii în revendicare.

Falsul grosolan  s-au infractiunea de înselaciune de care a facut vorbire recurentul-pârât nu au fost dovedite în cauza, iar dovada existentei  bunului mobil în patrimoniul societatii  s-a realizat în cauza cu acte întocmite de lichidator, prealabile vânzarii la licitatie publica, respectiv cu listele de inventar si cu procesul-verbal de licitatie

De remarcat este si împrejurarea ca nu prezinta relevanta ca bunul mobil în discutie nu s-a aflat printre bunurile predate recurentului cu prilejul semnarii contractului de asociere în participatiune invocat, acesta putând intra în patrimoniul societatii chiar si ulterior acestui moment, prin unul din mijloacele prevazute de lege

Fata de toate aceste considerente, în temeiul art. 312 al. 1 Cod pr. civila recursul este privit ca neîntemeiat, si urmeaza a fi respins în acest mod.

Ca urmare a respingerii recursului, în temeiul art. 274 Cod pr. civila va fi obligat recurentul sa plateasca în favoarea intimatului suma de 573 lei cu titlu de cheltuieli de judecata

Domenii speta