Termenul de încercare

Sentinţă penală 60/2013 din 05.03.2013


Pe rol fiind pronunţarea asupra dezbaterilor ce au avut loc în şedinţa publică din ...... privind judecarea cererii de reabilitare formulată de petentul X condamnat prin sentinţa penală nr. ..... din ..... pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. ...../..../..... (Număr în format vechi ...../.....).

La apelul nominal au lipsit părţile.

Procedura de citare legal îndeplinită din ziua dezbaterilor.

Dezbaterile şi susţinerile părţilor sunt cuprinse în încheierea de amânare a pronunţării din ......, ce face parte integrantă din prezenta sentinţă.

Deliberând;

TRIBUNALUL

Asupra cauzei de faţă;

Prin cererea adresată Tribunalului Gorj la data de ...... petentul X a solicitat să se constate intervenită reabilitarea sa cu privire la pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. ...... din ...... pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. ...../..../......

În motivarea cererii petentul a susţinut că sunt incidente dispoziţiile art. 137 C.pen. şi art. 494 – 498 C.pr.pen., iar cererea este admisibilă întrucât de la data pronunţării hotărârii judecătoreşti de condamnare nu a mai suferit o altă condamnare, iar în această perioadă şi-a desfăşurat activitatea în gospodăria personală.

Pentru susţinerea cererii petentul a depus fotocopia sentinţei nr. ..... din ....... pronunţată de Tribunalul Gorj şi fotocopiile minutelor deciziilor nr. ..... din ...... pronunţată de Curtea de Apel Craiova şi nr. ...... din ..... pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Instanţa a dispus efectuarea unui referat de către compartimentul executări penale din cadrul Tribunalului Gorj privitor la sentinţa penală nr. ..... din ....., a dispus ataşarea dosarului nr. ...../..../........, a solicitat fişa cazierului judiciar al petentului şi a dispus efectuarea unui referat de către compartimentul executări penale din cadrul Judecătoriei Novaci privitor la sentinţa penală nr. ..... din ...... pronunţată în dosarul nr. ..../......

Tribunalul, analizând cererea formulată în raport de probele cauzei constată că este prematur introdusă.

Astfel cum rezultă din copia cazierului judiciar al petentului (fila 15), acesta a fost condamnat până în prezent după cum urmează:

-la pedeapsa amenzii de 100.000 lei, prin sentinţa penală nr. ..../.... pronunţată de Judecătoria Novaci, definitivă prin decizia penală nr. .... din ...... pronunţată de Tribunalul Gorj, pedeapsă graţiată în temeiul Legii nr. 137/1997;

-la pedeapsa amenzii de 500.000 lei, prin sentinţa penală nr. ..../..... pronunţată de Judecătoria Novaci, definitivă prin decizia penală nr. ..... din ..... pronunţată de Tribunalul Gorj;

-la pedeapsa amenzii de 500.000 lei, prin sentinţa penală nr. ...../..... pronunţată de Judecătoria Novaci, definitivă prin decizia penală nr. .... din ..... pronunţată de Tribunalul Gorj;

-la pedeapsa de 3 ani închisoare cu suspendarea executării sub supraveghere, prin sentinţa penală nr. ..../.... pronunţată de Tribunalul Gorj, definitivă prin decizia penală nr. .... din ....... pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Instituţia reabilitării, astfel cum rezultă din reglementările din dreptul penal român, priveşte persoana celui condamnat şi nu fiecare dintre condamnările suferite, astfel încât, în situaţia unor condamnări succesive, aşa cum sunt acestea în cauza dedusă judecăţii, dacă pentru una dintre condamnări nu sunt îndeplinite condiţiile reabilitării de drept, reabilitarea poate opera doar în condiţiile reabilitării judecătoreşti conform art. 135 C.pen.

Caracterul indivizibil al reabilitării rezultă din funcţia acestei instituţii juridice, de reintegrare socială şi juridică.

Or, în privinţa condamnării la pedeapsa amenzii de 500.000 lei aplicată prin sentinţa penală nr. ...../.... pronunţată de Judecătoria Novaci se constată că nu se împlinise termenul de reabilitare înainte de săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă pentru care i s-a aplicat pedeapsa de 3 ani închisoare a cărei reabilitare se solicită.

Astfel, potrivit art. 136 alin. 1 C.pen., termenul de reabilitare se socoteşte de la data când a luat sfârşit executarea pedepsei principale.

Condamnatul nu a executat pedeapsa amenzii în cuantum de 500.000 lei aplicată prin sentinţa penală nr. ...../..... pronunţată de Judecătoria Novaci, iar ulterior aplicării acestei pedepse, prin Legea nr. 543/2002, intrată în vigoare la data de 04.10.2002, această pedeapsă a fost graţiată.

Aşadar, termenul de reabilitare în privinţa acestei pedepse, de 3 ani conform art. 134 alin. 1 C.pen., a început să curgă de la data actului de graţiere, adică la data de 04.10.2002 şi se împlinea la data de 04.10.2005.

Or, înainte de împlinirea acestui termen, adică în perioada 15 – 20.03.2003 petentul a săvârşit o nouă infracţiune, respectiv infracţiunea de trafic de influenţă pentru care a fost condamnat prin sentinţa penală nr. ..../...7 pronunţată de Tribunalul Gorj.

Aşa fiind, reabilitarea petentului nu se poate examina potrivit art. 866 C.pen.ca reabilitare de drept, ci ca reabilitare judecătorească, situaţie în care termenul de reabilitare de 5 ani şi 6 luni stabilit conform art. 135 lit. a C.pen. trebuie socotit că a început să curgă de la expirarea termenului de încercare, deoarece la acel moment trebuie considerată executată pedeapsa dacă suspendarea executării nu a fost revocată.

Cum, termenul de încercare s-a împlinit la data de 28.11.2012, iar de la acest moment a început să curgă termenul de reabilitare de 5 ani şi 6 luni, se constată că la acest moment termenul nu este împlinit, ceea ce caracterizează cererea de reabilitare drept prematură.

Văzând şi dispoziţiile art. 497 alin. 1 lit. a şi art. 192 alin. 2 C.pr.pen.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Constată că cererea dedusă judecăţii are caracterul unei cereri de reabilitare judecătorească.

În baza art. 497 alin. 1 lit. a C.pr.pen.,

Respinge cererea de reabilitare judecătorească formulată de petentul ......, fiul lui ..... şi ......, născut la data de ..... în comuna ....., judeţul ...., CNP ......, cu domiciliul în comuna ......, sat ......, judeţul ......, ca prematur introdusă.

Obligă petentul la 50 lei cheltuieli judiciare statului.

Cu recurs.

Pronunţată în şedinţa publică azi, ...... la Tribunalul Gorj.