FOND funciar

Sentinţă civilă 4295 din 18.05.2011


Obiect: fond funciar 

Deliberând asupra cauzei civile de fa, constat? urm?toarele:

Prin cererea înregistrat? pe rolul Judec?toriei Bac?u, sub nr. ….., reclaman?ii VC ?i VL, prin procurator SV, au chemat în judecat? pe pârâ?ii Comisia Local? de Fond Funciar a comunei M, Comisia Jude?ean? de Fond Funciar B. ?i NE, pentru ca prin hot?rârea ce se va pronun?a, s? se constate c? actele premerg?toare reconstituirii dreptului de proprietate ?i titlul de proprietate nr. …. emis la data de …., pentru suprafe?ele de teren de 243 m.p., tarlaua …, parcela …. ?i 505 m.p. intravilan, tarlaua …., parcela …. sunt nule absolut par?ial, cât ?i titlului de proprietate nr…...

În motivarea cererii, reclaman?ii au ar?tat c? au cump?rat de la autoarea pârâtei, MT, cât ?i de la pârâta NE, în ….. printr-un înscris sub semn?tur? privat? imobilul acestora constând dintr-o cas? b?trâneasc? cu anexele: grajd, magazie, cote?e împreun? cu suprafa?a de 0,16 ha la un loc pentru suma de 36.000 lei, sum? ce la acea vreme reprezenta o valoare important? pentru ni?te imobile edificate de peste 80 de ani vechime, construite din chirpici ?i v?l?tuci. Reclaman?ii au intrat imediat în posesia ?i proprietatea astfel cump?rat? ?i s-au înscris cu zdelca la Rolul Agricol ?i au pl?tit impozitul aferent pentru cei 0,16 ha teren ?i locuin. Terenul nu a fost înscris la CAP, astfel c? potrivit art.11 alin.3 din Legea nr.18/1991 nu putea s? se reconstituie dreptul de proprietate pe aceste terenuri, care le apar?in înc? din ….. Aceste terenuri nu au fost în patrimoniul CAP, ci al reclaman?ilor, a?a cum apare ?i la rolul agricol, la rubrica „gospod?rie personal? a membrilor CAP”. Chiar dac? în înscrisul sub semn?tur? privat? este indicat? doar suma de 36.000 lei contravaloare a unei case, voin?a real? consensual? a fost pentru suprafa?a de 0,16 ha, atât cât au cump?rat, posedat, folosit, ca proprietari nestingheri?i pân? actualmente. Prin cererea adresat? primarului comunei M. la ….., autoarea pârâtei ?i parte la vânzare MC notific? la pct.1 al cererii sale men?ionând „în jurul casei teren arabil al lui VI 20 pr?jini”, ceea ce constituie o recunoa?tere clar? ?i f?r? nici un dubiu a ceea ce f?cuse obiectul vânz?rii la vremea lui …. pentru acea proprietate rural? cump?rat? de reclaman?i.

În drept, au fost invocate dispozi?iile art.11 alin.1, alin.3, art.23 alin.2 din Legea nr.18/1991 ?i RIL-ul CSJ nr.1/1997.

Cererea este scutit? de plata taxelor judiciare de timbru ?i a timbrului judiciar.

În sus?inerea cererii, reclaman?ii au depus la dosar înscrisuri.

Pârâta Comisia Jude?ean? B. ?i pârâta Comisia Local? M. au depus la dosar documenta?ia aferent? emiterii titlului de proprietate nr……

Pârâta NE a depus în combaterea cererii înscrisuri la dosar.

La termenul de judecat? din data de …., s-a prezentat reclamanta VL, care a precizat c? î?i men?ine cererea de chemare în judecat?, formulat? de procurator, iar la data de …., procuratorul SV a depus procura judiciar? autentificat? sub nr……, semnat? de reclamantul VI.

La data de …., instan?a a dispus conexarea la prezenta cauz? a dosarului înregistrat sub nr….. pe rolul Judec?toriei B.

Prin ac?iunea înregistrat? sub nr. …, reclaman?ii VCI ?i VL au chemat în judecat? pe pârâta Comisia Local? M., pentru ca prin hot?râre judec?toreasc? aceasta s? fie obligat? a înainta Prefectului Jude?ului B. documenta?ia necesar? pentru constituirea dreptului de proprietate asupra suprafe?ei de 1000 m.p. aferente casei în care locuiesc.

În motivarea acestei cereri, s-a ar?tat c? începând cu anul …, la rolul agricol al numitei MT s-a sc?zut suprafa?a de 16 ari, care a fost trecut? pe numele reclaman?ilor ?i pentru care ace?tia an de an au pl?tit taxe. Ulterior, prin sentin?a civil? nr….., pronun?at? în dosarul nr….. al Judec?toriei B., definitiv? ?i irevocabil? la data de …., s-a admis în parte ac?iunea promovat? de reclaman?i ?i s-a constatat perfect? numai vânzarea-cump?rarea casei ?i a anexelor. În motivarea hot?rârii, s-a re?inut c? actul sub semn?tur? privat? nu se refer? ?i la teren, iar reclaman?ii pot face cerere la Comisia Local? M. pentru constituirea unui drept de proprietate asupra terenului aferent construc?iei. În aceast? situa?ie, au solicitat pârâtei constituirea dreptului de proprietate pentru suprafa?a de teren aferent? casei. Pârâta s-a m?rginit s? le spun? c? nu au dreptul ?i nu numai c? nu le-a dat nici un r?spuns în scris, dar la cererea numitei NE, prin TP …. a completat TP …., eliberat pe numele numitei MT, cu suprafa?a de teren pe care se afl? casa reclaman?ilor.

În drept, au fost invocate dispozi?iile art.21 din Constitu?ia României, art.23 alin.1,4 ?i art.36 alin.3,4,6 din Legea nr.18/1991, art.1 pct.1 C.p.c.

Cererea conex? este scutit? de plata taxelor judiciare de timbru ?i a timbrului judiciar.

În sus?inerea cererii, reclaman?ii au depus la dosar înscrisuri.

La termenul de judecat? din data de …., instan?a a dispus, dup? punerea în discu?ia p?r?ilor prezente, introducerea în cauz? a Primarului Comunei M., în calitate de Pre?edinte al Comisiei Locale M.

La acela?i termen de judecat?, instan?a a încuviin?at, în afara înscrisurilor depuse de p?r?i la dosar, pentru reclaman?i proba testimonial?, la data de …. fiind audia?i martorii CN ?i CM, declara?iile acestora fiind consemnate ?i ata?ate la dosar ?i proba cu interogatoriu, r?spunsurile pârâtei NE fiind consemnate ?i ata?ate la dosar, iar pentru pârâta NE proba testimonial?, fiind audiat martorul DA, declara?ia acestuia fiind consemnat? ?i ata?at? la dosar.

Analizând actele ?i lucr?rile dosarului, instan?a re?ine în fapt urm?toarele:

În anul …., s-a încheiat între reclamant, în calitate de cump?r?tor ?i pârâta NE, respectiv mama acesteia MT, în calitate de vânz?toare, un act sub semn?tur? privat? denumit ”Chitan”,  în care s-a consemnat vânzarea-cump?rarea imobilului cas?, situat pe raza com. M., jud. B., pentru care reclamantul a achitat suma de 36.000 lei rol.

Înscrisul sub semn?tur? privat? a fost depus în copie la fila 74 dosar ?i este semnat de p?r?i ?i de numita CM, în calitate de martor.

Prin sentin?a civil? nr….., pronun?at? de Judec?toria B., în dosarul nr….., irevocabil? prin decizia civil? nr….. a Tribunalului B., s-a constatat perfect? vânzarea-cump?rarea unei construc?ii ?i anexe ?i s-a respins cap?tul de cerere privind perfectarea vânz?rii-cump?r?rii terenului aferent construc?iei.

S-a re?inut, cu putere de lucru judecat, faptul c? din actul sub semn?tur? privat? reiese foarte clar c? manifestarea de voin a p?r?ilor a fost aceea de a se transmite dreptul de proprietate numai asupra construc?iilor existente, nu ?i terenului aferent acestora ?i c? nu s-a f?cut dovada existen?ei unui antecontract de vânzare-cump?rare cu privire la suprafa?a de 1000 m.p., teren aferent construc?iilor cas? ?i anexe.

Având în vedere aceste considerente ale sentin?ei civile nr……, ce se reflect? în dispozitivul hot?rârii, în sensul respingerii cap?tului de cerere privind perfectarea vânz?rii-cump?r?rii terenului aferent construc?iei, instan?a constat? c? nu poate stabili o alt? situa?ie de fapt în ceea ce prive?te voin?a p?r?ilor de la momentul întocmirii chitan?ei din anul …. referitoare la o eventual? dobândire de c?tre reclaman?i ?i a terenului aferent.

La data de …., autoarea pârâtei NE, numita MC a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate, înregistrat? sub nr…..(fila 59), indicând în cuprinsul cererii terenurile pentru care solicit? admiterea cererii. Astfel, la punctul nr.1 al cererii, MC men?ioneaz? suprafa?a de 20 pr?jini, teren arabil, în jurul casei, „a lui VI”. Aceast? men?iune a fost f?cut? în vederea localiz?rii suprafe?ei pentru care solicita reconstituirea dreptului de proprietate, a?a cum a indicat numita MC ?i în ceea ce prive?te suprafe?ele de la punctele 2 ?i 3 ale cererii de reconstituire, neputând fi echivalat? cu o recunoa?tere a înstr?in?rii respectivei suprafe?e de teren c?tre reclaman?i, a?a cum au invocat ace?tia, solicitanta precizând c? imobilul cas? este al reclamantului, iar nu terenul din jurul acestuia.

La data de …., s-a emis titlul de proprietate nr….. prin care s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea numitei MT pentru suprafa?a de teren de 1 ha ?i 7312 m.p., teren situat în …….

Prin cererea nr…..(fila 32), pârâta NE a revenit la cererea nr…. din …, prin care a solicitat suplimentarea titlului de proprietate emis pe numele mamei MT, cu suprafa?a de 1000 m.p., conform registrului agricol vechi, men?ionând în cuprinsul cererii faptul c? nu mai exist? pe rol proces cu VI.

La data de …., s-a întocmit procesul-verbal de punere în posesie nr….(fila 19), în ceea ce prive?te suprafe?ele de …., s-a emis titlul de proprietate nr…., având ca obiect suprafa?a de 1248 m.p., teren situat în sat L., com. M., jud. B., format din cele trei suprafe?e de teren înscrise în procesul verbal de punere în posesie.

La baza Hot?rârii Comisiei Jude?ene B. de validare a supliment?rii suprafe?ei de teren ini?ial reconstituite a stat referatul nr…… al Comisiei Locale M., în care se men?ioneaz? faptul c? pârâta NE solicit? înscrierea, în baza sentin?ei civile nr….., pronun?at? în dosarul nr….. al Judec?toriei B., r?mas? definitiv? ?i irevocabil? la data de ….

A?a cum rezult? din adresa nr…… a Comisiei Locale M., la data de …, reclaman?ii au formulat cererea nr….., în vederea constituirii dreptului de proprietate prin Ordin al Prefectului pentru suprafa?a de 1000 m.p. Cererea reclaman?ilor se afl? ata?at? la fila 91 dosar.

În aceea?i adres? nr. ……, se arat? c? documenta?ia nu a fost înaintat? c?tre Institu?ia Prefectului Jude?ului B., întrucât p?r?ile se aflau în litigiu, având pe rolul Judec?toriei Bac?u dosarul nr….., iar ulterior cererii din …, reclaman?ii nu au mai formulat cerere de reconstituire.

Instan?a re?ine c? la momentul formul?rii cererii nr. …., sentin?a civil? nr. …. era deja irevocabil?, cererea reclaman?ilor fiind formulat? tocmai în considerarea motivelor ar?tate în cuprinsul hot?rârii judec?tore?ti. Astfel, în sentin?a civil? nr. …., instan?a a ar?tat c? reclaman?ii au posibilitatea legal? de a formula o cerere, pentru a se face aplicarea art.36 alin.3 din Legea nr.18/1991, în sensul constituirii prin ordin al prefectului a dreptului de proprietate asupra terenului aferent construc?iilor. Chiar dac? ulterior solu?ion?rii litigiului, reclaman?ii nu ar fi formulat o nou? cerere de constituire a dreptului de proprietate, tot nu se justific? nesolu?ionarea cererii ini?iale, pentru considerentul c? ac?iunea de perfectare vânzare-cump?rare teren aferent a fost irevocabil respins?, prin neprimirea unui r?spuns solicitan?ii fiind în imposibilitatea de a ataca modalitatea de rezolvare a cererii de constituire a dreptului de proprietate.

De altfel, înc? din data de …., reclaman?ii s-au adresat Prim?riei Comunei M., în vederea constituirii dreptului de proprietate pentru suprafa?a de 1000 m.p., teren aferent casei de locuit. În cuprinsul cererii nr….(fila 91), înaintat? instan?ei prin adresa nr…. a Comisiei Locale M., reclaman?ii arat? c? folosesc terenul din anul …., nu au avut probleme cu vecinii sau cu vânz?torii ?i pl?tesc impozite pentru suprafa?a de 1000 m.p., din anul cump?r?rii.

În temeiul art.36 alin.6 din Legea nr.18/1991, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, „atribuirea în proprietate a terenurilor prev?zute de alin. (2) - (5) se va face, prin ordinul prefectului, la propunerea prim?riilor, f?cut? pe baza verific?rii situa?iei juridice a terenurilor”.

A?adar, neprimind un r?spuns din partea institu?iei competente la cererea de constituire a dreptului de proprietate, fie ?i nefavorabil, reclaman?ii în mod just s-au adresat direct instan?ei de judecat?, cu atât mai mult cu cât a trecut un termen de aproape 5 ani de la formularea primei cereri, având nr. …

În ceea ce prive?te suprafa?a de 1000 m.p., aferent? casei de locuit, instan?a re?ine c? pârâta NE a recunoscut la interogatoriu c? reclaman?ii st?pânesc aceast? suprafa ?i au îngr?dit-o, aspect confirmat ?i de martorii audia?i în cauz?.

Suprafa?a de 1000 m.p., aferent? casei de locuit a reclaman?ilor, a f?cut ?i obiectul dosarului nr….. al Judec?toriei B., prin care reclaman?ii solicitau constatarea dobândirii dreptului de proprietate asupra terenului în cauz? prin efectul uzucapiunii. Prin sentin?a civil? nr….., devenit? irevocabil? prin decizia civil? nr….. a Tribunalului B., s-a respins ac?iunea reclaman?ilor, unul dintre motivele ce au stat la baza acestei solu?ii fiind acela c? posesia exercitat? de reclaman?i a fost una precar?, întrucât anterior anului … terenul a fost folosit ca ?i lot în folosin de la CAP. Instan?a apreciaz? c? ?i aceast? chestiune este supus? puterii de lucru judecat ?i se coroboreaz? cu faptul c? ulterior vânz?rii casei în anul ….(aspect consemnat în registrul agricol de la fila 61 dosar), terenul în litigiu apare înscris în rolul agricol al reclaman?ilor, iar ace?tia au achitat impozitul aferent(conform chitan?elor de la fila 12 din dosarul conexat).

De asemenea, în adresa nr…… a Prim?riei Comunei M., depus? la fila 54 dosar, de c?tre pârâta NE, se men?ioneaz? c? înscrisurile din registrul agricol nu reprezint? act de proprietate, iar terenurile agricole înscrise în Registrele Agricole au reprezentat pân? în anul …. loturile de folosin pentru cei care au lucrat la CAP M., nu terenuri în proprietate.

Având în vedere ?i faptul c? reclamantul a lucrat la SMA H., ca mecanic agricol, conform copiei carnetului de munc? ?i declara?iilor martorilor audia?i, ?inând seama de asemenea c? în rolul agricol al reclaman?ilor se men?ioneaz? la categoria de gospod?rie: „gospod?rie personal? a membrilor CAP”, instan?a apreciaz? c? terenul st?pânit de reclaman?i le-a fost atribuit acestora în folosin, astfel încât sunt incidente dispozi?iile art.36 alin.3 din Legea nr.18/1991, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.

Pentru aceste considerente, instan?a va admite cererea conex? ?i va obliga pe pârâtul  Primarul Comunei M. s? înainteze  Institu?iei Prefectului Jude?ului B. documenta?ia necesar?  pentru constituirea dreptului de proprietate  asupra suprafe?ei de 1000 m.p.,  situat? în sat. ….., aferent? casei în care locuiesc reclaman?ii.

Constatând c? suprafe?ele de 243 m.p., T …. ?i 505 m.p., T …., înscrise în titlul de proprietate nr. ….. emis la data de …. pe numele  MT se suprapun în totalitate pe terenul în litigiu, astfel cum rezult? din sentin?a civil? nr….. a Judec?toriei B. ?i având în vedere dispozi?iile art.III lit.a din Legea nr.169/1997, conform c?rora „sunt lovite de nulitate absolut?, potrivit dispozi?iilor legisla?iei civile aplicabile la data încheierii actului juridic, urm?toarele acte emise cu înc?lcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991: actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, în favoarea persoanelor fizice care nu erau îndreptite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri sau constituiri”, instan?a va admite în parte cererea principal? ?i va constata nulitatea absolut? par?ial? a  titlului de proprietate nr. …. emis la data de …. pe numele  MT,  în ceea ce prive?te suprafa?a de 243 m.p., …. ?i suprafa?a de 505 m.p., ….

Instan?a va respinge cererea principal? având ca obiect  constatarea nulitii absolute a actelor premerg?toare (adeverin, proces – verbal de punere în posesie, hot?rârea Comisiei  Jude?ene B. de validare) ?i a titlului de proprietate nr. ….,  ca neîntemeiat?. În ceea ce prive?te titlul de proprietate nr. …., instan?a constat? c? acesta nu cuprinde ?i suprafe?ele de teren de 243 m.p., T ….?i 505 m.p., T …., iar în ceea ce prive?te actele premerg?toare, respectiv adeverin, proces – verbal de punere în posesie, hot?rârea Comisiei  Jude?ene B. de validare, instan?a re?ine, pe de o parte, faptul c? valabilitatea acestora se apreciaz? la momentul emiterii, iar pe de alt? parte, prin modificarea titlului de proprietate nr. …. emis la data de …. actele premerg?toare emiterii acestuia r?mân f?r? efecte juridice în privin?a suprafe?elor de 243 m.p., …. ?i 505 m.p., ….

Domenii speta