Comercial : Trimiterea cauzei spe rejudecare în vederea administrării unei expertize la nivelul unui institut acreditat renar, notificat de Comisia Europeană şi autorizat de Inspecţia de Stat în construcţii

Decizie 4692 din 28.02.2011


 1) – Obiectul acţiunii

1.1.) – Prin acţiunea înregistrată la Judecătoria Slobozia sub nr.2510/312/2008 din 22.04.2008 reclamanta SC S. C. SRL Slobozia a chemat în judecată pe pârâta SC R. SA Buzău , solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligată la plata sumei de 84.365,59 lei , estimată provizoriu, reprezentând despăgubiri rezultate din livrarea unor mărfuri necorespunzătoare tehnic şi calitativ.

1.2.) – În motivarea acţiunii, reclamanta a susţinut că în vederea executării unei lucrări de construcţii şi montaj pentru un sistem de irigaţii în comuna Sărăteni, judeţul Ialomiţa , în lunile iunie şi iulie 2007 a solicitat pârâtei să-i livreze ţeavă PVC şi adeziv care să reziste la presiunea de 10 atmosfere.

1.3.) – Acceptându-i comanda , pârâta i-a livrat ţeava pentru care a emis 4 facturi în valoare de 75.366,05 lei , preţ achitat integral, achiziţionând adeziv codez 100 de la un dealer al acesteia din Slobozia , potrivit indicaţiilor tehnice furnizate.

1.4.) – După încheierea lucrărilor, respectând instrucţiunile pârâtei s-a procedat la efectuarea unor probe sub o presiune de doar 2,2 atmosfere , prilej cu care s-au constatat pierderi masive de apă pe la mufele de îmbinare , acestea fiind deformate .

1.5.) – Convocând pârâta în teren, prin reprezentanţii săi, în vederea remedierii deficienţelor , atât la data de 23.08.2007  şi 28.08.2007 cât şi la data de 11.09.2007, s-a încheiat de fiecare dată câte o notă de constatare care prevedea noi soluţii tehnice ce s-au dovedit însă a fi ineficiente.

1.6.) – Pe acest fond, la care se adaugă şi somaţia beneficiarului lucrării pentru efectuarea recepţiei, a fost nevoită să decoperteze solul , să scoată ţevile livrate de pârâtă  şi să cumpere alte ţevi de la furnizorul SC C. SA Slobozia , procedând astfel la refacerea sistemului construit , ceea ce a implicat cheltuieli imense.

 2.) – Întâmpinarea

Pârâta a formulat întâmpinare conform art.115 -  118 din Codul de procedură civilă , invocând pe cale de excepţie necompetenţa teritorială a instanţei investite, iar pe fond netemeinicia acţiunii întrucât neconformităţile constatate au rezultat exclusiv din aplicarea unor soluţii  tehnice eronate, marfa livrată fiind corespunzătoare din punct de vedere calitativ ( filele 40 – 45) .

 3.) – Declinarea competenţei de soluţionare a cauzei

Prin sentinţa nr.1787 din 10.06.2008 pronunţată de Judecătoria Slobozia s-a admis excepţia invocată de pârâtă , dispunându-se declinarea competenţei de soluţionare a acţiunii în favoarea Judecătoriei Buzău,  în aplicarea prevederilor art.158 raportat la art.7 alin.1 din Codul de procedură civilă.

 4.) – Soluţia instanţei fondului

4.1.) – Prin sentinţa nr.5426 din 8.09.2010 pronunţată de Judecătoria Buzău s-a admis acţiunea ca întemeiată , pârâta fiind obligată să plătească reclamantei suma de 84.296,15 lei cu titlu de despăgubiri şi suma de 5.439 lei cheltuieli de judecată.

4.2.) – Pentru a hotărî astfel, instanţa fondului a reţinut în baza probatoriului administrat că pârâta a produs reclamantei un prejudiciu în valoare de 84.296,15 lei prin livrarea unui produs : ţeavă PVC care nu a fost folosită niciodată pentru realizarea sistemelor de irigaţii subterane sub presiune , dar şi prin soluţia tehnică recomandată pentru îmbinare cu mufa lisa sau cu garnitură , în condiţiile în care comanda  a fost fermă şi explicită.

4.3.) – Hotărând astfel, instanţa fondului a avut în vedere esenţial expertiza tehnică întocmită de expertul T. Gh. , depus în prima formă la filele 132 – 208 dosar, cu răspuns la obiecţiunile formulate de ambele părţi  la filele 272 – 309 dar şi în formă refăcută în raport de noile înscrisuri depuse de părţi la filele 374 – 376 ;

 5.) – Recursul

5.1.) – Împotriva sentinţei a declarat recurs pârâta în termen legal conform art.301  din Codul de procedură civilă , criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie  potrivit motivelor de recurs  depuse la dosar în baza art.303 .

5.2.) – În expunerea motivelor de recurs, pârâta a invocat lipsa de pertinenţă a expertizei , confirmată prin sentinţa pronunţată, în condiţiile în care aceasta este rezultatul analizei unui alt tronson de ţeavă, iar instanţa fondului nu s-a pronunţat asupra cererii sale de administrare a unei noi expertize tehnice  în raport de inadvertenţele constatate , astfel cum au fost concretizate în cuprinsul cererii de recurs depusă la filele 4-13 dosar.

5.3.) – Intimata – reclamantă a formulat întâmpinare, solicitând motivat respingerea recursului recursului ca neîntemeiat ( filele 26 – 32 dosar) .

 6.) – Examinând sentinţa atacată în raport de actele şi lucrările dosarului, de prevederile legale incidente cauzei, de criticile formulate , precum şi din oficiu conform art.304? din Codul de procedură civilă , tribunalul a constatat că recursul declarat este întemeiat.

În acest sens s-a avut în vedere :

6.1.) – Prin expertiza confirmată de instanţa fondului , s-a analizat un alt tronson de ţeavă decât cel în cauză şi anume tronsonul cu Dn de 125 mm şi nu cu Dn 225 mm , neputându-se accepta motivaţia expertului în sensul că tronsonul de 225 mm a fost înlocuit în totalitate cu ţeavă de polietilenă şi nici apărările formulate de intimata – reclamantă prin întâmpinare cu privire la notele de constatare din 23.08.2007, 28.08.2007 şi 11.09.2007  .

6.2.) – Deşi instanţa fondului şi-a fundamentat soluţia pronunţată , în principal, pe concluzia expertizei  formulată în sensul că ” ţeava PVC cu mufa simplă îmbinată cu adeziv nu a fost folosită niciodată în România pentru realizarea sistemelor de irigaţii  subterane sub presiune ”  , pe fondul insistenţelor pârâtei , expertul nu a invocat şi nici nu a depus la dosar vreun normativ cu prevederi de interdicţie în domeniu, aspect de natură  să decredibilizeze lucrarea.

6.3.) – În raport de numeroasele inadvertenţe şi omisiuni ce se regăsesc în expertiza administrată , astfel cum sunt concretizate punctual şi în detaliu tehnic prin cererea de recurs, instanţa fondului a respins în mod greşit obiecţiunile depuse de pârâtă la filele 396 – 398 , considerându-le drept apărări  de fond, conform încheierii de şedinţă din 1.09.2010.

6.4.) – Deşi la filele  145 – 195 dosar fond s-a depus o expertiză proprie întocmită de expertul asistent R.I. , specialist în construcţii hidrotehnice  şi îmbunătăţiri funciare , prin care s-au contracarat punctual unele constatări esenţiale ale expertizei T. Gh. , instanţa fondului nu a analizat şi nici nu a înlăturat  contradicţiile mai mult decât evidente dintre cele două rapoarte.

6.5. ) – Deşi prin notele de obiecţiuni depuse la filele 396 – 998 dosar, pârâta a solicitat administrarea unei noi expertize tehnice ( fila 398, ultim alineat), instanţa fondului a omis să se pronunţe asupra acestei cereri.

 7.) – Soluţia tribunalului

7.1.) – În raport de considerentele ce preced , tribunalul apreciază că în cauză se impune administrarea unei noi expertize tehnice  în vederea lămuririi raporturilor juridice deduse judecăţii , sub recomandarea de a se apela la serviciul unui Institut de Specialitate dotat cu laborator de încercări acreditat RENAR, notificat la Comisia Europeană şi autorizat de Inspecţia de Stat  în Construcţii ( recunoscut de Ministerul Transporturilor , Construcţiilor şi Turismului ) .

7.2.) – Prin consecinţă, în baza art.312 alin.5 din Codul de procedură civilă s-a admis recursul ca întemeiat şi s-a  casat sentinţa atacată , dispunându-se trimiterea cauzei spre rejudecare aceleaşi instanţe , prilej cu care se vor verifica toate susţinerile şi apărările părţilor în proces .

Domenii speta