Plângere contravenţională

Sentinţă civilă 5872 din 29.06.2011


Obiect: plângere contravenţională

Deliberând asupra cauzei civile de faţă reţine următoarele:

Prin plângerea introdusă pe rolul Judecătoriei Bacău la data ….. şi înregistrată sub numărul ….. petenta SM a solicitat anularea procesului verbal constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria ….. nr. …… din data de …….

În motivarea plângerii, petenta a indicat, în esenţă, faptul că, la data de ……. se deplasa cu autoturismul marca …. cu nr. de înmatriculare ….., pe direcţia de mers mun. ……  Dn 2, prin localitatea ….., oprindu-se în afara părţii carosabile pe un drum secundar pentru a bea apă, iar după ce a oprit autoturismul, după un timp, pe acest drum secundar a oprit şi un autoturism al Poliţiei.

Petenta a mai arătat faptul că, la cererea sa operatorul radar nu a avut asupra sa şi nu a putut prezenta certificatul de omologare a aparatului radar, buletinul de verificare metrologică, autorizaţia de operator radar şi deşi a solicitat înscrierea la rubrica „Alte menţiuni” a faptului că aceste documente lipseau, agentul nu s-a conformat având completat dinainte altceva la această rubrică, motiv pentru care  nu a semnat această rubrică.

Petenta a mai indicat faptul că, nu i-a fost returnat permisul de conducere fiindu-i dată dovada seria …. nr. …… care este nulă de drept întrucât lipseşte calitatea de poliţist, ştampila unităţii.

Petenta a mai indicat faptul că, un alt agentul constatator a scris cuprinsul textului faţă de cel care a semnat, putând fi observată diferenţa grafologică.

Petenta a mai indicat faptul că, s-a scris „a condus auto …..cu nr. …. pe DN … în loc …. cu viteza de 110 km/h” fapt neadevărat întrucât ea a condus autoturismul marca …. nu auto …., cu numărul de înmatriculare nu cu nr. prescurtat în localitatea nu în „loc” pentru că în „loc înseamnă că stătea pe loc şi nu circula. Nu este precizat judeţul şi nu este indicat aparatul cu care a fost măsurată viteza şi nu rezultă că acest document ar fi un act temeinic justificat ca o a doua sancţiune complementară, fiind o aberaţie, toate aceste date arătând cum în mod abuziv i-a fost reţinut permisul de conducere. 

Petenta a învederat faptul că, procesul verbal este lovit de nulitate întrucât nu este conform cerinţelor legale, având date neclare cu prescurtări şi încadrări juridice care nu se admit la întocmirea actelor.

Petenta a menţionat faptul că, la rubrica agent constatator nu este scris gradul şi dacă este poliţist, serviciul scris SR CDNE neexistând.

Petenta a mai indicat faptul că, nu există  DN  la pătrat doar DN 2, km …. la pătrat nu există poate doar km …, ….. nu este o localitate, legea şi actele normative în vigoare nepermiţând prescurtarea denumirilor.

Petenta a mai indicat faptul că, au fost încălcate dispoziţiile art. 16 alin. 1 din O.G. 2/2001, din conţinutul procesului verbal nerezultând descrierea exactă a faptei cu indicarea locului în care a fost săvârşită.

Petenta a mai indicat faptul că, agentul constatator nu a făcut nici un fel de referire la faptul că în localitatea fictivă …., ar fi o limitare de viteză de 70 km/h.

Petenta a mai indicat faptul că, în mod legal fapta ar fi trebuit încadrată ca fiind prevăzută de art. 121 alin. 1 iar nu 121/1 din H.G. 1391/2006 întrucât 06 nu este un an al HG 1361 şi sancţionată de art. 102 alin. 3 lit. e din OUG 195/2002 iar nu art. 102/3/e din OUG 195/02.

Petenta a mai indicat faptul că, pe exemplarul nr. 2 ce i-a fost înmânat a fost indicată cifra 9 în căsuţa corespondenţă la Avertisment şi la rubrica b în căsuţa corespondenţă la puncte amendă doar o codiţă a cifrei 9, calcul fiind la cele 9 puncte de avertisment dacă se analizează corect înscrisul cu date certe şi neclare.

Petenta a arătat faptul că, s-a dispus şi a doua sancţiune complementară, respectiv suspendarea exercitării dreptului de a conduce prin reţinerea permisul de conducere.

Petenta a mai arătat faptul că, au fost încălcate dispoziţiile art. 19 din O.G. 2/2001 nefiind menţionat nici un  martor asistent.

Petenta a mai indicat faptul că, ea se deplasa în colană pe DN …., în faţa în spatele, în dreapta şi în stânga sa, circulând autovehicule care rulau cu aceeaşi viteză ca şi ea, autovehiculul poliţiei pe care era amplasat aparatul radar aflându-se în afara părţii carosabile pe sensul invers de circulaţie, din punct de vedere tehnic neputându-se ca ea, care se afla în coloană, să zboare cu un autoturism marca …. cu un motor de 75kw.

Petenta a mai indicat faptul că, aparatele radar instalate pe autovehiculele de patrulare  ale poliţiei sunt afectate de funcţionarea unor alte aparate aflate la bordul acestora, respectiv de staţia de emisie recepţie cu dispozitivele aferente, de telefoanele mobile ale agenţilor, de aparatul radio, toate acestea fiind surse puternice de reparaţii care influenţează haotic aparatul radar.

Petenta a mai indicat faptul că, dacă intimatul ar depune la dosarul cauzei buletinul de verificare metrologică în termen de valabilitate, instanţa ar constata faptul că, aparatul radar are o marjă de eroare de cel puţin 10 km/h, ceea ce ar duce la nulitatea actului întocmit de către agent.

Petenta a mai arătat faptul că, au fost încălcate normele metrologice care prevăd faptul că, măsurătorile cu aparatul radar nu pot constitui probe indubitabile, dacă circulă simultan mai multe autovehicule şi nu se poate determina clar autovehiculul vizat.

Petenta a mai arătat faptul că, nu s-au respectat cerinţele prevăzute de art. 3.5.1, 3.8.1., 4.4. prevăzută în Norma Metrologică – NML 021-05.

În drept, au fost invocate prevederile art. 16 alin. 1 şi alin. 7, art. 17, art. 19 alin. 3, art. 21 alin. 1, art. 32 din O.G. 2/2001, art. 121 alin. 1 din H.G. 1391/2006, art. 102 alin. 3 lit. e şi art. 105 din O.U.G 195/2002.

În susţinerea plângerii, contestatoarea a depus la dosarul cauzei în copie exemplarul nr. 2 al procesului - verbal seria … nr. …. din data de ….. (f. 7-8), dovada seria …. nr. ….. (f. 9), originalul procurii speciale autentificată sub nr. …. (f. 10), copie CI …. (f. 11).

Plângerea contravenţională este scutită de plata taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar conform dispoziţiilor art. 36 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 raportat la cele ale art. 15 lit. i din Legea nr. 146/1997.

La data de ….., în termen legal, intimatul a depus întâmpinare prin care a solicitat menţinerea procesului verbal.

În motivarea întâmpinării intimatul a arătat faptul că, la data de …., ora …. petenta a condus autovehiculul marca ….. cu nr. de înmatriculare …. pe …. interiorul localităţii BV, jud. B. cu viteza de 101 km/h, viteză stabilită cu aparatul radar şi înregistrată pe suport hard disk digital, depăşind astfel viteza legală admisă în localitate cu 51 de km/h, faptă prevăzută de art. 121 alin. 1 din H.G. 1391/2006 şi sancţionată de art. 102 alin. 3 lit. e din O.U.G. 105/2002.

Intimatul a mai arătat faptul că aplicarea sancţiunilor şi întocmirea procesului verbal s-a făcut în mod nemijlocit în baza înregistrării video a aparatului radar Autovision Compact montat pe autospeciala din dotarea poliţiei şi înmatriculat sub nr. ….., în conformitate cu prevederile art. 109 alin. 2 din O.U.G. 195/2002.

Intimatul a mai învederat faptul că, viteza consemnată în procesul verbal este cea reală astfel cum rezultă din aspectele fixate pe planşele foto fracţionate secvenţial cu datele de identificare ale autoturismului, unde se observă cu certitudine şi clar pus în evidenţă că autovehiculul se deplasa pe ….., localitatea ….., jud. …., cu viteza ţintei de 101 km/h, aparatul radar funcţionând în staţionare, înregistrând de la o limită de 50 km/h de pe sensul opus de mers.

În drept, au fost invocate prevederile art. 115 – 118 Cod procedură civilă, O.U.G. 195/2002, O.G. 2/2001.

În susţinerea întâmpinării intimata a depus la dosarul cauzei raport din data …. (f. 29), planşe foto (f. 30-31), CD conţinând filmarea video realizată cu ocazia constatării faptei,  (f. 32), buletin de verificare metrologică nr. ……… (f. 33), atestat operator Autovision nr. …. eliberat Ag. sef Adj. …. IPJ B.– Serviciul Rutier, nr. insignă…. (f. 33).

Prin încheierea din data de …. pronunţată în dosarul nr. …., instanţa a admis excepţia litispendenţei fiind ataşat prezentului dosar, dosarul nr. …..

În baza art. 167 Cod procedură civilă instanţa a încuviinţat proba cu înscrisuri apreciindu-le ca fiind utile, pertinente, concludente soluţionării cauzei.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal de contravenţie …. nr. ….. încheiat la data de …. de către intimata de Inspectoratul de Poliţie Judeţean …., petenta a fost sancţionat cu amendă contravenţională în cuantum de 603 lei pentru săvârşirea faptei prevăzute de art. 121 alin. 1 din H.G. 1391/2006 şi sancţionată de art. 102 alin. 3 lit. e din O.U.G. 195/2002.

S-a reţinut în sarcina petentei faptul că în data de …., la ora …., DN 2 Km …., …, a condus auto ….. cu viteza de 101 km/h, viteză stabilită şi înregistrată video pe hard disk nr. ….,  de aparatul radar Autovision  montat pe auto …. aflat în  dotarea I.P.J. ….

Fiind învestită, potrivit art. 34 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu verificarea legalităţii şi temeiniciei procesului-verbal, instanţa constată următoarele:

Sub aspectul legalităţii procesului-verbal, instanţa reţine că acesta a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de art. 17 din O.G. nr. 2/2001 cuprinzând toate menţiunile prevăzute de lege sub sancţiunea nulităţii absolute.

Instanţa mai reţine, de asemenea şi împrejurarea că faptei reţinute în sarcina petentei i s-a dat o corectă încadrare juridică şi a fost legal individualizată, raportat la dispoziţiile art. 121 alin. 1 din H.G. 1391/2006 şi sancţionată de art. 102 alin. 3 lit. e din O.U.G. 195/2002.

Cu privire la susţinerea petentei potrivit căreia fapta ar fi trebuit încadrată ca fiind prevăzută de art. 121 alin. 1 iar nu de art. 121/1 din H.G. 1391/2006 întrucât 06 nu este un an al H.G. 1361 şi sancţionată de art. 102 alin. 3 lit. e din O.U.G. 195/2002 iar nu de art. 102/3/e din O.U.G. 195/02, nefiind admise prescurtări, instanţa o respinge ca fiind vădit neîntemeiată întrucât, modalitatea folosită de către agentul constatator nu este în mod expres interzisă de lege, fiind indicat în mod corect textul legal incident. Nemenţionarea cuvântului „alineat” ori indicarea anului prin trecerea ultimelor două cifre nu este de natură a crea o confuzie cu privire la norma de drept în baza căreia a fost sancţionată petenta.

Mai mult, obligaţia de a indica actul normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia este prevăzută de art. 16 alin. 1 din O.G. 2/2001, lipsa oricăror menţiuni reglementate de acest text atrăgând nulitatea relativă a procesului verbal în condiţiile dovedirii unei vătămări, aspect care nu a fost probat de către petentă. Mai mult, acesta a indicat instanţei cum ar fi trebuit să fie încadrată fapta, rezultând deci fără echivoc, faptul că, nu a fost în nici un fel indusă în eroare ori prejudiciată de folosirea simbolului „/” în loc de cuvântul „alin.” ori de folosirea prescurtării „06” în loc de „2006”.

Pentru aceleaşi considerente, instanţa va respinge ca vădit neîntemeiate şi susţinerile petentei care a arătat faptul că nu există  DN  la pătrat doar DN 2, nu există km 29 la pătrat ci  km 292, nu există localitatea B. ….. ci BV, nu există nr. de înmatriculare ci număr de  înmatriculare, nu există loc. ci localitatea, nu  a condus auto ….. ci autoturismul ….

Instanţa reţine faptul că, utilizarea prescurtărilor uzuale, cum este cazul în prezenţa speţă, nu este interzisă de lege, neputându-se crea confuzii care să conducă la posibilitatea reţinerii unei alte situaţii de fapt.

Instanţa consideră faptul că, menţionarea în cuprinsul procesului verbal a faptului că „petenta a condus auto” nu poate fi susceptibilă de interpretare, neputându-se reţine faptul că petenta stătea în loc.

Astfel, cum s-a indicat mai sus, aceste menţiuni apreciate de petentă ca fiind neregularităţi de natură a conduce la nulitatea absolută a procesului verbal pot fi cel mult cazuri de nulitate relativă, care ar conduce la anularea actului sancţionator doar  în ipoteza probării unei vătămări, fapt care nici nu s-a invocat şi nici nu s-a probat în prezenta cauză.

Tot sub sancţiunea nulităţii relative  este şi menţiunea privind calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator, motiv pentru care instanţa nu apreciază întemeiată nici susţinerea petentei care a arătat faptul că,  la rubrica agent constatator nu este scris gradul şi dacă este poliţist, serviciul scris SR CDNE neexistând. Instanţa reţine faptul că, din simpla examinare a procesului verbal se observă că, în antet este precizată instituţia din care face parte agentul constatator respectiv Ministerul Administraţiei şi Internelor  - I.P.J B. SR - CDNE, în cuprinsul procesului verbal fiind indicat numele agentului şi calitatea. Neindicarea funcţiei sau a gradului nu poate atrage nulitatea procesului verbal, O.G. 2/2001 prevăzând doar obligaţia de a menţiona calitatea şi instituţia, fiind menţionată calitatea de agent constatator din cadrul IPJ B. SR – CDNE.

 Instanţa mai reţine şi faptul că au fost respectate prevederile art. 16 alin. 1 din O.G. 2/2001 cu privire la descrierea faptei contravenţionale, apreciind că situaţia de fapt astfel cum a fost reţinută în cuprinsul actului sancţionator permite instanţei identificarea tuturor elementelor necesare în aprecierea caracterului contravenţional atât sub aspectul laturii obiective cât şi sub aspectul laturii subiective.

Cu privire la susţinerea petentei potrivit căreia nu a fost menţionat cu exactitate locul săvârşirii contravenţiei instanţa apreciază că, au fost respectate prevederile art. 17 din O.G. 2/2001 prin arătarea faptului că, fapta s-a comis pe DN 2, E 85, localitatea ….. întrucât, pentru a aprecia asupra întrunirii elementelor contravenţionale pentru acest tip de contravenţii, este necesar a indica dacă fapta a fost săvârşită în localitate sau în exterior ei, neprezentând importanţa  menţionarea precisă a porţiunii din localitate.

Susţinerea petentei potrivit căreia pe exemplarul nr. 2 ce i-a fost înmânat a fost indicată cifra 9 în căsuţa corespondenţă la Avertisment şi la rubrica b în căsuţa corespondenţă la puncte amendă doar o codiţă a cifrei 9, calcul fiind la cele 9 puncte de avertisment, este apreciată de instanţă ca fiind neîntemeiată,  fiind evident faptul că, agentul constatator a aplicat o amendă contravenţională, fiind bifată căsuţa cu această menţiune. Această amendă este calculată potrivit art. 98 din O.U.G. 195/2002 care prevede faptul că, amenzile contravenţionale se stabilesc în cuantumul determinat de valoarea numărului punctelor-amendă aplicate, un punct-amendă reprezintă valoric 10% din salariul minim brut pe economie, stabilit prin hotărâre a Guvernului. Astfel, în cauză au fost aplicate 9 puncte de amendă, neputându-se interpreta faptul că, au fost aplicate 9 puncte de avertisment, mai ales în condiţiile în care sancţiunea avertismentului este de natură morală şi constă într-o mustrare iar nu în aplicarea de puncte.

Instanţa mai reţine faptul că, nu reprezintă motiv de nulitate încadrarea parţială a cifrei 9 într-o altă căsuţă (care se află în imediata apropiere a celei prevăzută pentru inserarea punctelor amendă), aceasta datorându-se şi faptului că cele 3 exemplare ale procesului verbal sunt scrise prin imprimare. Astfel, se explică şi poziţionarea cifrei 2 la un nivel uşor mai ridicat decât DN, neputându-se susţine că agentul a scris DN la pătrat.

Cu privire la susţinerea petentei potrivit căreia nu au fost respectate prevederile art. 19 din O.G. 2/2001 instanţa reţine faptul că, lipsa semnăturii unui martor ar fi determinat nulitatea procesului verbal numai în condiţiile art. 105 alin. 2 C.p.c., si anume, numai dacă petenta ar fi făcut dovada că i s-ar fi cauzat în acest mod o vătămare care nu ar putea fi reparată decât prin anularea procesului verbal. Or, petenta nu a făcut dovada acestei vătămări, instanţa apreciind faptul că, întrucât contravenţia reţinută prin procesul verbal contestat a fost constatată printr-un mijloc tehnic verificat metrologic, petenta nu a fost prejudiciat în nici un mod prin faptul că procesul verbal nu a fost semnat de către un martor.

În ceea ce priveşte susţinerea petentei potrivit căreia procesul verbal era dinainte completat la rubrica alte menţiuni, nefiind înscrise solicitările sale, instanţa apreciază faptul că nu este incident nici un caz de nulitate al procesului verbal, pentru următoarele considerente:

Potrivit art. 16 alin. 7 din O.G. nr. 2/2001, în momentul încheierii procesului-verbal, agentul constatator este obligat să aducă la cunoştinţa contravenientului dreptul de a face obiecţiuni cu privire la conţinutul actului de constatare. Obiecţiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica „Alte menţiuni”, sub sancţiunea nulităţii procesului-verbal.

Totodată, instanţa mai reţine că, potrivit deciziei nr. XXII/2007 date în soluţionarea unui recurs în interesul legii, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, nerespectarea de către agentul constatator a cerinţelor de a aduce la cunoştinţă contravenientului dreptul de a face obiecţiuni cu privire la conţinutul actului de constatare şi de a consemna distinct acele obiecţiuni, astfel cum acestea sunt înscrise în art. 16 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, atrage doar nulitatea relativă a procesului-verbal de constatare a contravenţiei, nulitate ce nu poate fi invocată decât dacă s-a pricinuit părţii o vătămare ce nu se poate înlătura decât prin anularea acelui act.

Aşadar, în condiţiile în care la întocmirea procesului-verbal nu se aduce la cunoştinţă contravenientului dreptul său de a formula obiecţiuni, sau nu se consemnează eventualele obiecţiuni formulate de petent, sancţiunea care intervine în acest caz este nulitatea relativă a actului constatator. Astfel doar în măsura în care petentul dovedeşte că i s-a creat o vătămare care nu poate fi înlăturată altfel decât anulând procesul-verbal, acesta va fi anulat de către instanţa de judecată.

Or, având în vedere dispoziţiile deciziei dată în soluţionarea unui recurs în interesul legii, nr. XXII/2007, instanţa apreciază că şi în situaţia în care petenta ar fi formulat obiecţiuni la momentul întocmirii procesului-verbal iar agentul constatator ar fi omis să le menţioneze în cuprinsul acestuia, neconsemnarea obiecţiunilor nu este de natură a atrage nulitatea procesului-verbal, întrucât vătămarea suferită de către acesta poate fi înlăturată prin formularea obiecţiunilor şi apărărilor împotriva procesului-verbal în faţa instanţei de judecată, ceea ce petenta a şi făcut.

Cu privire la susţinerile petentei privind aplicarea unei a două sancţiuni complementare respectiv, suspendarea exercitării dreptului de a conduce prin reţinerea permisului de conducere, instanţa reţine următoarele:

În baza art. 97 alin. 1 din O.U.G. 195.2002 în cazurile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, poliţistul rutier dispune şi una dintre următoarele măsuri tehnico-administrative: a) reţinerea permisului de conducere şi/sau a certificatului de înmatriculare ori de înregistrare sau, după caz, a dovezii înlocuitoare a acestora iar potrivit alin. 2 reţinerea permisului de conducere ori a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare se face de către poliţistul rutier, de regulă odată cu constatarea faptei, eliberându-se titularului o dovadă înlocuitoare cu sau fără drept de circulaţie.

Aşadar reţinerea permisului de conducere este efectuată de către poliţistul rutier, de regulă odată cu constatarea faptei, eliberându-se titularului o dovadă înlocuitoare cu sau fără drept de circulaţie.

Pe de altă parte, măsura suspendării dreptului de  a conduce este dispusă de către şeful poliţiei rutiere astfel cum rezultă din art. 191 din O.U.G. 195/2002 coroborat cu art. 209 din H.G. 1391/2006 dar este, în toate cazurile prevăzută de lege, şi aplicarea acesteia este obligatorie nefiind lăsată la latitudinea acestuia.

De asemenea, potrivit. art. 102 alin. 3 lit. e din O.U.G. 195/2002 contravenţia menţionată se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile.

Aşadar instanţa reţine faptul că, în mod corect prin procesul verbal s-a aplicat o singură sancţiune principală respectiv, amenda în cuantum de 603 de lei, o singură sancţiune complementară, respectiv suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile, fiind dispusă măsura tehnico-administrativă a reţinerii permisului, motiv pentru care va înlătura ca neîntemeiate şi susţinerile petentei pe acest aspect.

Cu privire la susţinerea petentei potrivit căreia dovada seria …. nr. …. este nulă de drept, instanţa reţine faptul că, potrivit art. 34 din O.G. 2/2001, pe calea plângerii contravenţionale instanţa nu poate verifica decât temeinicia şi legalitatea procesului verbal nu şi a altor acte.

Mai mult, instanţa reţine faptul că, la fila 12 din dosarul cauzei se află solicitarea eliberării unui certificat de grefă în vederea restituirii permisului de conducere, acestea denotând faptul că petenta a cunoscut sancţiunile aplicate şi a putut circula în baza dovezii seria … nr. …..

Sub aspectul temeiniciei procesului-verbal, cu toate că petenta a contestat situaţia de fapt reţinută de către agentul constatator, precizând prin plângere că nu circula în localitate, din probele administrate în cauză,  instanţa apreciază că atât situaţia de fapt, cât şi încadrarea în drept reţinute în procesul verbal atacat corespund realităţii.

Astfel, potrivit art. 121 din Hotărârea nr. 1391/2006 conducătorii de vehicule sunt obligaţi să respecte viteza maximă admisă pe sectorul de drum pe care circulă şi pentru categoria din care face parte vehiculul condus, precum şi cea impusă prin mijloacele de semnalizare, nerespectarea regimului de viteză stabilit conform legii se constată de către poliţiştii rutieri, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic iar conform art. 49 alin. 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 limita de viteză în localităţi este de 50 km/h.

Instanţa nu va reţine susţinerea petentei care a arătat faptul că, în localitatea BV limita de viteză este de 70 km/h întrucât, astfel cum rezultă din  prevederile legale menţionate, în toate localităţile există o limită de viteză unică de 50 km/h, nefiind indicată nici o excepţie. Instanţa mai reţine faptul că, localitatea BV nu se regăseşte nici pe lista celor 88 de localităţi unde regimul legal de viteză s-a majorat de la 50 km/h la 70 km/h, pentru autovehiculele din categoriile „A” şi „B”, cuprinse în adresa nr. …., dată publicităţii de către Direcţia Rutieră din cadrul I.G.P.R.

Instanţa reţine, din materialul probator administrat în cauză – respectiv captura foto din data de …., ora …. - că autoturismul marca … cu nr. de înmatriculare …., condus de petentă, a circulat în localitatea BV, cu o viteză de 101 km/h, deci cu 51 km/h mai mult decât viteza maximă admisă pe acel sector de drum.

Instanţa reţine faptul că, deşi mandatarul petentei a arătat faptul că, maşina era staţionată în momentul în care au venit agenţii constatatori, iar din fotografiile de la dosar nu rezultă cine anume a fost la volanul maşinii, în cuprinsul plângerii contravenţionale, petenta a recunoscut implicit faptul că, ea a fost la volanul autoturismului cu numărul de înmatriculare ….. prin utilizarea de formulări precum „mă deplasam cu autoturismul marca ….cu numărul de înmatriculare …. pe direcţia de mers ….. pe …. prin localitatea BV unde m-am oprit în afara părţii carosabile pe un drum secundar să beau apă. După ce am oprit autoturismul, după un timp a oprit un autoturism al poliţiei; eu am condus autoturismul marca DL cu numărul de înmatriculare ….. nu cu nr. (prescurtat) în localitatea nu în loc; eu mă deplasam în coloană pe DN 2”. Astfel, petenta nu a contestat nici un moment, faptul că ea se afla la volanul autoturismului cu numărul de înmatriculare ….., susţinerile ulteriore, ale mandatarului fiind apreciate de către instanţă ca fiind pro causa.

Instanţa mai reţine faptul că, din raportul agentului constatator rezultă faptul că, s-a procedat la oprirea regulamentară a autovehiculului din trafic, stabilind identitatea conducătorului auto în persoana lui SM.

De asemenea, se constată că sunt respectate prevederile legale referitoare la mijloacele tehnice cu care s-a efectuat captura foto, astfel cum rezultă din buletinul de verificare metrologică nr. ….., aflat la fila 33 din dosarul cauzei.

Instanţa mai reţine faptul că în cuprinsul procesului verbal s-a indicat în mod expres faptul că, viteză a fost  stabilită şi înregistrată video pe hard disk nr…..,  de aparatul radar Autovision  montat pe auto …. aflat în  dotarea I.P.J. ….., susţinerile petentei care a arătat faptul că, nu s-a indicat numărul maşinii pe care era montat aparatul radar urmând a fi respinse ca vădit neîntemeiate.

Instanţa nu va reţine ca fiind întemeiate susţinerile petentei potrivit cărora, corectitudinea măsurării vitezei cu care se deplasa poate fi influenţată de funcţionarea unor alte aparate aflate la bordul acestora, respectiv de staţia de emisie recepţie cu dispozitivele aferente, de telefoanele mobile ale agenţilor, de aparatul radio, întrucât, în momentul emiterii buletinului de verificare metrologică, se verifică funcţionarea aparatului radar pe autoturismul pe care acesta este montat (fiind interzisă mutarea cinemometrului pe un alt autovehicul) setările fiind efectuate în concordanţă cu particularităţile autoturismului, tocmai pentru a se asigura o măsurare corectă a vitezei.

Instanţa mai reţine faptul că, la pct. 3 din NML 021-05 sunt stabilite condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească testele  la care trebuie supuse aparatele radar, stabilind pentru BML obligaţia de a nu elibera buletinele decât dacă, cu ocazia verificărilor si testelor, în prezenţa unei energii de mare tensiune sau a unor şocuri mecanice special si voit administrate, aparatele se încadrează in aceste marje. Astfel, BML trebuie să supună aparatele unor teste, unor probe de măsurare, unor încercări de rezistenţă climatică, unor probe de căldura, unor şocuri mecanice aşa cum prevede expres Norma („cinemometrul trebuie supus unor încercări de rezistenţă climatica, pe parcursul acestor probe cinemometrul trebuie alimentat – pct. 3.1.3,  cinemometrul trebuie supus la şocuri mecanice – pct. 3.1.4., trebuie lăsat să cadă, trebuie supus la probe de căldură – pct.3.1.5, cinemometrele trebuie prezentate la încercări – pct. 3.3.1). Odată emis buletinul de verificare metrologica, rezultă că aparatul îndeplineşte toate condiţiile legale pentru a putea fi utilizat în măsurătorile de interes public, că măsurătorile pe care le dă se încadrează în aceste marje de eroare, că nu este afectat peste aceste limite şi marje de acţiunea factorilor de influenţă exterioară invocaţi de petentă.

Cu privire la susţinerea petentei potrivit căreia trebuie avută în vedere o marjă de eroare de 10%  instanţa le va respinge ca neîntemeiate pentru următoarele considerente:

Din analiza buletinul de verificare metrologică ….. faptul că cinemometrul de control rutier tip radar Autovision fabricaţie TSS Anglia măsoară atât în regim staţionar cât şi în regim de deplasare fiind omologat de către Biroul de Metrologie Legală pentru a efectua măsurători precise ale vitezei.

Instanţa mai reţine faptul că, că la efectuarea verificărilor metrologice şi calibrarea cinemometrelor se au în vedere limitele erorilor tolerate prevăzute de art. 3.1.1.  (respectiv marja de ± 4%) din norma metrologică NML 021-05. Deşi,  rezultatul unei măsurări de viteză efectuat cu un cinemometru poate prezenta o eroare de măsurare, aceasta este inclusă în limita erorilor tolerate.

 Astfel, instanţa apreciază faptul că, aplicarea marjei de ± 4% din valoarea vitezei măsurată de aparatul radar este avută în vedere la calibrarea aparatului radar, nefiind necesară aplicarea acestui procent ulterior măsurării vitezei în trafic.

Prin urmare, legiuitorul are în vedere un procent de eroare de ± 4%  şi nu de 10%, procent care se are în vedere la calibrarea aparatelor radar omologate atât pentru înregistrări în regim staţionar cât şi în deplasare.

Instanţa nu va reţine nici susţinerile petentei privind faptul că circula în coloană întrucât prin Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 187/2009 a fost modificat Ordinului nr. 301/2005 privind aprobarea potrivit Normei de metrologie legală NML 021-05, fiind abrogat în mod expres art. 4 care prevedea şi faptul că măsurările efectuate cu ajutorul cinemometrelor nu pot constitui probe pentru aplicarea legislaţiei rutiere dacă, în momentul măsurării, în raza de măsurare a aparatului se deplasează simultan mai multe autovehicule, iar autovehiculul vizat nu poate fi pus clar în evidenţă.

Mai mult, din planşele foto existente la dosarul cauzei rezultă fără dubiu faptul că aparatul radar avea activată funcţia de focalizare şi înregistrare în funcţiune.

Din analiza planşelor foto existente la dosarul cauzei precum şi din filmarea video aflată la dosarul cauzei, rezultă faptul că, petenta circula în interiorul localităţii distingându-se pe fundalul imaginilor elemente specifice unei aşezări umane, faptul de a circula în interiorul localităţii Bogdan Vodă nefiind contestat nici de către petentă.

Instanţa reţine, faptul că petenta nu a administrat nici o probă concludentă din care să rezulte netemeinicia susţinerilor agentului constatator, astfel cum arată în plângere, iar instanţa nu poate să se bazeze pe simplele sale afirmaţii pentru a anula procesul verbal.

Pe de altă parte, intimatul a probat printr-un mijloc tehnic verificat metrologic faptul că petentul a circulat în interiorul localităţii cu viteza de 104 km/h.

Totodată, faţă de natura şi gravitatea faptei, în conformitate cu disp. art. 5 alin. 6 din O.G. nr. 2/2001, urmează să menţină şi măsura complementară luată prin acelaşi proces-verbal, respectiv suspendarea permisului de conducere pe o perioadă de 90 de zile.

Având în vedere toate aceste considerente instanţa va respinge plângerea formulată de petenta împotriva procesului verbal seria ….nr. …. întocmit de către intimatul Inspectoratul de Poliţie B. ca neîntemeiată.