Plângere contravenţională

Sentinţă civilă 8724 din 15.10.2010


Deliberând asupra cauzei civile de faţă, instanţa constată următoarele:

Pin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Bacău sub nr……, petenta SC P. SA a formulat plângere împotriva procesului-verbal de contravenţie nr……, încheiat de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor-DSVSA Bacău solicitând anularea acestuia atât pentru motive de nelegalitate, cât şi de netemeinicie, iar în subsidiar , înlocuirea amenzii cu sancţiunea avertismentului.

În motivare, petenta a arătat , în esenţă, că deşi procesul-verbal contestat a fost încheiat în lipsa acesteia, acesta nu este semnat de nici un martor, agentul constatator nefăcând nici o menţiune în acest sens în procesul-verbal. Totodată, aceasta mai arată că nu se menţionează numărul de ordine de la Oficiul Registrului Comerţului al petentei , deşi agentul constatator deţine certificatul constatator şi copia CUI-ului Sc P. SA.

Mai arată petenta că deşi agentul constatator a cunoscut faptul că depozitul din B. al SC Pa. SA este un punct de lucru fără personalitate juridică, a înscris în procesul verbal contestat , ca persoană care reprezintă SC P. SA pe dl.CI, care are funcţia de şef de punct de lucru fără personalitate juridică, ori o societate comercială nu poate fi reprezentată în faţa organelor statului sau terţe persoane decât de administratori ori directori executivi, SC P. fiind condusă de către un consiliu de administraţie format de dl.CF, RB şi PI.

Se mai menţionează de către petentă faptul că în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei nu se face menţiunea privind dreptul contravenientului de a achita jumătate din minimul amenzii în termen de 48 de ore conform art.16 din OG 2/2001.

Totodată, petenta mai arată că s-a conformat întocmai procesului-verbal de control încheiat la data de … astfel încât vinovăţia acesteia nu mai poate fi reţinută prin procesul-verbal contestat.

În subsidiar aceasta a mai solicitat înlocuirea amenzii cu sancţiunea avertisment întrucât gravitatea faptei este una redusă, acesta se afla la prima sancţiune de acest gen, înregistrează probleme financiare, iar societatea s-a conformat dispoziţiilor legale.

 În drept, plângerea nu a fost întemeiată.

 În dovedire, aceasta a anexat plângerii contravenţionale , în copie, procesul-verbal de contravenţie contestat (fila 6), proces verbal de constatare din data de ….. (filele 7-8), decizie nr….. din data de ….. (fila 9), certificat constatator (fila 10), rezoluţie nr…… (fila 11), contract de închiriere nr……. (fila 12), contract de închiriere nr. ….. (fila 15), extras de carte funciară (fila 16), certificat constatator (fila 18).

 În conformitate cu prevederile art.15 lit.i din Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi art.36 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei este scutită de taxa judiciară de timbru, iar conform art.1 alin.2 din OG nr.32/1995, este scutită şi de plata timbrului judiciar.

Intimata Direcţia Sanitară, Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii ca nefondată

În esenţă, aceasta a arătat că ,deşi nu se menţionează în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei motivele pentru care nu s-a întocmit în prezenţa unui martor asistent, acesta este legal încheiat întrucât s-a reţinut că sancţiunea s-a aplicat în urma întocmirii procesului-verbal nr……..înaintat de biroul de inspecţii şi control. Totodată aceasta mai arată că nu mai există posibilitatea de achitare a jumătăţii din minimul amenzii contravenţionale în termen de 48 de având în vedere dispoziţiile HG 984/2005, procesul verbal fiind încheiat în mod legal în privinţa acestui aspect.

  În drept, intimata şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile OG 2/2001 şi HG 984/2005.

În dovedire, intimata a depus la dosar extrase din OG 2/2001  şi din HG 984/2005 .

 Instanţa a încuviinţat şi a administrat proba cu înscrisuri pentru  părţi.

 Analizând înscrisurile depuse la dosarul cauzei, instanţa reţine următoarele:

Instanţa constată că este competentă, conform art.32 alin.2 din OG 2/2001 să soluţioneze prezenta plângere, contravenţia fiind săvârşită în circumscripţia sa teritorială şi că plângerea s-a formulat în termenul legal de 15 zile de la comunicarea procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei prevăzut de art.31 alin.1 din OG 2/2001.

Prin procesul verbal de contravenţie nr….. din data de …. întocmit de către către un inspector din cadrul DSVSA Bacău societatea-petentă a fost sancţionată cu amendă contravenţională în cuantum de 2000 lei întrucât , în data de …., în urma controlului efectuat la unitatea- depozit alimentar- aparţinând acesteia, s-a constatat nerespectarea normelor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind condiţiile de depozitare a produselor alimentare.

 

Analizând din oficiu legalitatea procesului verbal în temeiul art.34 din OG nr.2/2001, instanţa constată că acesta nu a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor art.17 din OG 2/2001 întrucât nu cuprinde toate elementele esenţiale prevăzute de lege sub sancţiunea nulităţii absolute.

Potrivit art.19 din OG 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, procesul-verbal se semnează , pe fiecare pagină de către agentul constatator şi de către contravenient. În cazul în care contravenientul nu se află de faţă, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator va face menţiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puţin un martor. În acest caz procesul verbal va cuprinde şi datele personale din actul de identitate al martorului şi semnătura acestuia. În lipsa unui martor agentul constatator va preciza motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod.

Verificând originalul procesului-verbal de sancţionare a contravenţiei nr.00935/30.03.2010, instanţa constată că acesta a fost întocmit în lipsa contravenientului, însă acest aspect nu a fost reţinut în cuprinsul acestuia şi nici confirmate de către un martor. Totodată nu s-au precizat nici motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod.

În ceea ce priveşte susţinerea petentei în sensul că în procesul verbal contestat nu se face menţiunea privind dreptul contravenientului de a achita jumătate din minimul amenzii aplicate în termen de 48 de ore, conform art.16 alin.1 din OG 2/2001 , fapt ce duce la nelegalitatea acestuia, instanţa o apreciază ca fiind neîntemeiată întrucât , pentru a se beneficia de sistemul ablaţiunii este necesar ca actul normativ de sancţionare a contravenţiei, respectiv HG 984/2005, să prevadă expres că petentul are această posibilitate.

Cu privire la motivul de nulitate invocat de către petentă în sensul că punctul de lucru sancţionat al acesteia este un punct de lucru fără personalitate juridică ,instanţa constată că acesta este neîntemeiat. Deşi punctul de lucru sancţionat nu are personalitate juridică, acesta poate fi subiect activ al contravenţiei, fiind ţinută să respecte dispoziţiile legale imperative. Trebuie precizat că punctul de lucru, ca dezmembrământ fără personalitate juridică al unei societăţi comerciale, este dependentă din punct de vedere juridic de societatea mamă, însă în măsura în care săvârşeşte o faptă ilicită este chemată să răspundă în condiţiile legii, pentru că nu se poate accepta acordarea unui mandat pentru comiterea faptelor ilicite.

Faţă de aceste considerente , în temeiul art.31 alin.1 din OG 2/2001, instanţa constată că cererea petentei este întemeiată , urmând a anula procesul verbal contestat ca fiind nelegal, exonerând-o pe aceasta de plata amenzii aplicate.