Recurs- Contestaţie la executare

Decizie 124 din 13.02.2009


Dosar nr. 758/253/2008

DECIZIA CIVILĂ Nr. 124

Şedinţa publică de la 13 Februarie 2009

Referitor la recursul declarat de contestatoarea .........,  împotriva Sentinţei civile nr. 639 din 22.10.2008, a  Judecătoriei Măcin, tribunalul reţine următoarele :

Prin cererea înregistrata la Judecătoria Măcin cu nr. 758/253/2008, ......... a solicitat în contradictoriu cu S.C. ......... să se constate că a intervenit, perimarea executarii silite care a format obiectul dosarului de executare înregistrat sub nr. 25/2006 a Biroului Executorului Judecatoresc ......... şi, ca urmare, să se dispună desfiinţarea tuturor actelor de executare.

În motivare, se arată ca Judecătoria Măcin a pronunţat sentinţa civilă 64/18 februarie 2004 rămasă definitivă prin Decizia civila nr. 60/C/2006 a Curţii de Apel Constanţa, prin care a dobândit un drept de proprietate asupra unor construcţii în suprafaţă de 322 m.p., situate pe un teren de 3.000 m.p. din com. Luncaviţa fiind în acelaşi timp obligată să plătească către S.C. .......... suma de 169.800 RON.

Pe acest fond, S.C. ......... a procedat la punerea în executare a titlului executor, respectiv a sentinţei mai sus enunţate, prin Biroul Executor Judecătoresc .........  formându-se dosarul de executare 25/2006 .

......... a mai arătat că ultimul act de executare întocmit de către executorul judecătoresc a fost reprezentat de un proces – verbal de reactualizare a debitului, datând din 10 decembrie 2007  şi care a fost comunicat în data de 12 decembrie 2007.

In dovedire, s-a depus la dosar somaţia din 10 martie 2006 , si procesul verbal din 10 decembrie 2007 emise de Biroul Executorului Judecătoresc ..........

Prin sentinţa civilă nr. 639 din 22.10.2008,  Judecătoria Măcin  a  respins cererea având ca obiect contestaţie la executare, formulată de contestatoarea ......... .

Pentru a pronunţa această soluţie instanţa de fond a reţinut că instituţia perimării executării ca şi perimarea acţiunii , contribuie la creşterea diligenţei creditorului si are un rol de accelerare a procedurii judiciare în vederea lămuririi raporturilor dintre părţi.

A mai reţinut judecătorul fondului că deşi  art. 389 Cod pr. civilă  cere ca pentru înlăturarea perimării să nu treacă mai mult de 6 luni de la îndeplinirea unui act de executare , practica a statuat ca e totuşi suficient ca , creditorul să-şi manifeste numai diligenţa. Dacă, deci spre a exemplifica somaţia nu a fost urmată în termen de  6 luni de un alt act de urmărire din neglijenţa organului de executare este îndestulător că, creditorul să fi depus diligenţa necesară făcând cerere pentru continuarea executării. În acest caz , deşi un nou act de executare nu a intervenit , instanţa apreciază că cererea creditorului constituie un act de procedură care a întrerupt perimarea executării.

 A mai reţinut Judecătoria Măcin că în cauza de fata, deşi ultimul act emis de Biroul Executorului Judecătoresc este un proces – verbal de reactualizare a sumei din 10 decembrie 2007, însă  creditoarea obligaţiei în speţă S.C. .......... a solicitat la 8 mai 2008 continuarea executării silite. In aceste condiţii, aşa cum am reţinut mai sus nu i se poate imputa creditoarei neglijenţa organului de executare. De altfel, în acest sens s-a pronunţat şi teoria prin prof. Dr. ......... şi prof. Dr. ......... întru-un curs de drept procesual civil  referitor la executarea silită publicat în 1998 la Lumina Lex.

Împotriva acestei hotărâri, în termen legal a declarat recurs contestatoarea ........., care a criticat-o pentru nelegalitate.

În motivare, s-a arătat că  executorul judecătoresc, la al doilea termen de judecată, a depus la dosar o cerere datată 8.05.2008 adresată acestuia de către creditoare prin care a tins să facă dovada faptului că S.C. .......... ar fi depus toate diligenţele necesare în vederea executări silite şi că în acest fel termenul de perimare a fost întrerupt.

A mai învederat recurenta că intimata a administrat  singură probă privind cererea de executare silită însă instanţa de fond  era datoare să facă demersuri pentru a se observa dacă există o copie de pe Registrul intrări aferent lunii mai pentru a verifica data trecută pe cererea intimatei a fost trecută într-adevăr la acea dată în evidenţele biroului executorului judecătoresc

S-a, mai arătat în motivele de recurs că îndoiala contestatoarei este susţinută şi de faptul că cererea creditoarei nu a fost urmată de un  alt act de executare silită.

Tribunalul în recurs, a solicitat ataşarea dosarului nr. 25/2006 E.J. al Biroului executorului judecătoresc ......... care conţinea 98 de file

Analizând recursul tribunalul constată că acesta este nefondat pentru următoarele considerente :

 Astfel, la fila 86 al dosarului de executare se află cererea lui ......., care în calitate de avocat al S.C. .......... Măcin, care era creditoare, solicită continuarea executării silite începute împotriva debitoarei  ......

Tribunalul observă că această cerere este datată 8 mai 2008, poartă semnătura avocatului în cauză şi ştampila cabinetului de avocatură.

În aceste condiţii, se observă că soluţia primei instanţe prin care s-a respins contestaţia la executare , prin  care s-a invocat perimarea executării silite este legală.

Instanţa de recurs constată că,  deşi ultimul act emis de B.E.J. ......... este un proces verbal de actualizare a sumei din 10.12.2007, creditoarea S.C. .......... Măcin a solicitat la 8.05.2008 continuarea executării silite, astfel încât intimata din  acest dosar şi-a manifestat diligenţa pentru continuarea  executării, fapt pentru care nu se poate concluziona că aceasta s-a perimat.

Aşa cum corect a reţinut prim a instanţă, faptul că într-un interval de 6 luni de la momentul 10.12.2007 B.E.J. nu a efectuat nici un act ce executare nu poate fi imputat  creditoarei obligaţiei, motiv pentru care, soluţia este legală.

Faţă de cele expuse, şi nefiind motive de nulitate absolută care să fie invocate din oficiu şi să ducă la casarea hotărârii atacate,  urmează să fie respins recursul declarat de contestatoarea ......... ca nefondat.