Apel –validare poprire

Decizie 39 din 11.02.2009


Dosar nr. 1086/327/2008

DECIZIA CIVILĂ NR. 39

Şedinţa publică din 11 februarie 2009

Asupra apelului civil de faţă;

Prin cererea adresată Judecătoriei Tulcea, înregistrată la nr.1086/327/7 martie 2008, reclamanta SC ....... a chemat în judecată pe pârâţii debitor Asociaţia ....... şi terţul poprit  ......., solicitând validarea popririi înfiinţată în dosarul de executare nr. 803/2007 al BEJ ......., pentru suma de  606,4 lei datorată de terţul poprit debitoarei.

În motivarea cererii  creditoarea a arătat că prin sentinţa civilă nr. 1043/16 aprilie 2007 a Judecătoriei Tulcea pârâta Asociaţia ....... a fost obligată la plata sumei de 39641,51 lei reprezentând contravaloarea serviciilor de apă-canal şi cheltuieli de judecată şi că sentinţa respectivă a fost pusă în executare.

A mai arătat creditoarea că urmare a neîndeplinirii  de către debitoare a  obligaţiei de plată în termenul prevăzut în somaţie, la solicitarea sa, executorul judecătoresc a înfiinţat poprire în mâna terţului poprit .......  pentru suma de 606,4 lei.

În drept, au  fost invocate dispoziţiile art. 460 c.pr.civ., iar în susţinere s-a solicitat administrarea probelor cu  înscrisuri şi interogatoriul terţului poprit.

Urmare a  solicitării instanţei, a fost ataşat la dosar în copie  dosarul de executare silită privind pe debitoarea şi terţul poprit  menţionat, iar debitoarea a depus la dosar  lista de plată  aferentă  lunii martie 2008.

Prin sentinţa civilă nr.1474 din 2 iunie 2008 s-a respins cererea ca nefondată şi s-a desfiinţat poprirea înfiinţată în dosarul de executare nr.803/2007 al BEJ ........

Pentru a se pronunţa în acest sens, prima instanţă a reţinut că prin sentinţa civilă nr. 1043/16 aprilie 2007 a Judecătoriei Tulcea Asociaţia ....... a fost obligată la plata sumei de 39641,51 lei reprezentând contravaloarea serviciilor de apă-canal şi cheltuieli de judecată.

Sentinţa, rămasă definitivă şi irevocabilă a fost pusă în executare la cererea creditoarei, formându-se dosarul de executare nr. 803/2007 al BEJ ........

În cadrul executării silite s-a înfiinţat poprire pentru suma de 606,4 lei despre care creditoarea şi debitoarea susţin că terţul poprit o datorează debitoarei.

Potrivit art. 460 c.pr.civ. dacă terţul poprit nu-şi mai îndeplineşte obligaţiile ce-i revin pentru efectuarea popririi, inclusiv în cazul în care, în loc să consemneze suma urmăribilă a eliberat-o debitorului poprit, creditorul, debitorul sau organul de executare, în termen de 3 luni de la data când terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, poate sesiza instanţa de executare, în vederea validării popririi. Instanţa va citat creditorul urmăritor, debitorul şi terţul poprit şi, dacă din probele administrate rezultă că terţul poprit datorează sume de bani debitorului, va da o hotărâre de validare a popririi prin care va obliga terţul poprit să plătească creditorului, în limita creanţei, suma datorată debitorului.

În speţa de faţă creditoarea nu a dovedit că terţul poprit datorează vreo sumă de bani debitoarei, aşa cum cer dispoziţiile legale arătate.

Astfel, creditoarea a depus la dosar un tabel întocmit de debitoare denumit „Tabel cuprinzând debitorii Asociaţiei....... către SC .......”, tabel în care terţul poprit figurează cu suma de  606,4 lei.

De asemenea,  debitoarea  a depus lista de plată aferentă lunii martie 2008,  în care figurează terţul poprit cu un debit total de 1112,08 lei  din care  1002, 25 lei restanţe  şi 60,13 penalităţi.

Aceste  situaţii, în opinia instanţei, nu pot face dovada raportului obligaţional dintre debitoare şi terţul poprit deoarece din el nu rezultă dacă terţul este debitor al Asociaţiei de proprietari sau al creditoarei însăşi, ce reprezintă suma arătată în tabel, cum a fost ea calculată şi de când datează datoria respectivă, pentru ca instanţa să poată verifica dacă într-adevăr terţul poprit datorează debitoarei vreo sumă de bani.

Împotriva acestei hotărâri, în termen legal a declarat apel  reclamanta SC ......., criticând hotărârea ca netemeinică şi nelegală, solicitând desfiinţarea hotărârii, admiterea cererii de validarea popririi şi obligarea terţului poprit ....... la plata sumei de 606,40 lei reprezentând contravaloare servicii apă canal, cheltuieli de judecată şi cheltuieli de executare efectuate în fond şi în apel.

S-a susţinut de către apelantă că în mod greşit s-a apreciat că în cauză nu s-a dovedit că terţul poprit datorează vreo sumă de bani debitoarei Asociaţia ......

Acest aspect este probat cu tabelul trimis de debitoare executorului judecătoresc, pe care debitoarea şi terţul poprit nu l-a contestat în instanţă şi nici nu s-a făcut vreo dovadă contrară cu privire la acest înscris care până la o eventuală probă contrară se prezumă că exprimă adevărul.

A mai invocat apelanta că şi tăcerea debitoarei şi a terţului poprit care nu au depus întâmpinare şi nici nu au solicitat administrarea de probe în apărare, reprezintă o recunoaştere tacită din partea pârâţilor a pretenţiilor apelantei şi implicit o probă certă în dovedirea cererii de validare a popririi.

De asemenea, faptul că terţul poprit nu s-a prezentat la interogatoriu dă dreptul instanţei să considere acest fapt ca o dovadă deplină a acţiunii formulate în temeiul art.225 din Codul de proc.civilă.

La termenul din 12 noiembrie 2008, după depunerea de către intimata debitoare a listelor de plată cu privire la terţul poprit, a fost încuviinţată în cauză efectuarea unei expertize contabile, probă solicitată de către apelantă în vederea stabilirii exacte a sumelor de bani datorate de terţul poprit debitoarei.

Potrivit raportului de expertiză contabilă,  întocmit în cauză de expert ....... la data de 31 august 2008, terţul poprit ....... nu mai datora vreo sumă de bani debitoarei Asociaţia ......., întrucât şi-a achitat toate datoriile faţă de aceasta în cursul anului 2008.

Urmare concluziilor expertului contabil, apărătorul apelantei a depus concluzii scrise prin care s-a arătat instanţei, că cererea de validarea popririi este rămasă fără obiect şi întrucât achitarea debitului restant s-a efectuat după data de 7 martie 2008, respectiv a sesizării instanţei pe fond, atitudinii pasive manifestate atât de debitoare cât şi de terţul poprit în cursul procesului care a determinat efectuarea unor cheltuieli de judecată inutile, devin incidente disp art.274 şi 275 Cod proc.civilă, solicitându-se obligarea terţului poprit la plata cheltuielilor în sumă de 515,45 lei, reprezentând taxă de timbru şi timbru judiciar fond şi apel şi onorariul pentru efectuarea expertizei.

Într-adevăr, potrivit disp. art.274 Cod proc.civilă, partea care cade în pretenţii, va fi obligată, la cerere să plătească cheltuielile de judecată, iar potrivit sart.275 Cod proc.civilă, dacă pârâtul a recunoscut la prima zi de înfăţişare pretenţiile reclamantului nu va fi obligat la plata cheltuielilor de judecată afară numai dacă a fost pus în întârziere înainte de chemarea în judecată.

Terţul poprit a efectuat plata sumelor datorate către Asociaţia......, abia în apel, prilejuind o serie de cheltuieli de judecată reclamantei SC..... în condiţiile în care terţul poprit a fost şi notificat prin intermediul executorului judecătoresc la data de 17 decembrie 2007, în vederea achitării acestor obligaţii de plată fără nici un rezultat la acea dată.

Faţă de aceste considerente, în baza disp. artr.296 Cod proc.civilă se va admite apelul şi se va schimba în parte hotărârea primei instanţe în sensul că va fi obligat terţul poprit ....... la plata sumei de 515,45 lei reprezentând cheltuieli de judecată efectuate în fond şi apel, către apelanta – reclamantă SC .....