Fond-Litigii munca-drepturi salariale

Sentinţă civilă 510 din 24.03.2009


Dosar nr.194/88/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA NR. 543

Sedinta publica din data de 1 aprilie 2009

Presedinte: Stefania Roibu

Judecator:  Luminita Diana Pisica

Asistenti judiciari:

TRIBUNALUL,

Prin cererea adresata acestei instante, înregistrata sub nr.194/88/2009, reclamantul ......... a chemat în judecata pe pârâtii Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, Curtea de Apel Constanta, Tribunalul Tulcea si Ministerul Economiei si Finantelor, solicitând ca prin hotarârea ce se va pronunta, sa se dispuna obligarea pârâtilor la plata premiului anual egal cu indemnizatia de încadrare bruta din ultima luna a anului pentru care se face premierea, aferent anului 2008, suma actualizata la data platii, precum si la plata dobânzii legale la suma solicitata potrivit OG nr.9/2000, de la data nasterii dreptului la actiune, precum si a eventualelor cheltuieli de judecata.

În motivare a aratat ca, în baza art.15 din Ordonanta Guvernului nr.8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe lânga acestea, precum si din cadrul altor unitati din sistemul justitiei, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru activitatea desfasurata, personalul salarizat prezentei ordonante beneficiaza, la sfârsitul anului calendaristic, de un premiu anual egal cu salariul de baza din ultima luna a anului pentru care se face premierea.

A mai aratat  reclamantul ca, îndeplineste conditiile prevazute de art.15 din Ordonanta de urgenta nr.27/2006, Ordonanta Guvernului nr.8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe lânga acestea, precum si din cadrul altor unitati din sistemul justitiei, cu modificarile si completarile ulterioare, dar, pâna la data sesizarii instantei nu i s-a achitat premiul anual egal cu salariul de baza din ultima luna a anului pentru care se face premierea, aferent anului 2008, desi de acest drept ar fi trebuit sa beneficieze la sfârsitul anului calendaristic, astfel cum prevede textul susmentionat.

S-a precizat ca, indicele de inflatie reprezinta un calcul matematic aplicabil în cazul unui fenomen specific economiei de piata si prin intermediul caruia se masoara gradul de depreciere a valorii banilor aflati în circulatie, adusi astfel la actuala lor putere de cumparare, în timp ce dobânda legala reprezinta câstigul, folosul, profitul, ce putea fi obtinut de creditor din investirea acelei sume, astfel ca, instanta daca instanta acorda creditorului o suma de bani reactualizata de la data când trebuia achitata la data platii efective, creditorul nu primeste o valoare mai mare decât cea pe care ar fi trebuit sa o primeasca cu o anumita perioada de timp.

În aparare, pârâtul Ministerul Finantelor Publice a formulat întâmpinare prin care a aratat ca, conform dispozitiilor art.35 din Legea nr.500/2002, Ministerul Finantelor Publice nu poate decide asupra cuantumului cheltuielilor bugetare ale Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti alocând prin propria decizie sumele ce fac obiectul cererii de chemare în judecata.

S-a precizat ca, conform dispozitiilor din actul normativ citat, elaborarea bugetului oricarei autoritati sau institutii publice, inclusiv a bugetului general consolidat reprezinta un complex de activitati proprii sau în colaborare care în final sunt supuse aprobarii Parlamentului.

În ceea ce priveste bugetul Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti unde va trebui sa se regaseasca  suma ce face obiectul cererii de chemare în judecata, pârâtul a mentionat ca, este de observat ca proiectul acestuia a fost elaborat pentru anul 2008 de ordonatorul principal de credite în concret ministerul în cauza.

Orice cheltuiala din bugetul propriu este dispusa autoritatea în cauza, fara ca Ministerul Finantelor Publice sa poata decide întrucât între cele doua ministere nu exista relatii de prepusenie, astfel încât obligatia sa fie opozabila celui din urma.

Pârâtul a aratat ca,în elaborarea, aprobarea si executia bugetului Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti si a institutiilor subordonate, Ministerul Finantelor Publice nu are nici un atribut, în considerentul ca autoritatile în cauza se bucura de autonomie deplina, este evident ca admiterea cererii de chemare în judecata în ceea ce îl priveste nu are temei legal.

De asemenea, pârâtul M.J.L.C. a depus la dosar copii xerox dupa urmatoarele înscrisuri; adresa nrf.15102/11.02.2009, nr.1226/26.02.2009, borderoul centralizator al dispozitiilor bugetare privind deschiderea suplimentara de credite la capitolul 61.01. "Ordine publica si siguranta nationala" Titlul I, "cheltuieli de personal" - februarie 2009.

Examinând actiunea, raportat la probatoriul administrat în cauza,instanta retine urmatoarele:

Prin adresa nr.15102/11.02.2009 pârâtul M.J.L.C. a solicitat pârâtului M.F.P. ca pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Planul de masuri privind implementarea noii legislatii în domeniu si atingerea obiectivelor pentru îndeplinirea sarcinilor asumate prin Strategia de reforma a sistemului judiciar, sa dispuna deschiderea suplimentara de credite bugetare pentru luna februarie 2009 în suma de 43.774.999 lei, repartizata pe capitolul bugetar 61.01 - "Ordine Publica si Siguranta Nationala", reprezentând c/val. cheltuieli de personal pentru achitarea premiului anual aferent anului 2008 si a contributiilor la bugetul statului din partea angajatorului.

Prin adresa nr.1226/26.02.2009 pârâtul MFP a încunostiintat pe pârâtul MJLC cu privire la deschiderea de credite în contul bugetar nr.01.61.01.00.17, credite deschise în cuantum de 43774999 lei repartizate pentru capitolul bugetar 61.01.

Se retine astfel ca, potrivit borderoului centralizator al dispozitiilor bugetare privind deschiderea suplimentara de credite la cap.61.01 - "Ordine Publica si Siguranta Nationala" titlul I " cheltuieli de personal", în  luna februarie 2009 a fost repartizata si pentru pârâta Curtea de Apel Constanta suma de 1.706.655.000 lei reprezentând cheltuieli de personal (pentru achitarea premiului anual aferent anului 2008 si a contributiilor la bugetul statului, din partea angajatorului).

Asa fiind, instanta constata ca, sustinerile  pârâtului MJLC conform carora s-a efectuat viramentul în contul Curtilor de Apel (inclusiv a Curtii de Apel Constanta), a sumelor reprezentând fonduri necesare efectuarii platii drepturilor salariale datorate cu titlu de premiu anual si a contributiilor angajatorilor pentru anul 2008, în vederea platii catre personalul ce îsi desfasoara activitatea în cadrul si circumscriptiile acestora, corespund realitatii.

Astfel, instanta retine ca, plata premiului anual aferent anului 2008 solicitat de catre reclamant, a fost efectuata si în ceea ce-l priveste pe acesta.

Fata de aceste considerente, instanta urmeaza a respinge capatul de cerere privind plata premiului anual ca fiind ramas fara obiect.

În ceea ce priveste capatul de cerere prin care reclamantul a solicitat obligarea pârâtilor la plata dobânzii legale la suma solicitata, potrivit OG nr.9/2000, de la data nasterii dreptului la actiune, instanta urmeaza a constata urmatoarele:

Conform prevederilor art.15 al.1 din OG nr.8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe lânga acestea, precum si din cadrul altor unitati din sistemul justitiei: "pentru activitatea desfasurata, personalul salarizat potrivit prezentei ordonante beneficiaza, la sfârsitul anului calendaristic, de un premiu anual egal cu salariul de baza din ultima luna a anului pentru care se face premierea".

Se retine astfel ca, potrivit textului de lege mai sus citat, termenul recomandat pâna la care urmeaza a fi facuta plata premiului anual, este "la sfârsitul anului calendaristic".

Din analiza OG nr.8/2007, instanta apreciaza însa ca termenul în discutie prevazut de lege este un termen de recomandare si nu un termen imperativ.

În aceste conditii, vazând ca pârâtii au înteles sa plateasca reclamantului premiul anual solicitat prin actiune, urmeaza a respinge capatul de cerere privind plata dobânzii legale, ca nefondat.

Domenii speta