Fond - Asigurări sociale – contestaţie decizie de pensionare

Sentinţă civilă 215 din 11.02.2009


Dosar nr. 2561/88/2007

TRIBUNALUL TULCEA

SECŢIA CIVILĂ, COMERCIALĂ ŞI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINŢA CIVILĂ NR.215

Şedinţa publică din data de 11 februarie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr.2561/88/2007 .......... a formulat contestaţie împotriva deciziei de pensionare nr.106254/2.08.2007 emisă de Casa de Pensii Tulcea.

În motivare, contestatoarea a arătat că a solicitat ieşirea la pensie pentru limită de vârstă şi pentru munca depusă, iar prin decizia de pensionare i s-a stabilit o pensie de asigurări sociale, în cuantum de 272 lei.

De asemenea, precizează că nu a fost avută în vedere o adeverinţă eliberată de S.C........... SA unde a fost încadrată în muncă în perioada 01.03.1980 – 15.09.1987. Totodată în perioada ulterioară anului 1992 nu este stabilit punctajul.

Menţionează că, calculul eronat al punctelor şi neluarea în considerare a unei perioade de muncă în grupa a II-a de 7 (şapte) ani 6 (şase) luni şi 14 (patrusprezece) zile reprezintă tot atâtea motive de nelegalitate şi netemeinicie a deciziei de pensionare.

În drept, şi-a întemeiat contestaţia pe disp.art.87 din Legea nr.19/2000 modificată.

În dovedire, a depus la dosarul cauzei: decizia nr.106254/2007, adeverinţa nr.101/2000, adresa nr.24/2008.

Casa Judeţeană de Pensii Tulcea a depus la dosarul cauzei întâmpinare şi în copie: decizia nr.106254/2007; date privitoare la activitatea în muncă; buletin de calcul, punctajul anual; adeverinţa nr.101/2000, cererea pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă; adeverinţa nr.16473/2007; carnetul de muncă al contestatoarei.

La data de 5 mai 2008 a fost depus la dosarul cauzei raportul de expertiză contabilă efectuat în cauză, iar ulterior s-au mai depus la dosarul cauzei: încheierea pronunţată la data de 21 iunie 2006 de către Tribunalul Tulcea; sentinţa civilă nr.1878/2006 pronunţată de către Tribunalul Tulcea; extras din buletinul procedurilor de insolvenţă nr.1039/2007; hotărârea privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni, prin reorganizarea întreprinderilor pentru legume şi fructe, dată în 17.01.1991, extras din listă; hotărârea privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni prin reorganizarea unor asociaţii comerciale de stat şi cooperatiste în horticultură şi adresa nr.107/2009.

Examinând cererea în raport de probele administrate în cauză, instanţa constată în fapt următoarele:

Prin decizia de pensii nr.106254/2.08.2007, contestatoarea a fost înscrisă la pensie de limită de vârstă conform Legii nr.19/2000.

Potrivit adeverinţei nr.101/16.08.2000 eliberată de S.C........... SA, aceasta a lucrat în grupa a II-a de muncă în perioada 1.03.1980 – 15.09.1987. Conform înregistrărilor din carnetul de muncă, în  intervalul menţionat în această adeverinţă, contestatoarea nu a lucrat întreaga perioadă la acelaşi angajator.

Rezultă din  carnetul de muncă al contestatoarei că aceasta a lucrat la ......... în perioadele 1.03.1980 – 1.01.1984 şi 1.01.1986 – 23.09.1987.

În perioada 1.01.1984 – 1.01.1986 contestatoarea a fost salariată la ............. Tulcea.

Ori, pentru această perioadă S.C........... nu putea să precizeze în adeverinţa nr.101/16.08.2000 că .......... a beneficiat de grupa a II-a de muncă întrucât nu era în acea perioadă salariata acestei societăţi.

Analizând raportul de expertiză contabilă efectuat în cauză, se poate observa că intimata C.J.P.Tulcea a calculat corect: punctajul mediu anual de 0,68553, perioada de cotizaţie de 28 ani, 8 luni şi 16 zile şi cuantumul pensiei de 272 lei.

Faţă de aceste considerente, instanţa urmează a respinge contestaţia, ca nefondată.

Domenii speta