Comercial –închidere procedură insolvenţă

Sentinţă civilă 283 din 20.02.2009


Dosar nr. 1966/88/2008

Dosar nr.163/2008 – JS – BE

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINŢA CIVILĂ NR. 283

Şedinţă publică din 20 februarie 2009

Asupra cererii de fata:

Prin Sentinta civila nr. 1684 din 11 iulie 2008 a Tribunalului Tulcea s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei la cererea reclamantei creditoare SC (...)SRL, reprezentată legal prin lichidator judiciar AMD GRUP EXPERT IPURL, cu sediul ales în Bucureşti, str.Izvor nr.78, ap.7, sector 5, în formă simplificată cu privire la debitoarea S.C. (...)DĂENI şi desemnarea în calitate de lichidator al acesteia pe C.C. INSOL I.P.U.R.L. Constanţa.

Au fost întocmite, depuse şi afişate tabelul preliminar şi cel definitiv consolidat privind obligaţiile debitoarei.

La data de 14 ianuarier 2009, Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea a depus la dosar extras din registrul comerţului privind pe debitoare din care rezultă că prin sentinţa civilă nr.612/06.04.4006 pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosarul nr.969/2006 s-a dispus dizolvarea societăţii în conformitate cu dispoziţiile art.237 alin.1, lit.b din Legea 31/1990, sentinţă care a fost publicată în Monitorul oficial , Partea a IV-a nr.1897/20.06.2006 fiind rămasă irevocabilă. Potrivit art.237 alin.(6) din Legea 31/1990 la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de dizolvare, persoana juridică intră în lichidare, iar dacă judecătorul delegat nu a fost sesizat în condiţiile art.237 alin.(7) cu nici o cerere de numire a lichidatorului în termen de 3 luni de la expirarea termenului prevăzut la alin.(7), persoana juridică se radiază din oficiu din registrul comerţului. Astfel, fiind îndeplinite condiţiile de radiere, prin încheierea judecătorului delegat nr.3892/07.11.2008 s-a dispus radierea societăţii şi s-a solicitat să se dispună în consecinţă.

În baza atribuţiilor stabilite de lege pentru lichidator, C.C. (...)Constanţa a solicitat O.R.C. Tulcea eliberarea fişei societăţii debitoare, pentru identificarea asociaţilor, precum şi a administratorului acesteia, de unde a rezultat că aceasta figurează cu sediul în loc.Dăeni, judeţul Tulcea, iar  asociat este Stanciu Cristiana care a avut şi calitatea de administrator.

Cu privire la patrimoniul societăţii debitoare, aceasta nu figurează înregistrată în evidenţele  instituţiei publice cu bunuri mobile sau imobile.

Având în vedere că prin sentinţa civilă nr.612/06.04.4006 pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosarul nr.969/2006 s-a dispus dizolvarea societăţii în conformitate cu dispoziţiile art.237 alin.1, lit.b din Legea 31/1990, sentinţă care a fost publicată în Monitorul oficial , Partea a IV-a nr.1897/20.06.2006 fiind rămasă irevocabilă şi că, potrivit art.237 alin.(6) din Legea 31/1990, la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de dizolvare, persoana juridică intră în lichidare, iar dacă judecătorul delegat nu a fost sesizat în condiţiile art.237 alin.(7) cu nici o cerere de numire a lichidatorului în termen de 3 luni de la expirarea termenului prevăzut la alin.(7), persoana juridică se radiază din oficiu, urmază ca în conformitate cu prevederile art.131 din Legea 85/2006 să se dispună închiderea procedurii debitoarei SC (...)Dăeni.

Închiderea procedurii va fi notificată D.G.F.P. Tulcea şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea.

Domenii speta