Recurs la încheierea de suspendare

Decizie 734 din 04.04.2012


Dosar nr. 2190/304/2011

107. Recurs la încheierea de suspendare

R O M Â N I A

TRIBUNALUL DOLJ

SECTIA I CIVILA

DECIZIE Nr. 734/2012

Sedinta publica de la 04 Aprilie 2012

Asupra  recursului  civil de fata:

Prin cererea înregistrata sub nr. 2190/304/2011, la data de 03.10.2011, petentul B.E.J. I. C., prin executor judecatoresc I. C., a solicitat instantei încuviintarea executarii silite a titlului executoriu reprezentat de contractul de credit nr. RQ08072886247852/24.07.2008, încheiat între creditoarea C.E.C. Bank S.A. si debitorul P. C.

La dosarul cauzei au fost depuse urmatoarele înscrisuri: cererea adresata executorului judecatoresc de catre societatea creditoare, contractul de credit, copia contractului de asigurare nr. RF 423 pentru neplata ratelor la un credit bancar, încheiat în data de 02.11.2004 si copia ordinului de plata nr. 9449/22.06.2009, precum si dovada achitarii taxei de timbru în valoare de 10 lei si timbrul judiciar în valoare de  0,15 lei.

Prin încheierea de sedinta din data de 11.10.2011. instanta a dispus suspendarea judecarii cauzei, în temeiul art. 1551 C.pr.civ., având în vedere ca petentul nu s-a conformat celor dispuse de instanta prin încheierea de sedinta din data de 04.10.2011, în sensul de a depune la dosar titlul executoriu (cu respectarea cerintelor prevazute de lege) care se solicita a fi încuviintat.

La data de 23.01.2012, petentul a formulat cerere de repunere pe rol a cauzei, atasând la respectiva cerere o copie conform cu originalul a contractului de credit nr. R2/24.07.2008.

Prin încheierea din 31.01.2012 pronuntata de Judecatoria Segarcea în dosarul nr.  2190/304/2011,  a fost  respinsa cererea formulata de executorul judecatoresc I. C. din cadrul Biroului Executor Judecatoresc I. C., de încuviintare a executarii silite a titlului executoriu reprezentat de contractul de credit nr. R/24.07.2008, privind pe creditoarea S.C. G. Asig. S.A. - Regiunea Sud-Vest, si debitorul P. C.

Pentru  a  se  pronunta  astfel, instanta  a constatat ca:

Potrivit prevederilor art. 374 alin. 1 C.pr.civ., "Hotarârea judecatoreasca sau alt titlu se executa numai daca este învestit cu formula executorie prevazuta de art. 269 alin. 1, afara de încheierile executorii, de hotarârile executorii provizoriu si de alte hotarâri sau înscrisuri prevazute de lege, care se executa fara formula executorie.", iar conform 3741 C.pr.civ, "Înscrisurile carora legea le recunoaste caracterul de titlu executoriu sunt puse în executare fara învestirea cu formula executorie."

 Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta  a constatat  ca  fata de dispozitiile art. 372, 3731, în cauza nu sunt îndeplinite conditiile cerute de lege pentru a se dispune  încuviintarea  executarii silita.

Din economia textelor de lege, prevazute mai sus a rezultat ca, executarea silita se solicita de catre executorul judecatoresc  în a carei raza  de competenta se afla sediul debitorului, pe baza unei cereri adresate acestuia de catre creditor.

Instanta a apreciat ca în cauza persoana care se pretinde creditor (S.C. G. Asig. SA - Regiunea Sud-Vest),  nu are un  titlu executoriu, care sa o îndreptateasca sa solicite încuviintarea executarii silite.

Astfel, la dosarul cauzei exista un contract de asigurare pentru neplata ratelor la un credit bancar, încheiat între asiguratorul S.C. A. S.A. si asiguratul Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. S.A., (persoana ce se pretinde ca a acordat credit debitorului) (filele 10-15).

Pentru ca o conventie (contract) sa fie definita ca fiind titlu executoriu, fara nicio alta formalitate, trebuie ca aceasta calificare sa fie prevazuta expres în actul normativ care reglementeaza respectiva conventie.

Or, în speta de fata, contractul de asigurare  are un caracter accesoriu  la contractul de credit bancar, prin care se prevede, în esenta, posibilitatea asiguratorului  de a se subroga în drepturile creditorului platit (în speta  unitatea bancara), în limita sumei de bani ce a fost achitata acestuia, în locul debitorului (împrumutatul unitatii bancare).

Acest caracter accesoriu  nu îi confera  contractului de asigurare  aceeasi forta juridica ca a unui contract de credit bancar, mai exact calitatea de titlu executoriu, asa cum  îi este conferita de lege contractului de credit.

Astfel, instanta  nu a  retinut ca  S.C. G. Asig. SA - Regiunea Sud-Vest are un înscris care, potrivit legii, constituie un titlu executoriu, cum se statueaza prin dispozitiile  art. 372 C.pr.civ.

Împotriva încheierii din 31.01.2012 pronuntata de Judecatoria Segarcea în dosarul nr.  2190/304/2011,  a formulat creditoarea S.C. G. Asig. S.A. - Regiunea Sud-Vest, prin care a solicitat modificarea acesteia în sensul admiterii cererii de încuviintare a executarii silite.

În esenta, recurenta a aratat ca în mod gresit  instanta de fond a constatat ca S.C. G. Asig. S.A. nu face dovada calitatii de creditor a debitorul P. C., desi potrivit art.56 alin.2 devebnit art.79 alin.2 din Legea nr.58/05.03.1998, contractul de credit bancar precum si garantiile reale si personale constituite în scopul garantarii creditului bancar sunt titluri executorii conform contractului de asigurare nr.423 încheiat între SC A. SA actual S.C. G. Asig. S.A. si C.E.C.  S.A, în cazul producerii riscului asigurat, asiguratorul se obliga asiguratului despagubirea cuvenita iar de la data efectuarii platii asiguratorul se subroga în toate drepturile, actiunile si garantiile asiguratului conform reglementarilor în vigoare. C.E.C. Bank ca urmare a neplatii a 3 rate consecutiv de catre debitorul P. C. a avizat producerea evenimentului si în urma instrumentarii dosarului de dauna, S.C. G. Asig. S.A. a achitat catre C.E.C Bank despagubirea în valoarea 50.550 lei pentru debitorul P. C..

În drept, recursul a fost întemeiat pe dispozitiile art.299 si urmatoarele C.pr.civ.

Recursul a fost timbrat cu taxa de timbru în cuantum de 10 lei, achitata prin chitanta nr.1075304-284-0072/11.10.2011 si timbru judiciar de 0,15 lei.

Examinând actele si lucrarile dosarului, prin prisma criticilor recurentei si în raport cu prevederile legale incidente, incluzând art.3041 C.pr.civ, Tribunalul retine urmatoarele aspecte:

Instanta de fond a respins cererea de încuviintare a executarii silite, considerând în esenta, ca accesorialitatea nu confera contractului de asigurare aceeasi forta juridica ca a unui contract de credit bancar, mai exact calitatea de titlu executoriu, astfel încât nu s-ar putea retine ca S.C. G. Asigurari S.A.-Regionala Sud-Vest are un înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.

În speta, recurenta a solicitat încuviintarea executarii silite a titlului executoriu reprezentat de contractul de credit nr. /24.07.2008 si nu a contractului de asigurare, asa cum a retinut instanta de fond.

Contractul de asigurare nr.RF 423 a fost depus la dosar pentru a justifica îndreptatirea recurentei S.C.G. Asigurari SA Regionala Sud-Vest de a solicita încuviintarea executarii silite a unui contract de credit bancar, ca efect al subrogatiei.

Obiectul acestui contract consta în esenta, în asigurarea de risc financiar- asigurarea împotriva riscului de nerambursare a ratelor de credit si de neplata a dobânzilor, asiguratorul obligându-se sa plateasca în locul împrumutatului sumele datorate, în cazul neîndeplinirii de catre împrumutat a obligatiei de plata ce rezulta din contractul de credit.

Potrivit dispozitiilor art.6.4 din contract, de la data efectuarii platii, asiguratorul se subroga în toate drepturile, actiunile si garantiile asiguratului conform reglementarilor legale în vigoare.

Cum în speta, recurenta a facut dovada lichidarii creditului RQ /24.07.2008 acordat debitorului P. C. prin OP  nr. 9449/2009 în contul creditoarei CEC Bank SA Sucursala Craiova, se naste prezumtia platii despagubirii ca urmare a producerii riscului financiar de neplata.

În masura în care instanta de fond ar fi avut nevoie de lamuriri suplimentare privind îndreptatirea recurentei de a solicita încuviintarea executarii silite, în temeiul subrogarii în drepturile creditoarei CEC Bank, ar fi putut solicita dosarul de dauna instrumentat si relatii de la CEC Bank SA pentru a verifica daca într-adevar societatea de asigurari a rambursat creditul si dobânzile aferente catre banca, în locul debitorului.

Asadar, în speta, împrejurarea retinuta de instanta de fond în sensul lipsei calitatii de titlu executoriu a unui contract de asigurare are mai putina relevanta întrucât recurenta nu a solicitat încuviintarea executarii silite a acestuia ci a contractului de credit, institutia de drept incidenta fiind subrogatia în drepturile creditorului.

Analizând cererea de încuviintare a executarii silite doar prin prisma faptului ca un contract de asigurare nu este titlu executoriu, instanta nu a  procedat la cercetarea fondului cauzei, ceea ce implica trimiterea cauzei spre rejudecare.

În rejudecare, instanta de fond va analiza conditiile prevazute de lege la încuviintarea executarii silite, referitor la competenta organului de executare, titlul executoriu, daca sunt cuprinse dispozitiile ce nu s-ar putea aduce la îndeplinire prin executare silita sau exista alte impedimente  prevazute de lege si mai ales, va verifica caracterul creantei, daca este certa, lichida si exigibila în sensul art.379 C.pr.civ.

Având în vedere aceste considerente, în raport de dispozitiile art.312 C.pr.civ, Tribunalul va admite recursul, va casa încheierea atacata si va trimite cauza spre rejudecare instantei de fond.

3