Obligaţia de a face

Sentinţă civilă 1254 din 17.09.2012


Judecătoria Novaci, Judeţul Gorj

Sentinţa civilă nr. 1254/2012

Şedinţa publică de la 17 septembrie  2012

Pe rol fiind judecarea acţiunii civile pentru obligaţia de a face, formulată de reclamantul Ş.E,  domiciliat  în  satul...., comuna ..., Judeţul Gorj, împotriva pârâţilor Comisia locală  de fond funciar de pe lângă Primăria comunei  ..., Judeţul Gorj, V.I-preşedintele acesteia şi  Comisia judeţeană Gorj de  fond funciar.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică  a răspuns petiţionarul  asistat de  avocat L.M,  în substituire pentru avocatR.M, fiind lipsă reprezentanţii pârâtelor.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral  al cauzei de către grefierul  de şedinţă, care învederează instanţei faptul că la data de 12/09/2012, s-a depus la  dosar prin serviciul registratură al instanţei, adresa nr.4093  din 10.09.2012, emisă  de  Primăria  comunei ...Judeţul Gorj şi delegaţia  de  substituire avocat şi constatându-se  dosarul  în  stare  de  judecată, s-a acordat cuvântul  în  fond.

AvocatL.M, pentru  petiţionar, în substituire pentru avocat R.M, a  solicitat  admiterea  acţiunii  aşa cum a  fost formulată.

INSTANŢA:

Asupra cauzei  civile de faţă;

Prin cererea înregistrată  la această instanţă la data de 4 mai  2012,  sub nr. dosar 852/267/2012, reclamantul Ş.E, în contradictoriu cu pârâţii Comisia locală  de fond funciar de pe lângă Primăria comunei..., Judeţul Gorj, V.I- preşedintele acesteia şi  Comisia judeţeană Gorj de  fond funciar, solicitând  ca  prin sentinţa ce se va pronunţa  să se dispună  obligarea Comisiei  locale de fond funciar ....,  de  a  întocmi şi înainta Comisiei  Judeţene  Gorj de  fond  funciar, documentaţia în vederea  eliberării titlului de proprietate pentru  terenuri validate,  obligarea Comisiei Judeţene Gorj  de  fond  funciar, la eliberarea titlului de proprietate, obligarea  preşedintelui Comisiei locale  de  fond funciar ..., la  50 lei/zi  de  întârziere  pornind de la  validare,  daune  cominatorii  cu  cheltuieli de  judecată.

În  motivarea acţiunii,  petiţionarul  a arătat că  este  moştenitorul autorului Ş.I E, care  s-a  înscris în CAP  ...., conform registrului agricol din anii 1959-1962  cu  3,55  ha.  şi  prin  cererea înregistrată  sub nr.1651 din 21.03.1991 a solicitat reconstituirea dreptului  de proprietate pentru  aceste  terenuri.

Prin Hotărârea Comisiei  Judeţene Gorj nr.25/1991, respectiv HCJ nr.1923/95 a fost  validată suprafaţa  din  registrul agricol din anul  l962,  dar  se  refuză  punerea în  posesie  şi trimiterea  documentaţiei în  vederea  eliberării titlului.

În drept,  şi-a întemeiat cererea pe prevederile art. 64  din Legea nr.18/l991.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine şi constată următoarele:

Prin prezenta acţiune, reclamantul Ş.E., a chemat în judecată pe pârâţii V.I, în calitate de preşedinte al Comisiei locale de fond funciar de pe lângă primăria comunei ..., Judeţul Gorj, Comisia locală de fond funciar de pe lângă Primăria comunei...,Judeţul Gorj şi Comisia judeţeană Gorj de fond funciar, solicitând instanţei ca prin sentinţa ce se va pronunţa, să fie obligată Comisia locală de fond funciar ...., Judeţul Gorj, să înainteze Comisiei judeţene Gorj de fond funciar , documentaţia necesară în vederea emiterii titlului de proprietate, conform hotărârii Comisiei judeţene Gorj de validare nr.25/1991.

Din cuprinsul actelor ce se află ataşate la dosar rezultă faptul că  reclamantului i-a fost validat dreptul de proprietate, ulterior fiind emisă adeverinţa parţială nr.736/1995, ce se află ataşată la dosar la fila nr.13.

Că nici până în momentul de faţă reclamantului nu i-a fost eliberat titlu de proprietate, aspect confirmat de altfel şi de Comisia locală de fond funciar prin adresa înaintată şi care se află ataşată la dosar la fila nr.31, în care se menţionează faptul că va fi avută în vedere cererea reclamantului şi se va proceda la întocmirea documentaţiei, în vederea emiterii titlului de proprietate acestuia.

Potrivit art.116 din Legea nr.18/1991, modificată, comisiile comunale au obligaţia efectuării operaţiunilor stabilite de lege, înaintând aceste lucrări comisiilor judeţene în vederea emiterii titlului de proprietate.

Conform art.5 lit. h, din HG nr.890/2005, actualizată, comisiile comunale,orăşeneşti sau municipale, înaintează şi prezintă spre aprobare şi validare comisiei judeţene situaţiile definitive, împreună cu documentaţia necesară, precum şi divergenţele produse şi consemnate la nivelul acestor comisii.

Pe de altă parte, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, s-a pronunţat constant în litigii izvorâte din Legea nr.18/1991, în sensul recunoaşterii dreptului efectiv la reconstituire, numai după finalizarea procedurilor prevăzute de legea specială, respectiv prin eliberarea titlului de proprietate.

Astfel, în cauza Maria Peter contra României, s-a statuat că Legea nr.18/1991, instituie în sarcina autorităţilor desemnate obligaţia legală de finalizare a procedurii de reconstituire, încât odată validat dreptul de proprietate, comisiile nu se pot exonera de sarcina legală, decât prin îndeplinirea acesteia, în acest mod fiind respectat dreptul la respectarea bunurilor, instituit de art.1 din protocolul 1 al CEDO.

Pentru considerentele expuse, urmează a se dispune admiterea în parte a prezentei acţiuni şi obligarea Comisiei locale de fond funciar de pe lângă Primăria comunei ..., Judeţul Gorj, să înainteze Comisiei judeţene Gorj de fond funciar, documentaţia necesară,în vederea eliberării titlului de proprietate reclamantului,conform hotărârii de validare.

Urmează a obliga Comisia judeţeană Gorj de fond funciar, ca după înaintarea documentaţiei, să procedeze la eliberarea titlului de proprietate.

Sub aspectul daunelor  cominatorii, astfel cum sunt reglementate de Legea nr.18/1991, urmează a fi avut în vedere faptul că deşi au caracter sancţionator, de natură  a stimula debitorul obligaţiei pentru a-şi îndeplini obligaţia, acordarea lor rămâne la aprecierea instanţei.

Din probele cauzei, nu rezultă refuzul pârâtei de a-şi achita obligaţia şi nici momentul la care ar fi trebuit a fi îndeplinită.

Ca atare, instanţa va respinge capătul de cerere privind obligarea preşedintelui Comisiei locale de fond funciar..., la plata daunelor cominatorii.

Referitor la capătul de cerere privind acordarea cheltuielilor de judecată, se constată că în cauză reclamantul nu a făcut dovada acestora, motiv pentru care urmează a se dispune respingerea acestui capăt de cerere.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite în parte, acţiunea civilă pentru obligaţia de face, formulată de reclamantul Ş.E, domiciliat  în satul...., comuna ..., Judeţul Gorj, împotriva pârâţilor Comisia locală  de fond funciar de pe lângă Primăria comunei..., Judeţul Gorj, V.I -preşedintele acesteia şi  Comisia judeţeană Gorj de  fond funciar.

Obligă Comisia Locală de fond funciar de pe lângă Primăria comunei ...., Judeţul Gorj, să înainteze Comisiei Judeţene Gorj de fond funciar, documentaţia necesară în vederea eliberării titlului de proprietate reclamantului, conform hotărârii de validare.

Obligă Comisia Judeţeană Gorj de fond funciar, ca după înaintarea documentaţiei, să procedeze la eliberarea titlului de proprietate.

Respinge capătul de cerere privind acordarea daunelor cominatorii şi cheltuielile de judecată.

Cu drept de recurs, în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 17 septembrie 2012.