Proces funciar.

Sentinţă civilă 633 din 14.04.2009


Prin acţiunea civilă introdusă la această Judecătorie  la data de ______ reclamanta G.T.I. a chemat în judecată pe pârâţii: 1.Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Harghita, 2.Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor O.S., 3.T.E., 4.T.Zs., 5.T.Zs., 6.B.E., 7.P.E.E., 8.K.R.E., solicitând ca prin sentinţa ce va pronunţa să dispună:

- rectificarea Titlului de proprietate nr.35427 eliberat la data de 10 martie 1999 de Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Harghita pe seama lui T.L., moştenitorul defunctului T.M., în sensul eliberării titlului pe numele tuturor moştenitorilor defunctului T.M. şi anume T.L., B.E. născută T.şi T.E.I.;

- anularea înscrierii din CF nr.84 N a localităţii O.S. sub nr.cadastral 2091 de sub B.1;

- înscrierea dreptului de proprietate asupra imobilului teren identificat prin nr.cadastral 2091 pe numele  lui T.L., B.E. născută T.şi T.E.I.;

- obligarea pârâţilor persoane fizice la plata cheltuielilor de judecată.

În motivele acţiunii reclamanta arată că prin titlul de proprietate atacat s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra imobilului teren în suprafaţă de 4100 mp situat în extravilanul municipiului O.S. în locul numit Cs., pe numele lui T.L.şi dreptul de proprietate a fost intabulat pe numele lui.

Menţionează că defunctul T.M. (bunicul patern) a avut trei copii: T.E. căsătorită B.(mama pârâtelor VII şi VIII), T.L.(tatăl pârâţilor V şi VI), respectiv T.E.I. (tatăl ei şi a pârâţilor III şi IV). În adeverinţa nr.7228/5 noiembrie 1991 a Comisiei locale de fond funciar au fost trecuţi toţi moştenitorii defunctului T.M..

Pârâtele K.R.E., T.Zs. şi B.E. nu s-au opus admiterii acţiunii reclamantei (f.21).

Pârâtele Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Harghita şi Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor municipiul O.S. au formulat întâmpinări prin care nu s-au opus admiterii acţiunii, Comisia locală menţionând că între cei trei copii ai defunctului T.M.  - T.L., B.E. născută T.şi T.E.I. a existat o înţelegere verbală potrivit căreia Titlul de proprietate emis pe numele lui T.L.nu va fi contestat de ceilalţi, datorită faptului că ei au primit câte 50 ha teren în trupul Cs..

Din actele şi lucrările dosarului instanţa constată următoarele:

Pentru terenul în suprafaţă de 0,41 ha cuprins în Titlul de proprietate nr.35427/1999 eliberat de Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Harghita s-a depus cerere de reconstituire conform Legii 18/1991 de către moştenitorii defunctului T.M. în persoana lui T.L., B.E. născută T.şi T.E.I., fiind emisă adeverinţa nr.7228/5 noiembrie 1991 de Comisia locală pentru aplicarea legii fondului funciar pe numele lor.

Titlul de proprietate nr.35427/10 martie 1999 a fost eliberat pe numele lui T.L.în calitate de moştenitor al defunctului T.M., terenul în suprafaţă de 0,41 ha a fost identificat în sistem de carte funciară sub nr.cadastral 2092 şi dreptul de proprietate a fost intabulat în CF 84 N loc.O.S. pe numele lui T.L.sub B.1.

Potrivit art.36 al.1 din HG 890/2005 Titlul de proprietate pentru cetăţenii în viaţă se emite persoanelor îndreptăţite (soţ, soţie) iar pentru moştenitori se emite un singur titlu de proprietate pentru terenurile ce au aparţinut autorului lor, în care se nominalizează toţi solicitanţii îndreptăţiţi, urmând ca pentru ieşirea din indiviziune, ulterior, aceştia să procedeze potrivit dreptului comun.

Având în vedere că pârâtele T.Zs. şi B.E. – moştenitoarele defunctului T.L.– nu au depus nici o dovadă  în sensul înţelegerii intervenite între antecesorii lor şi a reclamantei, respectiv ceilalţi pârâţi, referitor la partajul terenurilor între comoştenitori, iar din partea numiţilor B.E. născută T.şi T.E.I. nu există vreo declaraţie expresă de renunţare la moştenirea defunctului T.M., ei sunt îndreptăţiţi să figureze pe titlul de proprietate aşa cum solicită reclamanta prin acţiune.

Având în vedere cele de mai sus instanţa în baza art.36 al.1 din HG 890/2005 va admite acţiunea reclamantei ca legală şi întemeiată.

Cheltuielile de judecată constând din onorariu de avocat nefiind dovedite – chitanţa privind plata avocatului nu a fost depusă la dosar până la termenul dezbaterilor, instanţa nu le va acorda.

Domenii speta