Constatare nulitate titlu de propietate

Sentinţă civilă 2936 din 21.10.2010


ROMÂNIA

JUDECATORIA ONESTI, JUDETUL BACAU

Dosar nr. 4538/270/2010  const. nulit. titlu propr.

Înreg. 02.07.2009

Sentinta civila nr. 2936

Sedinta publica  din  21.10.2010

Completul de judecata format din:

Presedinte – Ion Anghel

Grefier –Daniela Ghita

Pe rol fiind solutionarea cererii formulata de reclamanta … în contradictoriu cu pârâtii: …., ……, ….., Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietatea privata asupra terenurilor ….., Comisia Locala …… , având ca obiect constatare nulitate titlu proprietate.

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns: avocat …. pentru reclamanta, pârâtele …….. si ….. asistate de avocat …, lipsa celelalte parti.

Procedura completa.

S-a facut referatul oral de catre grefierul de sedinta, dupa care; instanta pune în discutia partilor exceptiile invocate de pârâtele …. si …….

Aparatorul pârâtelor arata ca cererea de reconstituire a fost facuta de ….., la momentul formularii actiunii de partaj terenurile au fost recunoscute ca bunurile defunctului. Prin actiune se cere modificarea titlului de proprietate, în art. III din L 247/2005 restrânge aria celor care pot contesta si modifica TP. Reclamanta nu are interes, nu a formulat cerere de reconstituire. În cazul admiterii actiunii nu se poate elibera un nou titlu de proprietate fara cerere de reconstituire, se poate scoate suprafata de teren solicitata, dar daca se va întâmpla aceste lucru suprafata va ramâne la Primariei. Solicita respingerea actiunii pe exceptii.

Aparatorul reclamantei arata ca exceptiile nu au fost motivate în fapt si în drept; în ce priveste exceptia lipsei interesului a fost invocat art. III pct. 1 singura modificare este ca înainte era trecut persoane fizice, acum numai persoane. Precizeaza ca: „era îndreptatit batrânul ….sa primeasca terenurile? Terenuri care erau ale femeii în viata”. Interesul este ca acest pamânt sa fie scos din titlu, terenul era proprietate din 1933, 1938, astfel atrage si existenta calitatii procesuale active a reclamantei. De altfel, pârâtii nu neaga ca batrâna ar fi avut terenuri, dar cum era pe timpuri, capul gospodariei era batrânul.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare pe exceptii.

I  N  S  T A  N  T  A

Deliberând

Asupra cauzei civile de fata;

Prin cererea înregistrata la data de 02.07.2010 sub nr. 4538/270/2010, reclamanta …. domiciliata în com. ……, jud. Bacau a solicitat în contradictoriu cu pârâtele Comisia Locala pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor ….., Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor ….., ……., …… si …., toate domiciliate în com. ……., jud. ……. nulitatea absoluta si modificarea partiala a titlului de proprietate nr.91675/1995 emis pe numele defunctului …. pentru parcelele 427/30 si 480/36, în sensul radierii din titlu a suprafetei de 3400 mp si diminuarea suprafetei de 6800 mp cu suprafata de 3400 mp.

Potrivit art. 42 din Legea nr. 1/2000 introdus prin Legea nr. 247/2005 plângerea este scutita de plata taxei de timbru, iar în motivare se arata ca cele doua parcele de teren situate în extravilan nu au apartinut în totalitate defunctului. Astfel la pct. Cocoara reclamanta a primit prin înzestrare de la parintii sai 28 prajini iar parintii defunctului au cumparat 10 prajini de teren la pct. Canton. La eliberarea titlului de proprietate cele doua terenuri au format un singur trup si s-a eliberat titlul de proprietate pentru suprafata de 6800 mp. Terenul în suprafata de 3400 mp a fost cumparat de parintii reclamantei si a fost înzestrata cu acest teren.

În drept, au fost invocate prevederile Legii nr. 18/1991 cu modificarile ulterioare, art. III din L. 169/1997.

Reclamanta a depus la dosar copie titlu de proprietate nr. 91675/21.08.1995, act vânzare-cumparare autentificat la data de 11.11.1935, act de vânzare-cumparare autentificat la data de 01.08.1938.

Pârâta Comisia Judeteana ….. pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor nu a depus întâmpinare, dar a depus documentatia care a stat la baza emiterii  hotarârii nr. 7/08.08.1991.

Pârâtele ….. si ….. au depus întâmpinare invocând exceptia lipsei de interes si a lipsei calitatii procesuale active a reclamantei. În motivarea acesteia se arata ca defunctul este cel acre a intrat cu terenurile în CAP si tot el în nume propriu a solicitat prin cererea înregistrata sub nr. 1067/13.03.1991 retrocedarea terenurilor. Nu exista în acte nicio dovada ca terenurile pretinse de reclamanta i-au apartinut si mai ales ca le-ar fi cerut în nume propriu. Mai mult, în dosarul nr. 603/270/2010 având ca obiect partajul dupa defunctul …., reclamanta a achiesat la actiunea pârâtei ….., actiune prin care aceasta pretinde partajarea acestor terenuri ca fiind ale defunctului.

În drept sunt invocate dispozitiile modificate ale art. III din Legea nr. 169/1997.

Pârâtele …. si …….. au depus întâmpinare invocând exceptia lipsei de interes si a lipsei calitatii procesuale active a reclamantei.

Reclamanta a depus raspuns la întâmpinare prin care solicita respingerea exceptiilor. Interesul pe care îl are reclamanta este motivat de faptul ca nimeni nu poate împarti averea unei persoane în viata si în dosarul de partaj sunt la împarteala si terenurile reclamantei.

Instanta a încuviintat si administrat proba cu înscrisuri.

Potrivit art. 137 Cod procedura civila, instanta se va pronunta asupra exceptiilor invocate:

Potrivit art. III , alineatul (2) din Legea nr. 169/1997 modificat prin Legea nr. 247/2005:

"(2) Nulitatea poate fi invocata de primar, prefect, Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor si de alte persoane care justifica un interes legitim, iar solutionarea cererilor este de competenta instantelor judecatoresti de drept comun."

Prin interes se întelege folosul practic urmarit de cel ce a pus în miscare actiunea civila. Interesul trebuie sa fie legitim, sa fie nascut si actual.

Exceptia lipsei de interes este o exceptie de fond, absoluta si peremptorie. Reclamanta nu a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate. Radierea din titlu a celor doua terenuri nu le aduce în proprietatea reclamantei.

Fata de textul invocat mai sus, reclamanta nu justifica un interes legitim, de vreme ce nu a solicitat retrocedarea terenurilor pe care le pretinde ca fiind bunuri proprii.

Pe rolul instantei se afla cauza cu nr. 603/270/2010 având ca obiect partajul dupa defunctul ei sot, ……. Cu ocazia iesirii din indiviziune se vor stabili bunurile care au apartinut defunctului si care au apartinut reclamantei, ultimele urmând a fi scoase de la masa de partajat.

Si exceptia lipsei calitatii procesuale active este o exceptie de fond, absoluta si peremptorie. Nefiind o persoana care justifica interesul legitim în promovarea actiunii în constatarea nulitatii absolute a titlului de proprietate, reclamanta nu are nici calitate procesuala activa.

Fata de cele expuse, instanta în temeiul art. III din Legea nr. 169/1997 va admite exceptiile invocate de pârâte. În consecinta va respinge cererea formulata de reclamanta.

Pentru aceste motive

În numele Legii,

 H O T A R A S T E:

Admite exceptiile invocate de pârâtele …… si ……. privind lipsa interesului si a calitatii procesuale active.

Respinge cererea formulata de reclamanta …. domiciliata în com. ….., jud. Bacau în contradictoriu cu pârâtele Comisia Locala pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor ….. si Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor ….., ….., …….. si ……, toate domiciliate în ….., jud. Bacau .

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 21.10.2010.

 Presedinte, Grefier,