Fara titlu

Sentinţă civilă 2497 din 22.07.2008


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ONEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

DOSAR NR. 3320/270/2008  Declararea judecătorească

ÎNREG. 22.07.2008 a morţii prezumate

SENTINŢA  CIVILĂ NR.2497

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 30.09.2008

DESFĂŞURATĂ LA SEDIUL INSTANŢEI

COMPLET FORMAT DIN:

PREŞEDINTE –  LUMINIŢA ANGHEL

GREFIER – CARMEN ZBEREANU

MINISTERUL PUBLIC REPREZENTAT DE PROCUROR – DAN VÎLCU

La ordine a venit spre  soluţionare acţiunea civilă având ca obiect declararea judecătorească a morţii prezumate , formulată de  reclamanta  S. M., cu domiciliul ales în … în contradictoriu  cu pârâta UNITATEA  ADMINISTRATIV TERITORIALĂ  COMUNA TG.TROTUŞ , prin Primar,jud.Bacău.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns avocat T. M. reprezentând reclamanta, lipsă fiind pârâta. 

Procedura  de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de grefierul de şedinţă, după care, avocat T.M. pentru reclamantă declară că nu mai are probe de formulat şi solicită cuvîntul în fond.

Nemaifiind cereri noi de formulat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul în fond.

Avocat Topor Mitică având cuvântul pentru reclamantă solicită  a fi admisă cererea reclamantei, în sensul de a se declara mort numitul D. N., întrucît din cercetările efectuate rezultă că acesta a fost declarat dispărut în timpul războiului din 1944.Nu solicită cheltuieli de judecată.

Procurorul având cuvântul solicită a fi admisă cererea,urmând a fi declarat mort numitul Drăgan Neculai.

I N S T A N Ţ A

Deliberând,

 Asupra cauzei civile de faţă;

Prin cererea adresată acestei instanţe la data de 22.07.2008, sub nr.3320/270/2008, reclamanta S.M., cu domiciliul ales în … a chemat în judecată pe pârâta Unitatea Administrativ Teritorială a comunei Tg.Trotuş, prin Primar, jud. Bacău, solicitând declararea judecătorească a morţii prezumate a defunctului D. N.

În motivare se arată că reclamanta şi dispărutul D. N. au fost căsătoriţi. Numitul D. N. a dispărut în timpul războiului din anul 1941.

În drept au fost invocate dispoziţiile art.16 din Decretul 31/1954 şi art.40 din Decretul 32/1954.

Cererea a fost legal timbrată cu 19 lei taxă judiciară de timbru şi 0,3 lei timbru judiciar.

Pârâta a depus întâmpinare prin care a confirmat că numitul D.N. figurează decedat conform actului nr. 31/11.08.1950.

Reclamanta a depus la dosar: tabel cu dispăruţii şi urmaşii lor în războiul din 1941.

Pârâta a depus la dosar: actul de naştere al dispărutului D.N., fotocopia registrului de stare civilă.

În baza art.167 Cod procedură civilă instanţa a încuviinţat proba cu înscrisuri ca fiind utilă, pertinentă şi concludentă cauzei.

Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Dispărutul D. N. şi reclamanta au fost căsătoriţi din data de 22 octombrie 1938 până în anul 1944. Acesta a avut gradul militar de Caporal în unitatea 10 Roşiori. În timpul războiului din 1941, dispărutul a fost trimis pe frontul din fostul  U.R.S.S.. Când s-a încheiat misiunea în anul 1944, pe care o aveau de îndeplinit, aceştia urmau să fie aduşi de pe câmpul de luptă din U.R.S.S. înapoi în ţară. Au fost preluaţi de acolo cu mai multe vapoare. În drum spre casă, aflându-se pe mare, la Sevastopol Crimeia, în ziua de 15 mai 1944, vapoarele au fost bombardate de alte nave inamice. În urma acestor conflicte militare, puţini au mai rămas în viaţă, navele fiind distruse în totalitate şi odată cu ele şi militarii aflaţi la bordul lor. Despre aceste evenimente s-au făcut scrieri şi dosare pentru fiecare militar dispărut în parte. Pentru dispărutul în cauză s-a format dosarul nr. 263 din 8 august 1944, iar în privinţa dispariţiei s-a emis ordinul nr. 10.259 din 28 iulie 12944 al regimentului 10 Roşiori – Purtat Ploieşti.

În amintirea lui există şi un monument la Biserica Sf. Nicolaie din satul Viişoara, comuna Tg.Trotuş.

În cauză sunt aplicabile dispoziţiile art.16 al.3 din Decretul 31/1954, potrivit cărora cel dispărut în cursul unor fapte de război,într-un accident de cale ferată, într-un naufragiu sau într-o altă împrejurare asemănătoare, care îndreptăţeşte a se presupune decesul, poate fi declarat mort, fără a se mai declara, în prealabil  dispariţia sa, dacă a trecut cel puţin un an de la data împrejurării în care a avut loc dispariţia.

Aşa fiind, cererea va fi admisă aşa cum a fost formulată.

Se va lua act că nu se solicită cheltuieli de judecată.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Admite acţiunea formulată de reclamanta S.M., cu domiciliul ales în … în contradictoriu cu pârâta Unitatea Administrativ Teritorială com. Tg. Trotuş, prin Primar, jud. Bacău.

Declară mort,la data de 15.05.1944, pe dispărutul D. N., …(date de stare civilă).

Ia act că nu se solicită cheltuieli de judecată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 30.09.2008.

Preşedinte, Grefier,

Red.L.A.16.10.2008

Dact. L.I. – 17.10.2008

Exemplare – 4(patru)

2