Plângere contravetionala

Sentinţă civilă 1005 din 10.02.2009


Pe rol fiind soluţionarea plângerii formulată de petentul D.V., cu domiciliul în comuna Păuşeşti Măglaşi, judeţul Vâlcea privind procesul verbal de contravenţie  seria CC nr. 0522974 emis la data de  22 iunie 2008 de către intimatul I.P.J. VÂLCEA.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică  a răspuns  avocat  daria Dănciulescu pentru petent, lipsă fiind intimatul.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a expus referatul cauzei, după care :

Se învederează instanţei de către grefierul de şedinţă că pentru acest termen nu s-a înaintat  la dosar de către intimat răspunsul la relaţiile solicitate.

Având în vedere că  s-a  emis adresă către intimat la trei termene de judecată pentru a comunica alte  fotografi efectuate de pe înregistrarea radar  astfel încât să se poată distinge numărul autoturismului în imagine, instanţa apreciază că nu se mai impune a se reveni cu această adresă, constată plângerea în stare de judecată, după care acordă cuvântul pe fond.

Avocat Daria Dănciulescu pentru petent solicită admiterea  plângerii conform concluziilor  pe care le depune la dosar.

INSTANŢA,

Deliberând constată următoarele:

Prin plângerea înregistrată la nr. 4806/288/2008 petentul D.V. a solicitat anularea procesul verbal de contravenţie  seria CC nr. 0522974 emis la data de  22 iunie 2008 de către intimatul I.P.J. VÂLCEA.

În motivarea plângerii petentul arată că prin procesul verbal cu nr. susmenţionat s-a reţinut în sarcina sa faptul că la data de 22 iunie 2008 ar fi circulat cu viteza de 95Km/h, lucru care nu corespunde adevărului. Este adevărat că a circulat cu autoturismul pe ruta menţionată în procesul verbal de contravenţie, însă a respectat viteza legală pentru acel sector de drum. La întocmirea procesului verbal a solicitat să i se prezinte dovada săvârşiri contravenţiei, însă poliţistul a refuzat acest lucru, fapt care îl îndreptăţeşte să-l considere fictiv.

La dosarul cauzei s-a depus procesul verbal de contravenţie contestat.

Intimatul, prin întâmpinarea depusă la fila 11 dosar, solicită respingerea plângerii, întrucât procesul verbal contestat respectă condiţiile de formă şi fond, prevăzute de OG 2/2001, iar fapta a fost săvârşită de petent, dovada constituind-o înregistrarea video.

Anexează intimatul la întâmpinare un număr de cinci fotografii efectuate după o înregistrare video din data de 22 iunie 2008, ora 7:38.

Având în vedere că fotografiile înaintate la dosar de intimat ce ar trebui să constituie dovada vinovăţiei petentului, înfăţişează doar un autoturism care în ziua şi la ora menţionate avea viteza de 93Km/h, la solicitarea petentului s-a pus în vedere intimatului prin mai multe adrese să facă dovada că înregistrarea faptei petentului s-a realizat cu respectarea normelor legale. S-a solicitat astfel intimatului să facă dovada că aparatul cu care a fost detectată maşina petentului a fost supus autotestării şi să prezinte fotografii de pe înregistrarea RADAR în care să se poată distinge numărul de înmatriculare al maşinii pe care o conducea acesta, însă acesta nu s-a conformat.

Potrivit punctului 3.5.1 din Normele de Metrologie Legală NML o21-05 ,, aparate pentru măsurarea vitezei de circulaţie a autovehiculelor ( cinemometre – radare),, publicate în Monitorul Oficial 1102 bis din 07 decembrie 2005, înregistrările efectuate trebuie să cuprindă cel puţin : data şi ora la care s-a efectuat măsurarea, valoarea vitezei măsurate, sensul de deplasare a autovehiculului, faptul că a fost efectuată autotestarea şi imaginea autovehiculului din care să poată fi pus în evidenţă numărul de înmatriculare al acestuia.

Având în vedere că intimatul nu a putut prezenta la dosarul cauzei fotografii efectuate autovehiculului condus de petent, în care să se poată evidenţia numărul de înmatriculare, deşi acest lucru a fost solicitat expres prin mai multe adrese, instanţa constată că nu există nici o dovadă a săvârşirii faptei de către petent. Cele cinci fotografii depuse de intimat la dosarul cauzei nu permit identificarea numărului de înmatriculare al maşini din imagine, esenţial pentru stabilirea vinovăţiei petentului.

Aşa fiind, instanţa va admite plângerea şi va dispune anularea procesului  verbal de contravenţie seria CC nr. 0522874/22 iunie 2008 întocmit de intimat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite plângerea formulată de petentul D.V., cu domiciliul în comuna Păuşeşti Măglaşi, judeţul Vâlcea privind procesul verbal de contravenţie  seria CC nr. 0522974 emis la data de  22 iunie 2008 de către intimatul I.P.J. VÂLCEA.

 Dispune anularea procesului verbal de contravenţie seria CC nr. 0522874/22 martie 2008 întocmit de intimat .