Investire cu formula executorie.Bilet la ordin.

Sentinţă civilă 81 din 14.01.2010


Tip: Sentinta civila

Nr./Data: 81/14.01.2010

Dosar nr. 19/284/2010

INVESTIRE CU FORMULA EXECUTORIE BILET LA ORDIN

COMPETENTA MATERIALA SI TERITORIALA - CERERE CU CARACTER NECONTENCIOS

CADRU LEGAL: ART.10 pct.3 Cod procedura civila si ART.106 coroborat cu ART. 42 si ART.61 alin.3 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei ?i biletului la ordin

Judecatoria Racari a fost investita cu solu?ionarea cauzei civile privind cererea de învestire cu formul? executorie a unui bilet la ordin formulat? de petenta S.C.  X  IFN S.A..

Petenta  în motivarea cererii a aratat c? biletul la ordin anterior men?ionat a fost emis la data de 16.10.2009 de c?tre S.C. Z S.R.L., bilet care a fost refuzat la plat? pentru lips? total? de disponibil de c?tre S.C V BANK, sucursala Bucure?ti. Petenta a ar?tat totodat? c? se afl? în posesia unei crean?e certe, lichid? ?i exigibil?. În drept cererea a fost întemeiat? pe dispozi?iile art. 374 ?i 376 Cod procedur? civil?.

Analizând înscrisurile depuse la dosar instan?a a re?inut urm?toarele:

La data de 16.10.2008, în  schimbul biletului la ordin seria xzy SC Z SRL. s-a obligat să plătească către S.C. X IFN S.A  suma de 84645,91  lei scadentă la data de 13.05.2009, locul emiterii fiind localitatea Crevedia, iar locul plii fiind localitatea Buftea.

Biletul la ordin  sus-men?ionat a fost girat de c?tre  D.C, cu domiciliul în sat Dârza, comuna Crevedia, jude? Dâmbovi?a.

Instan?a, din oficiu, invoc? excep?ia de necompeten teritorial? a Judec?toriei R?cari ?i re?ine cauza spre solu?ionare.

Analizând excep?ia de necompeten teritorial? a Judec?toriei R?cari invocată din oficiu, instan?a o apreciaz? drept întemeiat?, pentru urm?toarele considerente:

Cererea de învestire cu formulă executorie a biletului la ordin are  caracter necontencios, fiind solu?ionat? potrivit dispozi?iilor art. 331 ?i urm. Cod proc. civ.

Dispozi?iile art. 334 Cod proc. civ. obligă instan?a învestit? cu o cerere cu caracter necontencios să î?i verifice din oficiu competen?a, f?r? a distinge dup? natura acesteia (material? sau teritorial?) ?i, declarându-se necompetent?, s? trimit? dosarul instan?ei în drept s? hot?rasc?. În consecin?ă, în aceast? materie, normele care reglementeaz? competen?a au caracter imperativ.

Sub aspect material, competen?a de solu?ionare a cererii de învestire cu formul? executorie a biletului la ordin  este stabilit?, potrivit art. 106 raportat la art. 61 alin. 3 din Legea nr. 58/1934, în favoarea judec?toriei.

Cu privire la competen?a teritorial?, instan?a constat? că Legea nr. 58/1934 asupra cambiei ?i biletului la ordin nu prevede norme speciale de competen teritorial?. În lipsa unor astfel de norme, urmeaz? a se ?ine seama de dispozi?iile art. 338 alin. 1 Cod proc. civ., aplicându-se normele de competen stabilite în titlul 2 al c?r?ii I a Codului de procedur? civil?, care nu contravin naturii necontencioase a cererii.

Dat fiind faptul că, în lipsa unui pârât în cauză, dispozi?iile art. 5 Cod proc. civ. nu î?i găsesc aplicarea, singura norm? incidentă în cauză este cea prevăzută de art. 10 pct. 3 Cod proc. civ. Potrivit acestor dispozi?ii, în cererile ce izvorăsc dintr-o cambie, cec sau bilet la ordin, competen?a apar?ine instan?ei locului de plată., f?r? îns?  a fi vorba de o competen teritorial? alternativ?, ci exclusiv?, justificat? tot de absen?a unui pârât în cauz? caracteristic? procedurii necontencioase.

Mai mult, potrivit art. 106 coroborat cu art. 42 din Legea nr. 58/1934, biletul la ordin trebuie prezentat la plat? la locul ar?tat în titlu ca fiind al plii.

În acest sens instan?a re?ine c? locul plii biletului la ordin seria xyz cu scaden la data de 13.05.2009 este localitatea Buftea.

Astfel, instanta a admis excep?ia de necompeten?ă teritorială a Judecătoriei R?cari invocată din oficiu si a declinat competen?a de solu?ionare a cererii formulate de petenta S.C. X IFN S.A.., cu sediul în localitatea Bucure?ti, în favoarea Judec?toriei Buftea.