Plângere contravenţională

Sentinţă civilă 2875 din 29.03.2010


Dosar nr. 13630/280/2009

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PITEŞTI

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢĂ CIVILĂ Nr. 2875

Şedinţa publică de la 29 Martie 2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE A. V.

Grefier C. C.

 Pe rol judecarea cauzei civile privind pe petentul L. L. D. şi pe intimatul I.  P. AL J. A. – S. P. R., având ca obiect plângere contravenţională.

 La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit  petentul  L. L. D. şi intimatul  I. P AL J A - S P. R.

 Procedura legal îndeplinită.

 S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează instanţei de judecată că la dosarul cauzei au fost depuse întâmpinare şi un set de înscrisuri din partea intimatului.

 Instanţa faţă de actele şi lucrările dosarului constată cauza în stare de judecată şi rămâne în pronunţare asupra acesteia.

INSTANŢA

 Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei Piteşti la data de 28.09.2009 sub nr.13630/280/2009, petentul L L D a contestat procesul verbal de contravenţie, seria CC nr.3610542  întocmit la data de 15.09.2009, solicitând anularea acestuia.

În motivarea în fapt a plângerii, se arată că la data de 15.09.2009 petentul a condus autoturismul cu nr.de înmatriculare pe direcţia  Râmnicu Vâlcea - Piteşti, iar în localitatea Drăganu, a fost oprit de un echipaj de Poliţie care i-au învederat acestuia că a circulat cu viteză de 104 Km/h , susţinând că a fost depistat de aparatul radar.

Se precizează de către petent că procesul verbal a fost întocmit cu încălcarea dispoziţiilor OUG nr.195/2002 R, întrucât constatarea săvârşirii contravenţiei s-a făcut pe baza unei măsurători nelegale şi incorecte.

În cauza de faţă în lipsa unei măsurători valabile sau în condiţiile în care aceasta nu a fost efectuată în deplină concordanţă cu normele metrologice în vigoare, se solicită a se observa că nu s-a făcut dovada săvârşirii faptei.

Pe cale de consecinţă se solicită anularea procesului verbal de contravenţie contestat, exonerarea petentului de la plata amenzii contravenţionale şi anularea sancţiunii complementare de suspendare a dreptului de a conduce autovehicule.

În drept au fost invocate dispoziţiile art.31 din OG nr.2/2001, ar.118 din OUG nr.195/2002 R.

Sub aspectul probelor, se solicită de către petent încuviinţarea probei cu înscrisuri, respectiv toate actele ce au stat la baza întocmiri procesului verbal de contravenţie contestat.

Intimata, legal citată a formulat întâmpinare în cauză prin care a arătat instanţei că prin procesul verbal de contravenţie seria CC 3610542/ 15.09.2009 petentul L L a fost sancţionat pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art.121 alin.1 din HG nr.1391/2006 şi sancţionată de art.102 alin.3 lit.e din OUG nr.195/2002 republicată, întrucât la data sus-menţionată a fost depistat în timp ce conducea pe DN 7 Piteşti – Râmnicu Vâlcea pe raza localităţii Drăganu judeţul Argeş, autoturismul marca Dacia cu nr. de înmatriculare cu viteza de 104 Km/ h depăşind cu 54 Km/h, viteza legală admisă pe acel sector de drum, motiv pentru care a fost sancţionat cu amendă în valoare de 9 puncte şi a fost reţinut permisul de conducere.

Viteza a fost înregistrată de aparatul radar dotat cu aparatură de supraveghere video, dovada înţelegând a fi făcută cu procesul verbal de constatare a contravenţiilor, buletinul metrologic al aparatului radar, atestatul operatorului radar, fotografia radar, copia filei din registrul, radar cu înregistrarea respectivă.

În drept sunt invocate disp.art.115- 118 Cod proc civilă, Legea nr.180/2002, art.121 alin.1 din HG nr.1391/2006, art.109 alin.2 şi 3 şi art.102 alin.3 lit.e din OUG nr.195/2002 R, art.19 alin.3 din OG nr.2/2001.

S-a solicitat judecarea cauzei în lipsă.

Odată cu întâmpinarea s-au anexat de către intimată următoarele acte: plângere petent, proces-verbal de contravenţie  seria CC nr.3610542/ 15.09.2009  planşă foto, fişă registru radar, atestat operator radar N M, buletin de verificare metrologică nr.0197760/01.09.2009 emis de Biroul Român de Metrologie Legală.

Instanţa a încuviinţat atât pentru petent cât şi pentru intimată proba cu înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele :

Prin procesul verbal de contravenţie seria CC nr.3610542/ 15.09.2009  , întocmit de intimatul IPJ A - SPR Argeş, a fost sancţionat cu amendă contravenţională în cuantum de 540 lei şi s-a dispus măsura complementară a reţinerii permisului de conducere în vederea suspendării dreptului de conduce autovehicule pe drumurile publice, întrucât la data sus-menţionată (15.09.2009) în jurul orelor 12.08, a condus autoturismul marca Dacia cu nr. de înmatriculare, cu viteza de 104 Km/h, pe DN 7 pe raza localităţii Drăganu, fiind depistat de aparatul radar tip PYTHON 672000060 cu un plus de 54 Km/h în localitate, faptă prevăzută şi pedepsită de disp.art.121 alin.1 din HG nr.1391/2006 rap. la art.102 alin.3 lit.e din OUG nr.19572002 R.

Împotriva procesului verbal de contravenţie contestat, a fost formulată de către petent, în termen legal, prezenta plângere.

Verificând potrivit disp.art.34 alin.1 din OG nr.2/2001, legalitatea procesului  verbal de contravenţie contestat, instanţa constată că aceste a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor legale incidente, neexistând cazuri de nulitate ce ar putea fi invocate din oficiu.

Astfel, potrivit disp.art.109 alin.2 din OUG nr.195/2002 R, constatarea contravenţiilor se poate face şi cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice verificate şi omologate metrologic, consemnându-se aceasta în procesul verbal de contravenţie, iar potrivit prevederilor art.121 al.2 din Regulamentul de aplicare a OUG nr.195/2002 R, aprobat prin HG nr.1391/2006, nerespectarea regimului de viteză stabilit conform legii, se constată de către poliţiştii rutieri cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic.

Pentru ca înregistrarea să poată fi folosită ca probă trebuie să cuprindă cel puţin următoarele: data şi ora la care a fost efectuată măsurarea, valoarea vitezei măsurate, imaginea autovehiculului din care poate fi pus în evidenţă nr. de înmatriculare al acestuia.

De asemenea măsurătorile şi înregistrările care constituie probe pentru aplicarea legislaţiei rutiere în vigoare, trebuie să fie efectuate de către operatori calificaţi, cinemometrele vor putea fi utilizate legal numai dacă au fost verificate metrologic, au fost marcate şi sigilate corespunzător şi sunt însoţite de buletine de verificare metrologică în termen de valabilitate.

Referitor la procesul verbal contestat instanţa reţine că în genere, fiind întocmit de un agent al statului aflat în  exerciţiul funcţiunii, trebuie să i se recunoască valoare probatorie sub aspectul constatării stării de fapt.

În speţa de faţă procesul verbal de contravenţie menţionează datele de identificare ale aparatului radar folosit, fiind vorba de un aparat radar tip PYTHON 672000060.

În privinţa buletinului de verificare metrologică, se constată că intimata a depus la dosar buletinul de verificare metrologică nr. 0197760/01.09.2009 care se referă la un cinemometru de control rutier de genul sus- menţionat, existând astfel identitate între acest cinemometru şi cel menţionat în procesul verbal de contravenţie.

Totodată, din planşa foto depusă la dosarul cauzei se poate observa cu claritate faptul că în data de 15.09.2009, autovehiculul cu nr.de înmatriculare, rula în jurul orelor 12.08 cu o viteză înregistrată de aparatul radar de 104 Km/ h. Mai mult, buletinul de verificare metrologică depus la dosarul cauzei se arată şi se dovedeşte faptul că aparatul radar avea verificarea efectuată la data de 01.09.2009  fiind aşadar în termenul de valabilitate.

În aceste condiţii faţă de cele mai sus arătate, urmează ca instanţa să respingă plângerea contravenţională formulată de petentul L L, menţinând pe cale de consecinţă procesul verbal de contravenţie ca fiind legal şi temeinic întocmit.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

 Respinge plângerea formulată de petentul LL D, împotriva procesului verbal de contravenţie, seria CC nr.3610542/15.09.2009 întocmit de intimatul IPJ.

 Cu drept de  recurs în termen de  15 zile de la comunicare.

 Pronunţată  în şedinţă publică azi 29.03.2010.

Preşedinte,

A V Grefier,

C C ?

5.ex.red./tehnoredAV/07.04. 2010