Rechizitoriu fara arestati

Sentinţă penală 195 din 27.01.2010


JUDEC?TORIA PITE?TI

JUDECATORIE

Dosar 7531/280/2006

SENTIN?A PENAL? Nr. 195

?edin?a public? de la 27 Ianuarie 2010

Completul compus din:

PRE?EDINTE G A

Grefier M S

Ministerul Public, Parchetul de pe lâng? Judecatoria Pitesti, reprezentat prin  procuror S ?

 Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpat A A. M ?i pe partile v?t?mate Z (M) M, M E, M S B F M, R R E, R N C, S A M,  S G, V A, V A F, V M D, C P,  P N, C E L, C D, C H, C A, C  I T, C L, O C M, I  M, D M, M D T, S P, V I, D A, D A, NI, B C, T A, I E V, A P, D I, D D, F E, FI, CC, B I, S V, E G, C Z, D P, C R, S, D F, CM, Ilie I T, IC, (S) IM, LC, D V, T G, T O G, A A, I I. M, având ca obiect rechizitoriu fara arestati (art.31 rap. la art. 208, 209 lit.a C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen. si art. 290 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen.)

 La apelul nominal f?cut în ?edin?a public? au lipsit p?r?ile.

 Procedura de citare este legal îndeplinit?.

 S-a f?cut referatul cauzei de c?tre grefierul de ?edin, dup? care:

 Dezbaterile de fond asupra cauzei de fa au avut loc la data de 13 ianuarie 2010 ?i au fost consemnate în încheierea de ?edin de la acea dat?, încheiere ce face parte integrant? din prezenta sentin penal?. 

INSTAN?A

 La data de 19.06.2006 a fost inregistrata la Judecatoria Pitesti sub nr. 7531/280/2006 (nr. in format vechi 7544/2006) adresa nr. 51/2006 din data de 05.06.2006 a Tribunalului Arges prin care a fost restituit dosarul nr. 11668/2004 al Judecatoriei Pitesti in vederea continuarii judecatii deoarece prin decizia penala nr. 445/R/28.04.2006 a Tribunalului Arges a fost admis recursul Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti declarat impotriva sentintei penale nr. 2831/16.11.2005 pronuntata de catre Judecatoria Pitesti in dosarul nr. 11668/2004, s-a casat sentinta penala nr. 2831/16.11.2005 a Judecatoriei Pitesti prin care s-a dispus in temeiul art. 333 C.pr.pen restituirea cauzei la Parchetul de pe langa Tribunalul Arges pentru completarea urmaririi penale iar cauza a fost trimisa la aceeasi instanta de fond pentru continuarea judecatii.

 Prin rechizitoriul din data de 12.11.2004 in dosarul nr. nr. 272/P/2003 al Parchetulul de pe lâng? Tribunalul Arges s-a dispus trimiterea in judecat? a inculpatului A M pentru s?vâr?irea infrac?iunii prevazute de art.31 rap. la art.208, 209 lit.a C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen. si infractiunii prevazute de art.290 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen. si art.33 lit. a C.pen. Prin acela?i rechizitoriu s-a dispus scoaterea de sub urm?rire penal? a învinui?ilor T A, S E, O P V, T C V si S G A cerceta?i pentru s?vâr?irea infrac?iunii prevazute de art.208, 209 C.pen., infrac?iunii prevazute de art.215 C.pen., infrac?iunii prevazute de art.2151 C.pen., infrac?iunii prevazute de art.246 C.pen., infrac?iunii prevazute de art.288 C.pen., infrac?iunii prevazute de art.290 C.pen., infrac?iunii prevazute  de art. 291 C.pen. cu aplicarea art.33 lit.a C.pen.

 In motivarea actului de inculpare s-a ar?tat in esen c? inculpatul A M a fost reangajat la data de 01.07.2001 in calitate de agent de valori mobiliare la SC  I SA Arge? iar in cursul anului 2002 mai multe p?r?i v?t?mate au formulat plângeri penale sesizând faptul c? in perioada 2001- februarie 2002 reprezentan?ii SC I SA Arge? le-au tranzac?ionat f?r? drept pe pia?a valorilor mobiliare ac?iunile pe care le detineau la SC B U România SA Bucure?ti, SC T  SA Bucure?ti, SC E  SA Bucure?ti, SC A Slatina SA, SC M SA si SC S  SA Constan?a. S-a mai re?inut c? inculpatul prin manopere dolosive, in perioada iulie 2001 februarie 2002 a intrat in posesia actelor de identificare ale p?r?ilor v?t?mate inclusiv a datelor necesare tranzac?ion?rii pe pia a ac?iunilor iar prin tranzac?iile efectuate de traderii S E si T A s-a realizat furtul valorilor mobiliare f?r? ca cei doi traderi s? cunoasc? modul de ob?inere a datelor titularilor ac?iunilor. Totodat? inculpatul A. M a ridicat din casieria SC I Arge? SA avansuri de decontare pe care le justifica prezentând înscrisuri fictive. S-a mai mentionat ca inculpatul s-a sustras permanent urmaririi penale, la data de 07.08.2002 parasind Romania prin punctul de trecere a frontierei Otopeni.

 Prin rechizitoriu s-a eviden?iat c? inculpatul a înc?lcat prevederile legii nr.52/1994, regulamentele C.N.V.M. nr. 3/1996, nr. 3/1998, nr. 4/1998, nr. 1/2001, nr. 2/2001 si instructiunile C.N.V.M. nr.2/1999, inclusiv 7/1999 in sensul c? nu a preluat ordine de vânzare de la proprietarii de valori mobiliare si nu a respectat modalitatea de plat? a contravalorii ac?iunilor vândute pe pia?a valorilor mobiliare de c?tre traderii S E si TA. S-a mai retinut ca inculpatul a pus in practic? rezolu?iunea infrac?ional? de a vinde pe pia?a valorilor mobiliare prin cei doi traderi ai societii, ac?iunile de?inute de p?r?ile v?t?mate si prin întocmirea unor dispozi?ii de plat? in fals si-a însu?it sumele de bani rezultate din tranzac?ionarea ac?iunilor. Inculpatul, ignorând dispozi?iile legale si beneficiind de încrederea celor doi traderi le-a prezentat acestora tabele centralizate in care erau înscrise datele de identificare ale p?r?ilor v?t?mate respectiv B.I., C.N.P., num?rul de ac?iuni, codul si simbolul societii unde de?ineau ac?iunile acestea dup? care ac?iunile erau tranzac?ionate de martorii S E si T A pe pie?ele de valori mobiliare Rasdaq si Bursa H. S-a aratat c? la nivelul societii se întocmeau borderouri de plat? in care erau nominalizate persoanele c?rora li se vânduser? ac?iunile, pe zile, in baza c?rora inculpatul întocmea dispozi?ii de plat?, c?tre casieria unitii, scopul încas?rii plii fiind avans decontare iar ulterior prezenta decont justificativ in care erau nominalizate borderourile de plat?, la unele ata?ând dispozi?ii de plat? false c?tre p?r?ile v?t?mate.

 La data de 07.09.2005 inculpatul s-a prezentat pentru prima data in fata instantei. In prezenta aparatorului, dupa citirea actului de sesizare, i s-a explicat in ce consta invinuirea si a fost instiintat ca are dreptul de a nu face nicio declaratie, atragandu-i-se atentia ca ceea ce declara poate fi folosit si impotriva sa. Inculpatul a fost de acord sa fie audiat.

 Instanta din oficiu a dispus actualizarea fisei de cazier judiciar a inculpatului, audierea martorilor conceptati in rechizitoriu respectiv C I, M L N, D M L, M A G, D L, a solicitat rela?ii de la S.C. T SA Bucure?ti, SC E SA Bucure?ti, SC A SA Slatina, SC B U SA Bucure?ti, SC S SA Constan?a, SC M SA Bucure?ti, SC C SA Constan?a pentru a se preciza dac? începând cu anul 2001 s-au acordat dividente iar in caz afirmativ care a fost valoarea acestora corespunz?toare unei ac?iuni. Totodat? instan?a a încuviin?at proba cu inscrisuri constand in emiterea unei adrese c?tre Comisia Na?ional? de Valori Mobiliare in vederea înaint?rii documenta?iei întocmite in baza c?reia s-a dispus retragerea autoriza?iei de func?ionare nr. 4124/25.03.1997 a SC I SA Arge? prin ordonan?a nr. 179/03.06.2002 emis? de C.N.V.M., a preciz?rii dac? au fost sau nu sanc?ionate persoane fizice urmând a fi înaintate in caz afirmativ copiile proceselor verbale de sanc?ionare precum si a probelor cu inscrisuri solicitate de catre partile civile. Din oficiu, in raport de faptul ca la intocmirea expertizei contabile efectuate in cursul urmaririi penale nu au fost avute in vedere toate partile vatamate si nici numarul total de actiuni tranzanctionate, s-a dispus efectuarea unei noi expertize contabile cu urmatoarele obiective: dac? actiunile partilor vatamate B F M, C C, C M, C R, D V, F E, F I, I  M, I E Vl, I I, I E, I M, L C, NI, S V, S E pentru B S, T G, T O G au fost tranzactionate de S.C. I Arges S.A., la ce data s-au efectuat tranzactiile, ce sume de bani au fost incasate de S.C. I Arges S.A. in urma fiecarei operatiuni de tranzactionare; care din angajatii S.C. I Arges S.A. au efectuat tranzactionarea actiunilor, ce operatiuni s-au derulat, daca aceste operatiuni s-au inregistrat in evidentele societatii; daca au existat ordine de vanzare; daca partii vatamate B I i-au fost tranzactionate 11.813 actiuni si nu 5.813 actiuni; daca partii vatamate C Z i-au fost tranzactionate 10.200 actiuni si nu 8.456 actiuni; daca partii vatamate C R i-au fost tranzactionate 2.862 actiuni si nu 2.162 actiuni; se sa calculeze care este valoarea dividendelor pe care toate partile vatamate conceptate in rechizitoriu nu le-au primit ca urmare a tranzactionarii actiunilor. In temeiul art. 120 alin.3 C.pr.pen a fost admisa cererea formulata de catre aparatorul inculpatului privind numirea unui expert consilier.

 Inculpatul prin aparator a solicitat incuviintarea si administrarea probei testimoniale cu numitii N G, I F, N I, D C si S A, probei cu inscrisuri, probei cu expertiza grafica, confruntarea cu partile vatamate si cu numitul T A, testul poligraf, probei testimoniale cu numitii T A si S E.

 In raport de faptul ca teza probatorie era aceeasi, instanta a apreciat concludenta solutionarii cauzei proba testimoniala cu numitii N G, IF, N I, sens in care a incuviintat-o si administrat-o. Instanta a respins cererea privind confruntarea avand in vedere numarul mare al partilor vatamate si faptul ca o parte dintre acestea au decedat, de asemenea intrucat procedura penala nu reglementeaza ca mijloc de proba testul poligraf a respins cererea. Instanta a incuviintat proba cu inscrisuri apreciind ca este concludenta solutionarii cauzei. Deoarece in cursul urmaririi penale a fost efectuata o expertiza grafica doar cu privire la dispozitiile de plata reprezentand avans spre decontare pe care inculpatul a recunoscut ce le-a semnat si nu cu privire la dispozitiile de plata reprezentand contravaloarea actiunilor tranzactionate catre clienti, sub aspectul carora s-a dispus trimiterea in judecata si pentru savarsirea infractiunii prev. de art. 290 C.pen cu aplicarea art. 41 alin. 2  C.pen., instanta a apreciat utila, pertinenta si concludenta solutionarii cauzei proba cu expertiza grafica pentru a se stabili daca scrisul si semnatura  de pe dispozitiile de plata intocmite pe numele partilor vatamate au fost executate de catre inculpat. In sedinta publica din data de 13 ianuarie 2010 s-a constatat imposibilitatea audierii martorului SE.

 Din analiza întregului material probator administrat atât in cursul urm?ririi penale cât si nemijlocit in cursul cercet?rii judec?tore?ti, instan?a constat? c? S.C. I Arge? S.A. a fost înmatriculat? la Oficiul Registrului Comer?ului Arge? sub nr.. Prin decizia nr. D 4124/25.03.1997 C N a Vr M a acordat autoriza?ie S.C. I Arge? S.A. ca societate de intermediere de valori mobiliare. In baza deciziilor nr. 518/15.01.1998, nr. 10703/08.12.1997 si nr. 4344/08.04.1997 C N a V M a acordat calitatea de agen?i de valori mobiliare inculpatului A M si martorilor SE, T A. Cei doi martori ulterior au devenit traderi, T A trader Rasdaq, iar SE trader bursa de valori. Prin hot?rârea nr. 2/09.07.2001 T A a devenit pre?edintele Consiliului de administra?ie si totodat? director general al societii de valori mobiliare in urma cesion?rii ac?iunilor de?inute de c?tre ac?ionarul majoritar C I c?tre O P V, in baza contractului de cesiune autentificat sub nr. 2304/29.06.2001 de notarul public G C. Hot?rârea nu a fost publicat? in monitorul oficial si nici inregistrat? la Oficiul Registrului Comer?ului Arge?. La data de 01.07.2001 TA l-a reangajat pe inculpatul A M in calitate de agent de valori mobiliare.

 Dupa reangajare inculpatul A M a primit in numeroase randuri de la martorul TA mai multe borderouri cuprinzand numele, datele de identificare, numarul de actiuni si societatile la care detineau actiunile, ale mai multor actionari, borderouri pe care inculpatul le preda la SVM I Arges SA. Borderouri nu aveau anexate ordinele de vanzare, certificatele de actionar in original si copiile buletinelor/cartilor de identitate ale actionarilor. Cei doi traderi T A si S E tranzactionau actiunile pe baza borderourilor desi nu existau ordine de vanzare din partea propietarilor actiunilor. Ulterior inculpatul se prezenta la casieria SVM IArges si in baza unor dispozitii de plata ridica sumele de bani rezultate din vanzarea actiunilor. Toate aceste dispozitii de plata erau semnate de catre inculpat iar la rubrica ,,scopul incasarii-platii” se mentiona ,,avans spre decontare”. Dupa ce primea banii inculpatul se intalnea cu martorul T A caruia ii preda banii respectivi. Uneori inculpatul si martorul T A se intalneau in localitatea G, unde inculpatul domicilia in acea perioada, alteori martorul T A primea banii de la inculpat, chiar la sediul SVM I Arges SA si uneori martorul T A ii dadea inculpatul cheile de la autoturismului sau pentru a-i lasa banii in autoturism. Dupa o perioada, cei doi se reintalneau iar martorul TA ii dadea inculpatului dispozitii de plata completate cu datele clientilor carora li se vandusera actiunile si semnate iar inculpatul depunea  ulterior aceste dispozitii de plata la SVM I Arges SA, pentru a face dovada achitarii contravalorii actiunilor. Toate aceste dispozitii de plata ce atestau ca partile vatamate primeau banii rezultati din vanzarea actiunilor erau fictive. Nicio parte vatamata nu a dat vreun ordin de vanzare si nu a cunoscut ca actiunile erau tranzactionate, insa prin declaratiile date in cursul urmaririi penale, partile vatamate au precizat ca au fost contactate de diverse persoane si li s-a solicitat sa vanda actiunile. Desi au refuzat ulterior au constatat ca actiunile au fost vandute fara a exista vreun ordin de vanzare.

 Potrivit art. 1 din Instructiunile CNVM nr. 2/1999 i se interzicea agentului de valori mobiliare autorizat sa preia spre executare un ordin de vanzare astfel decat direct si personal de la propietarul de valori mobiliare. In art. 2 se mentioneaza ca agentul de valori mobiliare era obligat sa preia numai ordinele de vanzare la care propietarul de valori mobiliare anexa certificatul de actionar si o copie de pe buletinul de identitate. Potrivit art. 2 din Regulamentului nr. 4/1998 al CNVM plata contravalorii actiunilor se facea de catre societatea de valori mobiliare in cel mult 10 zile lucratoare de la data efectuarii tranzactiei, intr-una din urmatoarele modalitati: in numerar, la sediul central, la sucursale sau filiale autorizate in acest sens de catre CNVM, ale societatii de valori mobiliare, direct propietarului de actiuni, sub semnatura acestuia; prin fila CEC inmanata direct propietarului actiunilor; prin virarea in contul clienti la o banca comerciala a sumelor de platit conform listei actionarilor care au optat pentru acesta modalitate de plata; prin mandat postal cu confirmare de primire sau prin transfer direct in contul bancar indicat de propietarul actiunilor iar in art. 3 se mentiona ca pentru oricare din modalitatile de plata prev. la art. 2, propietarului de actiuni trebuia sa-i fie remisa prin posta, cu confirmare de primire, o copie de pe raportul de confirmare a vanzarii, numai de la sediul central al societatii de valori mobiliare in maxim doua zile lucratoare de la efectuarea tranzactiei.

 In perioada 08-09.04.2002 C.N.V.M. a efectuat un control la sediu S.V.M I Arge? S.A. in urma c?ruia prin ordonan?a nr 179/03.06.2002 s-a dispus retragerea autoriza?iei de func?ionare nr. 4124/25.03.1997 a SVM I Arge? SA iar prin decizia nr. 973/20.06.2002 s-a dispus retragerea autoriza?iilor de agen?i de valori mobiliare al SVM I Arge?. In urma controlului efectuat au fost constatate incalcari ale prevederilor art. 26, art.32, art.38 pct.6, art. 60 alin.1 din Regulamentul CNVM nr. 3/1998 privind autorizarea si exercitarea intermedierii de valori mobiliare, art. 2, art.3 din Regulamentul CNVM nr. 4/1998 privind modalitatile de plata a contravalorii actiunilor distribuite in urma programului de privatizare in masa si ale art.2 si art. 3 din Instructiunile CNVM nr. 2/1999 privind regurile de acceptare spre executare a unui ordin de vanzare de valori mobiliare.

 Prin raportul de constatare tehnico stiintific grafic nr. 30.226/25.03.2004 intocmit de MAI-IPJ Arges-Serviciul Criminalistic s-a concluzionat ca un numar de 21 de dispozitii de plata au fost semnate de catre inculpat la rubrica semnatura din capitolul date suplimentare privind beneficiarul sumei. Toate aceste dispozitii de plata poarta mentiunea ,,avans spre decontare’’ si sunt semnate de catre inculpat la sediul SVM Invest Arge? cu ocazia ridicarii banilor.

 Prin raportul de expertiza criminalistica nr. 386/23.12.2008 intocmit de catre INEC – Laboratorul Interjudetean de Expertize Criminalistice Bucuresti s-a concluzionat ca pe urmatoarele dispozitii de plata (intocmite in scopul justificarii achitarii sumelor de bani catre beneficiari) completarile manuscrise nu au fost executate de catre inculpatul A M: dispozitia de plata din data de 08.08.2001 emis? pe numele MM în valoare de 3.560.340 ROL; dispozitia de plata din data de 08.08.2001 emis? pe numele M M în valoare de 925.120 ROL; dispozitia de plata din data de 13.08.2001 emis? pe numele V M D în valoare de 3.615.220 ROL; dispozitia de plata din data de 13.08.2001 emis? pe numele V A F în valoare de 4.364.920 ROL;dispozitia de plata din data de 09.08.2001 emis? pe numele VA în valoare de 4.559.940 RON; dispozitia de plata din data de 01.08.2001 emis? pe numele T G. A în valoare de 10.130.403 ROL; dispozitia de plata din data de 12.09.2001 emis? pe numele S P în valoare de 1.081.920 ROL; dispozitia de plata din data de 12.09.2001 emis? pe numele S P în valoare de 3.312.400 ROL; dispozitia de plata din data de 14.08.2001 emis? pe numele P N în valoare de 1.063.790 ROL; dispozitia de plata din data de 13.08.2001 emis? pe numele P N în valoare de 3.282.020 ROL; dispozitia de plata din data de 21.08.2001 emis? pe numele O C M  în valoare de 829.080 ROL;  dispozitia de plata din data de 04.09.2001 emis? pe numele M D T  în valoare de 1.568.000 ROL; dispozitia de plata din data de 04.09.2001 emis? pe numele M DT  în valoare de 142.100 ROL; dispozitia de plata din data de 08.08.2001 emis? pe numele M E în valoare de 1.407.182 ROL; dispozitia de plata din data de 21.08.2001 emis? pe numele I A M în valoare de 3.671.472 ROL; dispozitia de plata din data de 21.08.2001 emis? pe numele Il E în valoare de 3.770.256 ROL; dispozitia de plata din data de 21.08.2001 emis? pe numele I I T  în valoare de 3.770.256 ROL; dispozitia de plata din data de 08.08.2001 emis? pe numele I E V în valoare de 10.130.403 ROL; dispozitia de plata din data de 24.08.2001 emis? pe numele I M în valoare de 3.431.960 ROL; dispozitia de plata din data de 24.08.2001 emis? pe numele I M în valoare de 907.578 ROL; dispozitia de plata din data de 24.08.2001 emis? pe numele F I în valoare de 13.172.350 ROL; dispozitia de plata din data de 14.08.2001 emis? pe numele F E în valoare de 9.650.524 ROL; dispozitia de plata din data de 16.08.2001 emis? pe numele D P în valoare de 5.582.045 ROL; dispozitia de plata din data de 24.08.2001 emis? pe numele D D  în valoare de 13.498.938 ROL; dispozitia de plata din data de 04.09.2001 emis? pe numele D P în valoare de 4.349.730 ROL; dispozitia de plata din data de 20.08.2001 emis? pe numele C T în valoare de 4.543.770 ROL; dispozitia de plata din data de 20.08.2001 emis? pe numele C A în valoare de 4.543.770 ROL; dispozitia de plata din data de 14.08.2001 emis? pe numele C H în valoare de 4.287.892 ROL; dispozitia de plata din data de 14.08.2001 emis? pe numele C D în valoare de 4.287.892 ROL; dispozitia de plata din data de 13.08.2001 emis? pe numele C E L în valoare de 4.364.920 ROL; dispozitia de plata din data de 20.09.2001 emis? pe numele C C în valoare de 2.719.500 ROL; dispozitia de plata din data de 13.08.2001 emis? pe numele C P în valoare de 4.364.920 ROL; dispozitia de plata din data de 30.07.2001 emis? pe numele B? E în valoare de 9.819.808 ROL; dispozitia de plata din data de 14.08.2001 emis? pe numele A P în valoare de 9.650.524 ROL; dispozitia de plata din data de 14.08.2001 emis? pe numele A A în valoare de 4.287.892 ROL; dispozitia de plata din data de 29.08.2001 emis? pe numele C A în valoare de 5.307.042 ROL. Prin acelasi raport de expertiza s-a aratat ca nu s-a putut stabili daca semnaturile de pe verso celor 36 de dispozitii de plata au fost sau nu executate de catre inculpatul A M.

 Prin raportul de expertiza contabila efectuat in cursul urmariri penale dar si prin raportul de expertiza contabila intocmit in cursul cercetarii judecatoresti se reliefeaza ca actiunile partilor vatamate au fost tranzactionate de SVM I Arges SA in perioada aprilie 2001- februarie 2002. Din inscrisurile depuse de catre inculpat la dosar a rezultat ca a plecat din tara la data de 07.03.2002 iar nu la data de 07.08.2002 cum s-a retinut in rechizitoriu.

 La stabilirea starii de fapt instanta a avut in vedere intreg materialul probator administrat atat in cursul urmarii penale cat si in cursul cercetari judecatoresti: plangerile si declaratiile partilor vatamate, sesizarile CNVM, raportul de constatare tehnico stiintific grafic nr. 30.226/25.03.2004 intocmit de MAI-IPJ Arges-Serviciul Criminalistic, raportul de expertiza criminalistica nr. 386/23.12.2008 intocmit de catre INEC–Laboratorul Interjudetean de Expertize Criminalistice Bucuresti, raportul de expertiza contabila efectuat in cursul urmariri penale si raportul de expertiza contabila intocmit in cursul cercetarii judecatoresti, declaratiile martorilor  C I, M L N, D M L, M A G, D, N G, I F, N I, T A, procesele verbale de confruntare declaratiile invinuitilor, inscrisurile aflate la doar.

 Audiat in mod nemijlocit de catre instanta martorul TA a recunoscut in mare parte sustinerile inculpatului reliefate prin declaratiile date in cursul cercetarii judecatoresti sustinute si prin declaratiile martorilor NG, I F, N I. Martorul T A nu a recunoscut ca ii dadea personal borderourile in baza carora erau tranzactionate actiunile si pentru care era mentionat ca agent de valori mobiliare inculpatul. A rezultat insa ca acesta a cunoscut ca a tranzactionat actiunile desi stia ca nu existau ordinele de vanzare. Mai mult martorul a mentionat ca unele borderouri erau transmise prin fax la sediul SVM Arges I si erau tranzactionate tot cu mentiunea ca inculpatul era agentul de valori mobiliare, precizand ca inculpatul era de acord cu acesta practica. Din declaratia martorului S E din cursul urmaririi penale rezulta ca acesta in mod intentionat facea mentiuni eronate trecand la rubrica modalitate de plata ,,sediu” desi inculpatul ridica banii de la casierie iar nu propietarii actiunilor.

 Fata de starea de fapt retinuta si reliefata de materialul probator cu preponderenta de raportul de expertiza criminalistica nr. 386/23.12.2008 intocmit de catre INEC–Laboratorul Interjudetean de Expertize Criminalistice Bucuresti rezulta ca pe dispozitiile de plata intocmite fictiv, pentru a justifica achitarea sumelor de banii catre propietarii actiunilor, completarile manuscrise nu au fost executate de catre inculpatul A M. Prin acelasi raport de expertiza s-a aratat ca nu s-a putut stabili daca semnaturile de pe verso celor 36 de dispozitii de plata au fost sau nu executate de catre inculpatul A M. In aceast? situa?ie, rezulta ca inculpatul nu a completat dispozitiile de plata. De asemenea instanta constat? c? nu a fost înl?turat? prezum?ia de nevinovie ce opereaz? în favoarea inculpatului conform dispozi?iilor art. 52 C.pr.pen nici in privinta semnaturilor efectuate pe acele dispozitii de plata, avand in vedere principiului „in dubio pro reo”, a?a încât va dispune achitarea inculpatului în baza art. 11 punctul 2 litera a raportat la art. 10 litera c C.pr.pen. pentru savarsirea infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata prev. de art. 290 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen.

 Sub aspectul infractiunii de participatie improprie la infrac?iunea de furt calificat în form? continuat? prev. de art. 31 C.pen. rap. la art. 208, 209 alin. 1 lit. a C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. trebuie observat ca articolul 31 C.pen. prevede la aliniatul 1 ca ,,determinarea, înlesnirea sau ajutarea în orice mod, cu inten?ie, la s?vâr?irea din culp? de c?tre o alt? persoan?, a unei fapte prev?zute de legea penal?, se sanc?ioneaz? cu pedeapsa pe care legea o prevede pentru fapta comis? cu inten?ie”. In aliniatul 2 se mentioneaza ca ,,determinarea, înlesnirea sau ajutarea în orice mod, cu inten?ie, la s?vâr?irea unei fapte prev?zute de legea penal?, de c?tre o persoan? care comite acea fapt? f?r? vinovie, se sanc?ioneaz? cu pedeapsa prev?zut? de lege pentru acea infrac?iune”.

 Din intrepretarea textului de lege rezulta ca autorii faptei trebuie sa fi savarsit fapta prevazuta de legea penala fie din culpa, fie fara vinovatie. In rechizitoriu s-a motivat ca traderii T A si S E nu au cunoscut modul de obtinere a datelor titularilor actiunilor si a faptului ca inculpatul ridica din caseria SC I Arges avansuri spre decontare pe care le justifica prezentand inscrisuri fictive. In fata instantei martorul T A a reliefat ca tranzactionarea actiunilor se facea fara a exista documentatia necesara, pe baza unor borderouri in care erau trecute datele de identificare ale actionarilor, numarul de actiuni si societatea comerciala la care detineau actiunile partile vatamate. Tot acesta a precizat ca unele din acele borderouri erau transmise prin fax si chiar daca nu era scris numele agentului de valori mobiliare era mentionat inculpatul, ca agent, datorita unei intelegeri pe care o avea cu acesta. Din declaratia lui S E, din cursul urmaririi penale, rezulta ca acesta in mod intentionat facea mentiuni eronate trecand la rubrica modalitate de plata ,,sediu’’ desi cunostea ca inculpatul ridica banii de la casierie iar nu propietarii actiunilor. De asemenea si martorul T A a precizat ca primea de la inculpat banii, pe care in prealabil acesta ii ridica de la caseria SVM I Arges si  pe care ulterior ii dadea numitului T C. Atat T A cat si S E au cunoscut la momentul tranzanctionarii actiunilor ca nu existau ordine de vanzare. Drept urmare nu rezulta ca acestia au actionat din culpa sau fara vinovatie pentru a fi intrunite elementele constitutive ale infractiunii de participatie improprie.

 In aceste conditii in baza art. 11 punctul 2 litera a rap. la art. 10 litera d C.pr.pen. instanta va dispune achitarea inculpatului sub aspectul savarsirii infractiunii prev. de art. 31 C.pen. rap. la art. 208, 209 alin. 1 lit. a C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen., nefiind intrunite elementele constitutive ale infractiunii sub aspectul laturii subiective.

 Pe latura civila in cursul urmaririi penale partile vatamate A P, B Il, B C, B F M, C P, C C, C Z, C E L, C D, C H, C M, CL, C R, D M, D A, D A, D D, D P, D V, EG, F E, F I, I M, I E V, I T T, I E, (S) I M, L C, M E, M S, N Rsi R E R N C, S A M, S G, S P, S V, S E, T G, T O G, V A, V A F, V M D, V I, Z (M) M, P N s-au constituit parti civile solicitand obligarea inculpatului la plata de daune materiale concretizate in contavaloarea dividendelor incepand cu data tranzactionarii actiunilor, sume actualizate in raport de rata inflatiei.

 De asemenea mai multe parti au solicitat sa se constate nulitatea tranzactiilor efectuate sau in caz contrar sa fie obligat inculpatul sa le plateasca contravaloarea actiunilor.

 Partile vatamate C A, C I T, M D T si O C M nu s-au constituit parti civile deoarece actiunile pe care le-au detinut la S.C. T SA Bucuresti si care le-au fost tranzactionate, le-au fost ulterior rascumparate. 

 Deoarece partea civila P N a decedat in cursul cercetarii judecatoresti au fost introdusi in cauza mostenitori S G si P V. De asemenea ca urmare a decesului domnului A A in cauza a fost introdus in calitate de mostenitor numita B F. In cursul cercetarii judecatoresti a decedat si doamna D F insa desi s-au facut demersuri atat la camera notarilor publici cat si la primaria de la domiciliu si locul nasterii nu au fost identificati mostenitorii.

 Potrivit art. 33 alin. 2 din legea nr. 52/1994, in vigoare la data efectuarii tranzactiilor, ,,intermedierea de valori mobiliare in afara pietelor reglementate sau fara respectarea prevederilor din reglementarile cu privire la transparenta pietei si protectia investitorilor impotriva fraudelor este nula de plin drept, atragand asupra partilor, precum si asupra intermediarilor implicati, sanctiunile prevazute de lege”.

 Actiunile partilor civile nu au fost tranzactionate in afara pietelor reglementate dar au efectuate tranzactiile fara respectarea prevederilor din reglementarile cu privire la transparenta pietei si protectia investitorilor impotriva fraudelor, deoarece nu a existat ordin de vanzare. Certificatele de actionat au ramas in posesia partilor civile iar acestea nu au primit contravaloarea actiunilor.  Drept urmare intrucat nulitatea absoluta se constata si din oficiu instanta va constata, avand in vedere dispozitiile art. 33 alin. 2 din legea nr. 52/1994, nulitatea absolut? a tranzac?iilor privind vanzarea actiunilor detinute:

 - la S.C. C S.A. Constanta de parte vatamata D V;

 - la S.C. E S.A. Bucuresti de partea vatamata D F (in prezent decedata);

 - la S.C. M S.A. Bucuresti de partile vatamate St E pentru B S si C M pentru C A;

 - la S.C. S S.A. Constanta de partile vatamate Du P si C R;

 - la S.C. B U Romania S.A. Bucuresti de partile vatamate C C, B I, S V, E G si C Z;

 - la S.C. A SA Slatina de partile vatamate Va I, D A, L Ci, D A pentru D I, N I, B C pentru B E, T A, I E V, A P, D I pentru D C, D D, Fa E si  F I;

 - la SC T SA Bucuresti de partile vatamate Z (M) M, M E, M S, B F M, Rsi Radu E, Ri N C, Sa A M, S G, V V A F, V M D, C P, P N ( in prezent decedata–mostenitori S G si P V), A Al (in prezent decedat–mostenitor B F), C E L, C D, C H, I I T, I E, (S) Ilie M, C L pentru B A si B V, D M pentru D P si Da G, I M, S P, T G si T O G.

 Sub aspectul daunelor materiale concretizate in contravaloarea dividendelor instanta retine ca potrivit art. 346 alin.2 C.pr.pen. in cazul achitarii in temeiul art. 10 lit. d C.pr.pen ca urmare a lipsa unui element constitutiv al infractiunii, instanta poate obliga la repararea pagubei materiale si a daunelor morale potrivit legii civile. Trebuie observat ca prejudiciul material suferit de fiecare parte civila sunt acest aspect este cert, actual, nerecuperat si determinabil. Faptele inculpatului nu intrunesc elementele constitutive ale infractiunii prev. art. 31 C.pen. rap. la art. 208, 209 alin. 1 lit. a C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. insa sunt fapte ilicite savarsite cu vinovatie si cauzatoare de prejudiciu. Intre faptele inculpatului A M si prejudiciile materiale suferite de partile civile exista legatura de cauzalitate. Faptele sale ilicite constand in depunerea la SMV I Arges a unor borderouri cuprinzand numele si datele de identificare ale partilor civile in scopul tranzantionarii actiunilor detinute de catre aceste partii la diverse societati comerciale, cum am mentionat mai sus, desi acesta in calitate de agent de valori mobiliare nu primise ordin de vanzare de la partile civile, au condus in cele din urma la vanzarea actiunilor in mod nelegal si la neincasarea, pe cale de consecinta, a dividendelor ce li se cuveneau partilor civile in functie de numarul de actiuni. Inculpatul a actionat in mod constant cu incalcarea dispozitiilor privind modalitatile de plata a contravalorii actiunilor distribuite in urma programului de privatizare in masa si cele privind regurile de acceptare spre executare a unui ordin de vanzare de valori mobiliare.

 Prin raportul de expertiza intocmit de catre expertul judiciar B I in cursul cercetarii judecatoresti au fost calculate dividendele ce li se cuveneau partilor civile in eventualitatea in care nu le erau tranzactionate in mod nelegal actiunile detinute, doar pana in anul 2007, sens in care cuantumul exact al acestora trebuie stabilit la data platii efective. 

 Drept urmare, fiind indeplinite conditiile raspunderii civile delictuale prev. de art. 998-999 C.civ. instanta va admite actiunile civile si va obliga pe inculpat la plata de daune materiale concretizate in contravaloarea dividendelor neincasate incepand cu data tranzactionarii actiunilor si pana la data platii efective, sume ce vor fi actualizate proportional cu rata inflatiei.

 Partile civile A P, B I, B C, B F M, C P, C Z, C E L, C D, C H, C L, D A, D D, M E, M S, N I, S E, V A, V A F, V M D, V I si Z (M) M au solicitat obligarea inculpatului si la plata de daune morale cuprinse intre 50.000.000 lei ROL si 500.000.000 lei ROL daune morale. In raport de faptele deduse judecatii instanta apreciaza ca acestea nu sunt de natura a produce prejudicii morale. Nefiind întrunit? aceast? condi?ie esen?ial? a r?spunderii civile delictuale (existen?a unui prejudiciu moral actual si neacoperit) devine irelevant? cercetarea celorlalte condi?ii prev?zute de art.998-999 Cod civil (existen?a unei fapte ilicite a inculpatului, existen?a culpei inculpatului ?i existen?a leg?turii de cauzalitate intre prejudiciu si fapta ilicit?) si, prin urmare, in baza art.14 si art.346 C.pr.pen. se vor respinge cererile privind obligarea inculpatului la plata de daune morale ca nefondate.

 Prin rechizitoriu s-a solicitat in baza art. 170 C.pr.pen restabilirea situatiei anterioare savarsirii infractiunii. Cereri in acest sens au formulat si partile civile A P, B F M, C P, C Z, C E L, C D, CH, M E, M S, V A, V A F, V M D, V I. Cererile vor fi respinse. Trebuie observat ca restabilirea situatiei anterioare se dispune in cazul savarsirii infractiunii, ori sub aspectul laturii penale s-a dispus achitarea si nu condamnarea inculpatului. De asemenea in acest stadiu procesual si procedural repunerea in situatia anterioara nu este posibila, in cauza nefiind partii S.C. C S.A. Constanta, S.C. E S.A. Bucuresti, S.C. M S.A. Bucuresti, S.C. S S.A. Constanta, S.C. U Romania S.A. Bucuresti, S.C. A SA Slatina, SC T SA Bucuresti si nici dobanditorii actiunilor, sens in care prezenta sentinta nu le este opozabila, sub aspectul actiunilor civile. In raport insa de constatarea nulitatii absolute a tranzac?iilor privind vanzarea actiunilor, aceste aspecte se vor solutiona pe calea unor actiuni de drept comercial.

 Prin încheierea de ?edin din data de 19.11.2008, in temeiul art. 198 alin.3 C.pr.pen s-a dispus sanctionarea avocatului I R I cu suma de 500 lei amenda judiciara ca urmare a lipsei nejustificate si a neasigurarii substituirii. În temeiul art. 199 C.pr.pen. domnul avocat a formulat cerere de scutire amenda judiciara motivand ca la data respectiva s-a aflat la sediul DNA-Structura Centrala in calitate de aparator al numitului B L si a precizat ca a formulat o cerere pentru a-i fi eliberata o dovada in acest sens. In sedinta publica din data de 13.01.2010 a mentionat ca inca nu a primit un raspuns. In raport de perioada de timp pe care domnul avocat a avut-o la dispozitie pentru a-si dovedi cererea, in baza art. 199 C.pr.pen instanta urmeaza sa o respinga.

 Partile vatamate A P, B F M, C P, C E L, C D, C H, D A, D A, M E, M S, O C M, S P, V A F, V M D, V I, Z (M) M in cursul urmaririi penale precum si in faza de judecata au solicitat obligarea inculpatului si la plata cheltuielilor judiciare ocazionate de proces reliefate de cheltuielile de transport in special  in cursul urmaririi penale. Ca urmare a nedovedirii cererile vor fi respinse in baza art. 193 C.pr.pen.

 În baza art. 192 alin. 3 C.pr.pen cheltuielile judiciare avansate în cauz? vor r?mâne în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOT?RTE

În baza art. 11 punctul 2 litera a raportat la art. 10 litera c C.pr.pen. achit? pe inculpatul AM pentru s?vâr?irea infrac?iunii de fals în înscrisuri sub semn?tur? privat? în form? continuat? prev?zut? de art. 290 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen.

În baza art. 11 punctul 2 litera a raportat la art. 10 litera d C.pr.pen achit? pe inculpatul AM pentru s?vâr?irea infrac?iunii de participa?ie improprie la infrac?iunea de furt calificat în form? continuat? prev. de art. 31 C.pen. rap. la art. 208, 209 alin. 1 lit. a C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen.

Constat? nulitatea absolut? a tranzac?iilor privind vanzarea actiunilor detinute:

- la S.C. C S.A. Constanta de parte vatamata D V;

- la S.C. E S.A. Bucuresti de partea vatamata D F (in prezent decedata);

- la S.C. M S.A. Bucuresti de partile vatamate SE pentru BS si CM pentru CA

- la S.C. S S.A. Constanta de partile vatamate DP si CR;

- la S.C. BUR S.A. Bucuresti de partile vatamate CC, BI, SV, EG si CZ

- la S.C. Alro SA Slatina de partile vatamate VI, DA, LC, DA pentru DI, NI, BC pentru BE, TA, IEV, AP, DI pentru DC, DD, FE si  FI;

- la SC T SA Bucuresti de partile vatamate Z(M) M, ME, MS, BFM, RRE, RNC, SAM, SG, VA, VAF, VMD, CP, PNa ( in prezent decedata–mostenitori SG si PV), AA (in prezent decedat–mostenitor BF), CEL, CD, CH, IIT, IE, (S) IM, CL pentru BA si BV, DM pentru DP si DG, IMi, SP, TG si TOG.

Ia act ca partile vatamate CA, CIT, MDT si OCM nu s-au constituit parti civile.

In temeiul art. 14 si art. 346 C.pr.pen si art. 998-999 C.civ admite actiunile civile sub aspectul daunelor materiale formulate de partile civile AP, BI, BC, BFM, CP, CC, CZ, CEL, CD, CH, CM, CL, CR, DM, DA, DA, DD, DP, DV, EG, FE, FI IM, IEV, ITT, IE, (S) IM, LC, ME, MS SN NI, RRE, RNC, SAM, SG, SP, SV, SE, TG, TOG, VA, VAF, VMD, VI, Z(M) M, PN, in prezent decedata, prin mostenitori SG ?i PV si obliga pe inculpatul Alexandrescu Marian sa le plateasca daune materiale concretizate in contravaloarea dividendelor neincasate incepand cu data tranzactionarii actiunilor si pana la data platii efective, sume ce vor fi actualizate proportional cu rata inflatiei.

Respinge cererile partilor civile AP, BI, BC, BFM, CP, CZ, CEL, CD, CHC, CL, DA, DD, ME, MS, NI, SE, VA, VAF, VMD, VI si Z (M) M de obligare a inculpatului la plata de daune morale.

Respinge cererile privind restabilirea situatiei anterioare.

În temeiul art. 199 C.pr.pen. respinge cererea de scutire amend? judiciar? formulata de catre avocatul Iancovici Raoul Ioan cu privire la amenda judiciara în cuantum de 500 lei aplicata prin încheierea de ?edin din data de 19.11.2008.

În baza art. 192 alin. 3 C.pr.pen cheltuielile judiciare avansate în cauz? r?mân în sarcina statului.

În baza art. 193 C.pr.pen. respinge cererile p?r?ilor v?t?mate AP, BFM, CP, CEL, CD, CH, DA, DA, ME, MS OCM, SP, VAF, VMD, VI, Z (M) M de acordare a cheltuielilor judiciare ocazionate de proces.

Cu apel în termen de 10 zile de la pronun?are pentru inculpat ?i de la comunicare pentru celelalte p?r?i.

Pronun?at? în ?edin?a public? de la 27 Ianuarie 2010.

Pre?edinte,

G A

Grefier,

M S