Obligatia de a face

Sentinţă civilă 8313 din 02.12.2009


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PITEŞTI

SECŢIA CIVILĂ

Dosar nr. 5334/280/2009

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 8313

Şedinţa publică de la 02 Decembrie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE  M S.

Grefier L. M.

Pe rol se află judecarea cauzei civile privind pe reclamanta C.E.şi pe pârât B.M, pârât B M la P Şt., având ca obiect obligaţie de a face.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, a răspuns pentru reclamanta C.E. procurator C.Ş. S. şi pârâtul B. M.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă după care:

Procuratorul reclamantei arată că nu s-a construit şi că s-a încercat o consolidare cu plasă de sârmă.

La întrebarea instanţei, pârâtul B. M.căruia i se arată planşele, arată că le recunoaşte.

Instanţa în baza disp. art. 218, corob. cu art. 219, şi art. 221 Cod proc. civilă procedează la luarea interogatoriului pârâtului B. M răspunsurile acestuia fiind consemnate şi ataşate la dosarul cauzei.

Instanţa pune în discuţia părţilor raportul de expertiză.

Procuratorul reclamantei arată că nu are de formulat obiecţiuni la raportul de expertiză.

Pârâtul solicită acordarea unui termen de judecată pentru a lua cunoştinţă de conţinutul raportului de expertiză.

Procuratorul reclamantei arată că se opune cererii formulate de pârâtul B.M.

Constată că cererea formulată de pârâtul B. M., prin care solicită acordarea unui termen de judecată pentru a lua cunoştinţă de conţinutul raportului de expertiză, nu este întemeiată, întrucât raportul de expertiză a fost depus în termenul legal prevăzut de lege, motiv pentru care în baza disp. art. 209 C.proc.civ., o respinge.

Procuratorul reclamantei arată că s-a făcut numai o curmătură metalică, iar drumul de acces trebuie să fie consolidat pe toată lungimea.

Pârâtul depune la dosarul cauzei, în şedinţă publică, un set de înscrisuri reprezentând planşe foto şi precizează că este pe terenul său, precum şi un înscris, precizând că dacă expertul consideră că trebuie făcut ceva, trebuie făcut pe terenul său.

Procuratorul reclamantei solicită respingerea obiecţiunilor.

Analizând conţinutul raportului de expertiză, instanţa apreciază că obiecţiunile formulate de pârât nu sunt neîntemeiate, apreciind că acestea sunt concluzii asupra fondului cauzei, motiv pentru care le respinge.

Instanţa pune în discuţia părţilor cererea de suspendare a prezentei cauze formulată de pârât.

Pârâtul arată că se judecă pe acelaşi teren, iar în celălalt proces solicită revendicarea terenului şi că totodată are şi acţiune având ca obiect nulitate titlu.

Procuratorul reclamantei solicită respingerea cererii de suspendare, lucrarea fiind efectuată de pârât, iar dacă se consideră proprietarul terenului, trebuie să se considere proprietar cu bună - credinţă şi arată că este un litigiu care este suspendat în care se cere reconstituirea dreptului de proprietate de către mama pârâtului pentru un teren pe care l-a primit deja şi care l-a suspendat, iar acum solicită nulitatea absolută; interesul urmărit este cel din dosarul anterior menţionat.

Constată că cererea de suspendare a prezentei cauze formulată de pârât, nu este întemeiată, instanţa apreciind că soluţia care se va pronunţa nu depinde de soluţia din celelalte două cauze, având în vedere că se solicită de către reclamantă luarea unei măsuri de conservare, măsură în lipsa căreia s-ar putea produce dreptului acesteia o vătămare.

Reclamanta prin procurator depune la dosarul cauzei, în şedinţă publică, o cerere de renunţare la capătul de cerere privind acordarea de daune cominatorii.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi probe de administrat în cauză, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul în dezbateri asupra fondului cauzei.

Procuratorul reclamantei solicită admiterea acţiunii, solicitând instanţei să ţină seama de probe şi de raportul de expertiză.

Pârâtul arată că acţiunea nu este întemeiată şi că îşi face drum când vrea şi nu când doreşte reclamanta, fără cheltuieli de judecată.

INSTANŢA

Asupra cauzei de faţă, constată că la data de 05.05.2009, reclamanta C. E., domiciliată în mun. Piteşti, str. P. Ş., bl. ., sc. . et. ., ap. jud. Argeş, a chemat în judecată pe pârâtul B. M., domiciliat în com. B., sat B. M., jud. Argeş, solicitând instanţei să-l oblige pe acesta din urmă să construiască un contrafort de beton armat cu o lăţime de minimum 3ml., pentru a consolida malul abrupt ce s-a creat la hotarul terenului petentei situat în com. B., jud. Argeş, ca urmare a lucrărilor efectuate de acesta prin crearea unui drum de acces la terenul său învecinat.

În motivarea acţiunii s-a arătat că: reclamanta este proprietara unui teren intravilan situat în com. B., imobil care se învecinează la Est cu terenul pârâtului dobândit de acesta prin contractul de vânzare – cumpărare cu nr. 1756/04.05.2004 încheiat la B.N.P. M. V., teren care nu are ieşire la calea publică; la data de 01.05.2009 pârâtul a angajat o persoană cu un buldozer să-i facă drum de acces la terenul său, pe terenul mamei sale, B.A., în fapt un deal împădurit cu salcâmi care se interpune între calea publică de acces şi terenul intimatului; acest drum de acces a fost făcut prin dislocarea unei mase enorme de pământ de către buldozer şi ruperea rădăcinilor de copaci care până atunci împiedicaseră producerea unei alunecări de teren; prin aceste acţiuni s-a creat în vecinătatea hotarului terenului reclamantei un abrupt cu o adâncime de 2,5 m, care periclitează colţul terenului, fiind făcut malul mult prea aproape de terenul său putându-se prăbuşi raportat şi la intemperii; acelaşi pericol ameninţa şi gardul de lemn care împrejmuieşte terenul.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 480, 482, 998, 1000, alin. 1 şi 3 din C. civ.

Anexat acţiunii se depune chitanţa de plată a taxei judiciare de timbru în sumă de 19 lei şi timbrul judiciar în sumă de 0,3 lei (RON), cât şi un set de înscrisuri (filele 5-9).

La data de 01.06.2009 se depune, de către reclamantă, o modificare a acţiunii prin care a solicitat ca respectiva consolidare să se facă conform dimensiunilor stabilite de către expert, sub sancţiunea unor daune cominatorii în valoare de 100 lei/zi de întârziere de la data intentării procesului, deoarece pârâtul era de drept în întârziere raportat la dispoziţiile art. 1079, pct. 1 din C. civ., art. 610 din acelaşi cod.

La termenul de judecată din data de 21.10.2009 se admit cererile de probatorii ale părţilor, sens în care s-au administrat probele cu înscrisuri, interogatoriul pârâtului şi expertiză tehnică.

La termenul de judecată din data de 02.12.2009 se depune de către mandatarul reclamantei cerere de renunţare la judecată în privinţa capătului de cerere privind daunele cominatorii (fila 46), iar instanţa respinge obiecţiunile pârâtului în privinţa raportului de expertiză, fiind formulate concluzii asupra fondului cauzei.

Având în vedere probele administrate în cauză instanţa va admite în parte acţiunea, pentru următoarele considerente:

Raportat la dispoziţiile art. 246 din C. proc. civ. observând cererea de renunţare la judecată formulată de către reclamantă cât şi procura autentificată sub nr. 1447/07.05.2009 la B.N.P. D. I. (fila 12), urmează ca instanţa să ia act de renunţarea la judecată în ceea ce priveşte capătul de cerere privind daunele cominatorii.

Din înscrisurile depuse de petentă se reţine că aceasta deţine în proprietate o suprafaţa de teren de 1.276 mp. situată în com. B., jud. Argeş, tarlaua 31, cu vecinii: N – E.C., E – B.A., S – B. A., V – rest proprietate; se deţine titlul de proprietate cu nr. 136379/20.11.2007 (fila 16), emis de către Comisia Judeţeană Argeş pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor în baza disp. Lg. 18/1991.

De asemenea, şi pârâtul a dobândit dreptul de proprietate asupra unei suprafeţe de teren de 1.387 mp. situată în intravilanul com. B., sat B. M., pct. „S.”, cu vecinii: N – Ş.T., E – ocol silvic, S – rest proprietate cumpărător, V – moştenitor V. F., prin contractul de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 1756/04.05.2004 la B.N.P. M. V. (fila 7).

Din planşele foto depuse la filele 8, 9, cât şi din răspunsurile la interogatoriul administrat pârâtului (fila 45), se reţine că acesta a edificat un drum de acces la terenul pe care îl deţine, în vecinătatea celui deţinut de către reclamantă, respectiv la o distanţă de aproximativ 1 metru de acesta.

În cauză a fost efectuat un raport de expertiză de către expert tehnic G. G. (filele 32-36), prin care s-a concluzionat de către acesta cum că: terenul din zonă este în pantă accentuată şi are o suprafaţă neregulată; odată cu executarea săpăturilor pentru drumul de acces s-a antrenat o masă de teren care a fost dislocată din poziţia iniţială, dar care la acea dată nu a condus la destabilizarea terenului proprietate a reclamantei; terenul este necoeziv, iar odată cu apariţia ploilor şi a zăpezilor suprafaţa de teren rămasă după săpătură într-o poziţie relativ verticală va fi antrenată de ape şi va putea destabiliza colţul proprietăţii reclamantei.

Astfel, se constată că reclamanta a reuşit a face dovada, prin probele administrate şi analizate mai sus, a existenţei unei fapte delictuale a pârâtului, care a adus o atingere, un prejudiciu, dreptului de proprietate pe care aceasta îl deţine asupra terenului în suprafaţa de 1.276 mp.

Prin acţiunea culpabilă a pârâtului a fost afectat terenul deţinut în proprietate de reclamantă, în sensul că acesta în urma apariţiei ploilor şi a zăpezilor va fi antrenat parţial şi destabilizat, raportat şi la panta accentuată a respectivei zone; terenul acesteia a devenit instabil.

Legătura de cauzalitate dintre fapta pârâtului şi prejudiciul produs reclamantei, cât şi vinovăţia sa, rezultă chiar din modalitatea în care a acţionat acesta, precizată şi mai sus.

Astfel, s-a reuşit a se face dovada celor patru condiţii generale necesare angajării răspunderii civile delictuale, respectiv: fapta ilicită, prejudiciul, vinovăţia şi legătura de cauzalitate dintre fapta ilicită şi prejudiciu.

În acelaşi timp se reţin şi dispoziţiile art. 998 din C. civ., respectiv: „Orice faptă a omului, care cauzează altuia prejudiciu, obligă pe acela din a cărui greşeală s-a ocazionat, a-l repara.”.

Astfel, pârâtul are obligaţia de a repara prejudiciul adus patrimoniului reclamantei, respectiv de a înlătura destabilizarea terenului acesteia.

Modalitatea în care se poate realiza această reparaţie a fost stabilită de către expertul cauzei prin răspunsul la obiectivul B (fila 34), respectiv: este necesar să se execute un zid de sprijin din beton armat care să fie încastrat în teren printr-o grindă de fundare de 40x60 cm. armată cu 4?12OB37, în care să se încastreze un perete de beton armat cu secţiune variabilă la bază 15 cm. iar la partea superioară 8-10 cm. armat cu o plată sudată de ?6OB37; lungimea acestui zid de sprijin, numai pentru a proteja zona de colţ a proprietăţii reclamantei, se apreciază la 2,5 ml., iar înălţimea de 1,8 ml.

Instanţa se va opri asupra modalităţii precizate de către expert şi expuse mai sus având în vedere cunoştinţele de specialitate ale acestuia.

Urmează ca, în baza concluziilor de mai sus, cât şi cele ale art. 480 din C. civ., pârâtul să fie obligat să consolideze pe cheltuiala sa malul pe care l-a creat, prin edificarea drumului, la terenul reclamantei din com. B., cu vecinii: N – E. C., E – B. A., S – B. A., V – rest proprietate, în modalitatea precizată de către dl. expert G. G.în conţinutul raportului de expertiză (filele 32-36).

În baza dispoziţiilor art. 274 din C. proc. civ. pârâtul căzut în pretenţii va fi obligat la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 519,3 lei (RON), reprezentând onorariu expert şi taxa judiciară aferentă, către reclamantă.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza disp. art. 246 din C. proc. civ. ia act de renunţarea la judecată în ceea ce priveşte capătul de cerere privind daunele cominatorii.

Admite în parte acţiunea formulată de către reclamanta C. E., domiciliată în mun. Piteşti, str. P.Ş., bl. ., sc. ., et. ., ap. , jud. Argeş, împotriva pârâtului B. M., domiciliat în com. B., sat B. M., jud. Argeş.

Obligă pârâtul să consolideze pe cheltuiala sa malul pe care l-a creat, prin edificarea drumului, la terenul reclamantei din com. B., cu vecinii: N – E. C., E – B. A., S – B.A., V – rest proprietate, în modalitatea precizată de către dl. expert G.G. în conţinutul raportului de expertiză (filele 32-36).

Obligă pârâtul la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 519,3 lei, către reclamantă.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 02 Decembrie 2009.

Preşedinte,

M. S. Grefier,

L. M. ?

S.M. 29 Decembrie 2009

4 ex.