Proces verbal contraventie nerespectarea regimului armelor si munitiilor.Sanctiunea complementara a anularii permisului de port-arma.

Sentinţă civilă 343 din 18.06.2013


Prin cererea adresată Judecătoriei  la data de xxxx si înregistrata sub nr. xxxxx, petentul S R  a solicitat anularea procesului verbal de contravenţie seria xxx nr. xxxx din data de  xxxxx întocmit de IPJ xxxx, prin care in baza art.  31 alin. 1 şi 2 din Legea 295/2004 a fost sancţionat cu „Avertisment”, iar în baza art. 130 alin. 2 lit. b) din Legea 295/2004 s-a aplicat sancţiunea complementară de anularea dreptului de deţinere  şi folosire a armelor,  pentru faptul ca in ziua de xxxx in jurul orei 09,30  cu ocazia unui control efectuat pe linia modului de deţinere şi păstrare a armei, s-a găsit arma într-o cutie metalică  ce nu avea încuietoare şi nu era fixată în podea sau perete.

În motivarea plângerii a arătat că măsura luată  în condiţiile art. 130 alin. 2 lit. b) din Legea 295/2004  este o măsură nelegală, arătând că, în speţă, controlul s-a efectuat  datorită unui eveniment în care  sunt suspectaţi toţi deţinătorii de arme de vânătoare cu măsura ridicării armelor  şi a cartuşelor pentru verificări.

Plângerea nu a fost motivată în drept.

In dovedirea plângerii a depus la dosar duplicatul procesului verbal de contravenţie seria AP nr. xxxx din data de  xxxxx (fila 3 dosar), proces-verbal din xxxxx, dovada de predare a armei,  copia CI petent .

Plangerea este scutita de plata taxei de timbru si a timbrului judiciar in conditiile art.15 lit.i din Legea nr.146/1997 privind taxele de timbru si art.1 alin.2 din O.G. nr. 32/1995 privind timbrul judiciar.

Plângerea a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei xxxx la data de xxxxx,  în termenul legal de 15 zile statuat de dispoziţiile art. 31 din OG 2/2001 de la data de 27.03.2013, dată la care  a fost  întocmit procesul verbal de contravenţie si la care petentul a luat la cunoştinţă de cuprinsul acestuia.

Prin serviciul registratură la data de xxxx, intimatul a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii ca neîntemeiată.

În motivare a arătat că în data de xxxx, ora 09,30, în urma  unui control efectuat la locuinţa petentului  din localitatea I judeţul M, privind modul de deţinere  şi păstrare al armei şi muniţiei  deţinută legal, arma acestuia a fost găsită într-o cutie metalică, care nu era asigurată cu  două încuietori şi nu era fixată în podea sau în perete, conform legislaţiei în vigoare.

În dovedire intimatul a depus la dosar raportul agentului constatator din xxxx (fila 12 dosar), adresa nr. xxxx, proces-verbal încheiat la xxxx, copia procesului verbal contestat, declaraţia  petentului.

Prin încheierea de şedinţă din data de xxxx au fost încuviinţate pentru  petent proba cu înscrisuri şi proba cu martorul S I, iar pentru intimat, proba cu înscrisuiri.

Examinand actele si lucrarile dosarului si avand in vedere dispoziţiile art. 34 din O.G. nr. 2/2001 care instituie o procedura cu dispozitii derogatorii de la cea de drept comun, instanta retine urmatoarele:

Prin procesul verbal de contraventie seria xxnrxxx din data de  xxxx3 întocmit de IPJ M, petentul S Rin baza art.  31 alin. 1 şi 2 din Legea 295/2004  a fost sancţionat  cu „Avertisment”, iar în baza art. 130 alin. 2 lit. b) din Legea 295/2004 s-a aplicat sancţiunea complementară de anularea dreptului de deţinere  şi folosire a armelor,  pentru faptul ca in ziua de urul orei 09,30  în urma  unui control efectuat la locuinţa petentului  din localitatea I, judeţul M, privind modul de deţinere  şi păstrare al armei şi muniţiei  deţinută legal, arma acestuia a fost găsită într-o cutie metalică, care nu era asigurată cu  două încuietori şi nu era fixată în podea sau în perete, conform legislaţiei în vigoare.

Sub aspectul legalitatii intocmirii procesului verbal de contraventie seria xxx nr. xxxx din data de  xxx se observa ca acesta este intocmit cu respectarea tuturor cerintelor prev.de art. 17 din O.G.2/2001.

Potrivit art.17 din O.G.2.2001 lipsa mentiunilor privind numele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, iar in cazul  persoanei juridice lipsa denumirii si a sediului acesteia, a faptei savarsite si a datei comiterii acesteia sau a semnaturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constata si din oficiu.

Astfel, procesul verbal cuprinde data si locul unde este încheiat, numele, prenumele si calitatea agentului constatator, precum si descrierea faptei contraventionale fiind indicate data, ora si locul in care a fost săvârşita si  semnatura agentului constatator.

Totodată, se constata ca sancţiunile sunt întemeiate pe dispoziţiile art. 31 alin. 1 şi 2 din Legea 295/2004 conform căruia: titularul dreptului de a purta şi folosi arme letale are obligaţia de a păstra arma şi muniţia înscrisă în permisul de armă în condiţii de securitate, astfel încât să nu permită accesul la acestea al persoanelor neautorizate; păstrarea armei şi muniţiei prevăzute la alin. 1 la domiciliul sau reşedinţa deţinătorului se face în locuri special destinate, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Sub aspectul temeiniciei intocmirii procesului verbal, instanta constata ca cele retinute in procesul verbal  corespund realitatii, petentul nefacand dovada cu vreun mijloc de proba ca nu se face vinovat de contraventia retinuta in sarcina sa.

Potrivit art. art. 31 alin. 1 şi 2 din Legea 295/2004, titularul dreptului de a purta şi folosi arme letale are obligaţia de a păstra arma şi muniţia înscrisă în permisul de armă în condiţii de securitate, astfel încât să nu permită accesul la acestea al persoanelor neautorizate; păstrarea armei şi muniţiei prevăzute la alin. 1 la domiciliul sau reşedinţa deţinătorului se face în locuri special destinate, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Potrivit art. 130 alin. 2 lit. b din Legea 295/2004  contravenţiilor prevăzute la art.129 alin.1  li se aplică sancţiuni complementare, după cum urmează: anularea dreptului de deţinere, de port şi folosire a armelor, celor prevăzute la pct. 1, 3, 8, 11, 12, 14 - 16, 19 şi 52.

Desi petentul a propus in dovedirea plangerii audierea  martorului S I, instanta apreciaza ca subiectiva depozitia acestuia, urmand sa fie inlaturata ca atare avand in vedere pe de o parte aspectul ca acesta este tatal petentului, iar pe de alta parte faptul ca acesta a fost la randul sau sanctionat pentru acelasi gen de contraventie prin procesul verbal de contraventie seria xxxx nr. xxxx din data de xxxx( a se vedea in acest sens dosar nr.xxx al Judecatoriei x), astfel incat nu a reusit sa rastoarne starea de fapt consemnata in cuprinsul procesului-verbal de contraventie si perceputa ex propriis sensibus  de catre agentul constatator, petentul-contravenient semnand procesul verbal fara obiectiuni, sub acest aspect  procesul verbal fiind in mod temeinic intocmit.

 Referitor la individualizarea sancţiunii, instanţa reţine că potrivit art. 21 alin. 3 din OG 2/2001 sancţiunea trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârşită, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă şi de circumstanţe personale ale contravenientului.

Având în vedere fapta şi împrejurările săvârşirii acesteia, aspectul ca nerespectarea modului de detinere si depozitare a armelor si munitiilor de catre titularul dreptului de a purta şi folosi arme letale a condus sau pot sa conduca la evenimente cu sfarsit tragic, instanţa apreciază că sancţiunea a fost stabilită în mod corect de către agentul constatator implicit si masura complementara care in situatia retinuta era obligatoriu a fi luata in aplicarea disp. art. 130 alin. 2 lit. b) din Legea 295/2004.

Pentru aceste motive, instanţa, în baza prevederilor art. 34 din OG nr. 2/2001, urmează să respingă plângerea contravenţională formulată de petent şi să menţină procesul verbal de contravenţie seria CP nr. 1885358 din data de  21.03.2013 de către un agent constatator din cadrul intimatului Inspectoratul de Poliţie al Judeţului xxxx, ca fiind legal şi temeinic.

Sentinta a ramas definitiva pri respingerea apelului.