Intoarcerea executarii efectuata in baza unui titlu executoriu definitiv, urmare a modificarii titlului in calea de atac a recursului.

Sentinţă civilă 431 din 19.09.2013


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei XXXX sub nr. XXXX din data de  XXXX, petentul Ş S.A. a solicitat întoarcerea executării silite,  în sensul obligării pârâtului la restituirea către societatea lor a sumei de 1000 lei reprezentând cheltuieli de judecată, stabilite prin sentinţa XXXXX pronunţată de XX în dosarul nr.XXXXX.

În motivarea cererii a arătat că prin sentinţa XXXX pronunţată de T XXXi în dosar nr. XXXXX, având ca obiect completare carnet munca şi în care societatea petentă a avut calitatea de pârâtă, instanţa a admis în parte acţiunea reclamantului PG şi a dispus obligarea sa la plata către reclamant a sumei de 1000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Mai arată că, fiind vorba de o hotărâre executorie, societatea petentă a achitat de bunăvoie pârâtului pretenţiile pecuniare stabilite prin sentinţa nr. XXXXX

Împotriva acestei hotărâri petenta  a arătat că a formulat recurs.

Prin decizia XXXX CA a admis recursul formulat, modificând hotărârea  în sensul  respingerii acţiunii. C A nu a dispus  şi asupra restabilirii situaţiei anterioare executării, respectiv  prin  restabilirea situaţiei anterioare achitării de bunăvoie a cheltuielilor de judecată în cuantum de 1000 lei.

Totodată, precizează că pârâtul P G în calitate de reclamant în dosarul nr.XXXX al XXXX, a încasat cheltuielile de judecată în cuantum de 1000 lei ulterior pronunţării sentinţei nr. XXXX şi anterior pronunţării deciziei nr. XXXXXX.

 În dovedirea cererii a depus cerere intimat, copie dispoziţie de plata,  adresa nr.XXXXX, sentinţa nr. XXXX a XXXX, decizia nr. XXXX a C A.

Legal citat,  intimatul a depus prin serviciul registratură  întâmpinare, prin care a invocat  autoritatea de lucru judecat.

La data de XXXX petenta a depus prin serviciul registratura răspuns la întâmpinare

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. XXXXX, pronunţată de Tribunalul XXXX în dosarul nr. XXXX, având ca obiect completare carnet munca instanţa a admis în parte cererea reclamantului PG şi a dispus obligarea pârâtei - petentă la plata către reclamant a sumei de 1.000 lei cu titlul cheltuieli de judecată.

Prin decizia nr. XXX a C A XXXX a fost admis recursul formulat de recurenta - petentă Ş S.A. modificând sentinţa civilă nr. XXXX, pronunţată de Tribunalul XXX, în sensul respingerii acţiunii.

Potrivit art. 722 alin.1 C.pr.civ.  „ În toate cazurile în care se desfiinţează titlul executoriu sau însăşi executarea silită, cel interesat are dreptul la întoarcerea executării, prin restabilirea situaţiei anterioare acesteia. Bunurile asupra cărora s-a făcut executarea se vor restitui celui îndreptăţit.

 Conform art.723 alin.1 C.pr.civ.  În cazul în care instanţa judecătorească a desfiinţat titlul executoriu sau actele de executare, la cererea celui interesat, va dispune, prin aceeaşi hotărâre, şi asupra restabilirii situaţiei anterioare executării.

Dacă instanţa care a desfiinţat hotărârea executată a dispus rejudecarea în fond a procesului şi nu a luat măsura restabilirii situaţiei anterioare executării, această măsură se va putea dispune de instanţa care rejudecă fondul.

Conform alin. 3  „Dacă nu s-a dispus restabilirea situaţiei anterioare executării în condiţiile alin. 1 şi 2, cel îndreptăţit o va putea cere instanţei judecătoreşti competente potrivit legii.”

Analizând decizia nr. XXXX, a Curţii de Apel XXXX, instanţa constată că a fost respinsă cererea recurentei pârâte Ş S.A. de acordare a cheltuielilor de judecată.

Instanţa nu poate reţine susţinerea pârâtului invocată în apărare în sensul că prin decizia mai sus amintită curte s-a pronunţat cu privire la cheltuielile de judecată pentru tot ciclul procesual, întrucât cheltuielile reţinute în dispozitivul deciziei nr. XXXXX, privesc cheltuielile efectuate de recurent cu ocazia judecării recursului.

Având în vedere aceste aspecte, instanţa constată că Curtea de Apel XXXX nu a dispus restabilirea situaţie anterioare, respectiv a restituirii de către intimat a sumei de 1.000 lei către petenta, sumă ce a fost încasată de acesta după judecarea fondului cauzei, aşa cum reiese din dispoziţia de plată, motiv pentru care va admite acţiunea şi va dispune obligarea intimatului P G la plata acestei sume de bani către petent, cu titlul cheltuieli de judecată, stabilite prin sentinţa nr. XXX pronunţată de Tribunalul XXXX în dosarul nr. XXXXX

Sentinta a ramas definitiva prin respingerea recursului.