Evacuare

Sentinţă civilă 3538 din 11.11.2009


ROMÂNIA

JUDECĂTORIA ONEŞTI

 JUDEŢUL BACĂU

DOSAR NR. 4692/270/2009 evacuare

Înreg. 24.07.2009

SENTINŢA CIVILĂ NR.3538

Şedinţa publică  din  data de 11.11.2009

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN:

Preşedinte – Gheorghe Andronache

Grefier –  Ladan Mihaela

Astăzi a fost pe rolul instanţei soluţionarea cauzei civile pentru evacuare, formulată de reclamantele ……………… şi ……………….., împotriva pârâtului ………………….

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns reclamanta ……………….personal  şi martorii ………………. şi ………………., lipsă fiind pârâtul şi reclamanta ………………...

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă după care:

Instanţa în baza art. 196 Cod procedură civilă,  pune în vedere martorului ………………… să părăsească sala şi să nu se îndepărteze fără încuviinţarea instanţei, după care în baza art. 186 Cod procedură civilă, audiază pe rând martorii ………………… şi ………………., sub prestare de jurământ, declaraţiile acestora fiind consemnate şi depuse la dosarul cauzei.

Reclamanta arată că nu mai are alte cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri, instanţa constată terminată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul pe fond.

  Reclamanta solicită instanţei să dispună evacuarea pârâtului din imobilul proprietate personală, fără cheltuieli de judecată, solicitând totodată, să-i  fie comunicate actele procedurale pe adresa din ……………, Cartier …………,  str. ………….. nr….., jud. Bacău.

Cauza a rămas în pronunţare. 

I N S T A N Ţ A

Constată că  reclamantele au chemat în judecată pe pârâtul ……………… pentru a se dispune evacuarea  acestuia din  imobilul  situat  în com. …………….., sat …………………. Nr………, jud. ………………...

Acţiunea  a fost legal  timbrată, iar în motivare  reclamantele  arată că  sunt proprietare ale imobilului sus-precizat, însă pârâtul  refuză să-l părăsească şi se comportă violent.

În cauză s-au administrat probe  cu înscrisuri, din analiza cărora instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Reclamantele şi pârâtul  sunt moştenitori ai defunctei  ……………….., decedată la data de ……………….., cu ultimul domiciliu în com. ………………., jud. ………………...

Această situaţie  rezultă din sentinţa civilă nr………………, pronunţată în dosarul  nr………………….. al Judecătoriei ………………...

Prin aceeaşi sentinţă s-a dispus ieşirea din indiviziune asupra averii  rămase de pe urma defunctei …………………., iar în lotul nr.1, atribuit reclamantei …………………., a fost inclus şi imobilul  situat în com. ………… ……...

Martorii  audiaţi  în cauză arată că pârâtul nu vrea să părăsească acest imobil, iar când reclamanta îi solicită acest lucru, pârâtul o ameninţă.

Faţă de  cele de mai sus şi de dispoziţiile  art. 480 din Cod civil, urmează a se  admite  acţiunea  formulată  de reclamanta  ……………….. şi, în consecinţă, a se dispune evacuare pârâtului din imobilul  precizat  anterior.

Constatând că reclamanta ………………… nu este proprietară a acestui imobil, se va respinge, pentru lipsa calităţii procesuale active, acţiunea formulată  de aceasta  împotriva pârâtului.

Se va lua act că nu s-au solicitat  cheltuieli de judecată. 

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E

Admite excepţia lipsei calităţii procesual active a reclamantei ………………..

Admite acţiunea formulată de reclamanta …………………, cu domiciliul ales în ……………….., Cartier ………………., str. ………………. nr……., jud. …………………, împotriva  pârâtului …………………, domiciliat în aceeaşi localitate.

Respinge pentru lipsa calităţi procesuale  active, acţiunea  formulată  de reclamanta ……………….., domiciliată  în com. ………………., sat ……………….., jud. …………….împotriva  pârâtului ………………….

Dispune evacuarea pârâtului  …………………… din imobilul proprietatea reclamantei ……………….., situat în com. ………………., sat ………………. nr………., jud. …………., compus din 3 camere şi terasă acoperită cu tablă , şură, construită din chirpici şi acoperită cu azbociment, megieşită cu …………… pe două laturi, martorii …………….. şi …………………..

Ia act că  reclamanta nu a solicitat cheltuieli de judecată.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi 11.11.2009.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Red.G.A.-13.11.2009

Tehn.M.L.-17.11.2009

Ex.5

2