Plangere contraventionala. Comercializarea de produse contrafăcute. Cauze exoneratoare de raspundere.

Sentinţă civilă 7374 din 25.07.2005


Prin sentinţa civilă nr. 7374/25.07.2005 instanta a respins plângerea formulată de petenta SC A.C. 94 SRL în contradictoriu cu intimatul OFICIUL PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  ca nefondată.

Cu adresa nr. 2519 din 30.03.2005, înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 4.04.2005, sub nr. 7 672/2005, intimatul, Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor al municipiului Bucureşti, a înaintat plângerea formulată de petenta SC A.C. 94 SRL împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei nr. 27/868 /18.02.2005, prin care a solicitat anularea procesului-verbal şi, în subsidiar, reducerea amenzii aplicate. 

În motivarea plângerii, formulată în termenul legal, petenta a arătat, în fapt că, a achiziţionat produsele depistate ca fiind contrafăcute de la diverşi furnizori. Diferenţele dintre produsele contrafăcute şi cele originale erau minime, astfel încât a fost în imposibilitate de a verifica autenticitatea acestora. Deoarece nu a avut intenţia comercializării produselor contrafăcute poate fi exonerată de răspunderea contravenţională. Până în prezent nu a primit reclamaţii din partea clienţilor săi cu privire la calitatea produselor comercializate.

În drept a invocat Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992.

Intimatul a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii ca nefondată.

În fapt, a arătat că a efectuat un control tematic la sesizarea SC Sinterom SA şi a constatat că la sediul petentei, care este totodată şi punct de lucru, existau mai multe produse contrafăcute – bujii şi curele fartec. Petenta avea obligaţia de a verifica sub aspectul calităţii produsele comercializate în vederea revânzării

În drept, a invocat Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992.

Din analiza materialului probator administrat în cauză, instanţa a  reţinut:

Prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. 27/868/18.02.2005, întocmit de lucrătorii intimatei, a fost sancţionată contravenţional petenta SC. A.C. 94 SRL, deoarece în urma controlului efectuat la data de 18.02.2005, la sediul său social, care este totodată punct de lucru, au fost depistate 416 bujii şi 86 curele fartec contrafăcute. S-a reţinut săvârşirea contravenţiei prevăzute de art. 4 alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 şi s-a aplicat sancţiunea amenzii contravenţionale, în cuantum de 30 000 000 lei, iar produsele au fost oprite de la comercializare.

Verificând procesul-verbal din punctul de vedere al formei, instanţa constată că acesta conţine menţiunile obligatorii prevăzute de art. 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, respectiv: numele, prenumele şi calitatea agenţilor constatatori, denumirea societăţii contraveniente, fapta săvârşită, data comiterii faptei, semnătura agenţilor constatatori.

În ceea ce priveşte fondul cauzei, instanţa reţine că potrivit art. 46 lit. a şi art. 4 alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 constituie contravenţie producerea, importul şi comercializarea produselor falsificate sau contrafăcute.

Conform art. 34 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată prin Legea nr. 180/2002 procesul-verbal de contravenţie beneficiază de o prezumţie relativă de legalitate şi temeinicie, iar conform art. 1169 C.civ., petentei îi revine sarcina de a răsturna această prezumţie.

Petenta nu a contestat comercializarea produselor contrafăcute ci a încercat să se exonereze de răspundere invocând înlăturarea caracterului contravenţional al faptei reţinute în procesul-verbal, prin eroarea sa de fapt, cu privire la caracterul contrafăcut al produselor pe care le oferea spre vânzare şi pe care le achiziţionase de la furnizorii obişnuiţi.

Conform art. 11 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 caracterul contravenţional al faptei este înlăturat în cazul erorii de fapt.

Art. 7 lit. b din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992, prevede obligaţia petentei, în calitate de distribuitor, de a se asigura că produsele oferite spre comercializare respectă condiţiile prescrise sau declarate.

În cauză, nu se poate reţine însă, existenţa erorii de fapt. Deşi este posibil ca petenta să nu fii cunoscut starea reală a bujiilor şi curelelor fartec pe care le oferea spre comercializare, această împrejurare îi este exclusiv imputabilă, întrucât nu şi-a îndeplinit obligaţia de diligenţă prevăzută în sarcina ei de art. 7 lit. b din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992. Petenta nu ar putea fi exonerată de răspunderea contravenţională pentru nerespectarea prevederilor art. 4 alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992, prin invocarea propriei culpe în îndeplinirea unei alte obligaţii legale.

Petentei nu îi sunt aplicabile nici prevederile art. 422 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992, potrivit cărora producătorul este exonerat de răspundere pentru pagubele generate de produsele cu defect, dacă produsele nu au fost puse de el în circulaţie.

Petenta a fost sancţionată în calitate de distribuitor al produselor contrafăcute, iar textul de lege indicat este aplicabil exclusiv producătorilor. Pe de altă parte, în text se face referire, în mod expres, la un anumit tip de răspundere - răspunderea pentru pagubele generate de produsele cu defect, respectiv răspunderea civilă delictuală pentru fapta lucrului. Deoarece cauzele exoneratoare de răspundere se aplică în mod restrictiv, ele nu pot fi extinse, în lipsa unei dispoziţii legale exprese, la alte forme de răspundere juridică decât cele cu privire la care au fost instituite.

Instanţa a apreciat că nici apărarea petentei referitoare la caracterul disproporţionat la sancţiunii nu este fondată.

Conform art. 21 alin. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 la individualizarea sancţiunii contravenţionale trebuie avute în vedere împrejurările în care a fost comisă fapta, modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, scopul urmărit de contravenient şi urmarea produsă, circumstanţele personale ale contravenientului.

Petentei i-a fost aplicată o amendă contravenţională sub jumătatea maximului prevăzut de lege. Având în vedere că produsele contrafăcute constituiau o imitaţie reuşită, în privinţa modului de prezentare, a produselor originale, putând induce uşor în eroare consumatorii, iar calitatea lor era necorespunzătoare, conform studiului comparativ efectuat de producător, iar fapta petentei a fost săvârşită într-un moment în care mai mulţi distribuitori aveau un comportament similar cu cel adoptat de petentă, instanţa a apreciat că sancţiunea contravenţională a fost legal individualizată în procesul-verbal.

Faţă de aceste considerente, constatând că procesul-verbal a fost întocmit în mod legal, nu sunt întrunitre condiţiile erorii de fapt, iar sancţiunea aplicată a fost correct individualizată, instanţa a respins plângerea ca nefondată.