Constată că, prin decizia nr.5603/C3/6267/6451 din 19.10.2009 a Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (cnsc) a fost respinsă excepţia de necompetenţă a cnsc; a fost respinsă excepţia de inadmisibilitate a contestaţiilor; a fost res...

Decizie 1329/R-CONT din 09.12.2009


Constată că, prin decizia nr.5603/C3/6267/6451 din

19.10.2009 a Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) a

fost respinsă excepţia de necompetenţă a CNSC; a fost respinsă excepţia

de inadmisibilitate a contestaţiilor; a fost respinsă excepţia lipsei de obiect a

contestaţiilor aparţinând SC R.L. SRL; au fost admise contestaţiile mai

multor societăţi comerciale şi a fost dispusă anularea procedurii de atribuire.

Pentru a decide astfel, CNSC a constatat că SC DM S. SRL

a iniţiat procedura, cerere de oferte, pentru atribuirea contractului de

furnizare având ca obiect „achiziţie ansamblu de echipamente pentru

dotarea unui laborator de analize fizico-chimice cod CPV 43329000-5 –

ansambluri de echipamente Rev 2, data limită pentru depunerea ofertelor

fiind 28.09.2009; că împotriva modului de organizare a procedurii şi a

condiţiilor de participare cu oferte SC S.SRL, SC R.L. SRL şi SC R.S.I. SRL

au depus contestaţii, însă procedura de atribuire a fost continuată prin

deschiderea ofertelor la 28.09.2009 şi prin întocmirea raportului procedurii

de atribuire sub nr.613/02.10.2009.

Cu privire la excepţia privind lipsa competenţei de

soluţionare a contestaţiilor CNSC a constatat că aceasta este neîntemeiată

deoarece SC DM S. SRL este beneficiara unui contract de finanţare

(contract de ajutor financiar nr.128 din 7.08.2009) din partea Ministerului

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în care se prevede că

beneficiarul finanţării va organiza procedura de atribuire conform OUG

nr.34/2006 în vederea încheierii contractelor de furnizare a bunurilor

achiziţionate pe baza sumelor avansate de finanţator şi că, în consecinţă,

fiind vorba de organizarea unei proceduri de atribuire nu poate fi pusă la

îndoială competenţa CNSC de soluţionare a contestaţiilor, invocându-se în

acest sens şi dispoziţiile art.3 lit.l din OUG nr.34/2006 care se referă la

cheltuielile din fonduri publice, precum şi faptul că, potrivit dispoziţiilor art.2

alin.1 lit.c din Legea nr.554/2004, contractul de finanţare este asimilat unui

act administrativ.

Cu privire la temeinicia contestaţiilor formulate de SC S.

SRL şi SC R.lL. SRL relativ la critica privind omisiunea autorităţii de a diviza

contractul pe loturi, CNSC a considerat că refuzul autorităţii contractante de

a atribui contractul în modalitatea reclamată, întemeiat pe dreptul exclusiv al

acesteia de a decide asupra oportunităţii organizării procedurii de atribuire

pe loturi sau ca un ansamblu este nejustificat deoarece restrânge sfera de

participare a operatorilor economici cu oferte  şi această restrângere nu

este întemeiată pe natura şi complexitatea achiziţiei; că, în acest sens

echipamentele destinate dotării laboratorului vizează operaţiuni distincte şi

produse diferite, iar între acestea nu există o interdependenţă funcţională

sau de rezultat care să impună compatibilitatea exclusivă dată de unicitatea

furnizorului, a producătorului sau a service-ului; că lipsa unei reglementări

specifice invocată de autoritatea contractantă nu poate fi opusă scopului şi

principiilor consacrate de OUG nr.34/2006, autoritatea contractantă fiind

ţinută de principiile prevăzute la art.2 alin.2, care statuează că autoritatea

contractantă nu trebuie să restrângă libertatea competiţiei, principii

consacrate şi de Codul European de Bune Practici pentru înlesnirea

accesului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii la contractele de achiziţii publice; şi

că menţinerea lotului unic în scopul atribuirii unui singur contract poate trezi

suspiciuni legat de intenţia autorităţi contractante de a favoriza un anumit

sau anumiţi operatori economici.

Cu privire la critica privind enunţarea excesivă a

specificaţiilor tehnice de către autoritatea contractantă, CNSC a considerat

că aceasta este întemeiată deoarece prin caracterul restrictiv al

specificaţiilor a restrâns numărul de participanţi cu oferte conforme, iar pe

de altă parte respingerea ofertei aparţinând SC R.L. SRL s-a datorat

exclusiv neconformităţii unui produs din toate cele patru, aceasta fiind încă

un argument al tezei conform căreia îndeplinirea tuturor cerinţelor tehnice

din caietul de sarcini prin depunerea ofertei pe un singur lor este o condiţie

restrictivă.

Cu privire la termenul de înaintare a ofertelor, CNSC a

considerat că şi această critică este întemeiată, însă cea cu privire la

pretenţia SC R.L. SRL de a se accepta dovada experienţei similare, printr-o

declaraţie pe proprie răspundere, a fost considerată neîntemeiată.

În fine, CNSC a considerat că este fondată şi critica SC

R.S.I. SRL relativ la obligaţia autorităţii contractante de a răspunde la

solicitarea de clarificări reţinând că aceasta din urmă era ţinută să comunice

un răspuns clar, complet şi fără ambiguităţi la adresa contestatoarei cu cel

puţin o zi înainte de depunerea ofertelor.

La 30 octombrie 2009, SC DM S.SRL a formulat plângere

împotriva deciziei CNSC, solicitând modificarea acesteia şi pe fond

respingerea contestaţiilor.

I. Decizia CNSC de respingere a excepţiei de necompetenţă

este nelegală.

Se susţine că CNSC este competent să soluţioneze

contestaţiile în procedura de achiziţie publică organizată de o autoritate

contractantă, însă, în speţă, nu există autoritate contractantă deoarece

petenta nu poate fi calificată astfel; că autorităţile contractante sunt

enumerate limitativ în dispoziţiile art.8 din OUG nr.37/2006, din care rezultă

că autoritatea contractantă trebuie să fie un organism al statului, un

organism înfiinţat pentru satisfacerea unor nevoi de interes public,

întreprindere publică sau întreprindere care să desfăşoare activitate

sectorială; că nu poate fi reţinută teza CNSC prin care califică societatea

petentă ca fiind autoritate contractantă pe temeiul contractului de ajutor

financiar deşi contractele dintre părţi nu pot deroga de la dispoziţiile

imperative ale legii, iar în speţă contractul încheiat cu MAPDR nu

transformă petenta într-o autoritatea contractantă.

Se mai susţine că greşit CNSC a reţinut că finanţarea din

fondurile publice atrage aplicarea regulilor OUG nr.34/2006. Petenta susţine

că nu orice finanţare antrenează aplicarea actului normativ arătat, ci doar

finanţarea cu peste 50% din bugetul de stat pentru contractele de servicii şi

contractele de lucrări, dacă valoarea estimată a contractelor depăşeşte

pragul de 200.000 euro, respectiv 2.000.000 euro, iar în speţă, contractul

este de furnizare produse  şi are o valoare estimată sub 100.000 euro.

De asemenea, se susţine că greşit CNSC  a reţinut propria

competenţă în soluţionarea contestaţiilor pe temeiul aplicării cu caracter

complementar al Legii nr.554/2004. Se arată că, finanţarea publică nu a

făcut obiectul contestaţiilor în procedura achiziţiei, astfel că CNSC nu poate

să invoce dispoziţiile Legii nr.554/2004 coroborate cu OUG nr.34/2006,

pentru a reţine competenţa sa în judecarea litigiului.

În fine, se relevă faptul că practica CNSC cu privire la litigiile

asemănătoare cu cel de faţă este aceea de respingere a contestaţiilor

pentru lipsa competenţei acestei instituţii.

II. Contestaţiile formulate de SC R.L.SRL şi SC R.S.I. SRL

sunt inadmisibile.

Se susţine că greşit a fost respinsă excepţia inadmisibilităţii

celor două contestaţii, deoarece, potrivit art.274 din OUG nr.34/2006,

operatorii economici pot ataca un act administrativ al autorităţii contractante,

însă procedura de atribuire nu poate fi asimilată unui act al autorităţii

contractante, aşa cum rezultă din art.3 lit.ş din ordonanţa sus-arătată.

III. Greşit CNSC a reţinut că obiectul achiziţiei trebuie să fie

divizat.

1. Se susţine că greşit CNSC a concluzionat că atribuirea

pe loturi se impune ca urmare a naturii şi complexităţii achiziţiei. În acest

sens petenta arată că organizarea procedurii de achiziţie tinde la obţinerea

a cât mai multe oferte, însă, acestea trebuie să fie conforme condiţiilor şi

limitelor stabilite de autoritatea contractantă. Faptul că unii operatori

economici nu pot participa la procedură nu antrenează nelegalitatea

acesteia.

2. Se mai susţine că nu poate fi reţinut argumentul CNSC

potrivit căruia divizarea obiectului achiziţiei este justificat deoarece fiecare

echipament solicitat de  autoritatea contractantă este destinat unor

operaţiuni şi produse diferite. În realitate, susţine petenta, cele patru aparate

de laborator ce fac obiectul procedurii, nu sunt produse diferite, ele fiind

echipamente de laborator destinate analizei produselor de panificaţie şi

ingredientelor de bază, respectiv: aparat pentru determinarea proprietăţilor

reologice ale aluatului; echipament rapid pentru determinarea proprietăţilor

fizico-chimice ale cerealelor; echipament pentru determinarea acidităţii;

echipament pentru determinarea cantităţii de zahăr, sare, proteina serică

introdusă. Toate aparatele efectuează analize aflate în conexiune, urmărind

trasabilitatea produsului comercializat, astfel că lipsa ori nefuncţionarea

unuia dintre acestea conduce la imposibilitatea obţinerii analizelor necesare

produsului finit. Aparatele nu sunt legate fizic între ele, însă conexiunea

dintre ele este dată de scopul unic al aparatelor.

3. Nu este fondat nici argumentul reţinut de CNSC prin care

se relevă faptul că petenta ar fi indicat eronat codul CPV. Se susţine că

indicarea codurilor CPV nu constituie un criteriu pentru divizarea unui

contract de achiziţie.

4. Greşit se invocă încălcarea principiilor prevăzute la art.2

alin.2 din OUG nr.34/2006, pentru a justifica divizarea obiectului achiziţiei.

Se  arată că CNSC nu enunţă principiul încălcat de petentă şi îşi întemeiază

decizia pe Codul European de Bune Practici pentru facilitarea accesului

IMM la procedurile de achiziţie publică.

În realitate, susţine petenta că acest document nu poate fi

impus autorităţilor contractante aşa cum rezultă din preambulul lui.

5. Se mai susţine că greşit CNSC a reţinut că obiectul

achiziţiei publice este format din 4 categorii de produse, în realitate aceasta

fiind o singură categorie; iar argumentul CNSC privind suspiciunea care ar fi

trezită prin organizarea unei singure proceduri de licitaţie nu este

întemeiată, deoarece este dreptul autorităţii contractante de a decide

divizarea obiectului achiziţiei sau unicitatea acestuia.

6. În fine, este greşit argumentul reţinut de CNSC potrivit

căruia participarea la procedură a doi ofertanţi cu oferte conforme relevă 

caracterul restrictiv al documentaţiei de atribuire. Se arată că nu pot fi

anulate acte emise ulterior documentaţiei de atribuire deoarece nu poate fi

verificată legalitatea raportului de evaluare a ofertelor prin raportare la

conţinutul documentaţiei de atribuire ce face obiectul contestaţiilor.

IV. Greşit a fost admisă contestaţia formulată de SC S.

SRL, căci CNSC nu a arătat de ce termenul de depunere a ofertelor, ca şi

termenul de livrare, stabilite de petentă, au fost prea mici.

Plângerea nu este fondată.

I. Împrejurările litigiului

Curea constată că SC DM S. SRL a încheiat cu Ministerul

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale contractul de ajutor financiar

nr.128 din 07.08.2009, ce a avut ca obiect acordarea sprijinului financiar de

către minister, ca finanţator, în vederea dotării beneficiarei cu laboratorul

pentru analiza materiei prime şi a produsului finit, valoarea ajutorului fiind de

49.950 euro. Potrivit art.7.3. din contract, beneficiarul va folosi pentru

achiziţia de bunuri şi servicii în vederea realizării obiectului proiectului,

prevederile legale privind achiziţiile publice, respectiv OUG nr.34/2006, din

comisia de selecţie a ofertelor dispunându-se a face parte şi un

reprezentant al cofinanţatorului.

Se mai constată că SC DM S. SRL a iniţiat procedura,

cerere de oferte, pentru atribuirea contractului de furnizare, având ca obiect

„achiziţie ansamblu de echipamente” cod CPV 43329000-5 ansambluri de

echipamente (Rev 2). Pentru aceasta a publicat în SEAP invitaţia de

participare nr.227223 din 16.09.2009. Potrivit acesteia data limită pentru

depunerea ofertelor este 28.09.2009.

Potrivit fişei de date a achiziţiei, SC DM S. SRL este

autoritatea contractantă, procedura achiziţiei fiind subordonată OUG

nr.34/2006; obiectul contractului este ansambluri echipamente; valoarea

acestuia este de 66.600 euro, sursa de finanţare – 75% fonduri bugetul de

stat şi 25% cofinanţare.

Potrivit raportului procedurii, înregistrat sub

nr.613/02.10.2009, au fost admise a participa la procedură doar două

societăţi, respectiv SC N. SRL şi SC E.I. SRL, fiind respinsă oferta depusă

de SC R.L. SRL, fiind declarată câştigătoare oferta depusă de prima

societate.

Relativ la condiţiile de participare cu oferte şi a modului de

organizare a procedurii, SC S. SRL, SC R.L. SRL şi SC R.S.I. SRL au

depus contestaţii. Astfel, SC S. SRL a înregistrat contestaţia sa la

registratura CNCS sub nr.34147 din 22.09.2009, prin care a criticat

documentaţia de atribuire emisă de SC DM S. SRL, solicitând anularea

acesteia şi obligarea autorităţii contractante la emiterea unei noi

documentaţii; SC R.L. SRL a înregistrat contestaţia sa la registratura CNSC

sub nr.34327 din 23.09.2009, prin care a solicitat anularea documentaţiei de

atribuire; SC R.S.I. SRL  a înregistrat contestaţia sa la registratura CNSC

sub nr.35183 din 28.09.2009.

Curtea constată că, deşi au fost depuse contestaţiile arătate

mai sus împotriva documentaţiei de atribuire, SC DM S. SRL le-a ignorat

continuând procedura. La 28.09.2009 a fost încheiat procesul-verbal de

deschidere a ofertelor, iar la 02.10.2009 a fost întocmit raportul procedurii

de atribuire.

II. Dreptul aplicabil

Potrivit dispoziţiilor art. 2 din OUG nr. 34/2006 scopul

prezentei ordonanţe de urgenţă îl constituie: a) promovarea concurenţei

între operatorii economici;b) garantarea tratamentului egal şi

nediscriminarea operatorilor economici;c) asigurarea transparenţei şi

integrităţii procesului de achiziţie publică;d) asigurarea utilizării eficiente a

fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor de atribuire de către

autorităţile contractante.

(2) Principiile care stau la baza atribuirii contractului de

achiziţie publică sunt:a) nediscriminarea; b) tratamentul egal; c)

recunoaşterea reciprocă;d) transparenţa; e) proporţionalitatea; f) eficienţa

utilizării fondurilor publice;g) asumarea răspunderii.

Potrivit dispoziţiilor art. 8 din OUG nr. 34/2006,

este autoritate contractantă în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă: a)

oricare organism al statului - autoritate publică sau instituţie publică - care

acţionează la nivel central ori la nivel regional sau local;b) oricare organism

de drept public, altul decât unul dintre cele prevăzute la lit. a), cu

personalitate juridică, care a fost înfiinţat pentru a satisface nevoi de interes

general fără caracter comercial sau industrial şi care se află cel puţin în una

dintre următoarele situaţii:- este finanţat, în majoritate, de către o autoritate

contractantă, astfel cum este definită la lit. a), sau de către un alt organism

de drept public;- se află în subordinea sau este supusă controlului unei

autorităţi contractante, astfel cum este definită la lit. a), sau unui alt

organism de drept public;- în componenţa consiliului de

administraţie/organului de conducere sau de supervizare mai mult de

jumătate din numărul membrilor acestuia sunt numiţi de către o autoritate

contractantă, astfel cum este definită la lit. a), sau de către un alt organism

de drept public; c) oricare asociere formată de una sau mai multe autorităţi

contractante dintre cele prevăzute la lit. a) sau b); d) oricare întreprindere

publică ce desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute la cap.

VIII secţiunea 1, atunci când aceasta atribuie contracte de achiziţie publică

sau încheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor activităţi;e)

oricare subiect de drept, altul decât cele prevăzute la lit. a) - d), care

desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute la cap. VIII

secţiunea 1, în baza unui drept special sau exclusiv, astfel cum este acesta

definit la art. 3 lit. t), acordat de o autoritate competentă, atunci când acesta

atribuie contracte de achiziţie publică sau încheie acorduri-cadru destinate

efectuării respectivelor activităţi.

Potrivit art. 9 din acelaşi act normative, prezenta ordonanţă

de urgenţă se aplică pentru: a) atribuirea contractului de achiziţie publică,

inclusiv a contractului sectorial, în acest din urmă caz fiind aplicabile

prevederile cap. VIII; b) încheierea acordului-cadru; c) atribuirea, de către

un operator economic fără calitate de autoritate contractantă, a unui

contract de lucrări, în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ

următoarele condiţii:- respectivul contract este finanţat/subvenţionat în mod

direct, în proporţie de mai mult de 50%, de către o autoritate contractantă; -

valoarea estimată a respectivului contract este mai mare decât echivalentul

în lei a 5.000.000 euro; c1) atribuirea, de către un operator economic fără

calitate de autoritate contractantă, a unui contract de servicii, în cazul în

care se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii: - respectivul

contract este finanţat/subvenţionat în mod direct, în proporţie de mai mult de

50%, de către o autoritate contractantă;- valoarea estimată a respectivului

contract este mai mare decât echivalentul în lei a 200.000 euro; d) atribuirea

contractului de achiziţie publică de către o autoritate contractantă, în numele

şi pentru o altă persoană fizică/juridică, în cazul în care respectivul contract

este finanţat/subvenţionat în mod direct, în proporţie de mai mult de 50%,

de către o autoritate contractantă; e) organizarea concursului de soluţii;f)

atribuirea contractului de concesiune de lucrări publice şi a contractului de

concesiune de servicii, în acest caz fiind aplicabile prevederile cap. VII.

De asemenea, potrivit art. 10 din acelaşi act normative, - în

cazurile prevăzute la art. 9 lit. c) şi c1), autoritatea contractantă are obligaţia

de a impune prin contractul de finanţare aplicarea prevederilor prezentei

ordonanţe de urgenţă pentru atribuirea contractelor respective.

În fine,  potrivit art. 78 şi 79, Orice operator economic

interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire.

(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar,

complet şi fără ambiguităţi, cât mai repede posibil, la orice clarificare

solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească, de regulă, 3 zile

lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului

economic.(3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite

răspunsurile - însoţite de întrebările aferente - către toţi operatorii economici

care au obţinut, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, documentaţia

de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a

solicitat clarificările respective.

Art. 79 - (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 78 alin.

(2), în măsura în care clarificările sunt solicitate în timp util, răspunsul

autorităţii contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis nu mai

târziu de 6 zile înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor. (2)

În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare

în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a

respecta termenul prevăzut la alin. (1), aceasta din urmă are, totuşi,

obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care

perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face

posibilă primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data

limită de depunere a ofertelor.

III. Judecata.

1. Cu privire la excepţia necompetenţei CNSC de a

soluţiona contestaţiile depuse împotriva modului de organizare a procedurii

licitaţiei de către SC DM S. SRL.

Curtea consideră că CNSC a decis corect că este

competentă să soluţioneze contestaţiile împotriva procedurii arătate. Este

adevărat că procedura organizată de SC DM S. SRL nu se încadrează

perfect în regulile art.8-10 din OUG nr.34/2006, însă, aşa cum va fi arătat,

pe cale de analogie textele arătate sunt aplicabile şi procedurii licitaţiei

organizată de SC DM S. SRL.

Astfel, potrivit art.9 alin.1 lit.a, prezenta ordonanţă de

urgenţă se aplică pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, inclusiv

a contractului sectorial, în acest din urmă caz fiind aplicabile prevederile

cap. VIII. Curtea consideră că acest text subordonează toate procedurile de

achiziţie publică şi că de la această regulă generală sunt excluse

procedurile de achiziţie care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în articolul

arătat la lit.c-f).

În speţă, procedura de achiziţie organizată de SC DM S.

SRL vizează un contract de furnizare. În consecinţă, acest contract cade

sub incidenţa regulii generale prevăzută de art.9 lit.a din OUG nr.34/2006,

deoarece nu este un contract de lucrări sau un contract de servicii cărora să

li se aplice restricţiile prevăzute la lit.c şi c1) din acelaşi text, coroborat cu 

art.10 din actul normativ arătat, şi nu i se aplică nici ipoteza prevăzută la

lit.d) din art.9 arătat mai sus.

Pentru ca un text să fie aplicat prin analogie este necesar

ca situaţia juridică supusă judecăţii să fie apropiată de ipoteza situaţiilor

juridice reglementate de textul aplicat prin analogie.

În speţă, SC DM S. SRL a organizat procedura de achiziţie

publică în forma contractului de furnizare în sensul art.5 alin.1 şi 2 din OUG

nr.34/2006, în care 75% din sursa de finanţare reprezintă bani publici

acordaţi societăţii arătate sub formă de ajutor financiar.

Aşa cum se observă din textul art.9 lit.c şi c1) legiuitorul a

exclus din domeniul de aplicare al regimului achiziţiilor publice doar

<<contractele de lucrări atribuite de un operator economic ce nu are

calitatea de autoritate contractantă, dacă subvenţia publică este sub pragul

de 50% din valoarea contractului ce nu trebuie să fie  sub pragul de

2.500.000 euro; sau contractele de servicii în care subvenţia publică este

sub pragul de 50% din valoarea contractului ce nu trebuie să se situeze sub

pragul de 125.000 euro>>.

În consecinţă, din interpretarea art.9 lit.a, rezultă că

atribuirea contractului de furnizare cade pe terenul OUG nr.34/2006,

indiferent de valoarea subvenţiei şi de persoana care organizează

procedura. Cu atât mai mult contractul de furnizare atribuit de SC DM S.

SRL se încadrează în domeniul de aplicare al OUG nr.34/2006, având în

vedere că finanţarea cu bani publici este de 75% din valoarea contractului.

Interpretarea textului art.9 lit.a se coroborează cu art.10

alin.2 din acelaşi act normativ, potrivit căruia, <<în cazul atribuirii de un

operator economic ce nu are calitate de autoritate contractantă a unui

contract de furnizare subvenţionat în proporţie de mai mult de 50% de către

o autoritate contractantă, aceasta din urmă are obligaţia pentru atribuirea

contractului respectiv de a impune prin contracte de finanţare aplicarea

prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă>>.

Din interpretarea coroborată a art.9  lit.a şi art.10 alin.2

arătat mai sus, rezultă că legiuitorul a înţeles să subordoneze actului

normativ arătat şi contractele de furnizare atribuite de un operator

economic, ce nu are calitate de autoritate contractantă, ce sunt finanţate cu

bani publici cu peste 50% din valoarea contractului.

În concluzie, CNSC este competentă să cenzureze

legalitatea organizării procedurii de achiziţie publică angajată de SC DM S.

SRL ce constituie obiectul prezentului litigiu.

Nu poate fi reţinută teza petentei potrivit căreia CNSC este

competent să soluţioneze contestaţiile cu privire la procedura de achiziţie

publică organizată doar de o autoritate contractantă.

Curtea constată că potrivit art.9 lit.a şi art.10 alin.2 cad sub

domeniul de aplicare al OUG nr.34/2006 şi atribuirea contractelor de

furnizare de un operator economic dacă sursa de finanţare este alcătuită din

peste 50% bani publici. În acest sens, curtea consideră că legiuitorul

subordonează actului normativ arătat toate contractele de furnizare cu

finanţare de peste 50% din banii publici, indiferent de persoana ce

organizează achiziţia publică. Pe cale de consecinţă nu pot fi reţinute nici

celelalte argumente ale petentei întemeiate pe dispoziţiile art.8 şi 9 din OUG

nr.34/2006.

2. Cu privire la contestaţia formulată de SC R.C.I. SRL.

Curtea constată că, corect, CNSC a decis că SC DM S.

SRL a încălcat regulile prevăzute de art.78-79 din OUG nr.34/2006,

deoarece aceste reguli se aplică şi procedurii de achiziţie în forma cererii de

oferte. În adevăr, art.78-79 reglementează principiul informării de către

autoritatea contractantă a ofertanţilor, inclusiv prin oferirea de clarificări în

legătură cu documentaţia de atribuire (f.29 şi 37-38).

Potrivit acestui text orice ofertant are dreptul de a primi

clarificări într-o perioadă care nu trebuie să depăşească, de regulă, 3 zile

lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.

Contestatoarea SC R.S.I. SRL a înaintat către SC DM S.

SRL cerere de clarificări la 23 septembrie 2009. SC DM S. SRL a refuzat

însă să furnizeze informaţiile solicitate sub motivul că nu mai pot fi formulate

contestaţii la documentaţia de atribuire.

Încălcând regula arătată, SC DM S. SRL a viciat procedura

de achiziţie publică, împiedicând ofertantul arătat să participe la procedura

de achiziţie sau punându-l în situaţia de a participa fără ca acesta să aibă

posibilitatea să depună o ofertă conformă.

Pentru acest motiv procedura de atribuire a fost corect

anulată de către CNSC, astfel că se va menţine soluţia acesteia, respingând

plângerea formulată de SC DM S. SRL.

3. Cu privire la contestaţiile celor trei contestatoare relative

la divizarea obiectului achiziţiei publice.

Curtea consideră că organizarea procedurii de achiziţie prin

la divizarea sau nu a contractului, este o chestiune care, în lipsa unui text

clar, rămâne la libera apreciere a iniţiatorului procedurii.

Este adevărat că agenţii economici nu trebuie să fie

împiedicaţi de organizatorul procedurii achiziţiei publice de a participa la

licitaţie, prin diferite tehnici, cum este şi aceasta, respectiv omisiunea de

divizare a contractului, însă, în lipsa unui text care să oblige autoritatea

contractantă la un astfel de comportament, dreptul arătat, respectiv obligaţia

de divizare, rămân o chestiune de lege ferenda (propunere de lege).

Curtea a luat în discuţie şi principiul proporţionalităţii între

comportamentul organizatorului licitaţiei, de a nu diviza obiectul achiziţiei

publice şi necesităţile concrete la care trebuie să răspundă bunurile

achiziţionate, însă nici pe acest criteriu nu a rezultat că refuzul de divizare a

contractului ar fi disproporţionat în raport cu obiectivul urmărit.

Mai mult, curtea constată că nici chiar principiile statuate în

art.2 din OUG nr.34/2006 nu statuează o regulă directoare cu privire la

divizarea obiectului contractului de achiziţie şi cu atât mai mult limitele ei,

motiv pentru care nici chiar CNSC nu a putut să indice expres care dintre

principiile prevăzute de textul arătat obligă la divizarea obiectului

contractului.

În concluzie, această critică a petentei este fondată, însă

pentru acest motiv nu poate fi modificată soluţia CNSC, anularea procedurii

pentru motivul arătat la pct.3 fiind legală.

4. Cu privire la contestaţia relativă la specificarea cu lux de

amănunte a cerinţelor tehnice minime necesare pentru participarea la

procedură.

Curtea consideră că sub acest aspect, singura interdicţie

legală impusă de actul normativ organizatorului procedurii de achiziţie este

aceea de a face specificări în documentaţia de atribuire prin care să indice

un anumit producător.

În consecinţă, organizatorul licitaţiei poate să facă precizări

relative la specificaţiile tehnice, dacă acestea sunt necesare pentru ca,

respectând principiul proporţionalităţii, bunul achiziţionat să îndeplinească

condiţiile de calitate necesare satisfacerii aşteptărilor acestuia.

În concluzie, este fondată şi această critică, însă, pentru

motivele arătate şi la pct.3 procedura achiziţiei publice rămâne corect

anulată de către CNSC.

5. Nu este fondată critica relativ la termenul de depunere a

ofertelor. Curtea consideră că, având în vedre principiul proporţionalităţii,

este justă aprecierea făcută de CNSC relativă la termenul scurt, de 11 zile,

în care ofertanţii trebuiau să îşi întocmească ofertele. În adevăr, având în

vedere complexitatea specificaţiilor tehnice precizate de organizatorul

licitaţiei în documentaţiile de atribuire, curtea consideră că  aceasta trebuia

să asigure un termen mai mare ofertanţilor pentru documentarea şi

întocmirea conformă a ofertelor.

6. Nu poate fi reţinută teza petentei, potrivit căreia nu poate

fi anulat procesul verbal prin care a fost decis câştigătorul licitaţiei, deoarece

nu poate fi decis asupra legalităţii acestui act prin verificarea legalităţii unui

alt act şi anume documentaţia de atribuire.

Curtea consideră că CNSC a anulat corect procedura de

achiziţie având în vedere că aceasta a fost viciată prin modul de organizare,

respectiv prin stabilirea unui termen foarte scurt, disproporţionat, de

întocmirea ofertelor şi împiedicând ofertanţii de a participa la procedură prin

refuzul petentei de a furniza informaţii la cererea de lămuriri.

În consecinţă, această procedură fiind fundamentată vicios

ea trebuie să fie anulată aşa cum corect a decis CNSC.

Văzând şi dispoziţiile art.285 alin.4 din  OUG nr.34/2006,

plângerea a fost respinsă ca nefondată.

2. Conducător unitate de protecţie şi pază. Interpretarea art. 20 alin. 10 din

Legea nr. 333/2003. Neînscriere în cazierul judiciar ca urmare a

amnistiei/reabilitării sau ale survenirii disp. art. 13 al.1 lit. d) din Legea nr.

290/2004. Consecinţe.

Art. 20 alin. 10 din Legea nr.333/2003;

Art. 15 lit. e) din HG nr. 1010/2004;

Art. 13 (actual 15 ) al. 1 lit. d) din Legea nr. 290/2004;

Art.119 Cod penal;

Art. 8 din CEDO

 Săvârşirea unei fapte pentru care a fost condamnat penal în

1981,care nu mai este înscrisă în cazierul judiciar,  nu este de natură a fi

încadrată în ipoteza prevăzută de art. 20 (10) din Legea nr. 333/2003 – lipsa

condamnărilor pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie – cu consecinţa

imposibilităţii „sine die” de a exercita o funcţie în cadrul unei societăţi având

ca obiect paza bunurilor şi valorilor. Cum, potrivit art. 15 lit.e din HG nr.

1010/2004 ( Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003) se

cere pentru avizarea conducătorilor societăţilor de pază depunerea

certificatului de cazier judiciar, solicitare căreia s-a răspuns, iar persoana în

cauză nu figura înscrisă în cazierul judiciar, nu existau temeiuri pentru

refuzul emiterii avizului favorabil, pentru că altfel s-ar anihila consecinţele

înlăturării răspunderii penale, iar utilizarea unor date stocate în afara actului

oficial ar constitui o încălcare a prevederilor art. 8 din CEDO.

 

 (Decizia nr. 1329/R-CONT din 09 decembrie 2009 )