Fara titlu

Decizie 1 din 01.01.2005


Dosar Nr. 1301/2005 Eşalonare plată amendă penală

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CURTEA DE ARGEŞ, JUDEŢUL ARGEŞ

SENTINŢA PENALĂ Nr. 509

Şedinţa publică din 16 septembrie 2005

Preşedinte: Marian Bratu

Grefier : Elena Dinescu

Ministerul Public reprezentat prin:

Procuror : Corina Magraon

Pe rol, soluţionarea cererii înregistrată sub nr. 1301 din 30 iunie 2005,

formulată de condamnatul Ghiţă Ion, domiciliat în comuna Mălureni, judeţul

Argeş, pentru eşalonarea plăţii amenzii penale în sumă de 5 milioane lei aplicată

prin sentinţa penală nr. 187 din 21 martie 2005 a acestei instanţe.

La apelul nominal făcut înşedinţă publică a răspuns condamnatul.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care:

Condamnatul depune la dosar adeverinţă privind rolul agricol, arătând că

nu este încadrat în muncă. Are un cal şi o căruţă cu care îşi câştigă existenţa.

Întrebat de instanţă, precizează că poate plăti lunar câte 250.000 lei din

amenda aplicată.

Reprezentantul parchetului nu are cereri de formulat, solicitând acordarea

cuvântului pe fond.

Instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul asupra

fondului.

Reprezentantul parchetului, în baza art. 425 alin.2 C.p.p., pune concluzii

de admitere a cererii şi să se dispună eşalonarea plăţii amenzii penale de

5.000.000 lei aplicată prin sentinţa penală nr. 187 din 21 martie 2005 a

Judecătoriei Curtea de Argeş, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 652/R/20

iunie 2005 a Tribunalului Argeş în 20 de rate lunare a câte 250.000 lei fiecare.

În baza art. 192 alin. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân

în sarcina statului.

Condamnatul este de acord să plătească lunar câte 250.000 lei din amenda

aplicată.

J U D E C Ă T O R I A

Deliberând, constată :

Prin cererea înregistrată sub nr. 1301/30 iunie 2005, condamnatul Ghiţă

Ion a solicitat eşalonarea plăţii amenzii penale în sumă de 5.000.000 lei ROL

aplicată prin sentinţa penală nr. 187/21 martie 2005 a acestei instanţe pronunţată

în dosarul nr. 2324/2004.

În motivarea cererii se arată că persoana condamnată nu este încadrată în 

muncă, are o familie formată din 8 membri şi este singurul care realizează

venituri sporadice, lucrând ca zilier la muncile agricole.

Mai arată că nu deţine în proprietate terenuri agricole care i-ar putea

aduce un venit.

S-au depus la dosar extras din sentinţa penală de condamnare (f.9),

certificatele de naştere ale celor şase copii pe care condamnatul îi are în

întreţinere (f.5-10) şi o adeverinţă de la Primăria comunei Mălureni privind rolul

său agricol (f.13).

Examinând actele dosarului, instanţa în fapt reţine :

Prin sentinţa penală nr. 187/21 martie 2005 a Judecătoriei Curtea de

Argeş, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 652/R/2o iunie 2005 a

Tribunalului Argeş, Ghiţă Ion a fost condamnat la 5.000.000 lei ROL amendă

penală pentru săvârşirea infracţiunii de lovire prev. de art. 180 alin. 1 C.p.

Condamnatul  nu a achitat până în prezent nimic din amenda aplicată,

deoarece are şase copii minori în întreţinere, nu este încadrat în muncă,

desfăşurând doar unele activităţi de sezon în domeniul agriculturii la diverşi

cetăţeni din localitatea de domiciliu.

De asemenea, nu deţine în proprietate decât o suprafaţă de 0,05 ha. teren

curţi şi clădiri, neavând posibilitatea să obţină alte venituri din exploatarea

respectivei suprafeţe de teren.

Cum fiecărei persoane trebuie să i se garanteze un nivel de trai cel puţin la

limita inferioară de existenţă, se apreciază că numitul Ghiţă Ion este în

imposibilitate de a plăti integral amenda penală la care a fost condamnat,

urmând ca, în baza art. 425 alin. 2 C.p.p., să se admită prezenta cerere şi să se

dispună eşalonarea plăţii amenzii de 5.000.000 lei în 20 de rate lunare a câte

250.000 lei ROL (25 lei RON).

Văzând şi dispoziţiile art. 189 - 193 C.p.p., cheltuielile judiciare avansate

de stat vor rămâne în sarcina acestuia.

PENTRU ACESTE MOTIV E

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea formulată de condamnatul GHIŢĂ ION, domiciliat în

comuna Mălureni, sat Păuleasca, judeţul Argeş.

În baza art. 425 alin. 2 C.p.p., dispune eşalonarea plăţii amenzii penale de

5.000.000 lei ROL aplicată prin  sentinţa penală nr. 187/21 martie 2005 a

Judecătoriei Curtea de Argeş, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 652/R/20

iunie 2005 a Tribunalului Argeş în 20 de rate lunare a câte 250.000 lei ROL

(25 lei RON) fiecare.

În baza art. 192 alin. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân

în sarcina acestuia.

Cu apel în 10 zile de la pronunţare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 16 septembrie 2005.

PREŞEDINTE, GREFIER,

 M.B

MB/AD/ex.4.

19.09.2005.

**************************************************

**************************************************

**************************************************

DOSAR NR. 1064/2005 contestaţie la executare

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CURTEA DE ARGEŞ JUDEŢUL ARGEŞ

Sentinţa civilă nr. 712

Şedinţa publică din 01 septembrie 2005

Instanţa compusă din :

Preşedinte : Viorel Terzea

Grefier : Ana Sianu

Pe rol fiind în pronunţare acţiunea civilă înregistrată sub nr. 1064 din

27.05.2005, formulată de contestatorul VASILESCU VASILE, domiciliat în

Curtea de Argeş, strada Despina Doamna, Bl. E.17, sc.B,ap.20, judeţul Argeş în

contradictoriu cu intimatul IORDACHE VASILE, domiciliat în  Curtea de

Argeş, strada Negru Vodă nr. 83, judeţul Argeş şi în contradictoriu pentru

opozabilitatea hotărârii cu intervenienta în interes propriu - DIRECŢIA

GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE ARGEŞ, cu sediul în Piteşti Judeţul

Argeş,  acţiune ce are ca obiect contestaţie la executare împotriva refuzului

executorului judecătoresc.

Fondul cauzei a fost dezbătut prin încheierea de şedinţă din data de 25

august 2005, ocazie cu care susţinerile părţilor au fost consemnate prin acea

încheiere şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

J U D E C Ă T O R I A,

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la 27.05.2005 sub nr.

1064, contestatorul Vasilescu Vasile a chemat în judecată pe intimatul Iordache

Vasile – executor judecătoresc , solicitând instanţei ca prin  hotărârea ce o va

pronunţa să dispună ca din suma de 131.852.302 lei, de care dispune intimatul

ca urmare a executării silite a S.C. ZENIT S.A, să se acorde contestatorului

suma de 31.497.900 lei, reprezentând creanţe salariale.

În motivarea cererii s-a arătat că în baza titlului de creanţă al S.C.

ALDANI BENZ S.R.L, intimatul a declanşat procedura executării silite asupra

debitoarei S.C. ZENIT S.A, scoţând la licitaţie publică suprafaţa de 7.670 m.p.,

teren situat în Curtea de Argeş, strada 1 Mai , nr. 7. Conform procesului verbal

din data de 16.09.2004, a rămas de distribuit suma de 131.852.302 lei.

S-a mai susţinut de către contestator că împotriva debitoarei mai sus

menţionate are o creanţă salarială în cuantum de 131.852.302 lei, constată prin

sentinţa civilă nr. 384/CM/23.11.2004 a Tribunalului Argeş.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 563 alin. 1 lit. b C.pr.civ., şi art.

156 lit. b C.pr.fiscală.

În dovedire au fost depuse fotocopii de pe înscrisuri.

La data de 22.06.2005, a fost depusă de către intimat o întâmpinare prin

care a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată.

În motivarea întâmpinării intimatul a arătat că nu a distribuit suma

respectivă în favoarea contestatorului, întrucât Administraţia Finanţelor Publice

Curtea de Argeş, avea o creanţă privilegiată asupra bunului imobil vândut la

licitaţie publică.

În drept, au fost invocate dispozitiile art. 115-119 C.pr.civ.

La data de 30.05.2005, s-a depus de către contestatorul Vasile Vasile o

cerere de introducere în cauză a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice.

În dovirea acesteia au fost depuse fotocopii.

Instanţa prin încheierea din data de 4.08.2005 a calificat această cerere ca

fiind o cerere de chemare în judecată a altei persoanei prevăzute de art. 57

C.pr.civ

La data 24.06.2005, s-a depus de către intervenienta în interes propriu

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Argeş, o întâmpinare prin care a invocat

excepţia lipsei calităţii procesuale pasive susţinând că are calitatea de creditor în

prezenta cauză.

Instanţa prin încheierea de şedinţă din 4.08.2005 a luat act de faptul că

intervenienta în interes propriu nu a mai insista în susţinerea expceţiei.

În cursul judecăţii a fost administrată proba cu înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele :

Potrivit art. 399 alin. 1 teza a.II.a, se poate formula contestaţie la

executare împotriva refuzului executorului judecătoresc de a îndeplini un act de

executare.

Potrivit art. 570 alin. 2 C.pr.civ., cel nemulţumit de modul stabilit pentru

eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare poate cere executorului

să consemneze obiecţile sale în procesul verbal care poate fi contesta în termen

de  3 zile.

Prin cererea de chemare în judecată contestatorul a formulat contestaţie la

executare împotriva refuzului executorului judecătores de

a-i distribui din suma de 131.852.302 lei ,pe care o are la dispoziţie, suma de

31.497.900 lei, reprezentând creanţe salariale ale contestatorului.

Întrucât astfel cum rezultă din procesul verbal de distribuţie a preţului din

data de 16.09.2004, nu s-a dispus cu privire la distribuirea sumei de 131.852.302

lei aflate la dispoziţia executorului judecătoresc, această distribuire fiind

suspendată, instanţa califică contestaţia făcută de către contestatorul Vasilescu

Vasile ca fiind o contestaţie împotriva refuzului executorului judecătoresc

prevăzută de art. 399 alin .1 C.pr.civ.şi nu o contestaţie împotriva procesului

verbal de distribuire prevăzută de art. 570 alin. 2 C.pr.civ.

Potrivit dispoziţiile art. 564 C.pr.civ., creditorii care au asupra bunului

vândut un  drept de gaj  - ipotecă, sau alte drepturi de preferinţă conservate în

condiţiile prevăzute de lege, la distribuirea sumelor rezultate din vânzare

bunului, creanţelor lor vor fi plătite înaintea creanţelor prevăzute la art. 563

alin.1 lit.b. (respectiv înaintea creanţelor salariale). Din acest text legal rezultă

că creditorii ipotecari, care şi-au înscris ipoteca în cartea funciară fiind astfel

opozabilă faţă de treţi, se bucură de un drept de preferinţă faţă de creditorii

privilegiaţi sau chirografari ale căror titluri constatatoare ale creanţei au o dată

certă ulterioară datei certe a contractului de ipotecă.

Această concluzie rezultă şi din dispoziţiile art. 49 din Legea nr.7/1996.

Analizând prezenta cauză instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Creditoarea S.C. ALDANI BENZ SRL, a pornit executarea silită

împotriva intimatei SC ZENIT SA – Curtea de Argeş, în vederea recuperării

unei creanţe în cunatum de 1.107.966.383 lei plus cheltuieli aferente.

Începerea executării silite a fost încuviinţată de Judecătoria Curtea de

Argeş prin încheierile din 15 martie 2004, pronunţate în dosarele nr. 834/2004,

833/2004 şi 835/2004.

Ca urmare a finalizării urmăririi silite imobiliare asupra terenului în

suprafaţă de 7.670 m.p., teren situat în Curtea de Argeş, str. 1 Mai, nr.7, acest

imobil a fost adjudecat în favoarea creditoarei pentru suma de 2.244.279.415 lei.

Din suma adjudecată s-a plăptit creditoarea S.C. ALDANI BENZ SRL,

suma de 1.754.096.785 lei şi 358.330.328 lei TVA.

Conform procesului-verbal din 16.09.2004, încheiat de executorul

judecătoresc Iordache Vasile au rămas de distribuit suma de 131.852.302 lei.

Astfel, cum rezultă din adresa nr. 129/18.08.2005 a Oficiul de Cadarstru şi

Publicitate Imobiliară asupra imobilului construit din str. 1 Mai, nr.7 Curtea de

Argeş, în data de 23.03.2004, au fost notate în cartea funciară procesle verbale

de sechestru nr. 6271, 6270 şi 6269 în favoarea intervenientei în interes propriu

Direcţia Generală a Finaţelor Publice Curtea de Argeş.

Prin sentinţa civilă nr. 384/CM/23.11.2004 a Tribunalului Argeş s-a admis

acţiunea formulată de reclamantul Vasilescu Vasile şi a fost obligată pârâta S.C.

ZENIT SA  să plătească reclamantului suma de 31.497.900 lei, cu alte cuvinte s-

a recunoscut în favoarea contestatorului din prezenta cauză  o creanţă salarială

privilegiată în cunatum de 31.497.900 lei.

Astfel, cum reiese din cele precizate anterior ,la data la care contestatorul

avea o creanţă certă, lichidă şi exigibilă asupra debitoarei S.C. ZENIT SA,

asupra imobilului vândut la licitaţie publică situat în strada 1 Mai nr. 7, Curtea

de Argeş exista deja în favoarea intervenientei în interes propriu înscrisă o

ipotecă de rangul 2, astfel încât intervenienta avea prioritate la distribuirea sumei

rămase la dispoziţia executorului judecătoresc.

Pentru considerentele menţionate, instanţa în baza art. 564 rap. la art.  563

alin. 1 lit. b C.pr.civ., va respinge contestaţia formulată de contestatorul

Vasilescu Vasile , ca neîntemeiată.

Va lua act de faptul că intimatul nu a solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge contestaţia la executare formulată de contestatorul VASILESCU

VASILE, domiciliat în Curtea de Argeş, strada Despina Doamna, Bl. E.17,

sc.B,ap.20, judeţul Argeş, în contradictoriu cu intimatul IORDACHE VASILE,

domiciliat în  Curtea de Argeş, strada Negru Vodă nr. 83, judeţul Argeş şi în

contradictoriu pentru opozabilitatea hotărârii cu intervenienta în interes propriu -

DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE ARGEŞ, cu sediul în

Piteşti Judeţul Argeş, ca neîntemeiată.

Ia act de faptul că intimatul nu a solicitat cheltuieli de judecată.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 01.09.2005.

PREŞEDINTE,  GREFIER,

V.T

VT/AD/ex.6

08.09.2005

**************************************************

**************************************************

**************************************************

Dosar nr. 1359/2005  divorţ

R O M A N I A

JUDECĂTORIA CURTEA DE ARGEŞ, JUDEŢUL ARGEŞ

SENTINŢA CIVILĂ NR. 738

Şedinţa publică din 07 septembrie 2005

Preşedinte:  Eleonora Tache

Grefier : Doina Ionescu

 

Pe rol fiind, spre soluţionare, acţiunea civilă având ca obiect divorţ,

înregistrată la data de 08.07.2005, formulată de reclamanta ŞERBAN

NICOLETA, domiciliată în municipiul Curtea de Argeş, strada Poştei, nr.59,

judeţul Argeş, în contradictoriu cu pârâtul ŞERBAN CONSTANTIN, domiciliat

în municipiul Curtea de Argeş, strada Episcop Nichita,  Bl.A.20, et.1, ap.73,

judeţul Argeş, pentru a se dispune desfacerea căsătoriei intervenită între părţi

prin consimţământul soţilor sau din vina  pârâtului, cu revenirea reclamantei la

numele purtat anterior căsătoriei şi anume de “Chiriţă”, cererea reconvenţională

aflată la fila 8 dosar, formulată de pârât prin care solicită desfacerea căsătoriei

din vina exclusivă a reclamantei.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns reclamanta asistată

de avocat Nina Cursaru, în baza contractului de asistenţă juridică aflat la fila 11

şi pârâtul asistat de avocat Sorin Berevoescu, în baza contractului de asistenţă

juridică aflat la fila l2 dosar.

Procedura legal îndeplinită.

Acţiunea a fost timbrată cu taxa judiciară de timbru în sumă de 366.000

lei, conform filei 5 dosar şi timbre judiciare  în sumă de 6.500 lei.

S-a făcut referatul cauzei după care:

Avocat Nina Cursaru, pentru reclamantă, precizează obiectul acţiunii,

divorţ fără copii.

Reclamanta, personal, arată că nu se împacă cu pârâtul stăruind în

continuarea acţiunii de divorţ. Precizează că din căsătoria lor nu au rezultat copii

.

Solicită a se lua act că înţelege să se desfacă această căsătorie din vina

ambilor soţi, fără motivare.

Pârâtul, personal, de asemenea  arată că înţelege să se desfacă această

căsătorie din vina ambilor soţi, fără motivare.

Instanţa ia act de precizarea făcută de reclamantă  şi pârât la acest termen,

constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul asupra fondului.

Avocat Nina Cursaru solicită admiterea acţiunii să se dispună desfacerea

căsătoriei prin acordul ambilor soţi, iar reclamanta să reia numele purtat anterior

şi anume acela de “ Chiriţă “. Fără cheltuieli de judecată.

Avocat  Sorin Berevoescu, pentru pârât, de asemenea  solicită admiterea

acţiunii prin care să se dispună desfacerea căsătoriei prin acordul părţilor,

urmând ca reclamanta să revină la numele purtat anterior căsătoriei.

J U D E C Ă T O R I A,

Asupra acţiunii de divorţ de faţă, constată:

Prin cererea înregistrată sub nr.1359/8.VII.2005 reclamanta Şerban

Nicoleta a chemat în judecată pe pârâtul Şerban Constantin, solicitând să se

dispună desfacerea căsătoriei  şi revenirea sa la numele purtat anterior, cu

motivarea că  relaţiile dintre soţi sunt grav şi iremediabil vătămate nemaiputând

continua.

S-au depus acte de stare civilă în legătură cu obiectul  cauzei, iar la data

de 14.VII.2005 pârâtul a depus o întâmpinare şi o cerere reconvenţională (fila 8)

prin care a solicitat, la rândul său, desfacerea căsătoriei, apreciind că 

destrămarea relaţiilor  dintre păţi face imposibilă convieţuirea cu reclamanta.

Examinând lucrările dosarului, instanţa în fapt  reţine:

Părţile s-au căsătorit la data de 19.VIII.2000, căsătoria fiind trecută la

nr.118 în Registrul de stare civilă al Primăriei Curtea de Argeş.

Din căsătorie nu au rezultat copii.

Întrucât ambele părţi s-au declarat de acord  cu desfacerea acesteia,

instanţa, constatând a fi cumulativ  întrunite cerinţele  prevăzute de art.38 al.2

din Codul familiei, va admite atât acţiunea  reclamantei cât şi cererea

reconvenţională a pârâtului şi va dispune desfacerea căsătoriei.

Potrivit dispoziţiilor art.40 al.3 Cod fam., reclamanta va relua numele de

“Chiriţă”, purtat anterior.

Nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

 PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite acţiunea formulată de reclamanta ŞERBAN NICOLETA

domiciliată în Curtea de Argeş, str. Poştei nr. 59,judeţul Argeş, împotriva

pârâtului ŞERBAN CONSTANTIN domiciliat în Curtea de Argeş, str.

Ep.Nichita,Bl.A20, sc.E,et.1,ap.73,judeţul Argeş şi cererea reconvenţională

formulată de pârât.

Desface căsătoria încheiată la data de 19.VIII.2000 şi trecută în Registrul

de stare civilă al Primăriei Curtea de Argeş la nr.118, prin acordul ambilor soţi.

Reclamanta va relua numele de “CHIRIŢĂ”, purtat anterior.

Fără cheltuieli de judecată.

Cu apel în 30 de zile de la comunicare.

Pronunţată azi, 7.IX.2005, în şedinţă publică.

 PREŞEDINTE,  GREFIER,

E.T.

Red.E.T./C.V.

15.09.2005

**************************************************

**************************************************

**************************************************

 

 

 

 

9

Domenii speta

Gaj