Greşita aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 274/2004.

Decizie 50 din 06.05.2010


Greşita aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 274/2004.

La instituirea măsurii plasamentului unui copil la asistentul maternal instanţa trebuie să se pronunţe şi asupra plăţii alocaţiei de plasament.

Secţia pentru cauze cu minori şi de familie - Decizia civilă nr. 50/ 06  mai 2010

Prin sentinţa civilă nr. 353/31.03.2010 pronunţată de Tribunalul Sibiu – Secţia civilă a fost admisă cererea promovată de reclamanta Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului S., în contradictoriu cu intimata G.L., părţi Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu şi asistent maternal N.V., şi în consecinţă :

S-a dispus înlocuirea măsurii plasamentului în regim de urgenţă la asistentul maternal arătat mai sus, cu măsura plasamentului la acelaşi asistent maternal în ceea ce priveşte copilul G.I., născut la data de 25.01.2008, fiul lui N. şi L.

Drepturile şi obligaţiile părinteşti în ceea ce priveşte persoana şi bunurile copiilor au rămas în sarcina mamei, cu excepţia celor privind îngrijirea şi supravegherea, care-i vor reveni asistentului maternal profesionist.

În motivarea acestei hotărâri Tribunalul a reţinut următoarele:

Prin cererea promovată la data de 4.06.2009 la Tribunalul Sibiu  reclamanta D.G.A.S.P.C.S. a cerut, în contradictoriu cu intimata G.L., părţi Parchetul Sibiu şi asistentul maternal N.V., înlocuirea măsurii de plasament în regim de urgenţă cu măsura plasamentului pentru copilul G.I., născut la data de 25.01.2008, fiul lui N. şi L., care  nu are asigurate condiţii de supravieţuire minimale la familia de origine.

Din cercetarea judecătorească efectuată în cauză, instanţa a reţinut în esenţă următoarele:

Minorul se află în nevoie din cauza condiţiilor de precaritate în care îşi duce viaţa familia sa de origine. Mama lui nu are locuinţă şi nici venituri din muncă. Ea nu poate asigura nici un fel de condiţii de viaţă normală unui copil de vârstă fragedă, ca cel în cauză.

Faţă de această situaţie, văzând şi concluziile raportului de evaluare detaliată, actul de stare civilă, dispoziţia emisă de reclamantă, raportul de evaluare finală privind situaţia minorului, planul individual de protecţie al acestuia, în interesul unei normale dezvoltări fizice, spirituale şi sociale a lui, Tribunalul a apreciat că se impune a fi înlocuite faţă de acesta măsurile de protecţie specială prevăzute de Legea nr. 272/2004.

Făcând aplicarea prevederilor art.65(1) şi 66 din Legea nr.272/2004, instanţa a admis cererea ca temeinică şi fondată, cu toate consecinţele ce decurg din aceasta.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs în termen reclamanta Direcţia Generală de A.S.P.C.S. solicitând admiterea recursului, modificarea în parte a sentinţei civile atacate şi rejudecând, a se pronunţa Curtea şi asupra precizării de acţiune privind obligarea Agenţiei Judeţene de Prestaţii Sociale S. la plata alocaţiei de plasament asistentului maternal profesionist, în favoarea minorului G.I., începând cu luna naşterii dreptului.

În motivarea recursului reclamanta a arătat că la termenul de judecată din data de 11.02.2010 al solicitat instanţei de fond a precizat acţiunea formulată în sensul de a obliga Agenţia Judeţeană de Prestaţii Sociale Sibiu să plătească alocaţia de plasament asistentului maternal profesionist, în favoarea minorului G.I., începând cu luna naşterii dreptului.

Instanţa de fond nu s-a pronunţat asupra acestei precizări ar minorul nu beneficiază de alocaţia de plasament ce i se cuvine, fiindu-i încălcate drepturile.

În drept recurenta a invocat disp. art. 304/1 Cod penal, cu referire la disp. art. 119 al. 1, 2 şi 3 din Legea nr.272/2004.

Intimaţii pârâţi nu au depus întâmpinare.

Curtea de Apel examinând recursul declarat de DGASPC Sibiu prin prisma motivelor invocate precum şi din oficiu constată că acesta este fondat şi va fi admis, din următoarele considerente:

Instanţa de fond a pronunţat o hotărâre aplicând greşit legea, respectiv Legea nr. 272/2004 care obligă instanţa de a se pronunţa odată cu măsurile de ocrotire a unui copil şi asupra aspectelor accesorii acestora. Conform art. 119 al. 1, 2 şi 3 din Legea nr.272/2004 instanţa trebuia să oblige Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale S. să plătească asistentului maternal profesionist alocaţia de plasament, atâta timp cât a hotărât plasamentul copilului G.I. la acest asistent, începând cu data de 1.06.2009.

De altfel, pârâtă Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale S., cu ocazia judecării fondului s-a declarat de acord să plătească alocaţia socială de plasament pentru copilul G.I., începând cu data de 1.06.2009.

Faţă de cele expuse,  în baza art. 312 Cod procedură civilă, Curtea a admis recursul reclamantei aşa cu a fost formulat.

Domenii speta