Divorţ

Sentinţă civilă 1586 din 02.05.2013


Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin acţiunea înregistrată la data de 14.02.2013 pe rolul Judecătoriei Moineşti sub nr. 960/260/2013, reclamanta a chemat în judecată pârâtul, solicitând instanţei să dispună desfacerea căsătoriei încheiată la data de 22.07.2000 din culpa pârâtului şi păstrarea numelui avut în timpul căsătoriei, acela de x.

In motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că s-a căsătorit cu pârâtul la data de 22.07.2000 fără ca din căsătorie să rezulte copii.

La început relaţiile de căsătorie au decurs bine, însă de aproximativ 3 ani relaţiile dintre soţi s-au tensionat motivat de faptul că pârâtul îşi doreşte foarte mult să aibă copii.

Reclamanta a arătat că în luna ianuarie 2012 a rămas însărcinată, însă ulterior a pierdut sarcina, astfel că relaţiile dintre soţi s-au deteriorat făcând căsătoria imposibil de continuat.

în drept, reclamanta a invocat dispoziţiile art. 373 lit. b, art. 383 din codul civil.

In susţinerea cererii, legal timbrată cu 39 lei taxă judiciară de timbru şi 0,3 lei timbru judiciar, reclamanta a depus la dosar înscrisuri.

Legal citat, pârâtul nu a depus întâmpinare.

La termenul din 02.05.2013, părţile au arătat că solicită desfacerea căsătoriei prin acord conform art. 373 alin. 1 lit. a) cod civil, depunând totodată la dosarul cauzei un înscris semnat de ambele părţi în acest sens.

Analizând probele administrate în cauză, instanţa retine următoarele :

Părtile s-au căsătorit la data 22.07.2000, căsătoria acestora fiind înregistrată sub nr. din 22.07.2000 în registrul stării civile al Primăriei oraşului, astfel cum rezultă din certificatul de căsătorie seria, aflat la fila 4 dosar.

Din căsătoria părţilor nu au rezultat minori, astfel cum au declarat părtile.

Instanţa reţine că, în conformitate cu dispoziţiile art. 373 din codul civil, divorţul poate avea loc prin acordul soţilor, la cererea ambilor soţi sau a unuia dintre soţi acceptată de celălalt soţ.

De asemenea, în conformitate cu dispoziţiile art. 613' alin 3 cod pr. civ, "la termenul de judecată, instanţa verifică dacă soţii stămie în desfacerea căsătoriei pe baza acordului lor şi, în caz afirmativ, va trece la judecarea cererii fără a administra probe cu privire la motivele de divorţ".

La termenul de judecată din 02.05.2013, s-a prezentat în instanţă atât reclamanta cât şi pârâtul arătând că solicită desfacerea căsătoriei prin acordul pârtilor. Părţile au depus la dosarul cauzei o cerere semnată de acestea în care se menţionează că solicită desfacerea căsătoriei prin acordul părţilor, reclamanta urmând a păstra numele avut în timpul căsătoriei, acela de Sava.

Faţă de cele arătate mai sus, instanţa, constatând ca fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de 373 lit. a din codul civil, va dispune desfacerea căsătoriei încheiate de părţi prin acordul acestora.

In temeiul art. 383 alin. 1 din codul civil va dispune ca reclamanta să păstreze numele purtat în timpul căsătoriei, acela de xxxx.

Instanţa va lua act că părţile nu au solicitat cheltuieli de judecată.