Omisiunea efectuării referatului de evaluare în cauzele cu inculpaţi minori. Consecinţe. Incidenţa cazului de casare prev. de art. 385 ind. 9 pct. 7 Cod procedură penală.

Decizie 232 din 24.10.2011


Omisiunea efectuării referatului de evaluare în cauzele cu inculpaţi minori. Consecinţe. Incidenţa cazului de casare prev. de art. 385 ind. 9 pct. 7 Cod procedură penală.

Potrivit dispoziţiilor art.482 alin.1 Cod procedură penală, în cauzele cu inculpaţi minori, instanţa de judecată are obligaţia să  dispună efectuarea referatului de evaluare de către serviciul de probaţiune de pe lângă tribunalul în a cărui circumscripţie îşi are locuinţa minorul, potrivit legii, cu excepţia cazului în care efectuarea referatului de evaluare a fost solicitată în cursul urmăririi penale,  situaţie în care dispunerea referatului de către instanţă este facultativă.

Potrivit art.385/9 pct.7 Cod procedură penală hotărârile sunt supuse casării când judecata s-a făcut fără  întocmirea referatului de evaluare în cauzele cu infractori minori, sancţiunea fiind cea a nulităţii absolute, prevăzute de art. 197 al. 2 Cod procedură penală.

Secţia pentru cauze cu minori şi de familie - Decizia penală nr. 232/24 octombrie 2011

Prin sentinţa penală nr.1155/06.09.2011 pronunţată de Judecătoria Deva în dosarul nr.9261/221/2011 a fost condamnat inculpatul minor B.B.S. la o pedeapsă rezultantă de 2 (doi) ani închisoare pentru comiterea unor infracţiuni de tâlhărie şi furt calificat, în concurs real şi în condiţiile art. 99 şi urm. C.pen.

În temeiul art. 71 C.pen. raportat la art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen., s-au interzis inculpatului, după împlinirea vârstei de 18 ani, următoarele drepturi: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat.

În baza art. 81 C.pen.  s-a dispus  suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale aplicate, pe durata unui termen de încercare de 3 ani, stabilit potrivit prevederilor art. 110 C.pen.

În baza art. 71 alin. 5 C.pen. a fost suspendată  executarea pedepsei accesorii prevăzută de art. 64 lit. a teza a II-a şi b C.pen. pe durata termenului de încercare.

În baza art. 359 C.proc.pen. s-a atras atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 83 şi 84 C.pen., privitoare la cauzele de revocare a suspendării condiţionate.

În baza art. 350 alin. 3 lit. b C.proc.pen.  s-a dispus punerea de îndată în libertate a inculpatului arestat preventiv în baza mandatului nr. 23/20.07.2011, emis de Judecătoria Deva în dosarul nr. 8710/221/2011.

În baza art. 88 C.pen.  a fost computată  durata reţinerii şi a arestării preventive începând cu data de 20.07.2011 la zi.

Împotriva  acestei sentinţe a formulat recurs, în  termenul legal, Parchetul de pe lângă Judecătoria Deva, aducându-i critici de nelegalitate şi netemeinicie, fiind invocate motivele de casare prev. de art.385/9 pct.17 Cod procedură penală, întrucât faptei inculpatului i s-a dat o greşită încadrare juridică, respectiv prev. de art.385/9 pct.7 Cod procedură penală, având în vedere că judecata s-a făcut fără întocmirea referatului de evaluare a inculpatului minor.

Prin decizia penală nr. 232/24.10.2011 Curtea de Apel Alba Iulia – Secţia pentru cauze cu minori şi de familie a admis recursul formulat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Deva împotriva sentinţei penale nr. 1155/06.09.2011 pronunţate de Judecătoria Deva şi în consecinţă a casat sentinţa penală atacată şi trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe de fond, Judecătoria Deva.

Pentru a pronunţa această soluţie, Curtea a reţinut că potrivit dispoziţiilor art.482 alin.1 Cod procedură penală, în cauzele cu inculpaţi minori, instanţa de judecată are obligaţia să  dispună efectuarea referatului de evaluare de către serviciul de probaţiune de pe lângă tribunalul în a cărui circumscripţie îşi are locuinţa minorul, potrivit legii, cu excepţia cazului în care efectuarea referatului de evaluare a fost solicitată în cursul urmăririi penale, situaţie în care dispunerea referatului de către instanţă este facultativă.

S-a constatat că în cauză, deşi inculpatul B.B.S. era minor la data comiterii faptelor, nu s-a dispus efectuarea referatului de evaluare prevăzut de lege, nici în cursul urmăririi penale, nici de către prima instanţă.

Faţă de această împrejurare, având în vedere că potrivit art.385/9 pct.7 Cod procedură penală raportat la art.385/15 pct.2 lit.c Cod procedură penală, hotărârile sunt supuse casării când judecata s-a făcut fără  întocmirea referatului de evaluare în cauzele cu infractori minori, soluţia expresă impusă de lege fiind cea a casării hotărârii şi a trimiterii cauzei spre rejudecare de către instanţa a cărei hotărâre a fost casată, în baza textelor menţionate Curtea a admis recursul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Deva, a casat hotărârea atacată şi a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe de fond, judecata urmând a fi reluată de la termenul din 05.09.2011.

Cu ocazia rejudecării s-a dispus a se întocmi referatul de evaluare, cu luarea în considerare şi a celorlalte critici formulate de recurent privind încadrarea juridică dată faptei inculpatului.

Conform art.192 alin.3 Cod procedură penală, cheltuielile  judiciare avansate  în recurs au fost lăsate în sarcina statului.