Ordonanţă de plată

Sentinţă civilă 1251 din 23.04.2015


SENTINŢA CIVILĂ NR.1251

23 Aprilie 2015

INSTANŢA

Prin cererea formulată la data de 25.02.2015 şi înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr.___/2015, creditoarea SC P.T. SRL a chemat în judecată pe debitoarea SC P. SRL,  solicitând instanţei ca, prin hotărârea pe care o va pronunţa, să oblige debitoarea la plata sumei de ____ lei reprezentând din: ___ lei debit şi 3,5% pe zi penalităţi de întârziere,  conform facturilor încheiate între părti, în suma de ____ lei.

În motivarea cererii creditoarea a menţionat că societatea a vândut societăţii pârâte bunuri conform facturii nr.___/____.2014, în sumă totală de ___ lei, iar pârâta a efectuat plata perţială a debitului în sumă de ___ lei, rămânând un rest de plată de _____ lei, la care se adaugă penalităţi de întârziere în procent de 3,5 %/zi, în valoare de ____ lei.

Deoarece debitoarea nu a achitat contravaloarea mărfurilor vândute,  creditoarea solicită instanţei să emită o ordonanţă de plată împotriva debitorului pentru ca acesta să fie obligat să plătească preţul datorat şi penalităţile de întârziere.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 1013-1024 C.proc.civ.

A fost timbrată cererea cu taxa judiciară de timbru în valoare de 200 lei.

Legal citat, debitorul nu a depus întâmpinare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Potrivit art. 1014 C.proc. civ. domeniul de aplicare al procedurii ordonanţei de plată este reglementat astfel:”  (1) Prevederile prezentului titlu se aplică creanţelor certe, lichide şi exigibile constând în obligaţii de plată a unor sume de bani care rezultă dintr-un contract civil, inclusiv din cele încheiate între un profesionist şi o autoritate contractantă, constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege.

(2) Nu sunt incluse în sfera de aplicare a prezentului titlu creanţele înscrise la masa credală în cadrul unei proceduri de insolvenţă.

(3) Prin autoritate contractantă, în sensul alin. (1), se înţelege:

a) orice autoritate publică a statului român sau a unui stat membru al Uniunii Europene, care acţionează la nivel central, regional sau local;

b) orice organism de drept public, altul decât cele prevăzute la lit. a), cu personalitate juridică, care a fost înfiinţat pentru a satisface nevoi de interes general, fără scop lucrativ, şi care se află în cel puţin una dintre următoarele situaţii:

(i) este finanţat, în majoritate, de către o autoritate contractantă, astfel cum este definită la lit. a);

(ii) se află în subordinea sau este supus controlului unei autorităţi contractante, astfel cum este definită la lit. a);

(iii) în componenţa consiliului de administraţie ori, după caz, a consiliului de supraveghere şi directoratului, mai mult de jumătate din numărul membrilor sunt numiţi de către o autoritate contractantă, astfel cum este definită la lit. a);

c) orice asociere formată de una sau mai multe autorităţi contractante dintre cele prevăzute la lit. a) sau b).”

Art. 1015 C.proc.civ.dispune comunicarea somaţiei în următorii termeni:

“(1) Creditorul îi va comunica debitorului, prin intermediul executorului judecătoresc sau prin scrisoare recomandată, cu conţinut declarat şi confirmare de primire, o somaţie, prin care îi va pune în vedere să plătească suma datorată în termen de 15 zile de la primirea acesteia.

(2) Această somaţie întrerupe prescripţia extinctivă potrivit dispoziţiilor art. 2.540 din Codul civil, care se aplică în mod corespunzător.”

Art. 1017 alin. 1 C. proc.civ precizează cuprinsul cererii privind ordonanţa de plată, iar alin.2 al aceluiaşi articol prevede că: “(2) La cerere se anexează înscrisurile ce atestă cuantumul sumei datorate şi orice alte înscrisuri doveditoare ale acesteia.

 Dovada comunicării somaţiei prevăzute la art. 1.015 alin. (1) se va ataşa cererii sub sancţiunea respingerii acesteia ca inadmisibilă.”

Astfel, primul aspect care trebuie clarificat este legat de îndeplinirea procedurii reglementate de art.1015 C.proc.civ., cea care impune comunicarea somaţiei prin intermediul executorului judecătoresc sau prin scrisoare recomandată, cu conţinut declarat şi confirmare de primire, procedură obligatorie care- în cazul nerespectării ei- atrage în termeni imperativi pentru instanţa învestită cu cererea privind emiterea ordonanţei de plată- aplicarea sancţiunii respingerii acesteia ca inadmisibilă.

Aşa fiind, instanţa constată faptul că somaţia nr. 15 din data de 27.11.2014  ( fila 6) nu a fost comunicată în modalitatea prevăzută de lege: cu conţinut declarat şi confirmare de primire, astfel că instanţa va aplica sancţiunea prevăzută imperativ de lege şi va dispune respingerea cererii privind emiterea ordonaţei de plată ca inadmisibilă.