Sanctiunea nepublicarii unui Ordin in Monitorul Oficial al Romaniei

Decizie 697 din 17.08.2016


OBIECT – Sanctiunea nepublicarii unui Ordin in Monitorul Oficial  al Romaniei

Întrucât procentul de 30% din amenda aplicata nu se face venit la bugetul  local sau la bugetul de stat,  rezulta ca acest procent care se cuvine ISCTR nu reprezintă o creanță fiscala, fata de dispoziţiile legale mai sus menţionate..

În concluzie, executarea silita pentru procentul de 30% din amenda contravențională ce se cuvine apelantei nu se realizează  in conformitate cu prevederile Codului de procedura fiscala ci potrivit Codului de procedura civila.

Decizia civilă nr. 697 din 17.08.2016

Prin încheierea 1923 din 25.04.2016, Judecătoria Galaţi  a respins cererea de încuviinţare executare silită formulată de BEJA M.C. şi B.F. privind pe creditorul Inspectoratul de Stat pentru Control în Transportul Rutier – I.S.C.T.R. şi debitorul SC S.I. SRL pentru realizarea creanţei având ca obiect suma de 3600 lei, ca fiind de competenţa altui organ de executare.

Judecătoria Galaţi a reținut în esență că executarea amenzii contravenționale se realizează de organele fiscale, conform procedurii de executare prevăzută în Codul de procedură fiscală și nu conform Codului de procedură civilă, astfel că executorii de drept civil nu au competenţă în executarea silită a unei amenzi aplicate prin proces verbal, competenţa, în această împrejurare aparţinând numai executorilor specializaţi potrivit Codului de procedură fiscală.

Împotriva acestei încheieri a declarat apel Inspectoratul de Stat pentru Control în Transportul Rutier – I.S.C.T.R., apreciind că încheierea pronunţată nu este legală şi temeinică.

Analizând încheierea apelată, prin prisma motivelor de apel formulate, tribunalul a reținut următoarele:

Prin procesul verbal de constatare a contravențiilor seria ISCTR nr. 5****/23.07.2012 s-a dispus amendarea contravenientei SC S.I. SRL cu amendă contravențională în sumă de 12000 lei, din care 8400 lei - 70% din suma totală se achită la casieria „taxe şi impozite” a primăriei unde îşi are domiciliul contravenientul, beneficiar Buget Local, iar suma de 3600 lei -  30% din suma totală, în contul deschis la Trezoreria Statului Sector 1, beneficiar ISCTR.

Executarea silită solicitată de BEJA  M. C. vizează procentul de 30% ce i se cuvine ISCTR.

Potrivit art. 39 alin. 2 din OG 2/2001,  în vederea executării amenzii, organele prevăzute la alin. (1) vor comunica din oficiu procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, neatacat cu plângere în termenul legal, în termen de 30 de zile de la data expirării acestui termen, ori, după caz, dispozitivul hotărârii judecătoreşti irevocabile prin care s-a soluţionat plângerea, în termen de 30 de zile de la data la care hotărârea a devenit irevocabilă, astfel:

a) pentru sumele care se fac venit integral la bugetele locale, organelor de specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale în a căror rază teritorială domiciliază contravenientul persoană fizică sau, după caz, îşi are domiciliul fiscal contravenientul persoană juridică;

b) pentru sumele care se fac venit integral la bugetul de stat, organelor de specialitate ale unităţilor subordonate Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în a căror rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contravenientul persoană juridică.

Potrivit alin. 3 al aceluiaşi text normativ, executarea se face în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale privind executarea silită a creanţelor fiscale.

În situaţia de faţă amenda aplicată prin procesul verbal de constatare a contravenţiilor nu se face venit integral la bugetul local, ci doar în proporţie de 70 %, diferenţa de 30%  pentru care se solicită încuviinţarea executării silite constituind venit la bugetul ISCTR.

Potrivit art. 3 lit. c din OG nr. 26/2011, I.S.C.T.R. este finanțat din venituri proprii, care se constituie,  prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (3) și (4) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, un procent de 30% din sumele încasate în urma aplicării sancțiunilor contravenționale.

Conform art. 8 alin. 3 si 4 din OG nr. 2/2001, sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor juridice în conformitate cu legislația în vigoare se fac venit integral la bugetul de stat, cu excepția celor aplicate, potrivit legii, de autoritățile administrației publice locale și amenzilor privind circulația pe drumurile publice, care se fac venit integral la bugetele locale.  Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice în conformitate cu legislația în vigoare se fac venit integral la bugetele locale.

Potrivit art. 21 alin. (1) si 2 din OG nr. 92/2003 creanțele fiscale reprezintă drepturi patrimoniale care, potrivit legii, rezultă din raporturile de drept material fiscal, respectiv dreptul la perceperea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume care constituie venituri ale bugetului general consolidat, dreptul la rambursarea taxei pe valoarea adăugată, dreptul la restituirea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume care constituie venituri ale bugetului general consolidat, potrivit alin. (4), denumite creanțe fiscale principale; dreptul la perceperea dobânzilor, penalităților de întârziere sau majorărilor de întârziere, după caz, în condițiile legii, denumite creanțe fiscale accesorii.

Întrucât procentul de 30% din amenda aplicata nu se face venit la bugetul  local sau la bugetul de stat,  rezulta ca acest procent care se cuvine ISCTR nu reprezintă o creanță fiscala, fata de dispoziţiile legale mai sus menţionate..

În concluzie, executarea silita pentru procentul de 30% din amenda contravențională ce se cuvine apelantei nu se realizează  in conformitate cu prevederile Codului de procedura fiscala ci potrivit Codului de procedura civila.

Așadar, se constata că motivele reținute de instanța de fond nu sunt corecte, motiv pentru care tribunalul a admis apelul, a anulat încheierea civilă apelată și evocând fondul, a dispus încuviinţarea executării silite.