Înlocuire amendă

Sentinţă civilă 1482/2016 din 09.12.2016


Dosar nr. */199/2016 înlocuire amendă

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA BUHUŞI

SENTINŢA CIVILĂ Nr. */2016

Şedinţa publică de la 24 Octombrie 2016

Completul compus din:

PREŞEDINTE: *

Grefier: *

Pe rol judecarea cauzei civile  privind pe reclamant COMUNA FILIPEŞTI şi pe pârât  N.G.M.având ca obiect  înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii.

Desfășurarea ședinței de judecată a fost înregistrată cu mijloace tehnice audio, conform dispozițiilor art.231 al.2 N.C.pr.Civ.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează care evidențiază părțile, obiectul pricinii și modul de îndeplinire a procedurii de citare, după care:

Instanța constată că este competentă să judece cauza, potrivit art. 94 ș.u. N.C.P.C.

Constată cauza în stare de judecată şi trece la deliberare.

INSTANŢA

- deliberând -

Asupra cauzei civile de faţă  constată următoarele:

Prin cererea înregistrată sub nr. 1482/199/2016 la Judecătoria Buhuşi, petenta Comuna Filipeşti a solicitat instanţei să dispună înlocuirea sancţiunii amenzii contravenţionale aplicate contravenientului  N.G.M.prin procesul-verbal seria PF nr. */06.01.2015  , cu sancţiunea obligării la prestarea  unei activităţi in folosul comunităţii.

Cererea este scutită de plata  taxei de timbru.

În motivarea cererii, organul constatator arată în esenţă că sus-numitul a fost  sancţionat contravenţional şi că nu există posibilitatea  executării silite a contravenientului de către organul fiscal competent.

În drept, organul constatator a invocat dispoziţiile art. 9 şi 391 din OG nr. 2/2001 modificată, ale Deciziei Curţii Constituţionale nr. 1354/10.12.2008 şi ale Legii nr. 293/28.09.2009.

În dovedirea acţiunii, s-au depus la dosar copii ale următoarelor înscrisuri: adresa , somaţia şi înştiinţarea de plată, titlul executoriu întocmit în temeiul Codului de procedură fiscală, procesul-verbal seria  PF nr. */06.01.2015.

Părţile au fost legal citate, însă nu s-au prezentat în instanţă.

Contravenientul nu a formulat întâmpinare şi nu şi-a propus probe în apărare.

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal seria PF nr. */06.01.2015, s-a aplicat petentului  N.G.M. sancţiunea amenzii contravenţionale în sumă de 1000 lei.

Sancţiunea aplicată este definitivă, nefăcându-se dovada contestării acesteia sau a exonerării contravenientului de plata amenzii. De asemenea, acesta nu a făcut dovada achitării amenzii aplicate.

Potrivit înscrisurilor depuse de organul constatator, pentru recuperarea amenzii contravenţionale aplicate, contravenientul nu poate fi executat silit, acesta neavând bunuri si nerealizând venituri care să poată fi urmărite potrivit Codului fiscal. 

Pentru aceste motive, având în vedere dispoziţiile art. 9 şi 391 din OG nr. 2/2001 modificată, ţinând seama şi de dispoziţiile Deciziei Curţii Constituţionale nr. 1354/10.12.2008 şi ale Deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 7/20.09.2010,  instanţa urmează a admite cererea şi a dispune  înlocuirea amenzii contravenţionale aplicate contravenientului, cu sancţiunea obligării sale la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii. La stabilirea numărului de ore activitate in folosul comunităţii, instanţa va avea in vedere ca şi criteriu de comparaţie orientativ, nivelul salariului minim brut pe ţară.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Admite sesizarea formulată  de petenta Comuna Filipeşti, judeţul Bacău în contradictoriu cu intimatul  N.G.M., domiciliat în sat /com Filipeşti, jud.Bacău.

Dispune înlocuirea sancţiunii amenzii contravenţionale aplicate prin procesul-verbal seria PF nr. */06.01.2015, cu sancţiunea prestării unui număr de 40 ore de muncă în folosul comunităţii, ce urmează a fi executate în cadrul Primăriei com. Filipeşti, jud. Bacău.

Cu drept de apel la Judecătoria Buhuşi în termen de 30 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică, astăzi.

Pentru PREȘEDINTE plecat din instanţă, Grefier,

PREŞEDINTE INSTANŢĂ,