Distrugere

Sentinţă penală 1729/2015 din 09.12.2016


Dosar nr. */199/2015 - distrugere-

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA BUHUŞI

SENTINŢA PENALĂ NR. *

Şedinţa publică de la * 2016

Completul compus din:

PREŞEDINTE: 

Grefier: 

Ministerul Public reprezentat de procuror:

Pe rol fiind  judecarea cauzei penale  privind pe inculpat B.N.R.N., inculpat N.N.N.A. şi pe parte civilă B.C.R. S.A., având ca obiect  distrugerea (art.253 NCP)

Dezbaterile în fond au avut loc în şedinţa publică din * 2016 fiind consemnate în încheierea de şedinţă din aceea zi.

INSTANŢA

- deliberând -

Asupra cauzei penale de faţă constată că:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuşi nr. */P/2012/03.12.2015, înregistrat la Judecătoria Buhuşi sub nr.*/199/08.12.2015 s-a dispus trimiterea in judecată a inculpaţilor B.R.N. şi N.N.A.  pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere, prevăzută de art.253 al.1 C. pen. cu aplicarea art.5 C.pen.

 S-a reţinut în sarcina inculpaţilor că în noaptea de *.2012, la orele 01:41 şi 02:30, au aplicat lovituri cu pumnii în monitorul automatului de schimb valutar aparţinând BCR S.A. – Agenţia Buhuşi, jud. Bacău, provocând distrugerea parţială şi aducerea în stare de neîntrebuinţare a acestuia, prejudiciul fiind estimat la suma de 7.271,62 lei.

Prin încheierea de şedinţă din camera de consiliu din data de *.2016, judecătorul de cameră preliminară a constatat, în baza art. 346 alin. 2 NCPP, legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. */P/2012/03.12.2015 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuşi, privind pe inculpaţi, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii cauzei.

La termenul de judecată din data de *.2016 şi respectiv *.2016  inculpatul B.R.N. şi respectiv N.N.A.  legal citaţi, s-au prezentat în instanţă şi a recunoscut săvârşirea infracţiunii aşa cum a fost reţinută în rechizitoriu şi a solicitat judecarea cauzei potrivit probelor administrate la urmărirea penală, conform procedurii recunoaşterii vinovăţiei prevăzute de art. 396 al. 10 N. C. proc. pen.

Nu au contestat probele administrate la urmărirea penală şi au solicitat proba cu înscrisuri. De asemenea au fost de acord să efectueze muncă neremunerată în folosul comunităţii.

 Din actele şi lucrările dosarului, instanţa a reţinut următoarele în noaptea de *.2012, în jurul orei 01:30, fiind sub influenţa băuturilor alcoolice, inculpaţii B.R.N. şi N.N.A. s-au deplasat cu un autoturism împreună cu martorii B.M.V. şi B.M.C. la BCR – Agenţia Buhuşi pentru a schimba valută. Martorii au rămas în autoturism, iar inculpaţii au mers la automatul de schimb valutar, unde B.R.N. a schimbat în lei două bancnote de câte 100 euro. Conform tabelului înaintat de partea civilă BCR S.A., operaţiunile au avut loc la orele 01:39 şi 01:40.În stare de ebrietate, inculpatul N.N.A. a lovit de mai multe ori cu pumnii ecranul automatului, care s-a fisurat. Inculpaţii şi martorii s-au deplasat la un bar din oraşul Buhuşi unde au continuat să consume băuturi alcoolice. După ora 02:00, inculpatul B.R.N. a mers din nou la automatul de schimb valutar însoţit fiind de martorul B.M.V.. Conform tabelului, la ora 02:30 a introdus în automat suma de 100 de euro, însă operaţiunea nu s-a finalizat, bancnota de 100 euro rămânând blocată. De la ora 01:41 până la 02:30 nu este evidenţiată nici o altă operaţiune de schimb. În stare de ebrietate, înfuriat de nereuşita operaţiunii de schimb şi de pierderea banilor, inculpatul a lovit de mai multe ori cu pumnii ecranul automatului, amplificând distrugerile provocate acestuia şi aducându-l în stare de neîntrebuinţare.

Inculpaţii au recunoscut săvârşirea faptei în modul descris, declaraţiile lor coroborându-se cu ale martorilor B.M.V. şi B.M.C..

Pentru prejudiciul provocat, prin adresa nr. */17.10.2014, BCR S.A. s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 7.271,62 lei, reprezentând contravaloarea operaţiunii de înlocuire a monitorului cu touch screen

Inculpatul N.N.A. a achitat parţial prejudiciul cauzat, respectiv suma de 3.636 lei, conform chitanţei nr. * din 02.12.2015.

Cu ocazia cercetării efectuate la faţa locului, de pe rama monitorului au fost prelevate impresiuni de urme papilare despre care, în urma comparaţiilor ştiinţifice efectuate, s-a concluzionat că aparţin suspectului D.A.. S-a stabilit, însă, că acesta nu a fost implicat în săvârşirea infracţiunii de distrugere, el declarând că a schimbat în jurul orei 20:00 suma de 50 euro la automatul de schimb valutar, urmele papilare fiind create cu această ocazie. Declaraţia sa a fost confirmată de martorul T.M.C. şi de tabelul înaintat de BCR în care la ora 20:01 figurează efectuarea operaţiunii de schimb valutar a sumei de 50 euro motiv pentru care s-a dispus clasarea cu privire la suspectul D.A..

Distrugerile fixate fotografic la locul faptei nu se coroborează pe deplin cu declaraţiile inculpaţilor şi ale martorilor. Astfel, ecranul de protecţie este distrus în totalitate şi căzut de pe monitor, iar pe monitor apar mai multe urme adânci ale unor lovituri aplicate cel mai probabil cu un obiect contondent.

CD-ul cu înregistrarea video din noaptea de *.2012 nu a fost înaintat organelor de poliţie aşa cum s-a precizat în plângerea formulată şi cu ocazia deplasării organelor de poliţie la agenţia bancară. Prin adresa nr. */17.10.2014, partea civilă a precizat  că termenul de stocare a imaginilor video a fost de 20 de zile.

Din procesul-verbal de vizualizare imagini video întocmit cu ocazia vizionării înregistrării de camera de supraveghere, din care rezultă că la orele 01:41 şi 02:30 inculpaţii au aplicat lovituri cu pumnii în automatul de schimb valutar, după care, la ora 03:18, o persoană necunoscută purtând o glugă pe cap se apropie direct de aparat şi, fără să facă vreo operaţiune, aplică mai multe lovituri cu un corp contondent în ecran. A treia persoană, care a provocat urmele adânci din monitor şi distrugerea totală a ecranului de protecţie, a rămas neidentificată, motiv pentru care s-a dispus disjungerea şi continuarea cercetărilor faţă de A.N.

Inculpaţii au avut o poziţie sinceră pe parcursul urmăririi penale şi la instanţă.

Situaţia de fapt reţinută rezultă din procesul verbal de sesizare, procesul verbal de cercetare la locul faptei, planşa foto, procesul verbal de vizualizare imagini video, tabel operaţiuni, declaraţiile martorilor şi declaraţiile inculpaţilor.

În drept, fapta inculpaţilor întruneşte elementele constitutive  ale infracţiunii de distrugere, prevăzută de art. 253 al.1. C.pen. .

La individualizarea pedepsei instanţa va avea în vedere gravitatea infracţiunii săvârşite şi periculozitatea inculpaţilor în raport de criteriile prevăzute de art. 74 N. C. pen., respectiv starea de pericol creată de aceştia prin fapta lor, dar şi împrejurarea că inculpatul B.R.N. a mai săvârşit fapte penale în minoritate şi ulterior, iar inculpatul N.N.A.  este infractor primar.

Instanţa va  da eficienţă dispoziţiilor art.396 al.10 C.pr.pen. urmând a reduce cu 1/3 limitele de pedeapsă.

 În cauză se va aplica dispoziţiile art. 5 C.pen. privind legea penală  mai favorabilă, faţă.

Constatând că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 91 C. pen., în sensul că pedeapsa stabilită este închisoarea  de 3 ani pentru inculpatul B.R.N. şi de 2 ani pentru inculpatul N.N.A.,  şi-au manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, instanţa apreciază că aplicarea unei pedepse este suficientă, chiar fără executarea acesteia, dar se impune supravegherea conduitei lor pentru o perioadă determinată.

Pentru aceste considerente, instanţa va dispune suspendarea pedepsei sub supraveghere, faţă de ambii inculpaţi,urmând ca în temeiul art. 92 C. pen. să stabilească termenul de încercare de 3 ani pentru inculpatul B.R.N. şi de 2 ani pentru inculpatul N.N.A., pe durata căruia inculpaţii vor respecta măsurile de supraveghere stabilite de dispoziţiile art. 93 al. 1 N.C. pen., respectiv să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta, să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa, să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea, să comunice schimbarea locului de muncă, să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor lor de existenţă.

De asemenea, în temeiul art. 93 al. 2 lit. b C. pen. şi art.93 al.3 N.C.pen. instanţa constată necesar a impune inculpaţilor, obligaţiile de a frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare socială şi de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii.

În temeiul art.91 al.4 N.C.pen. va atrage atenţia inculpaţilor asupra dispoziţiilor art. 96 N. C. pen., în sensul că dacă pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea-credinţă, nu vor respecta măsurile de supraveghere sau nu vor executa obligaţiile impuse, instanţa va revoca suspendarea şi va dispune executarea pedepsei. De asemenea, dacă după suspendarea pedepsei inculpaţii vor săvârşi o nouă infracţiune cu intenţie, instanţa  va revoca suspendarea şi va dispune executarea pedepsei.

În ceea ce priveşte  latura civilă instanţa reţine că prejudiciul a fost recuperat în totalitate partea civilă nemaiavând pretenţii faţă de inculpaţi.

Urmează ca instanţa să admite în parte cererea  şi în temeiul art. 19, 25 şi 397 al.1 C.pr.pen. şi art.1357 şi 1382 C.civ. va constata că partea civilă Banca Comercială Română SA  nu are pretenţii în cauză.

Văzând şi dispoziţiile art. 274 al. 1 C. pr. pen. .

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

1.  Condamnă inculpatul B.R.N., fiul lui N. şi E., născut la data de *.1993 în comuna Mărgineni, judeţul Bacău, domiciliat în Buhuşi, judeţul Bacău, cetăţean român, necăsătorit, studii 10 clase, fără ocupaţie, cu antecedente penale, CNP *, pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere , prevăzută de art. 253 al.1C.pen.,cu aplicarea art. 5 C.pen şi art. 396 al.10 C.pr.pen., la pedeapsa de  6 luni închisoare.

 2. Condamnă inculpatul N.N.A. fiul lui N. şi A., născut la data de *.1992 în Buhuşi, judeţul Bacău, cu acelaşi domiciliu,  fără forme legale în Buhuşi, judeţul Bacău, cetăţean român, studii 12 clase, necăsătorit, fără ocupaţie, fără antecedente penale, CNP: *, pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere, prevăzută de art. 253 al.1C.pen.,cu aplicarea art. 5 C.pen şi art. 396 al.10 C.pr.pen., la pedeapsa de  4 luni închisoare.

În baza art. 91 C. pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pentru ambii inculpaţi şi stabileşte un termen de supraveghere de :  3 ani pentru inculpatul B.R.N. şi de 2 ani pentru inculpatul N.N.A., conform dispoziţiilor art. 92 C. pen.

În baza art. 93 al. 1 C. pen., obligă inculpaţii ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bacău, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 al. 2 lit. b C. pen., impune inculpaţilor să execute următoarea obligaţie: să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 al. 3 C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpaţii  vor presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Buhuşi,  judeţul Bacău, pe o perioadă de 60 de zile .

În baza art. 91 al. 4 C. pen. atrage atenţia inculpaţilor asupra dispoziţiilor art. 96 C. pen.

În baza art. 19 şi 25 şi 397 al. 1 C. pr. pen şi art. 1357 şi 1382 C. civ. constată că partea  civilă Banca Comercială Română SA nu are pretenţii în cauză, prejudiciul fiind  recuperat.

În baza art. 274 al. 1 C. pr. pen., obligă fiecare inculpat la plata cheltuielilor judiciare către stat în sumă de câte 275 lei din care: câte 100 lei către Ministerul Administraţiei şi internelor, câte 25 lei către Ministerul Public şi câte 150 lei  către Ministerul Justiţiei.

Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 19.08.2016.

 Pentru PREȘEDINTE plecat în C.O.

PREŞEDINTE INSTANŢĂ, GREFIER,

Domenii speta